Erik Jonsson

Yrke: Herr Erik, kyrkoherde i Ragunda, Jämtland, 1571-1592
Född: 1540
Död: e 1601 Ragunda, Z
Familj med: Barbro Nn (1545 – 1576)
Vigsel: 1560
Barn:1. Nn Eriksdotter (1565 – )
2. Hans Eriksson (1570 – 1604)
3. Berit Eriksdotter (1573 – 1605)
4. Karin Eriksdotter (1575 – 1618)
Familj med: Nn Månsdotter (1550 – e 1586)
Vigsel: 1576
Barn:5. Måns Eriksson Blix (1576 – 1645), kyrkoherde och bonde i Ragunda.
6. Anders Eriksson (1577 – före 1663), sogneprest i Kvernes, Norge.
7. Märet Eriksdotter (1580 – e 1613), levde i Dille, Oviken.
8. Olof Eriksson (1586 – e 1613), bodde hos brodern Anders i Kvernes, Norge.
Noteringar:
Erik Jonsson (Ericus Jonae), kyrkoherde i Ragunda 1570-1592, undertecknade för år 1571 tiondelängderna och intygade att på grund av missväxt fogden Peder Larsson efterlåtit allmogen igenlösa kyrktionden. En av hans församlingsbor Christopher i Lien, Ragunda, fick år 1570 böta 24 mk för att han lade herr Erik ett oäres styckie till. Jämte andra landskapets kyrkoherde utfärdade han 3 maj 1591 fullmakt för de tre prästmän, som å samtligas vägnar skulle hylla kung Christian IV vid herredagen i Oslo 8 juni samma år. I en skrivelse, undertecknade Ericus Jonae, indignus pastor Raffuundensis 29 mars 1592, beträffande rågången mellan Jämtland och Hälsingland, lägger han skiljedomarne på hjärtat, att Hälsingarna må få sin rätt ograverad. Att döma av språket såväl som på grund av sina svenska sympatier visade han sig vara svenskfödd. Trondheimska reformatsen år 1589 inföll under hans tid. Han köpte halva västra gården i Näset för 14 dlr av Nils i Åsen, men sålde den till Sven Nilsson i Ede, Fors socken. (Härnösands stifts herdaminne, L. Bygdén)
Erik Jonsson nämns som präst i Ragunda redan 1564, då han måste erlägga böter för otrohet, antagligen någon förrädisk handling mot svenskarna vid deras erövring av Jämtland februari 1564. Troligen blev han avsatt, men bodde kvar som jordbrukare i byn Lien, Ragunda, till 1571, då han blev kyrkoherde. Ägde Gisselgård i Ragunda. (Bertil Hasselberg, festskrift till Carl J.E. Hasselberg)
NN Mogensdatter, gift med Erik Joensson i hans andra gifte, (Erik var gift första gången med Barbro NN, död 1592). (Skanke ätten, Roger de Robelin)
Erik Jonssons barn hade år 1613 arvejord i Österåsen, Fors; en översättning från källan ger följande: Per Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås av Per och var förbrutet till kungen; det andra tillkom hans syskon och släkt och de om de halva tredje tunnor (2 ½ tunnor ) att följas som det bäst kunde; 4 tunnor kunde sås på gården; andelarna för Herr Eriks barn i Ragunda och Jon Nilssons barn, som var Herr Olof Joenie i Thrumbsen (vicepastor Olav Jonsson i Tromsö, Norge) om tillsammans 1 ½ tunnor och 1 fjärding blev befriade; andelen för Erik Jonsson i Kagaard om 1 tunna och ½ fjärding blev befriad; andelarna för Per Jonsson och Nils Jonsson om tillsammans 1 tunna och ½ fjärding var förbrutna och fick arrenderas för 1 ½ mark och 3 ½ skilling. (Räfsten med jämtarna, sid 139)
(Jämten 1962/22, Ravund 1998/19, Härnösands stifts herdaminne, suppl. av Bertil Hasselberg, 1964 och Jemtland och Norge/199, prof. Edv. Bull, 1927).
Bild: Gustav Vasas bibel 1541, då den var översatt till svenska.