Lorås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman44 familjer i hemmanen Lorås 1, 2, 3 och 4 från 1600-talet till början av 1900-talet. Många soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  I Nordtröndelag, Norge, finns också ett Lorås vid en å Lora och i närheten finns både Solberg, Fyrås och Högkammen. I norska sagor berättas att man under Harald Hårfagers tid, 858-943, utvandrade från de trakterna till Jämtland och röjde nya bygder, (Hk 1991).
   
 • Musketerare och pikenerar på 1600-taletLorås 1: 
 • FAMILJ 520.
  Hemming Olofsson, 1570-1626, (Br), erlade tiondet 1607, (Ti), och var ägare 1613, då det kunde sås 2 ½ tunnor på hemmanet, (Rmj). 1621 beklagade sig fogden Anders Christensson över Hemming för att denne vid ett gästabud hade slagit Anders under örat och kallat honom för en skälm; vittnen var Hemming och Lars Eriksson i Håxås; Hemming fick böta 4 mark silver, (HGH:243, Englund). Hemming var gift med Märet Olofsdotter, som fanns i Lorås 1621, (Sak). 1624 stod Märet för halva gården, (Jb), och hon var syster till bonden Olof Anderssons hustru Sigrid i Lorås 3, (Rmj). Lars Pålsson, Hemming Olofsson, Olof Andersson och Pål, alla i Lorås, samt 2 bönder, Per och Erik Olofsson i Ede, hade varit soldater för de dansk-norska styrkorna under fejden 1611-1613, (Dmb vt 1624). Här kan du läsa mer. Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet.
  • Olof Hemmingsson, 1590-1626, (Br), dog troligen i unga år.
 • FAMILJ 521.
  Per Eriksson, 1605-1659, (Br), bygslade 1627 efter Olof Hemmingsson i familj 520, (Byg). 1633 kunde Per bärga 20 lass hö, hade 8 kor, 8 småfän och 1 häst, (Jb). Pers hustru hette Gunhild Svensdotter, 1610-e 1663, (Jb, Mtl). 1645 befriades han från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Per Erikssons signetavtryck 1645Per Eriksson var 1645 en av de tolv nämndemännen från tingslaget, som var med och bekräftade freden i Brömsebro; hans signetavtryck kan du se på bilden till höger, (JF). 1645 var hans hemman i Lorås upptaget till 2 och ½ tunnland, och 1649 var Per ensam om att betala sitt tionde, (Ti). 1647 var han nämndeman vid tinget, och 1660 var det änkan som stod för hemmanet, (Jb). Per Eriksson i Lorås klageligen tillkännagav, huru såsom han många åtskilliga gånger har måst giort fordemskap in uppå skansen jämte över Hammerdalsskogen som hans supplication utvisar. Altså kunde skjutsrätterne icke undfalla, att han måste delen för Strömsborna skjutsa har. Efter långsamt slut vart belevat, emedan tolften var begärandes dag till att hålla sockenstämma och göra en riktig redo om skjutsfärdsjämnan, då vilja de låta be:te Per Eriksson contentera till nästkommande jul och nyår, (Dmb ht 1658, § 4). Tingslaget beviljade Måns Eriksson i Mo för hans utstående gästning och besvär, som han uti nästförlidna år gjort har med dragon och officer hållande, med 2 tunnor korn. Prästänkan hustru Anna Nilsdotter lovade de 1 riksdaler för hennes besvär. Item Per Eriksson och hans grannar i Lorås för deras stora kostnad med mat, dricka, hö ock korn som de utstått har i förlidet år. Beviljade tingslaget dem 3 tunnor korn för deras skadestånd, (Dmb ht 1658, § 5). Var Per son till Erik Olofsson i Lorås som 1623-11-21 var en av de tolv nämndemännen vid tingslaget, (HG) ? Barn:
  • Karin Persdotter, 1630-e 1645, bodde i Lorås, Hammerdal, (Mtl).
  • Erik Persson, 1640-1681, uppbjöd första gången Husåsgården om 2 och ½ tunnland, som han köpt av Jon Olofsson för 73 riksdaler. (Lits dmb ht 1666). Erik Persson i Husås är genom döden avgången 1681 och lämnat fem barn efter sig, vilkas farbröder Sven Persson i Lorås och Olof Persson i Gisselås äro bägge uti Hammerdals socken boende, och såsom intygas att hemmanet om 2 ½ tunnland är barnens fäderne; alltså åligger Sven och Olof barngodset väl förese och låta dela lösörena mellan barnen och modern, (Lits dmb vt 1682, § 3).
  • Sven Persson, 1640-1699, hemmansägare i familj 522 i Lorås 1.
  • Lucia Persdotter, 1645-1697, var möjligen gift med Jon Persson, 1645-1716, från Ede, som var hemmansägare i familj 80 i Björnsgård, Ede 5.
  • Olof Persson Hök, 1657-1706, gift med Ingeborg Persdotter, 1666-1754 (Br), hemmansägare i familj 304 i Gisselås. Angående arv efter framlidne Olof Persson i Gisselås, vilken barnlös är genom död avgången, förmentes med dess änka Ingeborg Persdotter, arvingarna nämligen Olof Eriksson i Görvik och dragon Olof Morman på deras hustrurs samt svägerskorna Barbro och Karin Persdotter, (Dmb ht 1705, § 14).
 • FAMILJ 522.
  Sven Persson, 1640-1699, (Tp), från familj 521, var hemmansägare, (Jb), och gästgivare, (Dmb vt 1679, § 8). 1663 stod Sven och moderänkan för hemmanet, (Jb). Sven var gift med Anna Hemmingsdotter, 1652-1720, (C1), från Häggenås, (Dmb vt 1699, § 8). Regementskrivaren Johan Johansson sig besvärade det han efter överstelöjtnantens högvälborne Lars Axel Mörners order och befallning överskickade anno 1671 ifrån Häggenås med Per Hansson i Lorås sju riksdaler i plåtar att igenlösa några ducater som stodo i Lorås, hos Sven Persson i underpant. Vilka ducater corpralen Jakob Slimback har emottagit och skickat till löjtnanten Lorentz Wandschier. Nu föregiver löjtnanten Wandschier det han har med överstlöjtnantens penningar bemälte ducater inlöst och icke med regementsskrivarens, vilka 7 riksdaler ej till datum är gottgjorda hos överstlöjtnanten. Per Hansson som samma penningar fört har, betygar med sin anbudne ed, samma penningar 7 riksdaler i plåtar levererat till Sven Persson i Lorås, vilket Sven Persson tillstår och bekänner sig bemälte penningar uppburit av regementsskrivarens utskickade och ingen annan, därför har Sven Persson bemälte ducater till corporal Jakob Slimback över levererat, vilken sedan dem löjtnanten Wandschier överskickade. Alltså befinnes ducaterna efter högvälborne överstelöjtantens order och med regementsskrivarens penningar i kopparmynt vara igenlösta, fördenskull tingsrätten sentenierat, det regementsskrivaren bör njuta sin leverering till goda, och löjtnanten Wandschier söker sin man igen det bäst han kan och gitter, (Dmb ht 1673, § 5). 1677 var hemmanet på 3 tunnland skatte, och 1702 stod hustrun Anna för hemmanet, (Jb), och hon var änka 1699, (Dmb vt 1699, § 8). Sven Persson i Lorås var gästgivare och återfick sin gästgivarlön i denna svåra krigstiden; den resande blev för pengar med mat, dricka och sänkläder uppehållen. (Dmb vt 1679, § 8b). Hans Israelsson blev tillfrågad om vem som hade skjutit ihjäl salige Hans Striks stallmästare Fin Staphan, som rymde till Norge, och där han än är. Hans Israelsson nekade att han hade skjutit det andra skottet. Dock förmenade Sven Persson i Lorås att Daniel i Gåxsjö skulle ha varit med och skjutit det andra skottet, (Dmb vt 1679, § 9b). Som inhyst 1691 hos Sven Persson fanns änkan Rådgerd Eriksdotter, död 1698, med egen boskap, (Ro). 1675 hade Sven i Lorås och Jon Persson i Björnsgård, Ede 5, delat på kvarlåtenskapen efter den avlidna hustrun Märet Persdotter, död 1675 i Fyrås; Märet kallades för Per Jonssons moderhustru (mormor); nämnde Per var en son till Jon Persson i Björnsgård, som var gift med Lucia Persdotter, (Dmb vt 1682, § 5). Troligen var Sven och Jon svågrar, eftersom det i Lits dombok 1682 stod att avlidne Erik Persson i Husås hade bröderna Sven Persson i Lorås och Olof Persson i Gisselås, (Lits dmb vt 1682, § 3). Barnen Britta, Sven och Karins levnadsöden är ännu okända. Sven Perssons änka i Lorås hustrun Anna fordrade av tolvman Israel Hansson i Ede 12 daler silvermynt, (Dmb vt 1699, § 8). På Sven Perssons änkas begäran i Lorås, hustru Anna Hemmingsdotter, inskrevs hennes son Per Svensson till bonde för hemmanet, (Dmb vt 1705, § 3). Barn:
  • Gunilla Svensdotter, 1672-1735, gift 1688 med Jonas Kristoffersson Bäckman, 1665-1729, från Småland, soldat och förare 1679-1711, (Sr), senast bonde i Ström.
  • Märet Svensdotter, 1680-1754, (Br), gift med Hans Persson, 1685-1715, hemmansägare i familj 462 i Viken 1, och omgift 1716 med Erik Gudmundsson Örn, 1685-1764, (Br), sergeant och hemmansägare i familj 463 i Viken 1.
  • Ingrid Svensdotter, 1681-1765, gift med Hans Månsson, 1684-1760, från familj 306 i Gisselås 1, bonde i Lorås, och som 1711 blev hemmansägare i Korsta, Lit.
  • Per Svensson, 1682-1751, hemmansägare i familj 523 i Lorås 1.
  • Hemming Svensson Loman, 1689-1748, gift 1721 med Sara Persdotter, 1700-1787, från Grenås, hemmansägare i familj 125 i Stensgård, Ede 9.
  • Anna Svensdotter, 1693-1763, gift 1725 med Erik Pålsson Lustig, 1691-1770, från Sikås, som var hemmansägare i familj 927 i Sikås 2.
 • FAMILJ 523.
  Per Svensson, 1682-1751, (Tp), från familj 522, var hemmansägare och gästgivare på hemmanet, som han övertog på modern Annas begäran, (Dmb vt 1705, § 3). Per var gift 1710, (Kyr), med Karin Persdotter, 1682-1715, (C1), möjligen från familj 461 i Viken 1, och omgift 1715 med Karin Danielsdotter, 1678-1773, (Tp), från familj 123 i Stensgård, Ede 9. 1714 var hemmanet på 3 tunnland, (Jb). 1735 hade Per förestått gästgiveriet i 26 år, och Per Pålsson Loberg, 1703-1756, hemmansägare i Lorås 3, skulle överta sysslan, (Dmb, § 30, ht 1735). 1757-02-08 uppvisades för rätten arvsdelningen efter Per Svensson i Lorås, (Dmb vt 1757, § 18, sid 206). 1757-11-17 överlät framlidne Per Svenssons arvtagare Lorås 1 om 3 tunnland till sonen Daniel Persson, (Lfr). Här kan du läsa om karolinen Anders Lindberg hos Per Svensson i Lorås, som blev över 100 år gammal. Barn:
  • Cecilia Persdotter, 1711-1787, gift med Erik Larsson Nording, 1710-1778, från Lorsås, hemmansägare i familj 535 i Lorås 2.
  • Anna Persdotter, 1713-1796, gift 1737 med Hemming Larsson Nording, 1713-1781, från Lorås, familj 281 i Fyrås 6, som senast var torpägare i Lorås. 1773-12-14 överlät Karin Persdotter det Blominska torpet under Lorås 1 till Hemming Nording och dennes hustru och barn. Köpesumman var 200 daler silvermynt, och Nording hade nu betalat 120 daler silvermynt, (Dmb ht 1773, sid 101).
  • Sven Persson Rosenkvist, 1712-1742, gift 1736 med Lisbet Persdotter, 1710-1794, från familj 361 i Grenås 3, död som dragon under garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Rul).
  • Gunilla Persdotter, 1718-1789, ogift, arbetade i Lorås, Hammerdal. 1777 begärde änkan Kerstin Persdotter, som ägare av skattehemmanet Lorås 1, att hennes syster Gunilla skulle få sköta henne under hennes återstående livstid, (Dmb ht 1777, sid 73).
  • Sven Persson Loding, 1720-1756, (Dmb vt 1757, § 20), var soldat 1736-1741 i Lorås, (Sr), och han stod 1742 för hemmanet Lorås 1, (Jb), och var sannolikt ogift.
  • Daniel Persson, 1722-1783, hemmansägare i familj 524 i Lorås 1.
  • Karin Persdotter, 1724-1805, hemmansägare i familj 525 i Lorås 1.
 • FAMILJ 524.
