Håxås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman41 familjer i hemmanen Håxås 1, 2, 3 och 4 från 1600-talet till början av 1900-talet. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med, eftersom det skulle bli för många familjer att presentera.
  Håxås kommer kanske från hög eller hök, Högaåsen eller Hökenås. Hök var ett vanligt personnamn i Jämtland under medeltiden. 1530 var Sigurd i Håxås ett av de 9 vittnena, som lämnade uppgifter om vilka egendomar, som hörde till Hammerdals kyrka och Prästbordet. 10 öre i skattepengar erlades på 1560-talet för gården Håxås (HG).
  Det finns en sägnen om ett kloster i Håxås. Det skulle nu kunna säkrare fastställas var det stod och bör ock bliva föremål för vidare utforskning. Det kalvskinnsblad ur en latinsk bönebok, som tidigare hittats hos Erik Pålsson i Skarpås gav stöd åt traditionen om klostret i Håxås. Traditionen att en underjordisk gång skulle utgå från detta kloster har väl uppkommit genom en sammanställning med den stora underjordiska klyfta, som finns i berget. Denna klyfta som upptäcktes vid en brunnsgrävning har fotograferats av Sune Danielsson. (Hk 1961/86).
   
 • Håxås 1: 
 • FAMILJ 478.
  Lars Jonsson, 1560-1630, (Br), i Håxås, ingick 1588 i en värderingsnämnd vid försäljning av en jordlott för 5 ½ daler till Lars Persson i Bye, vilka medel behövdes för att det skulle kunna byggas en ny kyrka efter den gamla som brunnit, (Hk). Lars Jonsson betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti). 1613 kunde han så 4 tunnor på gården och ägde dessutom ½ tunna i Viken, (Rmj). 1604 uppgavs att han hade en son, (Sak), och han var omnämnd 1628, (Dmb). 1566 betalade bröderna Lars Jonsson och Erik Jonsson i Håxås kyrkotionde, (Ti). Makan okänd till namn. Barn:
  • Israel Larsson, 1590-1644, (Br), hemmansägare i familj 479 i Håxås 1.
  • Britta Larsdotter, 1590-1640, (Br), gift med Sven Clementsson, 1585-1659, från Ramsele, hemmansägare i familj 447 i Skarpås 1.
  • Olof Larsson, 1593-1675, (Br), gift med Inger Eriksdotter, 1600-1672, och han var hemmansägare och nämndeman i familj 492 i Håxås 2.
  • Per Larsson, 1595-1676, (Br), gift med Karin Olofsdotter, 1600-e 1645, och han var hemmansägare och nämndeman i familj 512 i Håxås 4.
 • FAMILJ 479.
  Israel Larsson, 1590-1644, (Dmb ht 1697, § 4), från familj 478, bygslade 1621 i Håxås 2 tunnor, ½ hem, efter sin far, och brodern Per bygslade den andra halvan, (Byg). Musketerare och pikenerar på 1600-taletIsrael tjänade som knekt i ett av de två jämtska kompanier, som blev uppsatt av dansk-norske kungen Kristian IV till försvar mot svenskarna, (Rmj). Musketerare och pikenerare på 1600-talet. 1622-11-23 var Israel vittne vid tinget i ett mål mellan kyrkoherde Erik Blix och Per Henriksson i Fyrås; Per Henriksson var förtörnad på herr Blix, som lovat Per att låna honom sina hästar att plöja med och inte hållit löftet, (Domböcker av Jämtlands läns fornskrifsällskap, del I, 1933, sid 13). 1624-1628 var Israel Larsson nämndeman i Hammerdal och på kungens gård på Frösön, (Dmb o landstingsprotokoll 1621-1643, vt 1627). 1633 kunde Israel bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 5 småfän och 1 häst, och 1645 var hans hemman upptagit till 4 tunnor, (Jb). 1645 befriades Per Larsson, Israel Larsson, Olof Larsson och Lars Eriksson, alla i Håxås, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1645 fanns i Håxås bonden Barbro, änka efter nämnde Israel Larsson, (Mtl 1645). TrolldomsmålIsraels hustru Barbro Hansdotter förekom 1635-12-01 i detta trolldomsmål vid tinget, Barbro hade läst i salt, och blev sakfälld, (HGH:169, Englund). Läs mer. Barn:
  • Hans Israelsson, 1620-1688, hemmansägare i familj 480 i Håxås 1.
  • Lars Israelsson, 1621-1674, bonde i familj 481 i Håxås 1.
  • Filip Israelsson, 1622-1660, finns hos sonen Israel Filipsson, familj 376a i Görvik 1.
  • Kerstin Israelsdotter och Karin Israelsdotter, (Mtl 1645).
 • FAMILJ 480.
