Vikens by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman18 familjer i Viken 1 och 2 från 1600-talet till början av 1900-talet. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  Viken är bebyggelse vid viken av Fyrsjön.
  Olof i Risvik, förekom i handlingar 1347.
  Fisket i Rångnoret, ån mellan Ottsjön och Gåxsjön, var mycket rikligt och därför viktigt. Den så kallade smärlingen, en småsik ca 17 - 20 cm lång, förekom normalt i bägge sjöarna. Sigurd i Riswik (Viken) sålde 1423-06-12 såväl sitt fiske i Rångnoret som sina älggravar i Björnkälen i Hammerdal till fogden Sten Öndsson, 1380-1423, i Västerhus, Frösön.
  Byns äldsta stuga, Hattmakarstugan, står nu på Hammerdals hembygsgård.
  Stor-Per i Viken, var omkring 1530 ett av 9 vittnen, som lämnade uppgifter om vilka egendomar, som hörde till Hammerdals kyrka och Prästbordet, (Hk).
   
 • Viken 1: 
 • FAMILJ 459.
  Per Olofsson, 1580-1641, (Br), fanns 1607 på hemmanet, (Ti). Han kunde så 2 ½ tunnor 1613 på den köpta gården, och Per Jonsson i Solberg 3 ägde ett litet köpegods i Viken, som hade taxerats till 2 lass hö, (Rmj). Per Persson och Per Olofsson i Viken var 1620 instämda till tinget av länsman Anders Christensson, (HG). Vid tinget 1621 klagade Per i Viken på sin byalagsman Olof Andersson i Solberg, som hade tagit fisk från hans nät och rivit sönder näten; Olof kunde inte förneka att han tagit någon småfisk, men några nät hade han inte rivit sönder; Olof fick böta 3 mark silver, (JHH:II:40). Per Olofsson anklagade vid skattetinget 1622 sina byalagsmän Mårten Henriksson och Olof Andersson i Solberg för att de hafr huggit sönder hans bäverhus. Fyrås- och Solbergsmännen erkände att de hade varit vid bäverhusen ute på ån och där huggit hål på isen för att skölja en älghud; bävern var tidigare ett eftersökt jaktbyte och bävergäll användes nästan till alla former av medicinering; målet sköts upp till hösttinget, (JHH:II:40). 1628 var Per Olofsson nämndeman på Frösön tillsammans med Per Persson i Viken 2, (HG). 1633 kunde Per Olofsson bärga 20 lass hö, hade 6 kor, 10 småfän och 1 häst, (Jb), och 1645 var hemmanet på 3 och 1/12 tunnland, (Jb). 1641 bygslade han till sonen Christian, (Byg). Barn:
  • Nils Persson, 1611-1695, (Br), gift med Britta Larsdotter, fanns 1660 på halva gården i Solberg 2, och 1663 tillsammans med en Erik Persson, (Jb). Nils hade bott i Solberg 2 i 12 år. Sålde 1666 till sin svåger Erik Persson, som bodde i Solberg 14 år. Då tillträdde Per Christensson hemmanet, och han hade sått på hemmanet i 18 år, (Dmb vt 1693, § 22).
  • Christen Persson, 1613-1697, hemmansägare och nämndeman i familj 460 i Viken 1.
 • FAMILJ 460.
  Christen Persson, 1613-1697, (Tp), från familj 459, var hemmansägare och nämndeman i Viken 1. Christen bygslade 1641 3 tunnland efter föräldrarna, (Byg). 1645 fanns i Viken bonden Christen Persson och hustrun Karin Persdotter, 1620-1700, (C 1); inga barn då, (Mtl). 1645 befriades Christen Persson och Per Persson, båda i Viken, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Christen Perssons bomärke 1645Christen Persson var en av de tolv nämndemän från tingslaget, som var med om att bekräfta freden i Brömsebro 1645; hans bomärke syns till höger, (JF). Vid en avradsrannsakning i sockenstugan 1666 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 2 bönder i Viken: Christen Persson och Per Larsson, (Hk 1980/20). 1647-1678, alltså i totalt 31 år, var Christen Persson nämndeman vid tingslaget, (Dmb). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 2 av dem var från Viken: Christian Persson och Jon Eriksson, (Dmb ht 1674, § 2). Christen Persson i Viken fick plikta med 40 marker silvermynt för att ha smädat kungen med några ord under en rannsakning i tingsstugan, (Dmb vt 1681, § 4). Christen Persson i Viken och Per Christensson i Solberg besvärade sig 1687 över Anders Jonsson och Lars Jonsson i Solberg för det de förlidna år hade uppbyggt ett nytt kvarnhus i Halån, som är allas deras urminnes kvarnställe, i det de hava satt ett hus närmare dammen än det förra och huggit en ny ränna eller ho till deras nya hus, som de fyra och Sven Göransson i Viken och Sven Olofsson i Solberg äga; havandes Anders och Lars, Sven Olofsson i lag med sig i det nya, (Dmb vt 1687, § 10). Christen Persson hade två söner, som båda hette Per, uppkallade efter farfar och morfar, och det har stöd i källorna, bl. a. i dmb ht 1715, § 2 om sonsonen Jöns Persson. 1698-11-02 överlät Christen Persson hemmanet Viken om 3 och 1/12 tunnland till sonen Per Christenssons änka Cecilia Hansdotter och barn, (Lfr). Barn:
  • Per Christensson, 1644-1724, gift med Kerstin Larsdotter, familj 222 i Fyrås 2.
  • Elin Christensdotter, 1650-1699, (Tp), gift med Hans Olofsson, familj 601 i Solberg 3.
  • Per Christensson, 1652-1699, (Lfr), hemmansägare i familj 461 i Viken 1.
  • Karin Christensdotter, 1657-1733, gift med Anders Matsson, familj 162 i Fagerdal 1.
  • Maria Christensdotter, 1657-1736, kallas madam Maria Ryss som dopvittne 1709, var gift med änklingen, fänriken Ivar Andersson Ryss, 1660-1719, möjligen från Stockholm, och han omkom i den stora fjällkatastrofen. Ivar Ryss var gift första gången med Märet Welamsdotter, 1655-1691, från familj 221 i Fyrås 2.
  • Lisbet Christensdotter, 1662-1719, (Tp), gift med Mats Jonsson, familj 688 i Åsen 6.
 • FAMILJ 461.