  Daniel Persson, 1722-1783, från familj 523, blev 1757-11-17 hemmansägare i Lorås 1. Han var gift 1751 med Ingeborg Olofsdotter, 1717-1758, (Br), från familj 578 i Solberg 1, som var änka i familj 603 i Solberg 3. Daniel var sedan omgift med Märet Eriksdotter, 1738-1809, från familj 794 i Hallen 8. 1757 anhöll Daniel Persson i Solberg att han måtte få tillträda sin avlidna faders skattehemman i Lorås emedan hans broder Sven Persson som det förra innehaft utan bröstarvingar blivit död. Daniel hade också styvsystrarna Anna Persdotter gift med rustmästaren Hemming Nording och Cecilia Persdotter gift med nämndemannen Erik Larsson i Lorås. (Dmb vt 1757, § 20). Daniel Persson som innehade hemmanet Solberg 3 dömdes att ordna födoråd åt systrarna Maria och Elin Nilsdotter, vilka hade arbetat åt honom, (Dmb vt 1764, sid 153). Daniel övertog 1772-12-12 av Jonas Eriksson, 1743-1808, i familj 465 i Viken 1, och hans hustru Britta Olofsdotter, 1749-1813, från familj 603 i Solberg 3, hennes föräldrahem i Solberg 3, (Lfr). Syn hade hållits 1783-09-03 på avlidne Daniel Perssons skattehemman i Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland. Hemmanet var utförligt beskrivit och värderades till 116 riksdaler 32 skilling specie, och änkan Märet Eriksdotter fick sitt födoråd ordnat. Hon var broder med Olof Eriksson i Gåxsjö, (Dmb ht 1783, sid 316). Änkan Märet Eriksdotter hade överlåtit halva sitt hemman om 2 och 2/3 tunnland till sonen Per Danielsson, och ville nu lotta om besittningen av den återstående halvan av skattehemmanet Solberg 3, som var värderat till 116 riksdaler 32 skilling specie. Arvtagare var 2 söner och 5 döttrar, varav sonen Erik var sjuklig. Dottern Elin vann lottningen och fick överta hemmanet, (Dmb ht 1788, sid 298). Änkan Märet Eriksdotter i Solberg erkände en skuld av 1779-04-10 till Anders Hanssons sterbhus i Grenås om tre riksdaler 16 skilling specie, som hon med ränta lovade att betala, (Dmb ht 1788, sid 322). Bouppteckning efter avlidna Daniel Persson i Solberg hölls 1783-05-19 och arvsskifte hölls 1783-10-06 hos änkan Märet Eriksdotter, FII:1 (1742-1790), sid 72 och 75. 1793-04-22 hölls nytt arvsskifte hos änkan Märet Eriksdotter i Solberg, FII:2 (1791-1806), sid 171. Barn:
  • Karin Danielsdotter, 1752-1831, gift med gratialist Salomon Norman, 1739-1819, i Viken. Salomon var son till Lars Olofsson Blom, 1704-1797, soldat och bonde i Fjäl, Lit, Z, gift 1727 med Ingeborg Persdotter, 1708-1780, från Nygård, Norderåsen, Häggenås, Z, och hennes bror var Per Larsson i familj 581 i Solberg 1.
  • Per Danielsson, 1753-1837, gift med Gölin Hansdotter, familj 604 i Solberg 3.
  • Elin Danielsdotter, 1760-1847 (Br), gift med Lars Olofsson, familj 605 i Solberg 3.
  • Anna Danielsdotter, 1765-1853, gift med Jonas Hansson, familj 616 i Solberg 5.
  • Marget Danielsdotter, 1772-1848, gift med Sven Persson, i familj 583 i Solberg 1.
  • Ingeborg Danielsdotter, 1776-1845, gift med Göran Andersson, familj 617 i Solberg 5.
 • FAMILJ 525.
  Pål Olofsson, 1720-1771, soldatson Solfelt från Skallgård, Fyrås 7, var gift 1751-12-26, (Kyr), med till Karin Persdotter, 1724-1805, från familj 523. Pål Olofsson Blomin, menig för Solberg, Hammerdal, 1741-04-03 till 1753-09-26, sedan femte korpral till 1771-07-13 för Sikås, då han var död, (Sr). Per Andersson och korpral Pål Blomin i Storbränna dömdes efter förlikning att betala sex daler silvermynt till sergeant Kämpe och Johan Olofsson i Åsen samt Anders Svensson i Solberg för deras andelar i en stor björn och tre björnungar, (Dmb vt 1759, § 25). 1763 fick korpral Blomin böta 10 daler silvermynt för olovlig brännvinshantering, (Dmb vt 1763, sid 81. Karin Persdotter fick 1772-12-14 som änka förvärva hemgården av brodern Daniel för 3000 daler kopparmynt, (Dmb). 1776 kunde man från Lorås 1 bärga cirka 227 lass foder, som jämte halm och granris födde 3 hästar, 12 kor, 5 ungnöt, 40 får och getter, (Hk). 1773-12-14 överlät Karin Persdotter det Blominska torpet under Lorås 1 till Hemming Larsson Nording, 1713-1781, (Lfr), som var gift med hennes syster Anna Persdotter, 1713-1796. 1777 begärde änkan Kerstin Persdotter, som ägare av skattehemmanet Lorås 1, att hennes syster Gunilla skulle få sköta henne under hennes återstående livstid, (Dmb ht 1777, sid 73). 1788-09-07 överlät bröderna Olof Pålsson och Petter Blomin, med deras kära moders bifall, skattehemmanet Lorås 1 om 3 tunnland till deras broder Sven Pålsson för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling specie. Dokumentet är signerat med bomärkena för Karin Persdotter, Olof Pålsson Petter Blomin och Sven Pålsson, (Dmb ht 1788, sid 307). Barn:
  • Olof Pålsson Blomin, 1754-1813, var gift 1779-04-05, (Kyr), med Marget Persdotter, 1748-1830, från familj 402 i Görvik 3, och Blomin var soldat och bonde i Fyrås. 1813-12-30 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Olof Pålsson i Fyrås, FII:3 (1807-1819), sid 373. 1830-11-22 hölls bouppteckning i Fyrås efter den avlidna hustrun Margreta Persdotter, som saknade bröstarvingar, FII:6 (1830-1834), sid 700.
  • Petter Pålsson Blomin, 1757-1842, gift med Maria Kiöstadia, familj 226 i Fyrås 2.
  • Sven Pålsson, 1760-1833, hemmansägare i familj 526 i Lorås 1.
 • FAMILJ 526.
  Sven Pålsson, 1760-1833, från familj 525, gift 1789 med Märet Eskilsdotter, 1768-1845, var hemmansägare och gästgivare. Märet var dotter till Eskil Eriksson, 1725-1784, bonde och rusthållare i Halåsen, Ås, och dennes maka Kerstin Eriksdotter 1732-1802, från Österåsen, Häggenås. 1788-09-07 överlät bröderna Olof Pålsson och Petter Blomin, med deras kära moders bifall, skattehemmanet Lorås 1 om 3 tunnland till deras broder Sven Pålsson för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling specie. Dokumentet är signerat med bomärkena för Karin Persdotter, Olof Pålsson Petter Blomin och Sven Pålsson, (Dmb ht 1788, sid 307). 1819-11-24 överlät Sven Pålsson skattehemmanet Lorås 1 om 3 tunnlandl - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Pål Svensson och Erik Svensson emot födoråd till föräldrarna och utlösen av systrarna Karin och Christna med 180 riksdaler banco, (Dmb ht 1821, sid 189). 1820-04-25 hölls arvsdelning hos bonden Sven Pålsson i Lorås, FII:4 (1820-1824), sid 479. 1834-02-28 hölls bouppteckning i Lorås efter den avlidna bonden Sven Pålsson, FII:6 (1830-1834), sid 787. Barn:
  • Karin Svensdotter, 1789-1887, gift med Olof Andersson, familj 365 i Grenås 3.
  • Erik Svensson, 1792-1828, hemmansägare i familj 527 i Lorås 1.
  • Kerstin Svensdotter, 1797-1871, gift med Olof Hemmingsson, familj 338 i Grenås 1.
  • Pål Svensson, 1805-1894, övertog 1819 ett ½ hem i Lorås 1 om 3 tunnland av fadern, (Lfr). Pål var gift 1828-02-24 med Helena Jonsdotter, 1806-1852, från familj 1050 i Yxskaftkälen 3, och omgift 1854-06-18 med Kerstin Jonsdotter, 1825-1904, från familj 560 i Lorås 4. Pål var hemmansägare och gästgivare i Lorås 1, och var barnlös. Under nödåret 1867 utsågs en nödhjälpskommitté vid sockenstämman i Hammerdal, bestående av bl. a.: Pål Svenssons i Lorås hustru för Lorås, Kilen, Helgåkilen och Trekilen, (Hk 1967/53). 1870 fick Pål Svensson pris för en hingst, särskilt med avseende på det sätt varpå Pål Svensson uppfött sina hästar, (Hk 1966/30). Bouppteckning för Pål Svensson, F II/16, 1890-1894, sid 537. 1852-04-20 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Helena Jonsdotter i Lorås, FII:10 (1850-1859), sid 1248. Bouppteckning för Kerstin Jonsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 52.
 • FAMILJ 527.
  Erik Svensson, 1792-1828, från familj 526, övertog 1819-11-24 ett ½ hem i Lorås 1 om 3 tunnland av fadern, (Lfr). Erik var gift 1816 med Ingeborg Olofsdotter, 1796-1887, från familj 920 i Sikås 1, och stod som hemmansägare och gästgivare i Lorås. Fältjägaren Jöns Knall dömdes att betala en låneskuld om 35 riksdaler i riksgäldsmynt till hemmansägaren Erik Svensson i Lorås, (Dmb vt 1821, sid 200). Fältjägaren Lars Jakobsson Kämpe dömdes att betala en låneskuld om 65 riksdaler i riksgäldsmynt till bonden Erik Svensson i Lorås, (Dmb vt 1822, sid 228). Kapten Johan Carl Rickman dömdes att betala en skuld om 29 riksdaler till bonden Erik Svensson i Lorås, vilken skuld urpsrpunglingen var 90 riksdaler i riksgäldsmynt, (Dmb vt 1822, sid 238). 1828-10-31 hölls bouppteckning hos änkan Ingeborg Olofsdotter i skattehemmanet Lorås 1 efter hennes avlidne make, gästgivaren Erik Svensson, FII:5 (1825-1829), sid 641. Barn:
  • Sven Eriksson, 1818-1891, gift med Kerstin Persdotter, familj 528 i Lorås 1.
  • Gunilla Eriksdotter, 1825-1914, gift med Per Eriksson, familj 552 i Lorås 3. Makarna finns på bild #101749 hos Porträttfynd, Rötter.
 • FAMILJ 528.
  Sven Eriksson, 1818-1891, från familj 527, gift 1842-04-03 med Kerstin Persdotter, 1819-1901, från familj 97 i Jonsgård, Ede 6, var hemmansägare i Lorås 1. Bouppteckning för Sven Eriksson, F II/16, 1890-1894. Bouppteckning för Kerstin Persdotter, F II/19, 1901-1903, sid 115. Barn:
  • Ingeborg Svensdotter, 1843-1868, gift 1864-02-18 med Salomon Svensson, 1837-e 1872, från Hinneryd, G, handlare i Fyrås 7, som flyttade tillbaka till Hinneryd. Bouppteckning för Ingeborg Svensdotter, F II/11, 1860-1869, sid 600.
   • Dottern Kristina Svensdotter, 1866-1934, gift 1889 med Hans Pettersson, 1863-e 1937, från Bye 1, handlare och gårdsägare i Östersund.
   • Dottern Ingeborg Svensdotter, 1868-1937, gift 1888 med Zakris Pettersson, 1861-1941, från Bye 1, som var hemmansägare i Bye 1, Hammerdal.
  • Gunilla Svensdotter, 1847-1915, gift 1880 med Olof Olofsson i familj 564 i Lorås 4.
  • Kerstin Svensdotter, 1850-1863, bodde i Lorås, Hammerdal.
  • Lisbet Svensdotter, 1853-1918, gift 1888 med Erik Andersson i familj 924 i Sikås 1.
  • Erik Svensson, 1856-1939, gift 1881-06-19 med Britta Olofsdotter, 1860-1888, från familj 551 i Lorås 3, och omgift 1890-06-29 med Märet Olofsdotter, 1868-e 1941, från familj 551 i Lorås 3, var hemmansägare i Lorås 1, makarna var systrar från familj 551 i Lorås 3. Bouppteckning för Britta Olofsdotter i skattehemmanet Lorås 1, F II/15, 1885-1889, sid 290.
   • Sonen Sven Eriksson, 1882-1969, hemmansägare i Lorås 1.
  • Karin Svensdotter, 1858-1941, gift 1885 med Nils Persson, 1860-1949, hemmansägare och födorådstagare i familj 563 i Lorås 4.
  • Per Svensson, 1863-1929, var gift 1888 med Helena Strömberg, 1865-1938, från familj 529 i Lorås 1, och han var hemmansägare i Lorås 1. Makarna finns på bild nr: NSv1967 hos Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 529.
  Carl Magnus Strömberg, 1832-1912, gift 1861 med Britta Jonsdotter, 1830-1908, från familj 560 i Lorås 4, var bonde i Lorås 1. Carl Magnus var son till Magnus Strömberg, 1792-e 1855, gift 1816 med Greta Andersdotter, 1792-e 1855, i Hammarsgård, Ragunda. Barn:
  • Greta Strömberg, 1862-1920, gift 1885 med Måns Olofsson, 1857-1923, från Lorås, som var hemmansägare i familj 551 i Lorås 3.
  • Helena Strömberg, 1865-1938, gift med Per Svensson i familj 528 i Lorås 1.
  • Jonas Magnus Strömberg, 1867-1936, gift 1893 med Margreta Larsdotter, 1873-1929, från Åsen 7, hemmansägare i Lorås 1.
  • Kerstin Strömberg, 1870-1910, gift 1896 med Jonas Jonsson, 1868-1920, som var född och hemmansägare i Helgeåkilen.
  • Paul Strömberg, 1870-1928, gift 1902 med Ida Elisabet Sahlin, 1876-e 1937, från Holm, Y, hemmansägare i Lorås 4, senast bosatt i Östersund.
 • FAMILJ 530.
  Erik Persson, 1855-1912, från familj 552 i Lorås 3, gift 1884 med Kajsa Greta Andersdotter, 1862-e 1907, från Solberg 5, var hemmansägare i Lorås 1. Barn:
  • Per Eriksson, 1885-1962, hemmansägare i Lorås 4:6.
  • Anders Eriksson, 1887-1968, hemmansägare i Lorås 1:24, Hammerdal. Lorås 1, nuvarande ägare inköpte 1914 en del av gården från sin fader och utökade den genom tillköp från annan ägare, i manbyggnaden är inrymd speceriaffär sedan 1908, poststation sedan 1914 och telefonstation sedan 1934, ägare Anders Eriksson 1887, son till Erik Persson och hustrun Kajsa Greta Hellzén, gift 1911 med Alma Höglund född 1887, barn: Edvin, Alf, Torsten, Gunnar, Kajsa. (SGG).
  • Erik Eriksson, 1890-1962, hemmansägare i Fyrberg, Fyrås 5.
  • Gunilla Eriksdotter, 1892-e 1941, gift med skogsfaktor Johan Abel Lundkqvist i Lorås.
  • Lisa Eriksdotter, 1895-1961, handlare i Lorås 2, Hammerdal.
Bar
 • Musketerare och pikenerar på 1600-taletLorås 2: 
  FAMILJ 531.
  Pål Larsson, 1600-1662, (Br, Jb), stod för hemmanet 1633, (Jb), och hade utvidgat det 1624, (Jb). Lars Pålsson, Hemming Olofsson, Olof Andersson och Pål, alla i Lorås, samt 2 bönder, Per och Erik Olofsson i Ede, hade varit soldater för de dansk-norska styrkorna under fejden 1611-1613, (Dmb vt 1624). Här kan du läsa mer. Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. 1621-11-23 var Pål Larsson i Lorås och Lars Eriksson i Håxås vittnen i ett mål mellan länsman Anders Christensson och Hemming Olofsson i Lorås, där Hemming dömdes att böta 4 mark silver till kronan, (Dmb JLF, del I, 1933, sid 50). Pål hade löst hemmanet om 2 tunnor och 1 spann med 36 riksdaler, (Dmb ht 1664, § 11). 1633 kunde han bärga 20 lass hö, hade 8 kor, 8 småfän och 1 häst, och 1645 var hemmanet på 2 tunnland (Jb). Pål hade döttrarna Märet och Ingeborg 1645, (Mtl). 1645 befriades Pål Larsson i Lorås från contribution, då han underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1645 betalade Pål Larsson 1 daler och 3 ½ skilling i landsskyld. Änkan Märet ersatte honom 1663-1677 i jordeboken, och 1677 var hemmanet upptagit till 2 och 1/3 tunnland krono, (Jb). Barn:
  • Märet Pålsdotter, 1633-1708, (Com), dotter till salige Pål, blev 1664 hemmansägare, (Dmb ht 1664, § 11). Besvärade sig hustru Märit Pålsdotter, huru såsom Sven Stensson i Lorås haver någon tid åbott bemälte hemman om 2 tunnland och 1 spann, vilket hennes salige fader Pål haver sig tillöst en del för 36 riksdaler; och födde ytterligare en gammal jänta Helga Jonsdotter för en part, att honom hela hemmanet Lorås tillkom; och nu utan något skäl bemälte Sven hemmanet brukat och sig det samma tillägnat haver, henne icke därför något givit; rätten fördenskull för gott funno att bemälte hustru Märit skulle Lorås tillstiga och bemälte Sven det avstiga, till dess han med skäl här emot pretendera kan, och således det igenvinna, (Dmb ht 1664, § 11). Hustru Märets hemman i Lorås om 2 och ½ tunnland förekom som ödesmål. Odalsmannen avled 1688, och hans hustru och barn blev lämnade i stor fattigdom. 1695 och 1696 brukade Hans Jakobsson hemmanet, som blivit kronohemman och var i mycket dåligt skick. Hans Jakobsson hade inte erhållit någon säd på 3 år; han hade blivit utblottad och förmådde inte längre bruka hemmanet, (Dmb ht 1695, § 21, dmb ht 1696 § 11 och dmb ht 1697, § 19). 1699 blev nämnden tillfrågad om Olof Persson som åbo på Kristoffer Larssons hemman i Lorås (4) och Pål Olofsson på hustru Märets hemman i Lorås (2) hade betalat hemmansräntan, och svaret blev nej, (Dmb vt 1700, § 6). 1699 fanns Märet Pålsdotter som inhyst hos Sven Persson i Lorås 1, (Rö). Jag bedömer att Märets maka var Hans Jonsson, 1640-1688, från familj 542 i Lorås 3, (Dmb ht 1689, § 10, dmb ht 1690, § 5, dmb ht 1695, § 21 och dmb ht 1697, § 19).
  • Ingeborg Pålsdotter, levde 1645 i Lorås, Hammerdal (Mtl).
  • Erik Pålsson, 1635-1688, i Lorås utskrevs 1658 till ett kompani i norsk tjänst i Trondheim. 1659-1670 förekom en Erik Pålsson som knekt, korpral och rustmästare vid den svenska armén i Polen-Tyskland, (Rul).
 • FAMILJ 532.
  Hans Jakobsson, från Östergötland, gift med Karin Hansdotter, var soldat och brukade ett hemman i Lorås 1695-1697, (Rö). Hölls syn och besiktning på kronohemmanet i Lorås som hustru Märet åbott och som består av 2 och 1/3 tunnland och som legat öde från 1688 inklusive 1695 och av Hans Jakobsson på frihet upptagits 1695, (Dmb ht 1695, § 21). Hustru Märets hemman i Lorås om 2 och ½ tunnland förekom som ödesmål. Odalsmannen avled 1688, och hans hustru och barn blev lämnade i stor fattigdom. 1695 och 1696 brukade Hans Jakobsson hemmanet, som blivit kronohemman och som var i mycket dåligt skick. Olof Persson hade 1694 beviljats 5 års frihet på hemmanet, (Dmb ht 1696 § 11). Hans Jakobsson i Lorås dömdes att omgående betala en skuld till handlaren Marcus Holst i Gävle om 15 daler 28 öre kopparmynt. Skulden var föranledd av att Hans hustru 1695 hade stulit gods hos handlaren, (Dmb ht 1697, § 4). I A1:1, 1694-1705, uppgavs att Hans flyttat från socknen med 4 barn. Han hade också döttrarna Dordie och Märet, vilka endast fanns i nattvardslängderna. Barn:
  • Måns Hansson, 1660-1709, (Tp, Dmb vt 1725, § 14), var gift med Kerstin Jönsdotter från familj 240 i Fyrås 3, 1660-1704, (Dmb ht 1689, § 16, och C1). Sven Persson uppbjöd andra gången Måns Hanssons hemman i Gisselås om 2 och 1/6 tunnland, som han inbördat med 67 daler silvermynt utan klander, (Dmb vt 1696, § 21). Dragon Per Hällman kärade till Måns Hansson i Gisselås om någon husröta han skulle ha lämnat på Hällmans hustrus bördeshemman i Gisselås, vilket Hällman 1699-11-23 hade i börd vunnit. Hällman ansåg att emedan Måns Hansson inemot 20 år hade åbott hemmanet och att han måtte samma brist ersätta. Vartill Måns Hansson under sina år han förmente sig gjort nog, eftersom hemmanet var förfallet vid hans anträde. Måns Hansson skulle besitta hemmanet, enär Hällman inte ännu hade medel att betala de 45 daler silvermynt för hemmanet, (Dmb ht 1700, § 31). Uppbjöd Måns Hansson Gisselåshemmanet för 45 daler silvermynt, (Dmb ht 1700, § 29). 1701-06-14 överlät Måns Hemmingsson halva hemmanet av Gisselås om totalt 4 och 1/6 tunnland till Måns Hansson, (Lfr). Måns Hansson stod 1708 för hemmanet i Lorås om 2 och 1/3 tunnland, (Jb).
   • Sonen Hans Månsson, 1684-1760, gift med Ingrid Svensdotter, 1681-1765, från familj 522 i Lorås 1, köpte Hans Jonssons skattehemman i Korsta, Lit, om 2 och ½ tunnland för 70 riksdaler silvermynt, (Lits dmb vt 1711, § 11). Lars Eriksson på Åsen frågade om ett hemman i Lorås om 2 och 1/3 tunnland, som var öde efter åbon Måns Hansson, avliden 1709, och sonen Hans Månsson, som inte mäktade med hemmanet, varför det stod öde 1711-1723, (Dmb vt 1725, § 14).
 • FAMILJ 533.
  Gudmund Eriksson, 1650-1704, (Com), möjligen från Lit, Z, (Lits dmb ht 1695, § 24), var gift med Britta Johansdotter, 1653-1740, från familj 666 i Åsen 3, (C 1). År 1682 fick man kunskap om att tredjemannen Gudmund Eriksson hade tjänat hos hustru Elin i Brynje, och sedan flyttat till Hammerdal, (Lits dmb ht 1682). Gudmund Eriksson på Åsen fick 1688 plikta med tre marker för olydnad; han hade inte sänt in sin kvittensbok utan uppehöll sig i Norge, (Dmb vt 1688, § 5). Gudmund fanns i skattelängderna som hemmansägare i Åsen 1687-1702, men måste 1698 överlåta hemmanet om 2 och ½ tunnland till svågern Hans Johansson Sjungare, (Dmb ht 1701, § 25). Olof Persson på Åsen kärade till sin svåger och hustruns systers man Gudmund Eriksson ibm för sin hustrus arvspart i fadershemmanet som han besitter och lovat till utlösen, målet skulle behandlas vid nästa ting, (Dmb vt 1689, § 4). 1700 dömdes Gudmund Eriksson på Åsen att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Gudmund stod 1702 som hemmansägare i Lorås 2, (Jb). Barn:
  • Erik Gudmundsson Örn, 1685-1764, (Br), gift med Märet Svensdotter, 1680-1754, (Br), och han var hemmansägare i familj 463 i Viken 1.
  • Ingeborg Gudmundsdotter, 1698-e 1744, arbetade i Bye och Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 534.
  Lars Eriksson, 1674-1751, (Tp), från Gisselås, var hemmansägare 1725 i Lorås 2, (Jb), efter att först varit dragon Norman mellan 1697-02-19 och 1728-09-02 i Skarpås, Hammerdal, och han fick avsked med underhåll, skada vänster knä och ben, gammal och sjuklig. (Sr). Lars fanns som kronobonde på sergeantbostället i Åsen 5 år 1708, (Jb, Ti). Lars var en av dom få soldater, som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Hk 1977). Lars Norman var gift 1700-12-26 med Anna Eriksdotter, 1674-1715, (C1), från familj 503 i Håxås 3, (A1:1/34), och omgift med Ingeborg Pålsdotter, 1682-1757, från familj 201 i Fyrås 1. Lars Eriksson på Åsen frågade om ett hemman i Lorås om 2 och 1/3 tunnland, som var öde efter åbon Måns Hansson, avliden 1709, och sonen Hans Månsson, som inte mäktade med hemmanet, varför det stod öde 1711-1723. (Dmb vt 1725, § 14). År 1727 utsågs han till sexman i Lorås, (Dmb vt 1727). Dragon Lars Norman och hustrun Ingeborg Pålsdotter hade upprättat ett testamente 1729 och 1750-11-06, (Dmb vt 1729, § 7 och Dmb ht 1750, § 6). Makarnas testamente av 1750-11-06 behandlades eftersom Ingeborg Pålsdotter avlidit 1757-03-12, och arvingarna var nämndemannen Erik Larsson och rustmästaren Hemming Nording, båda i Lorås, (Dmb vt 1757, § 11, sid 200). Lars Norman är möjligen identisk med den Lars Norman, som har sitt namn och årtalet 1699 inskuret på den spånask, som 1888 skänktes till Jämtlands läns muséum. Systern Regina Eriksdotter, 1675-1741, (A1:1/266), var gift i familj 495 i Håxås 2. Syskonen Regina och Lars var födda i Norge av jämtländska föräldrar, och fadern hette Erik Olofsson, (A1:1/35). Barn:
  • Erik Larsson Nording, 1710-1778, hemmansägare i familj 535 i Lorås 2.
  • Hemming Larsson Nording, 1713-1781, gift 1737 med Anna Persdotter, 1713-1796, och han var rustmästare i familj 281 i Fyrås 6.
 • FAMILJ 535.