  Per Christensson, 1652-1699, (Tp), från familj 460, var gift med Cecilia Hansdotter (Blix), 1662-1715, (Tp), från familj 345 i Grenås 2. Per Christensson var kronobonde i Grenås 3 omkring 1679-1694 på 2 och 1/3 tunnland, (Ti), samt hemmansägare i Viken 1 från 1698-11-02, (Lfr). Mellan 1679 och 1698 var han kyrkvärd i Grenås och Viken, (LI:a 1, kyr, 1663-1719). Per Christiansson i Grenås anklagade Olof Persson i Hallen för att han inte fick den brännvinspanna, som han hade köpt av Olof för 12 daler kopparmynt. Olof hade sålt den ännu en gång till Pål Andersson i Gisselås, och Olof fick därför plikta med 3 marker, (Dmb vt 1686, § 5). Per Christensson och Hans Hansson, båda i Grenås, var 1690 anklagade för att de olovligen ha skjutit en älg på Görviksskogen. Per förklarade att de hade varit på mårdjakt och besökt Israel Filipsson om en fordran. Israel hade bett Per att på återvägen till Grenås kontrollera om dom fick syn på en älg, som Israel visste hade skadat sig på ett fångstredskap. Pers hund hittade älgen i Länglingsån, och där sköt dom älgen, som var dödligt skadad. Per gick ed på att han endast hade sagt sanningen och detta vitsordades av Hans Hansson, och båda blev frikända, (Dmb ht 1690, § 4). Änkan Cecilia och deras barn övertog 1698-11-02 av svärfadern Christen Persson hemmanet i Viken om 3 och 1/12 tunnland, (Lfr). 1700 dömdes dragon Per Flygare att betala en restskuld om 3 daler silvermynt till den framblivne Per Christensson i Viken, (Dmb vt 1700, § 4). Per Christenssons änka i Viken uppbjöd dess salige mans hem i Viken om 3 tunnland utan klander, (Dmb vt 1700, § 8:3). Angående de 4 ½ rikdaler som hustru Lucia i Grubbegård är skyldig hustru Cecilia i Viken så beslöts att Lucia skulle betala skulden i två omgångar, (Dmb ht 1700, § 5). Per Hansson i Skallgård kärade till sin syster, hustrun Cecilia i Viken, Fyrås, (Dmb ht 1701, § 3). Hans Persson i Viken ville ha del i det lösöre, som fanns efter den avlidne brodern Christen Persson i Viken och som avlidit före arvsskiftet efter fadern Per Christensson i Viken, (Dmb ht 1713, § 3). Rustmästaren Erik Örn, familj 463, lät tredje gången uppbjuda hemmanet i Viken efter Per Christensson, (Dmb ht 1717, § 3). Änkan Cecilia var omgift i nästa stycke. Barn:
  • Karin Persdotter 1682-1715, troligen gift 1710 med Per Svensson, 1682-1751, som var hemmansägare och gästgivare i familj 523 i Lorås 1.
  • Hans Persson, 1685-1715, hemmansägare i familj 462 i Viken 1.
  • Jöns Persson, 1690-1718, (Tp), var hemmansägare i Solberg 2, och han var gift 1716 med Karin Jonsdotter. Jöns sålde sitt hemman om 3 tunnland för 50 daler silvermynt till Sven Andersson i familj 590 i Solberg 2, (Dmb vt 1718, § 9). Länsman Elias Hallström angav det avlidna Jöns Perssons i Solberg änka Karin Jonsdotter hade blivit med barn med en soldat Anders Jäger som barnafader. Karin hade tjänat som piga hos svågern Jon Andersson i Åsen, (Dmb vt 1721, § 5). Märet Andersdotter uppträdde som vittne vid tinget i ett lägersmål mellan Jöns Perssons änka Karin Jonsdotter i Solberg och soldaten Jäger. Hon kallas då ärlig kvinna; Jöns föddes 1721-10-04 i Åsen, Hammerdal, av Anders Jäger och änkan Karin Jonsdotter, (Dmb ht 1721, § 16).
  • Valborg Persdotter, 1691-1759, (Br), var gift 1715-06-24 med soldaten Jon Olofsson Dunderhake, 1691-1762, från familj 1021 i Sikås. Sven Andersson från Mo lät första gången uppbjuda det köp som Jöns Persson i Solberg har med systerns underskrift givet 6 april 1718 om 3 tunnland skattejord för 50 daler silvermynt, (Dmb vt 1718, § 9). 1758 hade Olof Christensson i Håxås instämt avskedade dragonen Jon Dunderhake för att han hade bortfört någon gödning från Olof Christenssons dragontorp. Jon Dunderhake hade under 28 års tid varit Christenssons dragon och sistlidna höst hade han fått avsked. Torpet hade Jon utvidgat till att omfatta 6 och en halv mälingar åker. Dunderhake dömdes att återföra gödningen, (Dmb vt 1758, sid 10). Jon Dunderhake var omgift 1761 med Gölin Jonsdotter, som möjligen var född 1712 i Solberg. Avskedade dragonen Jon Dunderhake och makan Gölin Jonsdotter, vilka saknade bröstarvingar och hade kommit till hög ålder, hade upprättat ett inbördes testamente om deras ringa egendom, (Dmb vt 1762, sid 12).
   • Cecilia Jonsdotter, 1716-1803, gift med Olof Johansson Löfdahl, 1726-1814, från familj 640 i Åsen 1, nybyggare i familj 1031 i Yxskaftkälen.
   • Karin Jonsdotter, 1721-1802, gift med Olof Hansson Byman, familj 16 i Bye.
   • Per Jonsson Stenberg, 1724-1811, gift 1753, (Kyr), med Britta Lund, 1719-1802, från familj 568 i Mo, i familj 165 i Fagerdal 1.
   • Lars Jonsson Lundahl, 1730-1804, gift med Britta Nilsdotter, 1731-1821, från familj 676 i Åsen 4, se nybyggare i Yxskaftkälen. 1776-09-12 ville de barnlösa makarna Lars Jonsson och Britta Nilsdotter i Yxskaftkälen utse systersonen Jonas Olofsson Lundahl, 1751-1790 i familj 16 i Bye, Hammerdal, till deras rätta arvinge avseende deras lösa egendom och nybygge emot en köpensumma av 600 daler kopparmynt samt födoråd och nödtorftig hjälp och skötsel, (Dmb ht 1776, sid 370).
   • Jöns Jonsson, 1737-1802, korpral Wikström i Görvik och Risselås, Ström, var senast rustmästare och bonde i Rotnäset, Tåsjö, Y, gift 1765 med Kristina Margareta Oldberg, 1738-1778, kaptensdotter i Hammerdal. 1775 fick korpralen Jöns Wikström böta 24 daler silvermynt för åverkan, (Dmb ht 1775, sid 269).
    • Sonen Jon Jönsson Wikström 1769-e 1842, var nybyggare i Svedje, Tåsjö, gift 1797 med Sara Olofsdotter, 1772-1818, och några av deras barn är Anders Jonsson, 1811-1848, familj 1067 i Ruven, Yxskaftkälen, Jakob Jonsson, 1815-1880, i familj 1068 i Ruven, Yxskaftkälen, samt Sara Lisa Jonsdotter, 1799-1882, i familj 1091 i Arås, Bye.