  Erik Larsson, 1710-1778, (Tp), från familj 534, var soldat Nording 1727-1741, (Sr), och gift med Cecilia Persdotter, 1711-1787, från familj 523 i Lorås 1, (A1:2/89), och han fanns sedan som hemmansägare och nämndeman i Lorås 2. Erik Larsson i Lorås har skrivit sin egen namnteckning som nämndeman, (Dmb ht 1764, sid 170). Mellan vt 1754 och ht 1774 var Erik Larsson i Lorås nämndeman vid tingslaget, (Dmb). Hemmanet var värderat till 400 daler silvermynt, när äldsta sonen Per Eriksson fick överta föräldrahemmanet Lorås 2 om 2 och 1/3 tunnland. Föräldrarna fick födoråd och syskonen skulle utlösas. Sonen Lars Lindholm avstod att bli utlöst emot att han fick bygga ett torp på hemmanet, (Dmb ht 1775, sid 277). 1776-04-10 var det avvittring, (avskiljning av egendom), hos Erik Larsson i Lorås, (Tp, 1707-1786, Hammerdal). 1776 levde 4 söner, Per, Lars, Hemming och Sven, samt 2 döttrar Karin och Cecilia, FII:1 (1742-1790), sid 42. Barn:
  • Anna Eriksdotter, 1734-1773, gift 1766, (A1:3/25), med nybyggaren Olof Karlsson, 1730-1783, i familj 858 i nybygget Raftkälen, Hammerdal, (Dmb ht 1775, sid 277).
  • Per Eriksson, 1736-1817, hemmansägare i familj 536 i Lorås 2.
  • Lars Eriksson Lindholm, 1739-1810, soldat och torpare i Lorås, Hammerdal. Hans maka var Regina Bengtsdotter, 1728-1791, från familj 725 i Hallen 1. 1778-09-16 överlät brodern Per Eriksson i Lorås 2 på 2 och 1/3 tunnland - härav ett torp - till Lars Eriksson Lindholm, (Lfr). 1782-01-13 hade makarna Lars Eriksson Lindholm och Regina Bengtsdotter upprättat ett inbördes testamente, som godkändes, (Dmb vt 1782, sid 116). 1787-09-02 överlät Lars Lindholm och hustrun Regina Bengtsdotter sitt torpställe under skattehemmanet Lorås 2 till drängen Nils Olofsson,1759-1836, senare hemmansägare i familj 1036 i Yxskaftkälen 1, för en köpesumma av 60 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 230). 1792-02-29 överlät Lars Lindholm ett torp under Lorås 2 till svågern och kopparslagaren Per Lind och hustrun Cecilia Eriksdotter, (Lfr). Per Lind dömdes att betala en låneskuld till Lars Eriksson Lindholm om 20 riksdaler, (Dmb ht 1799, sid 270).
  • Hemming Eriksson Nording, 1741-e 1777, arbetade i Lorås, Hammerdal.
  • Sven Eriksson Loman, 1744-1823, gift 1775 med Karin Hansdotter, 1754-1833, från Skallsjön, hemmansägare i familj 875 i nybygget Skallsjön, Borgvattnet.
  • Karin Eriksdotter, 1747-1831, gift med Per Salomonsson, 1746-1822, som var död som husman i Handog, Lit, (Dmb ht 1775, sid 277).
  • Cecilia Eriksdotter, 1755-1834, gift 1784 i Lit med Peter Mårtensson Lind, 1756-1831, från Lit, som var kopparslagargesäll och torpare i Lorås. 1784-03-07 ville samtliga byamän i Lorås försälja ett torp till manhaftige Peter Lind på den så kallade Skarphögen för 60 plåtar eller 20 riksdaler specie. Änkan Rebecka Svensdotter i Viken stämde samtliga byamän om försäljningen, och enär hon och hennes make, avlidne Jonas Broberg, hade erhållit torpet i stället för jordelösen, och med rättighet till torpet under deras livstid, så gav rätten henne rätt, (Dmb ht 1784, § 10 och 11, sid 135). Per Eriksson i skattehemmanet Lorås 2 sålde 1788-07-11 hälften av sitt hemman om 2 och 1/3 tunnland sin till kära svåger kopparslagargesällen Petter Lind för 66 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1788, sid 306). 1792-02-11 sålde Lars Lindholm sitt torp under Lorås 2 till sin svåger kopparslagargesällen Per Lind mot födoråd samt testamenterade han också sin lösa egendom till Per Lind, (Dmb t 1792, sid 134). Per Lind dömdes att betala en låneskuld till Lars Eriksson Lindholm om 20 riksdaler, (Dmb ht 1799, sid 270). 1816-03-23 överlät Per Lind och Cecilia Eriksdotter sitt torp under Lorås 2 till enda sonen Mårten From och dennes hustru Margeta Eriksdotter emot födoråd till föräldrarna och utlösen av enda systern Stina gift med dragon Jonas Asp med 133 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb vt 1816, sid 2).
   • Sonen Mårten From, 1785-1866, torpare i Lorås 2, och bonde i Sikås 10. 1828-03-26 sålde torparen Mårten From och hustrun Margareta Eriksdotter ett torp under Lorås 2 till Pål Olofsson emot en köpesumma av 400 riksdaler banco, (Dmb vt 1829, sid 276).
   • Dottern Kristina Persdotter, 1788-1878, gift 1814 med Jonas Asp, 1780-1854, gratialist i Halasjön, Häggenås.
 • FAMILJ 536.
  Per Eriksson, 1736-1817, från familj 535, övertog 1775-09-13 Lorås 2 om 2 och 1/3 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Han var gift 1776 med Karin Hemmingsdotter, 1749-1788, från familj 959 i Sikås 5, och omgift 1789 med Britta Eliasdotter, 1754-1829, från familj 388 i Görvik 2. 1778-09-16 överlät Per Eriksson m. fl. ett torp under Lorås 2 till brodern Lars Eriksson Lindholm, (Lfr). Per Erikssons i Lorås bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 271). Per Eriksson i skattehemmanet Lorås 2 sålde 1788-07-11 hälften av sitt hemman om 2 och 1/3 tunnland sin till kära svåger kopparslagargesällen Petter Lind för 66 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1788, sid 306). 1807-12-02 överlät Per Eriksson Lorås 2 - härav ½ hem vardera - till dottern Cecilia och sonen Erik, (Lfr). Barn:
  • Erik Persson, 1777-1820, hemmansägare i familj 537 i Lorås 2.
  • Helena Persdotter, 1779-1852, gift med Elias Persson, familj 660 i Åsen 2.
  • Cecilia Persdotter, 1783-1858, var gift 1809 med Erik Månsson Lust, 1778-1863, från familj 691 i Åsen 6. Cecilia övertog 1807-12-02 ett ½ hem av fadern, (Lfr). 1813-03-13 bytte bonden Erik Månsson Lust och hustrun Cecilia Persdotter skattehemmanet Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland med Olof Pålssons torp Böle under Fyrås 2, (Dmb ht 1814, sid 337). Erik Månsson Lust sålde 1816-11-07 sitt torp i Fyrås 2 till bonden Johan Svensson i Helgeåkilen för en köpesumma av 200 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, 78).
   • Dottern Helena Eriksdotter, 1809-1898, oäkta med Erik Månsson som fader och änkan Karin Jonsdotter, 1777-1833, som moder, var gift med Sven Andersson i familj 821 i nybygget Helgeåkilen. Erik Månsson fick böta tre riksdaler 16 skilling och änkan Karin Jonsdotter 1 riksdaler 32 skilling samt fick Erik för barnaföda betala 20 riksdaler, för deras oäkta dotter Helena, (Dmb vt 1810, sid 442).
 • Hemmansägare/bönder/torpare med korta perioder i Lorås 2:
  • Olof Pålsson, 1781-1867, var torparson Högfät från Böle, Fyrås, och han övertog 1813-03-13 av Erik Månsson Lust i familj 536, hemmanet Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland, (Lfr). Han var gift 1801-10-18 med Katarina Larsdotter, 1775-1828, från familj 1071 i Fågelnäset, Bye, och han var först skräddare Wiklund och torpare i Böle, Fyrås, och senast hemmansägare i Lorås 2. Olof Pålssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1828-10-29 hölls bouppteckning hos Olof Pålsson i Lorås efter hans maka Chatarina Larsdotter, FII:5 (1825-1829), sid 640.
   • 1829-03-26 överlät Olof Pålsson hemmanet Lorås 2 om 7/12 tunnland till mågen Petter Jonsson, 1813-1891, (Lfr), från familj 1074 i Storbränna, Fyrås, gift 1833 med Kerstin Olofsdotter, 1806-1893, vilka senast var torpare i Ede. 1838-11-19 överlät Petter och makan Lorås 2 om 7/12 tunnland till Hemming Persson Nording, 1775-1866, (Lfr), från familj 558 i Lorås 4. 1841-11-08 överlät Hemming Persson och makan Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland till Britta Eriksdotter, (Lfr), möjligen Britta i familj 539. Bouppteckning för Petter Jonsson, F II/16, 1890-1894, sid 263. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 517.
   • Pål Olofsson, 1801-1854, gift 1828 med Gölin Svensdotter, 1798-1878, från familj 875 i nybygget Skallsjön, var torpare i Lorås och senast i Gisselås. 1828-03-26 sålde torparen Mårten From och hustrun Margareta Eriksdotter ett torp under Lorås 2 till Pål Olofsson emot en köpesumma av 400 riksdaler banco, (Dmb vt 1829, sid 276).
  • Nils Svensson Bränn, 1782-1871, från Strand, Ström, gift 1816 med Sara Britta Lövgren, 1791-1885, från Tullingsås, övertog 1820-03-28 av Anders Eriksson, 1786-e 1820 från Torvalla, Brunflo, och hustrun Märet Persdotter, Lorås 4 om 1 och 1/18 tunnland, (Lfr). 1822-03-27 sålde Nils Bränn ett skogsområde under skattehemmanet Lorås 2 till bonden Sven Svensson Bom i Fyrås för en köpesumma av 26 riksdaler 32 skilling riksgäldsmynt samt en årlig avgift av 12 skilling banco under 50 års tid, (Dmb vt 1822 sid 226). 1822-03-27 bytte Jöns Jönsson och hustrun Britta Jönsdotter Lorås 2 om 7/12 tunnland med Nils Bränn i Lorås 4, (Lfr). 1829-03-23 överlät Nils Bränn och makan Lorås 2 om 7/12 tunnland till Hemming Persson, (Lfr).
 • FAMILJ 537.
  Erik Persson, 1777-1820, från familj 536, var gift 1800-03-30 med Karin Jönsdotter, 1774-1860, sannolikt från familj 767 i Hallen 5. 1808-05-16 blev en ny gård utsynad från skattehemmanet Lorås 2, och den nya gården är beskriven, och det tillföll efter lottning Erik Persson, (Dmb ht 1808, sid 221). 1820-11-20 överlät framlidne Erik Perssons arvtagare skattehemmanet Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland till äldsta dottern Britta Eriksdotter. Hennes syster Ingeborg skulle lösas ut med 222 riksdaler 10 skilling banco, (Dmb vt 1821, sid 218). 1820-10-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Erik Persson i det ärvda skattehemmanet Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland, FII:4, 1820-1824, sid 456. 1826-03-29 hölls arvsdelning efter den avlidna bonden Erik Persson i Lorås, FII:5, 1825-1829, sid 617. Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1801-1895, gift i familj 538 i Lorås 2.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1814-1874, gift med Måns Persson, familj 192 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 538.
  Olof Olofsson, 1795-1862, kyrkvärdsson från familj 659 i Åsen 2, var gift 1822-12-01 med Britta Eriksdotter, 1801-1895, från familj 537 i Lorås 2. 1820-11-20 överlät framlidne Erik Perssons arvtagare skattehemmanet Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland till äldsta dottern Britta Eriksdotter. Hennes syster Ingeborg skulle lösas ut med 222 riksdaler 10 skilling banco, (Dmb vt 1821, sid 218). Olof var hemmansägare och nämndeman i Lorås 2. Lorås 2, gården har med säkerhet varit i släktens ägo sedan början av 1800-talet, den har sedan dess innehafts av nuvarande ägares farfar Olof Olofsson och fadern, nuvarande ägare har uppodlat en del myrmarker, ägare Olof Jönsson 1874, son till Jöns Olofsson och Ingeborg Pålsdotter, gift 1905 med Olina Olofsdotter född 1878-06-26, dotter till Olof Olofsson och hustrun Britta Svensdotter, barn: Jöns, Olof, Ivan Bernhard, Berta Ingegerd, (SGG/440). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/11, 1860-1869, sid 133. Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 137. Barn:
  • Olof Olofsson, 1823-1899, gift 1850 med Britta Persdotter, 1826-1895, var hemmansägare och födorådstagare i familj 551 i Lorås 3.
  • Erik Olofsson, 1826-1907, gift 1854 med Magdalena Olofsdotter, 1834-1920, från familj 263 i Fyrås 4, hemmansägare och födorådstagare i Ösa, Ås.
  • Märet Olofsdotter, 1828-1912, gift med Jonas Jonsson, 1836-1893, från familj 66 i Ede 3, hemmansägare i familj 1108 i Helgeåkilen 1.
  • Anders Olofsson, 1833-1889, gift 1875-07-11 med Märet Larsdotter, 1849-1929, från Lorås, var hemmansägare i Lorås 2. Märet var omgift 1891-07-05 med Henrik Östlund, 1867-1902, från Trekilen, som var bonde i Lorås 2. Bouppteckning för Anders Olofsson i skattehemmanet Lorås 2, F II/15, 1885-1889, sid 404. Bouppteckning för Henrik Östlund, F II/19, 1901-1903, sid 338.