  • Anna Persdotter, 1694-1779, gift 1719 med Ingel Zakrisson, 1694-1761, i familj 34 i Åsen 5, rustmästare och sergeant Bolling i Handog, Lit, och senast i Yxskaftkälen.
  Per Eriksson, 1660-1715, (Tp), var son till Erik Olofsson, 1620-e 1667, i Togård, Fyrås 6, (Dmb vt 1715, § 18). Uppå den rekvisition som avlidne Per Erikssons i Solberg broder ordinarie dragonen Olof Eriksson Swe gjort till den nyligen avlidne broderns styvbarn, (Dmb vt 1715, § 18). Per var gift, (drängen i Viken Per Eriksson gift 1703-06-24 med sitt syskons barn hustru Cecilia i Viken efter Kungl. Majt:s nådiga paragraf, C1), med Per Christenssons änka Cecilia Hansdotter, 1662-1715, (Dmb vt 1715, § 18). Per var hemmansägare, sexman, (Dmb ht 1704, § 10), nämndeman 1712-1714, (Dmb) och kyrkvärd, och han övertog 1713-11-20 hemmanet Solberg 2 om 3 tunnland av Per Olofsson, (Lfr). Per Eriksson står som första namn på minnesstenen i Viken. Inga barn funna i familjen.
 • FAMILJ 462.
  Hans Persson, 1685-1715, (C1), från familj 461, hade 1713 löst ut sin syskon med 180 daler silvermynt för hemmanet i Viken efter fadern, (Dmb ht 1713, § 8). 1713 ville Hans Persson i Viken ha del i det lösöre, som fanns efter den avlidne brodern Christen Persson i Viken och som avlidit före arvsskiftet efter fadern Per Christensson i Viken; Per Christensson var Hans Perssons styvfader och moderhustrun hette Cecilia, (Dmb § 3, ht 1713, sid 342). Samtliga Solbergsmän besvärade sig över avlidna Hans Perssons änka Märet Svensdotter och hustrun Ingeborg, (Dmb ht 1715, § 17). Hans Persson i Viken stod som rotebonde för Nils Persson Orre, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk 1977). Hans Perssons i Viken änka Märet Svensdotter omgift med Erik Örn och denne övertog hemmanet i Viken om 3 och 1/12 tunnland, (Dmb ht 1715, § 28). Hans Perssons hustru Märet Svensdotter, 1680-1754, (Br), var från familj 522 i Lorås 1, (Com). 1716-03-26 överlät Hans Persson hemmanet Viken om 3 och 1/12 tunnland till Erik Gudmundsson Örn i familj 463 på sina styvbarns vägnar, (Lfr). Barn:
  • Cecilia Hansdotter, 1714-1759, (C:2, sid 255), gift 1737 med Erik Jonsson Bredman i familj 464 i Viken 1.
 • FAMILJ 463.
  Erik Gudmundsson, 1683-1764, (Br), från familj 533 i Lorås 2, var senast sergeant och rustmästare Örn 1699-1719, (Sr). 1704 erhöll dragon Erik Gudmundsson 16 öre för att han fraktat en ny mässhake till kyrkan i Hammerdal från Lit; 1716 har förridaren Erik Gudmundsson erlagt penningar till kyrkan, (LI:a1, kyr, 1663-1719). Örn gifte sig 1716 med änkan Märet Svensdotter i familj 462, och han övertog 1716-03-26 hemmanet i Viken om 3 och 1/12 tunnland, (Dmb ht 1715, § 28). Avskedade sergeanten Erik Örn upplät 1735 till drängen Christen Matsson från Fagerdal sitt hemman om 3 och ½ tunnland skattejord, och Christen skulle ingå äktenskap med Örns styvdotter, pigan Cecilia Hansdotter, hennes börd- och arvejord; Erik Örn och Cecilias moder skulle få hjälp till födoråd, (Dmb ht 1735, § 26). Christen Matsson valde dock 1746 att bli bonde på fadershemmanet Fagerdal 1. 1761-11-10 bestämdes i sockenstämman att sergeant Örn skulle sköta skolundervisningen söder om Hammerdalssjön. 1763-10-08 beslöts att barnläraren skulle begynna strax söder om sjön, varest han till jul förbliver med barnens undervisning, (Hk 1981/29). Barn:
  • Cecilia Eriksdotter, 1716-e 1737, bodde i Viken, Hammerdal, (Com).
 • FAMILJ 464.
  Erik Jonsson, 1708-1784, (C2), från Brevåg, Lit, soldat Bredman 1729-1741, (Sr), var gift 1737 med Cecilia Hansdotter, 1714-1759, (C:2, sid 255), från familj 462 i Viken 1. 1766 fick Erik Jonsson i Viken plikta med 10 daler silvermynt för olovlig brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1766, sid 303). Skattehemmanet Viken 1 om 5 och 1/12 dels tunnland hade i arv efter hustrun Cecilia Hansdotter tillfallit hennes barn, tre söner och en dotter, varav två söner var myndiga medan den tredje och dottern var omyndiga. Hemmanet hade 1768-06-11 värderats till 440 daler silvermynt, och det begärdes nu att hemmanet skulle skiftas bröderna emellan om besittningen. Rätten bedömde att hemmanet tålde att delas och att ett torp fick anläggas, och syn skulle hållas, (Dmb ht 1769, sid 469). Erik Jonsson i Viken blev efter tvenne år som änkling omgift 1761,(Br), med Elin Nilsdotter, 1711-1768, från familj 602 i Solberg 3, och efter 7 års förlopp blev han åter änkling, (C:2, sid 255). 1770-12-11 överlät Erik Jonsson hemmanet Viken 1 till sonen Jonas Eriksson, (Lfr). Erik var son till Jon Jonsson Bredman, 1668-1717, från Halåsen, Ås, Z, senast bonde i Brevåg, Lit, gift 1700 i Lit med Märet Arvidsdotter, 1681-1718, från Brevåg, Lit, Z. Barn:
  • Hans Eriksson, 1739-1811, bonde och gästgivare i Näset, Ström. Pigan Marget Larsdotter i Bye dömdes att betala 2000 daler kopparmynt till Hans Eriksson i Viken, som denne hade intecknat i hemmanet Bye 1, (Dmb ht 1780, sid 371).
  • Jonas Eriksson, 1743-1808, hemmansägare i familj 465 i Viken 1.
  • Märet Eriksdotter, 1748-1830, gift med Erik Karlsson, familj 859 i Raftsjöhöjden.
  • Erik Eriksson, 1751-före 1769, (Dmb ht 1769, sid 469), i Viken, var sannolikt gift med Lisbet Svensdotter, 1753-1831, och de bodde i Viken.