   • Dottern Britta Andersdotter, 1875-e 1900, gift med Anders Roos, 1860-1898, i familj 539.
   • Dottern Märta Andersdotter, 1881-e 1937, finns med sin make Karl Magnus Landstedt, 1866-e 1937, på bild #101751 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Jöns Olofsson, 1837-1907, gift 1869-11-14 med Ingeborg Pålsdotter, 1842-1924, från familj 501 i Håxås 2, var hemmansägare i Lorås 2:5. Bouppteckning för Jöns Olofsson, F II/21, 1906-1907, sid 347.
 • FAMILJ 539.
  Olof Eriksson Roos, 1811-1894, bondson från familj 354 i Grenås 2, gift 1843-02-12 med Britta Eriksdotter, 1821-1894, från familj 606 i Solberg 3, var hemmansägare och gästgivare i Lorås 2. Makan Britta Eriksdotter är möjligen den som 1841-11-08 övertog Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland av Hemming Persson Nording, 1775-1866, från familj 558 i Lorås 4, (Lfr). Bouppteckning för Olof Roos, F II/17, 1895-1897, sid 21. Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 21. Barn:
  • Gunilla Olofsdotter, 1843-1890, gift 1867-04-07 med Erik Eriksson, 1832-1893, från Fyrås, som senast var hemmansägare i Kilen. Bouppteckning för Gunilla Olofsdotter i skattehemmanet Kilen 1, F II/16, 1890-1894, sid 135.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1845-1915, gift 1872 med Nils Eriksson, 1814-1890, bonde i familj 611 i Solberg 4.
  • Marget Olofsdotter, 1847e 1897, gift med Johan Olofsson, hemmansägare i Häggenås.
  • Hemming Olofsson, 1849-1883, hemmansägare i Solberg 3, Hammerdal, gift 1876-10-22 med Märet Andersdotter, 1850-1881 från familj 262 i Fyrås 4. Bouppteckning för Märet Andersdotter, F II/14, 1880-1884, sid 347. Bouppteckning för Hemming Olofsson i skattehemmanet Solberg 3, F II/14, 1880-1884, sid 524, hade en son och en dotter med sin hustru samt en dotter sin fästekvinna Britta Eriksdotter i Ede.
  • Erik Roos, 1849-1920, bonde, slaktare i Lorås och Storbränna, Fyrås, Hammerdal.
  • Olof Roos, 1851-1915, gift 1877 med Britta Jönsdotter, 1853-e 1941, från familj 1109 i nybygget Kakuåsen 1, var hemmansägare i Lorås 2.
  • Britta Olofsdotter, 1853-1936, gift 1876 med Per Larsson, 1836-1925, från Trekilen, som var hemmansägare i Trekilen 1.
  • Kerstin Olofsdotter, 1855-1936, gift 1882 med Elias Brännholm, 1851-1898, från Fyrås, som var faktor i familj 1099 i Strömnäs, Görvik.
  • Per Roos, 1858-1921, köpman och auktionist i Bredgård, Ström.
  • Anders Roos, 1860-1898, gift 1894-04-22 med Britta Andersdotter, 1875-e 1900, från familj 538. var hemmansägare i Lorås 2, Hammerdal. Bouppteckning för Anders Roos i det ärvda skattehemmanet Lorås 2, F II/18, 1898-1900, sid 294.
  • Gölin Olofsdotter, 1862-1936, gift 1902 med Daniel Jonsson, 1865-1935, född och hemmansägare i Östermo, Mo 1, Hammerdal.
  • Karin Olofsdotter, 1865-före 1897, arbetade i Lorås, Hammerdal.
 • FAMILJ 540.
  Knut Johan Knutsson, 1834-1920, från familj 1127 i Ede 1A, var gift 1860-01-01 med Gölin Andersdotter, 1837-1873, från Lorås, och han var skomakare i Fyrås samt hemmansägare, födorådstagare och tingsprofoss i Lorås 2. Gölin Andersdotter var dotter till Anders Eriksson Färd, 1793-1865, tingsprofoss från Fyrås, som var torpare och bonde i Lorås 2 och 4. Barn:
  • Anna Karolina Johansdotter, 1861-1928, gift 1886 med Erik Jönsson, 1861-1923, från familj 1038 i Yxskaftkälen 1, bonde i Fyrås 5, senast gårdsägare i Östersund.
  • Ingeborg Johansdotter, 1864-1929, gift 1887 med Jonas Jönsson, 1863-1921, från familj 1038 i Yxskaftkälen 1, som var torpare i Lorås 2.
  • Gölin Johansdotter, 1869-1938, gift 2 gånger i Sikås, Hammerdal.
Bar
 • Lorås 3: 
  Musketerare och pikenerar på 1600-talet FAMILJ 541.
  Olof Andersson, 1590-1637, (Br), stod för hemmanet om 2 tunnland 1613, (Rmj). 1615 fanns han i Jb. 1633 kunde han bärga 20 lass hö, hade 8 kor, 8 småfän och 1 häst, (Jb). Hustrun Sigrid Olofsdotter var syster med Hemming Olofssons hustru Märet Olofsdotter i Lorås 1, (Rmj). Lars Pålsson, Hemming Olofsson, Olof Andersson och Pål, alla i Lorås, samt 2 bönder, Per och Erik Olofsson i Ede, hade varit soldater för de dansk-norska styrkorna under fejden 1611-1613, (Dmb 1621-1643, vt 1624). Här kan du läsa mer. Musketerare och pikenerare på 1600-talet. Barn:
  • Ragnhild Olofsdotter, 1610-e 1647, (Br), fanns som husfolk hos Jon Larsson i familj 542, (Mtl 1645). 1647 fanns hon hos Per Rafaelsson i familj 543, som en sytningsgammal kvinna, och hon hade lovat Per att denne skulle få överta hemmanet om 2 tunnland efter hennes död; arvingarna ville inte samtycka, men förlikning ingicks genom att Per Rafaelsson gav arvingarna 17 riksdaler, (Dmb ht 1647, § 14).
 • FAMILJ 542.
  Jon Larsson, 1610-1644, (Mtl), bygslade 1629 i Lorås efter Olof Andersson i familj 541, (Byg) och ersatte också denne 1638 i Jb. Jon var gift med Anna, (Mtl), som gifte om sig med Per Rafaelsson, familj 543, (KGE). 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb), och samma år var hustrun Anna änka och inga barn var noterade, (Mtl). Barn:
  • Hans Jonsson, 1640-1688, gift med Märet, och han var hemmansägare och nämndeman i Lorås 2, och från 1688 var Hans hemmansägare i familj 200 i Fyrås 1. Jag bedömer att Hans Jonssons maka var Märet Pålsdotter, 1633-1708 i familj 531 i Lorås 2, (Dmb ht 1689, § 10, dmb ht 1690, § 5, dmb ht 1695, § 21 och dmb ht 1697, § 19).
 • FAMILJ 543.
  Per Rafaelsson, 1623-1699, (Br och Tp), var gift med änkan Anna i familj 542. Peder Ragwaldsson i Lorås framlade en vittnesskrift angående en sytningsgammal kvinna Ragnhild Olofsdotter, som han inne hos sig har, och att Ragnhild hade beviljat honom efter sin död sin jord 2 tunnland. Resolution: arvingarna ville inte detta samtycka, förmente sig vara så när som Peder Ragwaldsson. Ställdes till förlikning. Blev förlikta sålunda att Per Ragwaldsson skall giva 17 riksdaler till arvingarna, (Dmb ht 1647, § 14). Per fanns 1660 på hemmanet, (Jb), och han var nämndeman 1659-1678, (Dmb). Per Rafaelsson i Lorås blev efter ett gammalt brev utan namn under, krävd av salige Anders Larssons son Lars 12 riksdaler, som han skulle ha åtnjutit efter dess innehåll, vartill Per nekar, inga vittnen är å varken endera sidan, men såsom de 10 riksdaler är betalda, som i samma brev förmäles, och de 12 icke, ty fästade Per Rafwelson lag, här från sig lagligen å näste ting värja, dessa 12 riksdaler ej åtnjutit, var och icke fälles han till saken, (Dmb ht 1671, § 3). Per Rafaelssons kontrakt med sin son Lars Persson om Loråshemmanet uppbjöds andra gången, (Dmb 1679-05-27). Pehr Rafaelsson i Lorås uppbjöd första gången en förlikningsskrift med sin styvson Hans Jonsson, (1640-1688), i hustruns första äktenskap i familj 542, angående hemmanet, (Dmb ht 1679, § 13). Per överlät hemmanet till sonen Jon Persson, (Dmb vt 1682, § 14). I mantalslängden över husfolk 1683 var Per Rafaelsson 60 år gammal. Per Rafaelsson död, (kan sin kristendom), (enfaldig av hög ålder), (A1:1/4, 1694-1705). Barn:
  • Jon Persson, 1650-1719, hemmansägare i familj 544 i Lorås 3.
  • Lars Persson, levde 1679, (Dmb 1679-05-27).
  • Dordie Persdotter, död efter 1705.
  • Märet Persdotter, 1670-1716, piga i Lorås.
 • FAMILJ 544.
  Jon Persson, 1650-1719, (Tp), från familj 543, fanns på hemmanet 1681, (Rö). 1689 var han oförmögen att betala sin återstående contributionsrest, (Dmb). Han fanns i skattelängderna fram till 1702, då han inte längre förmådde bruka hemmanet; nämnden vittnade att han i många år dragits med sjukdom och hemmanet överläts till mågen Pål Persson, (Dmb vt 1702, § 23). Jon Persson i Lorås uppvisade sin faders Per Rafwalssons cession av sitt hemman Lorås och hans styvson och granne Hans Jonsson för sin prætension 5 daler silvermynt bekommit: begärandes derå fastebrev som honom beviljades eftersom det tredje gången 1680-11-27 var uppbjudit, (Dmb vt 1682, § 14). 1689 var Jon Persson i Lorås om 2 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Jon var gift med Britta Olofsdotter, 1640-1729, (C1), från familj 576 i Solberg 1, (A1:1/164-231). Barn:
  • Britta Jonsdotter, 1681-1729, gift med Pål Persson i familj 545 i Lorås 3.
  • Anna Jonsdotter, 1685-1749, gift med Pål Jonsson i familj 81 i Björnsgård, Ede 5.
 • FAMILJ 545.
  Pål Persson, 1672-1735, (C1), från Sikås, var gift 1702-07-02 med Britta Jonsdotter, 1681-1729, (C1), från familj 544, (A1:1/4). 1701 får han betala 2 daler för otidigt sänglag, (Kyr). Pål övertog hemmanet i Lorås om 2 tunnland 1703-03-24 av svärfadern, (Lfr). Pål beviljades 1705 dom och fasta på sitt svärfaders hem i Lorås om 2 tunnland; svärfadern hade fått cirka 22 daler silvermynt, hans syster cirka 4 daler silvermynt, svägerskan Anna Jonsdotter cirka 22 daler silvermynt och hustruns del var cirka 22 daler silvermynt, (Dmb vt 1705, § 4). 1719-1721 fick Pål Persson gå in som dragon, då dragonen Olof Salomonsson Nyman hade omkommit i fjällkatastrofen vintern 1718/1719, (Sr). 1712-1729 var Pål Persson nämndeman i tingslaget, (Dmb). Barn:
  • Per Pålsson Loberg, 1703-1756, hemmansägare i familj 546 i Lorås 3.
  • Jon Pålsson Broberg, 1706-1743, död under garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Rul, 1745), gift med Rebecca Svensdotter, 1705-1785, i familj 590 i Solberg 2. Avlidna dragonen Jon Brobergs hustru Rebecka Svensdotter vistades i Lorås och var fattig och sjuklig, (Dmb ht 1764, sid 194). 1784-03-07 ville samtliga byamän i Lorås försälja ett torp till manhaftige Peter Lind på den så kallade Skarphögen för 60 plåtar eller 20 riksdaler specie. Änkan Rebecka Svensdotter i Viken stämde samtliga byamän om försäljningen, och enär hon och hennes make, avlidne Jonas Broberg, hade erhållit torpet i stället för jordelösen, och med rättighet till torpet under deras livstid, så gav rätten henne rätt, (Dmb ht 1784, § 10 och 11, sid 135).
  • Olof Pålsson Loberg, 1709-1772, gift i familj 975 i Sikås 3, soldat och hemmansägare i Sikås 7.
  • Erik Pålsson Frimodig, 1715-1768, (A1:3/8), gift 1750, (Kyr), med Britta Andersdotter, 1712-1788, som var soldatdotter Lindbom i Hammerdal. Erik var soldat 1741-1748 i Ede, då han fick avsked på grund av skada, ofärdig höger arm, bräcklig, (Sr), och familjen bodde senast som torpare i Viken, Hammerdal, (A1:3/8).
 • FAMILJ 546.