  • Johan Eriksson Wikström, 1754-1831, soldat i Viken, Hammerdal, 1776-1797, (Sr), gift 1791-11-27 med Ingeborg Eriksdotter, 1764-1844, från Sikås, var torpare i Raftkälen 3. Hustrun Karin Eriksdotter ville 1785-09-10 sälja en torplägenhet i hennes krononybygge i Raftkälen till dragonen Johan Wikström för en köpesumma av 10 riksdaler, (Dmb ht 1785, sid 240). Bonden Jonas Westlund i Sikås och torparen Johan Wikström i Raftsjöhöjden dömdes att vardera böta 3 riksdaler 16 skilling banco för missfirmelse av en av länsman Öhrling till rätten ingiven skrivelse, (Dmb ht 1821, sid 191). Johan Wikström överlät 1828-11-15 sitt torp under Raftsjöhöjden 3 till sin son Erik Johansson, (Dmb ht 1828, sid 221). 1831-06-09 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Johan Wikström, FII:6, 1830-1834, sid 719. 1844-05-04 hölls bouppteckning efter den avlidna torparänkan Ingeborg Eriksdotter i Raftsjöhöjden, FII:8, 1840-1844, sid 1049.
 • FAMILJ 465.
  Jonas Eriksson, 1743-1808, från familj 464, gift 1772 med Britta Olofsdotter, 1749-1813, från familj 603 i Solberg 3, blev hemmansägare i Viken 1 genom en överlåtelse av fadern 1770-12-11. 1772-12-12 överlät makarna hennes föräldrahemman i Solberg 3 till svågern Daniel Persson, 1722-1793, (Lfr). 1778-09-14 hade Daniel Persson i Solberg sålt ett torp i Viken till sin styvmåg Jonas Eriksson för 33 riksdaler och 16 skillingar, (Dmb ht 1778, sid 140). 1799-05-17 hölls syn på den såg- och mjölkvarn, som Jonas Eriksson i Viken ville bygga i Ammerån till husbehovsnytta, (Dmb ht 1799, sid 266). 1803-10-11 blev syn och värdering hållen på kyrkvärden Jonas Erikssons skattehemman i Viken 1 om 3 och 1/12 tunnland, som var Jonas arvejord. Närvarande var hustrun Britta Olofsdotter, sönerna Erik, Anders, Johan, Daniel och Hans samt dottern Ingeborg. Bokhållaren Olof Wikfors och magister Jonas Wikfors hade lämnat skriftlig fullmakt. Hemmanet blev värderat till 375 riksdaler i bancomynt. Lottningen om besittningen av hemmanet vanns av dragon Anders Ljung och Daniel Jonsson, (Dmb ht 1803, sid 255). 1808-12-28 hölls bouppteckning i Viken efter före detta kyrkvärden och hemmansägaren Jonas Eriksson i Viken, FII:3 (1807-1819), sid 292. Barn:
  • Erik Jonsson, 1773-1865, hemmansägare i familj 466 i Viken 1.
  • Olof Wikfors, 1775-e 1808, bokhandlare i Stockholm.
  • Jonas Wikfors, 1777-1804, fil. mag i Åbo, Finland, död i Stockholm.
  • Anders Jonsson Ljung, 1779-1846, hemmansägare i familj 467 i Viken 1.
  • Johan Jonsson Örn, 1781-1822, soldat i Viken, Hammerdal, från 1798, (Sr).
  • Daniel Jonsson, 1783-1824, hemmansägare i familj 468 i Viken 1.
  • Hans Jonsson, 1785-1870, gift med Britta Larsdotter, 1789-1873, från familj 228 i Fyrås 2, som var nybyggare i familj 839 i Kilen.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1791-1846, gift med Olof Persson, familj 18 i Bye.
 • FAMILJ 466.
  Erik Jonsson, 1773-1865, från familj 465, gift 1806-12-28 med Ingeborg Persdotter, 1775-1862, från familj 581 i Solberg 1, var torpare, hemmansägare och sockenskrivare i Viken 1. 1813-11-23 överlät brodern Daniel Jonsson Viken 1 om 1 och 13/24 tunnland till Erik Jonsson, (Lfr). Bröderna Erik, Johan Örn och den unge Hans, alla i Viken, hade 1798-06-19 med båt på Fyrsjön hunnit upp en simmande stor älg och dödat den, men under förbjuden tid. Erik dömdes därför att böta med 100 daler silvermynt och bröderna blev frikända, (Dmb vt 1799, sid 233). 1824-05-06 sålde Jonas Hammer torpet Skruppnäset i Solbergsvattnet till Erik Jonsson i Viken för en köpesumma av 50 riksdaler, (Dmb vt 1827, sid 86). 1829-03-23 överlät makarna torpet Skruppnäset under Viken 1 till Erik Olofsson, 1785-1855, från Häggenås, gift 1813 med Britta Olofsdotter, 1784-1867, från Storhögen, Häggenås, (Lfr). 1842-11-14 överlät Erik Jonsson och hustrun Ingeborg Persdotter, Viken 1 om 1 och 67/192 tunnland till Anders Göransson och dottern Ingeborg Eriksdotter i familj 469 nedan, (Lfr). 1842-05-06 hölls arvsskifte hos sockenskrivaren Erik Jonsson i Viken, FII:8 (1840-1844), sid 976. Bouppteckning för Erik Jonsson, F II/11, 1860-1869, sid 303. Bouppteckning för Ingeborg Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 186. Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1809-e 1842, då hon levde i faderns bouppteckning.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1817-1908, gift med Anders Göransson, familj 469 i Viken 1.
 • FAMILJ 467.
  Anders Jonsson Ljung, 1779-1846, från familj 465, övertog 1803-12-09 ett ½ hem av Viken 1 om totalt 3 och 1/12 tunnland av fadern, (Lfr). Anders var gift 1804 med Cajsa Greta Gröndahl, 1772-1855, från familj 258 i Fyrås 4. Ljung var lapplänsman och hemmansägare i Viken 1. 1818-04-02 sålde den förra lappmarkslänsmannen Anders Ljung skattehemmanet Viken 1 om 1 och 13/24 tunnland till inspektoren Johan Gröndal, 1779-1826, emot en köpesumma av 1200 riksdaler banco. Säljaren med maka skulle få bo kvar på hemmanet, och när det behövdes få sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1819, sid 180). Den avlidna Greta Sellstedt, dotter till Abraham Sellstedt, hade vid dödsfallet varit ägare till skattehemmanet Viken 2 om 1 och 5/8 tunnland, vilket hon köpt av sin svåger Anders Ljung emot en köpesumma av 1200 riksdaler jämte födoråd. Genom arv tillhörde nu hemmanet makarnas 2 döttrar, (Dmb vt 1829, sid 257). 1847-03-01 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden och lapplänsmannen Anders Ljung i Viken, FII:9 (1845-1849), sid 1156, inga bröstarvingar fanns i familjen. 1855-10-01 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Catharina Margareta Gröndahl i Viken, FII:10 (1850-1859), sid 1334, kvarlåtenskapen skulle tillfalla bonden Per Andersson i Solberg. 1830-03-12 överlät vice länsman Johan Gröndahls omyndiga barn Ulla och Greta Lisa hemmanet Viken om 1 och 13/24 tunnland till Johan Karlsson från familj 259 i Fyrås 4, (Lfr). 1849-11-23 överlät Johan Karlsson, 1809-1872, senare hemmansägare i Grenås, hemmanet Viken 1 om 259/384 tunnland till Jöns Henriksson, 1800-1870, och Olof Henriksson, 1809-1901, (Lfr), vilka båda var bönder i Skyttmon, Borgvattnet.
 • FAMILJ 468.
  Daniel Jonsson, 1783-1824, från familj 465, övertog 1803-12-09 ett ½ hem av Viken 1 om totalt 3 och 1/12 tunnland av fadern, (Lfr). Daniel var gift 1810 med Lisa Olofsdotter, 1785-1860, från familj 166 i Fagerdal 1. 1813-11-23 överlät Daniel Jonsson Viken 1 om 1 och 13/24 tunnland till brodern Erik Jonsson i familj 466, (Lfr). Daniel var död som nybyggare i Grenåskälen. 1824-11-09 hölls bouppteckning i Grenåskälen efter avlidna torparen Daniel Jonsson, FII:5 (1825-1829), sid 573. Barn:
  • Britta Danielsdotter, 1812-1896, gift 1836 med Olof Albrektsson, 1811-1857, från Fågelnäset, Bye, och han var torpare i Gisselås.
  • Olof Danielsson, 1825-1910, gift 1850 med Apollonia Mårtensdotter, 1819-1904, från familj 1044 i Yxskaftkälen 2, och han var torpare i Klumpen, Gåxsjö.
 • FAMILJ 469.
  Anders Göransson, 1807-1890, från familj 617 i Solberg 5, var gift 1839-11-27 med Ingeborg Eriksdotter, 1817-1908, från familj 466. Anders övertog 1842-11-14 hemmanet Viken 1 om 1 och 67/192 tunnland av sina svärföräldrar, (Lfr), och han stod som hemmansägare och nämndeman i Viken 1. 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). Under nödåret 1867 utsågs en nödhjälpskommitté vid sockenstämman i Hammerdal, bestående av bl. a.: nämndemannen Anders Göranssons i Viken hustru för Viken, Solberg, Fyrås, (Hk 1967/53). Bouppteckning för Anders Göransson, F II/17, 1895-1897, sid 75. Barn:
  • Ingeborg Andersdotter, 1840-1925, gift 1862-04-06 med Anders Jonsson, 1827-1906, från Borgsjö, Y, inspektor i Viken. Gården finns på bild 89X161:5 på Jamtli bildarkiv, och den var kontor och bostad för tjänstemän inom Wifstavarfs AB. Bouppteckning för Anders Jonsson, F II/21, 1906-1907, sid 167, som då ägde skattehemmanet Fyrås 6.
  • Britta Andersdotter, 1843-1902, gift 1869-04-04 med Jöns Larsson, 1842-1891, från Raftkälen, och han var hemmansägare och nämndeman i Viken 1. Bouppteckning för Jöns Larsson, F II/16, 1890-1894, sid 249. Bouppteckning för Britta Andersdotter, F II/19, 1901-1903, sid 479.
Bar
 • Viken 2: 
  FAMILJ 470.
  Jon Sjulsson, 1560-1612, (Br), fanns 1600 och 1607 på hemmanet, (Ti). Lasse Persson köpte 1588 en jordlott Wollden av Hammerdals kyrka för att det skall kunna byggas en ny kyrka i Hammerdal, den gamla kyrkan hade brunnit; en värderingsnämnd på sex personer: Sifver (Sjul) Persön paa Gisleaas, Lasse Jonsön paa Sigaas, Kristoffer paa Aasen, Lasse Jonsön på Hougaas, Erich Suendsön paa Eiedt, Jon Sifversön (Sjulsson) paa Vig med lagmannen Nils Botulfsson i spetsen hade värderat Vallen till 5 ½ daler. Originalhandlingen är från 23 februari 1588, (Hk).
  • Jon Sjulsson hade nog en dotter, som var gift med Nils Nilsson, i Näset, Lit, död e 1650. 1647 klagade Nils efter sin hustrus odelsjord i Viken, som Per Persson, 1605-1651, i familj 471 besatt, (Dmb ht 1647, § 21 och ht 1650, § 5). Nils Nilsson i Näset, Lit, förekom redan 1613, och han hade löst en pantsatt gård, som tillkom hans hustru; (Nils Nilsson, Näset, boendes i Västernäset av Viken i Hammerdal), (Rmj).
 • FAMILJ 471.
  TrolldomsmålPer Persson, 1580-1644, (Br), bygslade 1622 ett hemman om 1 och ½ tunna säd i Viken, (Byg). Han var nämndeman 1623 i Hammerdal och 1628 på Frösön, (Dmb). 1633 kunde Per Persson bärga 14 lass hö, hade 5 kor, 8 småfän och 1 häst och 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb). Per var gift med Barbro Persdotter, (Dmb ht 1650, § 5), som var änka 1645, (Mtl); de hade barnen Per och Märet, (Dmb ht 1650, § 5). Per Persson och hans maka Barbro Persdotter förekom år 1635 i detta trolldomsmål vid tinget. Läs mer om detta. Barn:
  • Per Persson, 1605-1651, (Br), var bonde i Viken 2. 1645 befriades Christen Persson och Per Persson i Viken från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Per förekom 1647 som oskyld på hemmanet och dömdes av gården, (Dmb ht 1647, § 21), men betalade tiondet 1649, (Ti). Per Persson i Viken fullmäktig på sin moder Barbro Persdotters vägnar, klagade och tillkännagav att Nils Nilsson ibidem, icke vill vederlägga sig de överbruks- och byggningspenningar som är 25 riksdaler och sex tolvmän honom lagt haver. Nils vill ej betala överbruket som Pers moder påkostat och använt på gården. Nils har taget av Per 1 riksdaler på köpet. Men nu ryggar Nils sitt löfte som han lovade den tid männen vore på provet och värderingen. Blev känt och avsagt att Nils Nilsson skall efter 6 mäns värdering vederlägga Per och hans moder Barbro Persdotter 25 riksdaler för åbruket till midfastatiden, (Dmb ht 1650, § 5). Makans namn är okänt. Per Larsson i familj 282 i Fyrås 7 ersatte 1660 Per Persson som bonde i Viken, (Jb).
  • Märet Persdotter, död efter 1645.
 • FAMILJ 472.