  Per Pålsson, 1703-1756, (Br), från familj 545 i Lorås 3, var gift 1728-12-29 med Sara Svensdotter, 1699-1757, (C:1/5, Bjärtrå, Y, och Br), från familj 590 i Solberg 2. Per var soldat Loberg mellan 1720 och 1728, (Sr), och sedan hemmansägare. 1735 övertog han gästgiverisysslan av Per Svensson i Lorås 1, (Dmb ht 1735, § 30). I födelseboken är han den troliga fadern till soldaten 1777-1787 i Håxås, (Sr), dragonen och snickaren Per Wikstedt, 1755-1826, i Håxås, vars mor Anna Persdotter, 1715-e 1755 i Viken, var dotter till dragonen Per Hansson Tvilling och dennes hustru Anna, (KGE). 1756-11-18 överlät framlidne Per Pålssons änka Sara Svensdotter Lorås 3 om 2 tunnland till sonen Sven Persson, (Lfr). 1758-04-04 överlät framlidne Per Pålsson hemmanet Lorås 3 till Pål Persson, (Lfr). Barn:
  • Sven Persson, 1733-1757, var hemmansägare i Lorås 3. 1756-11-18 överlät framlidne Per Pålssons änka Sara Svensdotter Lorås 3 om 2 tunnland till Sven Persson, (Lfr). Pål Persson i Lorås hade anmält 1757-11-19 att hans föräldrar och brodern Sven Persson med döden avgått, och att han således var enda arvingen till sin avlidne faders Per Pålssons arvejord skattehemmanet Lorås och därför anhållit om lagfart, (Dmb vt 1758).
  • Pål Persson, 1736-1805, hemmansägare i familj 547 i Lorås 3.
 • FAMILJ 547.
  Pål Persson, 1736-1805, från familj 546, blev 1758-04-04 hemmansägare i Lorås 3, (Dmb vt 1758), och var även gästgivare. Pål var gift 1757 med Kerstin Eriksdotter, 1729-1808, från familj 506 i Håxås 3. 1776 kunde man från gården Lorås 3 bärga cirka 110 lass foder, som jämte halm och granris födde 2 hästar, 1 fåle, 9 kor, 5 ungnöt, 35 får och getter, (Hk). Pål Perssons i Lorås bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 271). Gästgivaren Pål Persson i Lorås hade ingen son, men däremot döttrarna Marin, Sara, Lisbet och Britta, när det skulle lottas om besittningen av skattehemmanet Lorås 3 om två tunnland, vilket värderades till 83 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1782, sid 178). 1782-09-13 överlät gästgivare Pål Persson ett torp under Lorås 3 till döttrarna Sara Pålsdotter och ett annat till Britta Pålsdotter, (Lfr). 1789-01-21 överlät Pål Persson, Per Eriksson m. fl. ett torp i Lorås till Måns Olofsson Dahlström, 1757-1836, från Skarpås, (Lfr). Barn:
  • Maria Pålsdotter, 1759-1848, gift med Lars Olofsson, familj 205 i Fyrås 1. Pigan Maria Pålsdotter var tilltalad för lönskaläge med drängen Elias Larsson i Söre, Lit, en flicka, (Marget Eliasdotter, 1782-1858), hade fötts och Maria dömdes att plikta med 5 daler silvermynt och 2 daler silvermynt till kyrkan, (Dmb ht 1782, sid 197). Elias Larsson i Söre, Lit, erkände lönskaläget och dömdes att plikta med 10 daler silvermynt och 4 daler silvermynt till kyrkan, (Dmb vt 1783, sid 224).
  • Sara Pålsdotter, 1762-1845, gift 1794 med Olof Olofsson Gröndahl, 1770-1822, torparson från Håxås. Sara övertog 1782-09-13 ett torp under Lorås 3 av sin far, (Lfr). 1817-04-05 överlät Olof Gröndahl och hans hustru sitt odelstorp under Lorås 3 till nämndemannen Per Matsson i Lorås för en köpesumma av 200 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, sid 82).
  • Lisbet Pålsdotter, 1767-1837, gift med Jonas Eriksson, familj 968 i Sikås 6.
  • Britta Pålsdotter, 1770-1859, gift med Per Matsson i familj 548 i Lorås 3.
 • FAMILJ 548.
  Per Matsson, 1763-1836, från familj 918 i Sikås 1, var hemmansägare, gästgivare och nämndeman i Lorås 3 och senast i Lorås 1, gift 1790-04-11 med Britta Pålsdotter, 1770-1859, från familj 547. Britta övertog 1782-09-13 ett torp under Lorås 3 av sin far, (Lfr). 1784-12-26 ville Mats Eriksson överlåta sitt skattehemman i Sikås 1 om 1 och 3/8 tunnland till sönerna Erik och Olof, och det överenskomna värdet var 100 riksdaler specie. Hemmanet var hustruns arvejord, och sonen Per skulle utlösas med 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb vt 1785, sid 186). Per Matsson i Lorås hade varit gästgivare under 12 år och begärde nu befrielse från den sysslan. Rätten godkände avsägelsen, och uppdrog sysslan till bonden Per Olofsson i Lorås, (Dmb ht 1802, sid 173). Per Matssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1817-04-05 överlät Olof Gröndahl och hans hustru sitt odelstorp under Lorås 3 till nämndemannen Per Matsson i Lorås för en köpesumma av 200 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, sid 82). 1824-03-24 överlät Per Matsson och hustrun Britta Persdotter skattehemmanet Lorås 3 om 2 tunnland - härav ett halvt hem vardera - till sönerna Per Persson och Pål Persson. Hemmanet var värderat till 700 riksdaler banco, (Dmb vt 1825, sid 462). 1826-04-14 hölls arvsdelning hos bonden Per Matsson och hans hustru Britta Pålsdotter i skattehemmanet Lorås 1, FII:5, 1825-1829, sid 630. 1836-02-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Matsson i Lorås, FII:7, 1835-1839, sid 826. Bouppteckning för Britta Pålsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 20. Barn:
  • Mats Persson, 1791-1845, hemmansägare, fjärdingsman, kyrkvärd, häradsdomare, gift 1812 med Elin Gabrielsdotter, 1789-1876, i familj 886 i nybygget Skyttmon.
  • Pål Persson, 1793-1875, hemmansägare i familj 549 i Lorås 3.
  • Erik Persson, 1796-1876, gift 1829 med Karin Persdotter, 1804-1859, från Hallviken, var torpare och hemmansägare i Lorås 3.
   • Sonen Per Eriksson, 1830-1898, hemmansägare i familj 552 i Lorås 3.
  • Marget Persdotter, 1798-1871, gift med Per Nilsson, familj 679 i Åsen 4.
  • Per Persson, 1801-1874, hemmansägare i familj 550 i Lorås 3.
  • Kerstin Persdotter, 1813-1899 i Överbyn, Marieby, gift med Per Johansson, 1807-1889, hemmansägare i familj 712 i Åsen 7.
 • FAMILJ 549.
  Pål Persson, 1793-1875, från familj 548, blev 1824-03-24 hemmansägare på sin halva av föräldrahemmet i Lorås 3, och han var gift 1820-04-16 med Ingeborg Karlsdotter, 1798-1858, som var från familj 1019 i Sikås 11. Barn:
  • Per Pålsson, 1820-1876, gift i familj 607 i Solberg 3.
  • Karl Pålsson, 1823-1907, gift 1851 med Anna Stina Pålsdotter, 1830-1903, från familj 501 i Håxås 2, var hemmansägare i Lorås 3. Bouppteckning för Anna Stina Pålsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 510. Bouppteckning för Karl Pålsson, F II/21, 1906-1907, sid 336.
  • Britta Pålsdotter, 1827-1859, gift med Måns Larsson, familj 191 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 550.
  Per Persson, 1801-1874, från familj 548, blev 1824-03-24 hemmansägare och gästgivare på halva föräldrahemmet i Lorås 3. Per var gift 1823-04-06 med Britta Månsdotter, 1804-1853, som var torpardotter från Lorås. 1843-11-09 överlät Brittas föräldrar torparen Måns Andersson, 1769-1853, från Offerdal och hustrun Britta Jönsdotter, 1776-1865, från familj 767 i Hallen 5, ett odelstorp under Lorås 1 till Per Persson och Britta Månsdotter, (Lfr). 1845-02-24 överlät Per Persson och Britta Månsdotter ett odelstorp under Lorås 1 till Olof Olofsson och hustrun Kristina Olofsdotter, (Lfr). 1846-03-02 överlät Per Persson och hustrun Britta Månsdotter ett odelstorp under Lorås 1 till Olof Persson, (Lfr). 1853-10-03 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna bondhustrun Britta Månsdotter i Lorås, FII:10, 1850-1859, sid 1297. Bouppteckning för Per Persson, F II/13, 1875-1879, sid 33. Barn:
  • Britta Persdotter, 1826-1895, gift med Olof Olofsson i familj 551 i Lorås 3.
  • Måns Persson, 1830-1899, gift med Gertrud Persdotter, familj 587 i Solberg 1.
 • FAMILJ 551.
  Olof Olofsson, 1823-1899, från familj 538 i Lorås 2, gift 1850-04-14 med Britta Persdotter, 1826-1895, från familj 550, var hemmansägare och födorådstagare i Lorås 3. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/18, 1898-1900, sid 440. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/20, 1904-1905, sid 288. Barn:
  • Olof Olofsson, 1850-1879, bodde i Lorås, Hammerdal.
  • Per Olofsson, 1852-1934, bonde i Lorås 3, Hammerdal.
  • Erik Olofsson, 1855-1940, skogsarbetare i Lorås, Hammerdal.
  • Måns Olofsson, 1857-1923, gift 1885 med Greta Strömberg, 1862-1920, från familj 529 i Lorås 1, hemmansägare i Lorås 3, Hammerdal.
  • Britta Olofsdotter, 1860-1888, gift 1881 med Erik Svensson i familj 528 i Lorås 1.
  • Märet Olofsdotter, 1868-e 1941, gift 1890 med Erik Svensson i familj 528 i Lorås 1.
 • FAMILJ 552.
  Per Eriksson, 1830-1898, från familj 548, gift 1853-03-28 med Gunilla Eriksdotter, 1825-1914, från familj 527 i Lorås 1, var torpare och senast hemmansägare i Lorås 3:6. Makarna finns på bild #101749 hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Per Eriksson, F II/18, 1898-1900, sid 176. Barn:
  • Erik Persson, 1855-1912, hemmansägare i familj 530 i Lorås 1, Hammerdal.
  • Sven Persson, 1859-e 1941, gift 1884 med Ingeborg Persdotter, 1862-1937, från familj 563 i Lorås 4, hemmansägare i Lorås 3:6.
Bar
 • Lorås 4: 
  Musketerare och pikenerar på 1600-talet FAMILJ 553.
  Lars Pålsson, 1575-1645, var hemmansägare 1613, då 2 och ½ tunnor kunde sås på gården, (Rmj). Han var en av de åtta representanterna för Jämtland, som fick stå till svars inför kung Kristian IV:s rättarting i Köpenhamn den 11 juni 1613, (JHH:II:265). Lars fanns i Jb 1615, och var nämndeman mellan 1621 och 1628, (Dmb). 1622-06-06 utsågs Per Henriksson att svara böndernas fullmäktige hur man skulle förfara med de fria gårdar i Hammerdals socken, som några faderlösa barn var berättigade till, men som ej rannsakats av kungens ämbetsmän (vid räfsten 1613). Handlingen var beseglad av Erik Nilsson i Byn, Erik Persson i Håsjö, Peder i Gevåg, Olof i Krokvåg alla av Ragunda tingslag och gäll, samt Karl i Risselås, Jöns i Gärde, Lasse i Lorås och Erik Olsson i Andersgård från Hammerdals tingslag, (Diplomsamlingen). 1633 kunde Lars bärga 20 lass hö, hade 8 kor, 8 småfän och 1 häst, (Jb). Lars hade en broder Nils, död före 1611, gift med Sigrid med en son och en omyndig Märet Nilsdotter, (Rmj). Lars Pålsson, Hemming Olofsson, Olof Andersson och Pål, alla i Lorås, samt 2 bönder, Per och Erik Olofsson i Ede, hade varit soldater för de dansk-norska styrkorna under fejden 1611-1613, (Dmb 1621-1643, vt 1624). Här kan du läsa mer. Bild: musketerare och pikenerare på 1600-talet. 1645 betalade i Lorås Lars Pålsson 3 daler och 4 skilling i landsskyld, (Lb). Barn:
  • Olof Larsson, 1614-1659, (Jb), bygslade 1634 i Lorås efter fadern, (Byg), och fanns noterad i Lorås 1640-1645, och hemmanet var då på 2 och 1/9 tunnland, (Jb). Hustrun hette Ingeborg Månsdotter 1645; inga barn fanns, och som tjänstefolk fanns Johan Svensson, Rådgerd Eriksdotter, Gölin Jonsdotter och Agnes Larsdotter, (Mtl). 1645 befriades han från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con).
  • Märet Olofsdotter, död efter 1621 i Lorås, Hammerdal.
  • ?Lars Larsson, 1632-1659, soldat i Lorås, död i Demmin, Tyskland, (Rul).
 • FAMILJ 554.