  Sven Göransson, 1649-1715, (Tp), från Tullingsås 1, Ström, var gift med Karin Hansdotter, 1651-1715, (Tp), från familj 345 i Grenås 2. Sven brukade och bodde med sin familj i Per Larssons i familj 282 i Fyrås 7 hemman i Viken, (Dmb vt 1696, § 26). Hemming Björnsson i Solberg besvärade sig 1690 över Sven Göranssons hustru i Viken Karin Hansdotter för det hon hade kallat hans hustru Karin Persdotter för trollkärring. Hennes son Hans 14 år gammal hade berättat detta när de vallade boskap tillsammans. Karin Hansdotter nekade till anklagelsen, och hon kunde inte fällas. Rätten ansåg att Karin skulle med ris näfsa sin son Hans i Hemmings närvaro, (Dmb ht 1690, § 7). 1694 var Per Larssons skattehemman i Viken om 2 tunnland illa bebyggt och hemmanet skulle ytterligare repareras, (Dmb vt 1694, § 17). 1696 hölls husesyn på Per Larssons hemman i Viken om 2 tunnland skatte. Hemmanet brukades och beboddes av Sven Göransson, som var utfattig och hade många barn, och Sven kunde på grund därav inte åtgärda bristerna på hemmanet, (Dmb vt 1696, § 26). Anders Karlsson i familj 346 i Grenås 2 krävde 1703, på sin andra hustrus Karin Jonsdotters vägnar, Sven Göranssons hemman Viken 2, som Karins fader Jon Nilsson i Viken en gång ägt och sålt till Welam Persson 1663, (Dmb vt 1703, § 9). Sven fanns 1681 som bonde i Viken efter Per Larsson, (Rö). Hans svåger Erik Hansson (Blix), 1646-1733, hade 1679 köpt ett hemman i Viken av sin släkting Jon Eriksson, (Dmb ht 1679, § 11), och 1703 överlät Erik Hansson ett hemman i Viken till Sven Göransson, (Lfr). Nämnde Jon kan möjligen vara Jon Eriksson, 1645-1698, (Tp), bonde i Sikås 9, (Dmb), som 1673 uppbjöd ett hemman i Viken, och som 1674 böta för eftersatt vägunderhåll, (Dmb ht 1674). 1700 dömdes Sven Göransson i Viken att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Flera barn döda i unga år. Barn:
  • Hans Wikberg, 1676-1715, (Dmb ht 1690, § 7 samt C1), gift med Barbro Larsdotter, 1688-1715, från familj 623 i Solberg 6, var hemmansägare från 1714 på sitt fadershemman, (Jb). Till förmyndare för avlidna Hans Svenssons i Viken omyndiga barn, förordnades brodern Sven Svensson och morbrodern Olof Larsson med svågern Måns Olofsson i Lorås, (Dmb ht 1715, § 23). Företog sig rätten till övervägande om avlidna Hans Svenssons och Barbro Larsdotters i Viken tvenne små barn skulle födas; en dotter om 1 år och en son på fjärde året, länsman Elias Hallström hade åtagit sig att föda och uppfostra dottern, (Dmb vt 1716, § 17).
   • Sonen Sven Rönnkvist, 1712-1742, var en av dom soldater som dog under garnisontjänst i Stockholms skärgård.
  • Karin Svensdotter, 1677-1771, (Br), maka till dragonen Anders Jönsson Lindbom, 1675-1719, (A1:1/244), i Hammerdal, som omkom i den stora fjällkatastrofen nyåret 1718/1719 i Jämtlandsfjällen, (Sr).
  • Jakob Svensson Bergström, 1687-1714, soldat från 1703 i Hammerdal, död som soldat i Stockholm, (Sr).
  • Sven Svensson Wikman, 1687-1768, hemmansägare i familj 473 i Viken 2.
 • FAMILJ 473.
  Sven Svensson, 1687-1768, från familj 472, var dragon Wikman 1719-1729 som inskriven bonde, enär dragonen Anders Jönsson Lindbom omkom i den stora fjällkatastrofen 1719, (Rul). Sven ersatte år 1725 brodern Hans i skattelängderna som hemmansägare. Sven var gift med Anna Hansdotter, 1692-1754, (Br), från Lit; var hon möjligen dotter till bonden Hans Hansson, 1640-1697, och Kerstin Matsdotter, 1668-1728, i Palleråsen, Lit ? Till förmyndare för avlidna brodern Hans omyndiga barn, förordnades brodern Sven Svensson och morbrodern Olof Larsson med svågern Måns Olofsson i Lorås, (Dmb ht 1715, § 23). 1758-04-04 överlät Sven Svensson Viken 2 om 2 tunnland till sonen Göran Svensson, (Lfr). Mellan 1747 och 1768 var Sven Svensson nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1767-04-27 var det ordnat med avvittring, avskiljning av egendom, hos nämndeman Sven Svensson, (Tp). Bouppteckningen hölls 1767-05-04. Hade 4 söner och två döttrar: Sven, Hans, Göran och Erik, samt döttrarna Kerstin och Karin; hemmanet om 2 tunnland var värderat till 240 daler silvermynt, Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 7. Barn:
  • Sven Svensson Rönnkvist, 1719-1806, soldat 1744-1761, (Sr), gift 1756 med Elin Persdotter, familj 880 i nybygget Skyttmon.
  • Kerstin Svensdotter, 1722-1813, gift med Olof Drake, familj 93 i Jonsgård, Ede 6.
  • Karin Svensdotter, 1727-1812, gift med Per Andersson, 1731-1771, som var hemmansägare i familj 299 i Storbränna, Fyrås.
  • Hans Svensson, 1730-1809, arbetade hos brodern Göran i Viken.
  • Göran Svensson, 1733-1810, hemmansägare i familj 474 i Viken 2.
  • Erik Svensson Rönnkvist, 1736-1817, gift 1779 med Anna Jonsdotter, 1739-1824, soldat 1761-1770 i Viken, (Sr), och torpare i Viken, Hammerdal. 1789-01-12 hade Erik Svensson och Anna Jonsdotter i Viken upprättat ett inbördes testamente, (Dmb vt 1789, sid 385). 1814-03-26 hade makarna Erik Svensson och Anna Jonsdotter i Viken överlåtit sitt torp i Viken och lösa egendom till släktingen Sven Göransson och dennes hustru Anna Persdotter, till vilka de skulle flytta till hösten, (Dmb vt 1814, sid 285).
 • FAMILJ 474.
  Göran Svensson, 1733-1810, från familj 473, gift med Gunilla Hemmingsdotter, 1740-1816, från familj 959 i Sikås 5, övertog 1767-11-21 hemmanet Viken 2 om 2 tunnland av brodern Sven Svensson och syskonen och blev hemmansägare, (Lfr). Göran var nämndeman från ht 1769 och sedan under hela 44 år vid Hammerdalstinget, (Dmb). Torparen Jonas Eriksson i Kråknäset, Viken, hade kommit överens med sin granne Göran Svensson i Viken om att denne inte framledes skulle vålla skada på hans hårdvallsslått, som hans förfäder hade upparbetat, (Dmb vt 1791, sid 11). 1804-12-03 överlät Göran Svensson Viken 2 om 2 tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Hemming Göransson och Sven Göransson, (Lfr). 1805-05-11 hölls arvsdelning hos nämndemannen Göran Svensson i Viken, FII:2 (1791-1806), sid 187. Två söner och 6 döttrar var arvtagare. Barn:
  • Hemming Göransson, 1764-1837, hemmansägare i familj 475 i Viken 2.