  Kristoffer Larsson, 1630-1688, (C1), var hemmansägare i Lorås 4, (Jb), och nämndeman 1659-1666, (Dmb). 1660 ersatte han Olof Larsson i familj 553 på hemmanet om 2 och 1/9 tunnland, (Jb). 1677 var hemmanet ett kronohemman om 2 och 1/9 tunnland, (Jb). 1679 betalade han tiondet, (Ti). Christoffer Larssons hemman i Lorås om 2 och 1/9 tunnland brukades av svågern Lars Fastesson i 2 år, men Lars måste 1687 för fattigdoms skuld det avstå och begav sig till Norge. Christoffer blev död, och ingen hade 1689 något där brukat, och hemmanets dragon Per Larsson Åkerman hade till räntan fått, (Dmb ht 1689 § 10). 1692-02-26 förklarades Kristoffers hemman om 2 och 1/9 tunnland hemfallit till kronan, då det hade leget öde under flera år, (Lfr). Kristoffer var gift med Ingrid, (Dmb vt 1682, § 3), som var död efter 1698, (Com), och omgift med Märet, som var död 1688. Makarna Ingrid och Märets moder hette Märet Persdotter, som var död efter 1703-03-30 i Lorås, (Com, A1:1/164-231). Vice länsman Peder Christersson tilltalade Christoffer Larsson i Lorås för det han beskyllt sin måg, (svåger i dmb ht 1689 § 10), Lars Fastesson ibidem sin syster ha bragt till att slå dess moder. Varöver Christoffer sig förklarade således, att han utan skäl och obetänkt av hastigt mod det sagt, men ursäktade sin svåger alldeles därför; och berättade hurusom bägge systrarna, Lars hustru Margreta och Ingrid, (Christoffers hustru), började att kivas och taga varandra i håret och modern hustru Märit Persdotter skulle dem åtskilja och blev allenast av dem av samma händelse litet skuffad och intet slagen. Svågern Lars berättar sig samma gång ligga i sängen och att det skedde om morgonen bittida. Modern och bägge döttrarna är ej tillstädes. Det intygades at kvinnfolken äro storsinta och mycket oroliga av sig, och såvida Christoffer Larsson sina ord igenkallar och finnes vara härkommit av någon tvist dem emellan om upptagna ödeshemman och ingen kan dem annorledes övertyga; alltså måste rätten därmed låta bero och på det all oenighet och missförstånd må kunna i tid avböjas och kronans hemman bli som sig bör hävdade, håller rätten skäligt att Lars Fasteson som hemmanet i Lorås på frihet upptagit och caution därför ställt, skall där om fri disposition ha, att hävda och bruka och efter frihetsårens exspirerande kronan sin rättighet där avgöra, och Christoffer Larsson såvida han i fred och enighet ej kan leva försörja sig annorstädes det bästa han kan, (Dmb vt 1682, § 3). Barn:
  • Lars Kristoffersson, 1650-1688, (Br), troligen en son, var brukare år 1687 av Lorås 4, (Con). Landskrivarens Lars Jonssons underhavande Erik Åkerman klagade, att när som han hade kronans kyrkotionde i Hammerdal intagit och kom till Lorås, begärt Lars Christofferssons häst över skogen, den han honom vägrade och begärt av Åkerman 6 öre silvermynt för milen, måste den andra utgiva förr han fick bonden ut genom dörren. När Erik och Lars kom på skogen, fick han ej njuta till godo sina utlagda penningar, utan måste efter Lars pådrivande gå mest över hela skogen, efter något oföre var kommit om natten. Till detta kan Lars ej neka så vara passerat; varför såsom han 4 öre silvermynt över Kungliga Majestäts resolution tagit haver; ty kunde rätten honom ej befria för 40 marker silvermynt efter Kungliga Majestäts 1649 års krögare; men såsom han ej har att böta med, ty skall han med fängelse plikta, (Dmb vt 1673, § 5).
  • Kerstin Kristoffersdotter, 1650-1704, fanns 1683 som änka i Lorås, död i Prästbordet, maken är ännu okänd.
 • FAMILJ 555.
  Olof Persson, 1643-1724, född i Lorås, (C1), var bonde från 1694 i kronogården om 2 och 1/9 tunnland i Lorås, (Rö). 1694 hölls syn på Kristoffer Larsson ödeshemman i Lorås, som stått öde sedan 1688, och som Olof Persson upptagit på frihet; hemmanet var förfallet och i mycket dåligt skick, (Dmb ht 1694, § 23). 1696-04-25 avlade Olof Persson i Lorås sin nämndemanned, (Dmb vt 1696, § 1). 1699 blev nämnden tillfrågad om Olof Persson som åbo på Kristoffer Larssons hemman i Lorås (4) och Pål Olofsson på hustru Märets hemman i Lorås (2) hade betalat hemmansräntan, och svaret blev nej, (Dmb vt 1700, § 6). Olofs hustru Susanna Månsdotter 1649-1715, (C1), hade en syster Karin i Lorås, (A1:1/125), vilka sannolikt var döttrar från familj 303 i Gisselås 1. Olof och Susanna finns med barnen Måns, Göran, Susanna, Britta och Gunilla, (A1:1/5). 1696-1708 var Olof nämndeman i tingslaget, (Dmb), och han stod i skattelängderna 1708-1714 för 2 och 1/9 dels tunnland, (E Ib:10-17 och G IIIa:9a). Olof Perssons bomärke 1708Olofs bomärke som nämndeman 1708 finns till höger, (EIb:10/2126). 1704 var Olof en sjuklig och orkeslös man, och i hans ställe fanns ingen annan än sonen dragon Måns Fyrberg, vilken till detta svaga kronohem länsman godkände, alldenstund han var en flitig arbetskarl, (Dmb ht 1704, § 28). Barn:
  • Måns Olofsson Fyrberg, 1676-1750, hemmansägare i familj 556 i Lorås 4.
  • ?Britta Olofsdotter, 1673-1712, gift med Olof Matsson, familj 305 i Gisselås 1.
  • ?Per Olofsson, 1674-1724, född i Lorås, soldat Moberg 1690-1709, (Sr), gift med Gunilla Israelsdotter, hemmansägare i familj 135 i Svensgård, Ede 10, äldsta dottern hette Susanna, Per kan möjligen vara en son i familjen.
  • Gunilla Olofsdotter, 1679-1754, gift med Olof Larsson, familj 624 i Solberg 6.
  • Susanna Olofsdotter, 1684-1753, piga i Hammerdal.
  • Göran Olofsson, 1690-1753, gift med Sara Olofsdotter, se familj 203 i Fyrås 1.
 • FAMILJ 556.
  Måns Olofsson, 1676-1750, (Tp), från familj 555, (Dmb ht 1704, § 28), fanns i skattelängderna från 1714, (E Ib:10-17 och G IIIa:9a). 1698-1725 var han dragon Fyrberg i Lorås, fick avsked för hemmansbruk 1712, (Sr). Till förmyndare för avlidna Hans Svenssons i Viken omyndiga barn, förordnades brodern Sven Svensson och morbrodern Olof Larsson med svågern Måns Olofsson i Lorås. (Dmb ht 1715, § 23). 1719 fick han dock själv gå in som dragon för hemmanet, då dragonen Lars Nilsson Krus hade omkommit i fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, (Rul). 1730-1741 var Måns nämndeman i tingslaget, (Dmb). Måns var gift med Kerstin Larsdotter, 1682-1760, (Br) från familj 623 i Solberg 6, och hon överlät 1759 Lorås 4 om 2 och 1/9 tunnland till sonen Olof Månsson, (Lfr). 1750-03-22 hölls arvskifte hos änkan Kerstin Larsdotter i Lorås, (Dmb vt 1756, § 5). Familjen finns i (A1:2/3-91). Barn:
  • Olof Månsson Lindberg, 1713-1771, hemmansägare i familj 557 i Lorås 4.
  • Märet Månsdotter, 1714-1823, piga i Lorås, Hammerdal.
  • Susanna Månsdotter, 1717-1807, gift 1750, (Kyr), med Daniel Olofsson, 1730-1810, hemmansägare i familj 73 i Ede 4.
  • Kerstin Månsdotter, 1724-1779, gift med Mats Persson, 1715-1799, från Stavsgård, Norderåsen, Häggenås, nybyggare i familj 879 i nybygget Skyttmon.
  • Lars Månsson Lofelt, 1728-1798, soldat 1749-1767 i Lorås, (Sr), och gift 1765 med änkan Karin Hansdotter, 1713-1785, i familj 449 i Skarpås, och där han var bonde i Skarpås 1. 1786-04-28 hölls arvsskifte hos ärlige och välförståndige Lars Månsson Lofelt i Skarpås, FII:1 (1742-1790), sid 117.
 • FAMILJ 557.
  Olof Månsson, 1713-1771, (Br), från familj 556, stod som soldat Lindberg i egenskap av rotebonde 1742-1744, (Sr), och blev hemmansägare och gästgivare i Lorås 1759-11-15, (Lfr). Han var gift 1747, (A1:2/ 91), med Susanna Månsdotter, 1714-1757, (Br), från familj 449 i Skarpås 1, och omgift 1759-03-25 i Rödön, Z, med Kerstin Olofsdotter, 1728-1804, (C2), från Övergård, Rödön, (A1:3/61). 1742 fick Olof gå in som dragon, då dragonen Per Jönsson Lindberg hade dött i Stockholm, (Sr). 1754 utsågs Olof Månsson att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, och 1755 utsågs han till socknens äldsta för Lorås, (Hk 1985/26). 1758 dömdes Olof Månsson i Lorås och ogifta kvinnspersonen Ingeborg Jönsdotter, 1731-1816, i Aspnäset, Skyttmon, för lönskaläge, och en flicka Lisbet hade fötts 1758-09-03; noterad död utan datum i C:1, sid 220. Olof fick böta 10 daler silvermynt och Ingeborg 5 daler silvermynt samt skulle Olof till kyrkan böta 4 daler och Ingeborg 2 daler silvermynt. Olof betalade också 12 daler i silvermynt till Ingeborg för barnets kommande behov, (Dmb ht 1758, sid 48). 1776 kunde man från gården bärga cirka 114 lass foder, som jämte halm och granris födde 2 hästar, 1 fåle, 10 kor, 5 ungnöt, 35 får och getter, (Hk 1999/47). 1772-03-11 överlät Olof Månssons sterbhus hemmanet Lorås 4 om 2 och ½ tunnland, härav ½ hem vardera, till sönerna Olof Olofsson och Per Olofsson, (Lfr). 1775 överlät Olof Jonssons barn: Måns Jonsson, Anna Olofsdotter i Vike samt Kerstin Olofsdotter i Lorås sina ärvda andelar till Olof Olofsson i Övergård, Rödön, om 2 och ½ tunnland, (Lfr). 1777-09-15 ville avskedade ryttaren Johan Östlund, 1718-1800, från Aspås, Z, träda i nyttoskap med avlidna Olof Månssons änka Kerstin Olofsdotter i Lorås. Hennes son Per Olofsson hade efter laga lottning vunnit besittningen av halva det vanbrukade skattehemmanet Lorås 4, och den andra halvan av hemmanet skulle Johan Östlund och Kerstin Olofsdotter få bruka under deras levnadstid, (Dmb ht 1777, sid 55). Barn:
  • Kerstin Olofsdotter, 1747-1828, maka till dragonen och torparen Erik Olofsson Nordlund, 1748-1828, i Lassgård, Häggenås, (Dmb ht 1783, sid 331). Dragonen Erik Nordlund krävde att hans hustru Kerstin Olofdotters förmyndare Johan Grelsson skulle utbetala hennes jordelösen i Lorås 4. Rätten dömde Grelsson att utbetala den överenskomna lösen om 6 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1783, sid 357).
  • Måns Olofsson, 1753-1829, gift 1790 med änkan Kerstin Larsdotter, 1758-1842, från Hackås, var torpare och barnalärare i familj 187 i Fagerdal 2.
  • Olof Olofsson, 1756-1844, övertog 1772-03-11 av sterbhuset ½ hemmanet i Lorås 4 om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Olofs i Lorås bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 271). 1798-09-27 hölls syn på Olof Olofssons halva skattehemman i Lorås 4, där Olof hade byggt en ny gårdstomt 486 alnar från gamla tomten och på byns utmarker. Rätten tillstyrkte 10 års frihet från andra rökutgifter än sådana som innan klyvningen hela hemmanet åtföljt, (Dmb ht 1798, sid 196). Bönderna Olof Olofsson i Lorås, Lars Eriksson i Ede och Lars Olofsson i Yxskaftkälen var kända som beskedliga män och fick avlägga sina sexmanseder, (Dmb vt 1800, sid 28). Per Olofsson och hans halvbroder Olof Olofsson, båda i Lorås, hade 1800-03-01 kommit överens om hur de skulle sköta födorådet till modern Kerstin Olofsdotter, (Dmb vt 1800, sid 57). Olof var senast bonde i Svedje, Myssjö, gift 1784 med Maria Johansdotter, 1763-1847, från familj 272 i Fyrås 5.
  • Anna Olofsdotter, 1760-1819, gift 1797 med Karl Nordahl i familj 1019 i Sikås 11, och gift 1803 med Per Olofsson, i familj 824 nybygget Henningskälen.
  • Lars Olofsson, 1766-e 1791, då han flyttade till Lit, Z.
  • Per Olofsson, 1768-1838, hemmansägare i familj 559 i Lorås 4.
  Olof Månssons änka Kerstin Olofsdotter, 1728-1804, hade från 1777 som bonde på gården, Johan Grelsson Östlund, 1718-1800, från Aspås, Z, änkeman, ryttare i Österåsen, Häggenås. Kerstin var dotter till bonden Olof Jonsson, 1691-1777, född och bonde i Övergård, Rödön, gift 1722 med Anna Mårtensdotter, 1699-1781, från Silje, Rödön. Johan Grelssons i Lorås bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 271).