  • Anna Göransdotter, 1765-1846, piga i Viken.
  • Elin Göransdotter, 1767-1845, piga i Borgvattnet och Viken, Hammerdal. Pigan Elin Göransdotter i Viken och drängen Jöns Olofsson, 1746-1841, från Öravattnet, Stugun, var instämda för lönskaläge, och dottern Britta Jönsdotter, 1792-1867 hade fötts. Jöns erkände faderskapet och fick böta 10 daler silvermynt och Elin 5 daler silvermynt, (Dmb ht 1792, sid 193).
  • Lisbet Göransdotter, 1770-1813, piga i Viken.
  • Kerstin Göransdotter, 1773-1839, gift 1817 med änklingen Per Persson Kling, 1759-1846, torpare i familj 2000 i nybygget Länglingen.
  • Sven Göransson, 1775-1852, hemmansägare i familj 476 i Viken 2.
  • Märet Göransdotter, 1777-1798, piga i Viken.
  • Gunilla Göransdotter, 1779-1848, gift med Per Karlsson, 1785-1860, senast hemmasägare i familj 885 i nybygget Skyttmon.
 • FAMILJ 475.
  Hemming Göransson, 1764-1837, från familj 474, var gift med Sara Svensdotter, 1763-1850, som var dotter till Sven Klingström i familj 203 i Fyrås 1. 1804-10-19 hade skattehemmanet Viken 2 om 2 tunnland värderats till 200 riksdaler banco, när fadern Göran Svensson överlät hälften vardera av hemmanet till sönerna Hemming och Sven Göransson, och 5 systrar skulle utlösas, (Dmb ht 1809, sid 366). 1822-11-19 överlät makarna Viken 2 om 1 tunnland - härav ½ hem vardera- till sönerna Göran och Hemming, (Lfr). 1837-02-06 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bonden Hemming Göransson i Viken, FII:7 (1835-1839), sid 845. Barn:
  • Göran Hemmingsson Viklund, 1797-1862, var gift 1821-03-25 med Maria Olofsdotter, 1796-1883, från familj 293 i Fyrås 7, soldat 1818 till 1826, sedan hemmansägare i Viken 2. Göran Hemmingsson Viklunds bomärke, (Dmb vt 1829, sid 261). 1838-02-26 överlät bröderna Sven och Göran ett torp under Viken 2 till Jöns Gren och hustrun Ingeborg Salomonsdotter, (Lfr). 1847-11-26 överlät Göran Viklund ett odelstorp under hemmanet Viken 2 till Jöns Olofsson Sandberg, 1820-1914, (Lfr), gift 1845 med dottern Kerstin Göransdotter, 1825-1902. Bouppteckning för Kerstin Göransdotter, (F II/19, 1901-1903, sid 318). Bouppteckning för Göran Hemmingsson, F II/11, 1860-1869, sid 130.
   • Dottern Sara Göransdotter, 1824-1901, gift 1841-04-04 med Erik Östlund, 1818-1891, som byggde ett torp i Skruppnäset, och som sedan var noterad i Solberg. Erik var son till Olof Henriksson Östlund, 1785-1845, soldat och bonde i Grötom, Häggenås, gift 1806 med Märet Andersdotter, 1780-1858, från Andersgård, Häggenås, vilka hade 6 barn gifta till Hammerdal. Bouppteckning för Erik Östlund, F II/16, 1890-1894, sid 323. Bouppteckning för Sara Göransdotter, F II/19, 1901-1903, sid 185.
   • Hemming Göransson, 1833-1926, gift 1859-04-17 med Britta Persdotter, 1832-1919, från familj 230 i Fyrås 2, där Hemming var hemmansägare.
  • Sven Hemmingsson, 1799-1866, hemmansägare i familj 1026 i Viken 2.
  • Hemming Hemmingsson Wikfors, 1801-1866, gift 1826-02-05 med Anna Jonsdotter, 1800-1872, från familj 616 i Solberg 5, senast torpare i Gåxsjö. Hemming Hemmingsson Wikfors bomärke, (Dmb vt 1829, sid 261). Bouppteckning för Hemming Wikfors, F II/11, 1860-1869, sid 380.
  • Gunilla Hemmingsdotter, 1802-1874, gift med Erik Hemmingsson, familj 65 i Ede 3.
  • Dorotea Hemmingsdotter, 1805-1888, gift med torparen Jöns Jonsson, 1809-1891 i familj 43 i Ede 2.
 • FAMILJ 476.
  Sven Göransson, 1775-1852, från familj 475, var gift 1798-11-18 med Anna Persdotter, 1766-1843, från familj 13 i Bye. 1804-10-19 hade skattehemmanet Viken 2 om 2 tunnland värderats till 200 riksdaler banco, när fadern Göran Svensson överlät hälften vardera av hemmanet till sönerna Hemming och Sven Göransson, och 5 systrar skulle utlösas, (Dmb ht 1809, sid 366). 1814-03-26 hade makarna Erik Svensson och Anna Jonsdotter i Viken överlåtit sitt torp i Viken och lösa egendom till släktingen Sven Göransson och dennes hustru Anna Persdotter, till vilka de skulle flytta till hösten, (Dmb vt 1814, sid 285). 1829-11-17 överlät Sven Göransson och hustrun Anna Persdotter, Viken 2 om 1 tunnland till sonen Göran Svensson i familj 477, (Lfr). Sven Göranssons bomärke, (Dmb vt 1829, sid 261). 1852-12-06 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Sven Göransson i Viken, FII:10 (1850-1859), sid 1270. Barn:
  • Gunilla Svensdotter, 1799-1888, gift med Per Karlsson, familj 46 i Ede 2.
  • Märet Svensdotter, 1802-1880, gift 1827-01-07 med Olof Persson, 1797-1885, torpare senast i Lorås, son till Per Olofsson och Anna Rolfsdotter i Särna, Dalarna. Bouppteckning för Märet Svensdotter, F II/14, 1880-1884, sid 135. Barn:
   • Per Olofsson Edler, 1827-1896, gift 1854-03-12 med Valborg Persdotter, 1826-1909, från familj 230 i Fyrås 2, gratialist och torpare i Jobacken, Sikås. Bouppteckning för Per Edler, F II/17, 1895-1897, sid 370.
   • Olof Olofsson, 1830-1919, gift 1857 med Britta Olofsdotter, 1832-1869, från framilj 248 i Fyrås 3, hemmansägare senast i Fyrås 5.
   • Anna Olofsdotter, 1838-1924, var gift 1864 med Erik Andersson, 1842-1906, som var profosson Färd i Lorås. Erik var bonde i Lorås 1, och makarna bodde senast i Ollsta, Häggenås.
  • Anna Svensdotter, 1804-1885, gift 1829 med Erik Persson, 1800-1858, från familj 990 i Sikås 8, som var torpare i Jobacken, Sikås.
  • Göran Svensson, 1807-1882, hemmansägare i familj 477 i Viken 2.
  • Karin Svensdotter, 1807-1887, gift med Lars Albrektsson, 1804-1892, i familj 1072 i Fågelnäset, Bye.
 • FAMILJ 477.
  Göran Svensson, 1807-1882, från familj 476, gift 1831-11-20 med Anna Johansdotter, 1809-1858, från familj 989 i Sikås 8, och omgift, (lysning 1859-12-30), med Erika Holmberg, 1819-1864, från (Selet), Boberg, Borgvattnet, och omgift igen 1864 i Häggenås, (HII/2, 1856-1869), med Marget Jonsdotter, 1835-1901, från Högarna, Häggenås, var torpare och hemmansägare i Viken 2. 1829-11-17 överlät föräldrarna Viken 2 om 1 tunnland till Göran Svensson, (Lfr). 1848-11-23 överlät Göran Svensson Viken 2 om 3/8 tunnland till kaptenskan C.C. Edelsvärd född Ångman, (Lfr). 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). 1858-03-26 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Anna Johansdotter i Viken, FII:10 (1850-1859), sid 1398. Bouppteckning för Göran Svensson, F II/14, 1880-1884, sid 472. I en ny bouppteckning 1885 ägde han också ett odelstorp under Högarna 1, som han inte hade lagfart på enligt Bouppteckningar, F II/15, 1885-1889, sid 26. Bouppteckning för Marget Jonsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 259. Bouppteckning för Erika Holmberg, F II/11, 1860-1869, sid 297. Barn:
  • Sven Göransson, 1833-1913, gift 1866 med Kerstin Jonsdotter, 1841-1924, från familj 117 i Ede 8, bonde i Viken 2 och arrendator i Åsen 1.
  • Johan Göransson, 1835-e 1890, gift skomakare i Viken, Hammerdal, arrendator i Åsmundgården, Lit, hemmansägare i Lien, Ås.
  • Göran Göransson, 1837-1894, gift med Marget Olofsdotter, familj 215 i Fyrås 1.
  • Karin Göransdotter, 1841-1925, gift 1869-10-31 med Jonas Jonsson, 1846-1912, från Solberg, som stod som torpare i Solberg, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Göransdotter, F II/21, 1906-1907.
  • Anna Göransdotter, 1843-1876, gift med Per Olofsson, familj 177 i Fagerdal 1.
  • Hemming Göransson, 1846-e 1907, gift arbetare senast i Tångeråsen, Offerdal.
  • Per Göransson, 1848-1902, gift 1875-01-24 med Maria Hemmingsdotter, 1849-1929, stod 1890 som hemmansägare i Viken 2. Maria var dotter till Hemming Olofsson, 1817-e 1857, bonde i Bredbyn, Offerdal, gift 1840 med Matilda Lindström, 1811-e 1857, vilka också hade barnen Britta född 1841 i Bye, Olof född 1846 i Bye och Erik född 1852 i Håxås med familjer. Bouppteckning för Per Göransson i Viken 2, F II/19, 1901-1903, sid 316.
  • Gunilla Göransdotter , 1851-e 1858, bodde i Viken, Hammerdal.
  • Jonas Göransson, 1867-1950, gift lägenhetsägare i Fyrås 7, Hammerdal.
  • Margreta Göransdotter, 1869-1935, gift med lägenhetsägare Anders Persson, 1866-1937, torparson från Fyrås, som var lägenhetsägare i Håxås 3.
  • Lisa Göransdotter, 1872-1902, gift 1891-12-06 med Axel Mortimer Andersson, 1868-e 1927, från Holmängen, Östmark, S, som var torpare i Eriksberg, Fyrås 5, Hammerdal. Bouppteckning för Lisa Göransdotter F II/20, 1904-1905, sid 292.
 • FAMILJ 1026.
  Sven Hemmingsson, 1799-1866, från familj 475, gift 1825-04-10 med Britta Andersdotter, 1804-1857, från familj 626 i Solberg 6, var torpare och hemmansägare i Viken 2. 1829-11-16 överlät Hemming Hemmingsson och hustrun Anna Jonsdotter, Viken 2 om ½ tunnland till brodern Sven Hemmingsson, (Lfr). 1838-02-26 överlät Sven Hemmingsson och Göran Viklund ett torp under Viken 2 till Jöns Gren och hustrun Ingeborg Salomonsdotter, (Lfr). Bouppteckning för Sven Hemmingsson, F II/11, 1860-1869, sid 418. Barn:
  • Sara Svensdotter, 1826-1918, gift 1855-04-01 med Per Jönsson, 1829-1887, soldatson Gren i Viken, som var bonde i Viken 2. i Bouppteckning för Per Jönsson, F II/15, 1885-1889, sid 165, inga bröstarvingar.
  • Valborg Svensdotter, 1830-1887, gift 1854-03-19 med Anders Olofsson, 1828-1913, från familj 367 i Grenås 3, som var bonde i Solberg 1 och senast födorådstagare i Sikås 3. Bouppteckning för Valborg Svensdotter i skattehemmanet Solberg 1, F II/15, 1885-1889, sid 212 , bröstarvingar saknades.
  • Britta Svensdotter, 1833-1880, gift 1861 med Jonas Westin, 1833-1900, från familj 187 i Fagerdal 2, hemmansägare och gästgivare i Ollsta, Häggenås.
  • Karin Svensdotter, 1836-1925, torparhustru Nils Jonsson i Fyrås, Hammerdal.
  • Gunilla Svensdotter, 1841-1929, gift 1862 med Jan Håkansson, 1836-1914, från Gräsmark, senast födorådstagare i Håxås, finns på bild 90X254:9, Jamtli bildarkiv.
Min forskning om Viken stämmer delvis inte med uppgifterna på minnesstenen i Viken. Per Eriksson, 1660-1715, första namnet på minnesstenen, hade inga barn med Cecilia Hansdotter, 1662-1715, som dock hade flera barn med sin första make Per Christensson, 1652-1699, i familj 461 i Viken 1.
Erik Jonsson, 1708-1784, andra namnet på minnesstenen, hade som hustru Cecilia Hansdotter, 1714-1757, som var dotter till Hans Persson, 1685-1715, i familj 462. Hemmanet Viken 2 finns inte med på minnesstenen ! !
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.