 • FAMILJ 558.
  Petter Hemmingsson, 1748-1818, från familj 281 i Fyrås 6, soldat Nording 1764-1777, (Sr), var gift 1777 med Britta Salomonsdotter, 1752-1842. 1777-09-13 överlät fadern Hemming Nording det Blominska torpet under Lorås 1 till korpral Per Nording, (Lfr). 1803-02-22 sålde Petter Nording och hustrun Britta Salomonsdotter i Lorås ett torp under Lorås 1 till ärlige och beskedlige drängen Måns Andersson i Fyrås för 300 riksdaler i riksgäldsmynt under förutsättning att Nording fick köpa Olof Olofssons halva skattehemman i Lorås 4, (Dmb vt 1803, sid 182). Per övertog 1803-03-23 ett ½ hem av Lorås 4 om 1 och 1/18 tunnland av Olof Olofsson, 1756-1844, i familj 557, (Lfr). Hustrun Britta var dotter till Salomon Persson Hanström, 1715-1782, född och bonde och danneman i Handog, Lit, gift 1744 med Britta Eriksdotter, 1712-1782. 1807-04-02 överlät Petter Nording och hustrun Britta Salomonsdotter Lorås 4 om 1 och 1/18 tunnland till sonen Hemming Nording, (Lfr). 1807-03-25 hölls arvsdelning hos bonden Petter Nording i Lorås, FII:3 (1807-1819), sid 281. Barn:
  • Hemming Persson Nording, 1775-1866, övertog 1807-04-02 av föräldrarna Lorås 4 om 1 och 1/18 tunnland, (Lfr). Olof Christensson i Storbränna dömdes att till drängen Hemming Persson i Lorås omedelbart betala en skuld om 19 riksdaler 24 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb vt 1804, sid 280). Erik Eriksson i Sörviken dömdes att betala en skuld om 27 riksdaler 24 skilling i riksgäldsmynt till drängen Hemming Persson i Lorås, (Dmb vt 1804, sid 281). Per Larsson i Solberg dömdes att skyndsamt betala en skuld om 25 riksdaler till drängen Hemming Persson i Lorås, (Dmb vt 1804, sid 281). Lars Olofsson i Fyrås dömdes att skyndsamt betala en skuld om 50 riksdaler till drängen Hemming Persson i Lorås, (Dmb vt 1804, sid 280). Bonden Hemming Nording i Lorås dömdes att böta 14 riksdaler 32 skilling banco för att han hade idkat olovlig varuhandel, (Dmb vt 1807, sid 112). Hemming var gift 1810 med Ingeborg Persdotter, 1789-1866, från familj 604 i Solberg 3, barnlösa. Per Olofsson avsade sig gästgiverisysslan i Lorås och i dennes ställe utsågs Hemming Persson Nording, (Dmb ht 1810, sid 511). 1818-04-25 sålde bonden Hemming Persson Nording och hustrun Ingeborg Persdotter skattehemmanet Lorås 4 om 1 och 1/12 tunnland till bonden Anders Eriksson emot en köpesumma av 800 riksdaler banco och födoråd till Hemming Perssons moder Britta Salomonsdotter, (Dmb vt 1820, sid 106). 1820-03-28 sålde bonden Anders Eriksson, född 1786, och hustru Märet Persdotter skattehemmanet Lorås 4 om 1 och 1/18 tunnland till Nils Svensson Bränn emot en köpesumma av 1120 riksdaler banco. (Lfr). 1820-11-20 sålde Hemming Larsson i Görvik och hustrun Britta Persdotter sin halva av skattehemmanet Solberg 3 om 2/3 tunnland till bonden och svågern Erik Eriksson och hustrun Margeta Persdotter emot en köpeskilling av 622 riksdaler 10 skilling banco, varav hälften av summa skulle betalas till Hemming Nording i Lorås såsom dennes hustrus utlösen ut hemmanet (Dmb vt 1821, sid 216). 1829-03-23 överlät Nils Svensson Bränn, 1782-1871, och hustrun Sara Britta Lövgren Lorås 2 om 7/12 tunnland till Hemming Nording, (Lfr). 1838-11-19 överlät Petter Jonsson, 1813-1891, och hustrun Kerstin Olofsdotter, 1806-1893, från Lorås, hemmanet Lorås 2 om 7/12 tunnland till Hemming Persson Nording, (Lfr). 1841-11-08 överlät makarna Lorås 2 om 1 och 1/6 tunnland till Britta Eriksdotter, (Lfr). Bouppteckning för Hemming Persson, F II/11, 1860-1869, sid 431. Bouppteckning för Ingeborg Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 431.
  • Britta Persdotter, 1778-1869, gift med Petter Blomin i familj 226 i Fyrås 2.
  • Salomon Persson, 1786-1867, gift 1818-11-08 med Gölin Larsdotter, 1794-1876, från familj 228 i Fyrås 2, bonde i Helgeåkilen. Kronohemmanet Kilen 6 åboddes av Salomon Persson från Lorås och Hans Jonsson från Viken, vilka hade sökt klyvning av hemmanet om 2 tunnland, vilket rätten biföll, (Dmb ht 1827, sid 152). Bouppteckning för bonden Salomon Persson i Helgeåkilen, F II/11, 1860-1869, sid 481. Bouppteckning för Gölin Larsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 201.
 • FAMILJ 559.
  Per Olofsson, 1768-1838, från familj 557, gift 1794 med Karin Nilsdotter 1771-1833, från familj 1049 i Yxskaftkälen 3, och omgift 1833 med änkan Gunilla Olofsdotter, 1764-1842, från familj 939 i Sikås 3, var hemmansägare och gästgivare i Lorås 4. Per Olofsson och hans halvbroder Olof Olofsson, båda i Lorås, hade 1800-03-01 kommit överens om hur de skulle sköta födorådet till modern Kerstin Olofsdotter, (Dmb vt 1800, sid 57). Per Matsson i Lorås hade varit gästgivare under 12 år och begärde nu befrielse från den sysslan. Rätten godkände avsägelsen, och uppdrog sysslan till bonden Per Olofsson i Lorås, (Dmb ht 1802, sid 173). 1808-11-28 hade hemmansägaren Per Olofsson i Lorås överlåtit ett utsynat torpställe i Helgeåkilen till drängen Isak Isaksson från Ström, (Dmb ht 1808, sid 223). Per Olofsson avsade sig gästgiverisysslan i Lorås och i dennes ställe utsågs Hemming Persson Nording, (Dmb ht 1810, sid 511). 1824-03-26 överlät makarna Lorås 4 om 1 och 1/18 tunnland, härav ½ hem vardera, till sönerna Johan och Nils, (Lfr). 1838-12-31 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Olofsson i Lorås, FII:7 (1835-1839), sid 901. Barn:
  • Johan Persson, 1795-1872, gift med Ingeborg Andersdotter, familj 210 i Fyrås 1.
  • Helena Persdotter, 1798-1881, familj 560 i Lorås 4.
  • Kerstin Persdotter, 1802-1874, gift med Lars Nilsson, familj 889 i nybygget Trekilen.
  • Nils Persson Örn, 1804-1857, hemmansägare i familj 561 i Lorås 4.
  • Olof Persson, 1812-1852, hemmansägare i familj 562 i Lorås 4.
 • FAMILJ 560.
  Jonas Ågren, 1792-1879, barnhusbarn från Stockholm, gift 1824-04-04 med Helena Persdotter, 1798-1881, från familj 559, var hemmansägare och gästgivare i Lorås 4. Bondsonen Per Nilsson i Lorås tillkännagav 1859 att han icke ville åta sig trosskjutsen mellan Ede och Ollsta, men att gästgivaren Jonas Ågren åtagit sig den för innevarande år för 2 riksdaler, (Hk 1959/38). Barn:
  • Kerstin Jonsdotter, 1825-1904, gift med Pål Svensson i familj 526 i Lorås 1.
  • Helena Jonsdotter, 1827-e 1906, piga i Lorås, Hammerdal.
  • Karin Jonsdotter, 1827-1906, piga och födorådstagare i Lorås, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Ågren, F II/21, 1906-1907, sid 287.
  • Britta Jonsdotter, 1830-1908, gift med Carl Magnus Strömberg i familj 529 i Lorås 1.
  • Olof Jonsson Ågren, 1835-1918, hemmansägare i Lorås 4, Hammerdal.
 • FAMILJ 561.
  Nils Persson, 1804-1857, från familj 559, fältjägare Örn, gift 1835-03-25 med Maria Nilsdotter, 1804-1898, från familj 889 i nybygget Trekilen, övertog 1824 av föräldrarna ett ½ hem av Lorås 4, och blev hemmansägare, (Lfr). Nils finns i årsboken Jämten 1944, sid 209. 1858-02-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Nils Örn i Lorås, FII:10 (1850-1859), sid 1377. Bouppteckning för Maria Nilsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 200. Barn:
  • Per Nilsson, 1835-1921, hemmansägare i familj 563 i Lorås 4.
 • FAMILJ 562.
  Olof Persson, 1812-1852, från familj 559, gift 1838-06-04 med Anna Olofsdotter, 1800-1865, från familj 659 i Åsen 2, var hemmansägare i Lorås 4. 1846-03-02 överlät Per Persson och hustrun Britta Månsdotter ett odelstorp under Lorås 1 till Olof Persson, (Lfr). 1846-10-31 överlät Olof Persson Lorås 4 om 19/36 tunnland till P.U. Nilsson och Jonas Jonsson, (Lfr). 1847-03-01 överlät P.U. Nilsson och Jonas Jonsson Lorås 4 om 19/72 tunnland till Olof Perssons omyndiga barn Jonas Olsson d.ä. i Fyrås, (Lfr). 1847-03-01 överlät Olof Persson ett odeltorp under Lorås 4 till Jakob Blad, (Lfr). 1847-11-24 överlät Olof Persson Lorås 4 om 19/72 tunnland till brodern Johan Perssons dotter Karin Johansdotter, 1827-1896, torparhustru i Bye, (Lfr). Bouppteckning för Olof Persson i skattehemmanet Lorås 4, FII:10, 1850-1859, sid 1296. Barn:
  • Per Olofsson, 1840-1868, gift 1867 med Kerstin Olofsdotter, 1846-1879, var torpare och barnlös i Lorås, änkan omgift i familj 564 i Lorås 4.
  • Olof Olofsson, 1842-1888, gift 1880-06-24 med Karin Abrahamsdotter, 1859-1901, torpardotter från Ede 2, var arbetare i Lorås 4 och bonde senast i Svartback, Åsen 7. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/15, 1885-1889, sid 343. Bouppteckning för Karin Abrahamsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 163, omgift 1897-07-03 med Olof Persson, 1850-1932, i familj 670 i Åsen 3, vilka ägde lägenheten Åstorp, som var avsöndrad från Åsen 3.
 • FAMILJ 563.
  Per Nilsson, 1835-1921, från familj 561, gift 1859-06-24 med Ingeborg Mikaelsdotter, 1829-1860, och omgift 1861-06-22 med Karin Mikaelsdotter, 1836-1911, vilka hustrur var systrar från familj 812 i nybygget Flykälen, var hemmansägare och födorådstagare i Lorås 4. Bondsonen Per Nilsson i Lorås tillkännagav 1859 att han icke ville åta sig trosskjutsen mellan Ede och Ollsta, men att gästgivaren Jonas Ågren åtagit sig den för innevarande år för 2 riksdaler, (Hk 1959/38). Bouppteckning för Ingeborg Mikaelsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 74. Barn:
  • Nils Persson, 1860-1949, gift 1885 med Karin Svensdotter, 1858-1941, från familj 528 i Lorås 1, var hemmansägare i Lorås 4:7. Karin finns på bild hos Porträttfynd, Rötter.
  • Ingeborg Persdotter, 1862-1937, gift 1884 med Sven Persson, 1859-e 1941, som var hemmansägare i familj 552 i Lorås 3:6, Hammerdal.
  • Maria Persdotter, 1853-1952, dagakvinna och pensionär i Lorås 4:19, Hammerdal.
 • FAMILJ 564.
  Olof Olofsson, 1842-1929, från familj 519 i Håxås 4, gift 1872-04-05 med änkan Kerstin Olofsdotter, 1846-1879, i familj 562, och omgift 1880-06-18 med Gunilla Svensdotter, 1847-1915, från familj 528 i Lorås 1, var hemmansägare och gästgivare i Ängesgården, Lorås 4. Hustrun Kerstin var dotter till Olof Klasson Grönlund, 1817-1902, från Lit, gratialist senast i Högen, Häggenås, gift 1853 med Maria Olofsdotter, 1823-1902, från Stavsgård, Häggenås. Makarna Olof och Gunilla finns på bild nr 98X11:8 hos Jamtli bildarkiv samt på en bild hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter i skattehemmanet Lorås 4, F II/14, 1880-1884, sid 10. Barn:
  • Kristina Margareta Olofsdotter, 1877-1912, gift med Paul Karlsson, 1878-1978, från Backegård, Häggenås, i dennes första gifte, se familj 1107 i Hästholmen, Bye. Paul Karsson finns på en bild hos Porträttfynd, Rötter, och hustrun Kristina finns på bild nr 98X11:8 hos Jamtli Bildarkiv.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-11-18.