  Hans Israelsson, 1620-1688, (C1), från familj 479, tog över hemmanet 1644, då fadern var död, (Dmb ht 1697, § 4). Hans var hemmansägare, nämndeman och länsmannen behjälplig som sockenprofoss, (Dmb ht 1661, § 5). Hans Israelsson i Håxås klagade att Lars Svensson i Skarpås hade slagit honom. De hade varit i skogen förra våren för att hemföra foder och började munhuggas. Lars tog då en snöskovel och slog Hans så att han fick ett köttsår. Lars erkände och fick plikta med 6 marker silvermynt, (Dmb ht 1658, § 11). Vid tinget 1666 klagade Hans Israelsson över att korpralen vid rytteriet, manhaftige Jakob Slemback, från Hedesunda, X, förra sommaren hade gett hans hustru några slängar och örfilar; händelsen hade skett på hans tomt och bredvid hans kornlada; hustrun Kerstin Israelsdotter intygade händelsen under ed; korpral Slemback kunde inte neka till händelsen, men ursäktade sig med att det skett i hastigt mod och att händelsen var förorsakad av någon träta emellan deras hustrur. Jakob Slemback var gift med Sara Gestrinia, dotter till kyrkoherde Erik Hedsander i Hammerdal och dennes hustru Apollonia Svinfot; korpralen fick plikta med 40 marker silvermynt, (Dmb ht 1666, § 9). Nämnda Kerstin Israelsdotter var dotter till bonden Israel Andersson i Svensgård, Ede 10, (Mtl, 1645). Vid tinget 1667 beslöts att till nästa laga ting syna, besikta och värdera den skada som Hans Israelssons boskap gjort på korpralen Jakob Slembacks rågåker, (Dmb ht 1667, § 11). Vid 1667 års ting fick Hans Israelsson böta 3 marker silvermynt för att han kallat bonden Erik Svensson i Håxås för tjuv och skälm; håxåsbönderna var tydligen oeniga om den råg som Erik Svensson sått, men rätten dömde Erik som berättigad till rågen, (Dmb ht 1667, § 12). Vid 1667 års ting fick Hans Israelsson böta 3 marker silvermynt för vårdslöshet samt dömdes han att ersätta Erik Svensson i Håxås för ett kvarnhus med redskap, som brunnit ned på grund av Hans oaktsamhet, (Dmb ht 1667, § 12). Erik Svensson i Håxås, Sven Olofsson i Solberg och Hans Israelsson hade 1678 försummat sitt åliggande att skjutsa den resande och sakfälldes till 3 daler silvermynt vardera, (Dmb vt 1678, § 18). Hans Israelsson blev tillfrågad om vem som hade skjutit ihjäl salige Hans Striks stallmästare Fin Staphan, som rymde till Norge, och där han än är. Hans Israelsson nekade att han hade skjutit det andra skottet. Dock förmenade Sven Persson i Lorås att Daniel i Gåxsjö skulle ha varit med och skjutit det andra skottet, (Dmb vt 1679, § 9b). 1679 fick Hans Israelsson plikta med 80 marker silvermynt för två hästar som skulle levereras till armén i Funäsdalen inför marschen till Röros. Jon Persson i Björnsgård, Ede, ägde den andra hästen. Hans hade bytt ut dessa två goda hästar mot två sämre alltför unga hästar och lämnat dessa till armén. Den bästa Hammerdalshästen hade han sedan tagit och ridit tillbaka till Hammerdal och inte återkommit. Han hade inte heller ordnat med en ny skjutsbonde. Hans fick även plikta med 10 marker silvermynt för kostnader i samband med att Ovikenborna fick ordna med 2 nya hästar, (Dmb ht 1679, § 1). Hans Israelsson i Håxås hade genom sin hund hittat en död älg på det avradsland som tillhörde Anders Cury och Olof Nilsson på Åsen. Dessa ville ha del i älgen och rätten beslöt att Hans Israelsson skulle få behålla köttet och Åsenmännen älghuden, (Dmb ht 1680, § 2. Med hänsyn till namnen som sedan förekommer i familjen borde hustrun haft namnet Gunilla, (KGE), hon var död 1684, (Dmb vt 1685, § 2). Hans Israelsson i Håxås angav hurusom han inte förmår längre sitt skattehemman bruka och därtill utskickat sin son Olof, vartill Israel och Pål samtyckte allenast dom efter faderns död bliva utlösta; havandes 3 systrar Barbro som gift är i Stocke, Frösön, Gunilla som gift är i Ede med Olof Jonsson, den tredje Karin ogift och ofärdig, uppbjöd första gången oklandrat. (Dmb vt 1683, § 14). Hans Israelssons hemman i Håxås uppbjöds andra gången för sonen Olof att inbörda av sina bröder Påhl och Israel när till dom samtyckt hava, men systrarna inte tillstädes, dock bör Israel Filipsson med sina medhavda först utlösas, (Dmb vt 1685, § 8). Pål Hansson, Israel Hansson, hustru Gunilla Hansdotter och hustru Barbro Hansdotter fordrade av brodern Olof Hansson arv efter fadern Hans Israelsson i Håxås. En specifikation på egendomen uppvisades och godkändes av syskonen. Israel var skyldig fadern 3 ½ riksdaler á 6 marker, som skulle delas, samt ett föl, en ko, en kalv, en säng, en kittel, ett ölträ, ett stenfat, 2 träfat och en träbulla. 1 daler silvermynt togs av ett spanskrör (käpp av rotting) till kyrkan, och det övriga delades mellan syskonen, (Dmb vt 1690, § 6). Barn:
  • Olof Hansson, 1660-1704, hemmansägare i familj 482 i Håxås 1.
  • Israel Hansson, 1644-1704, gift med Marget Jonsdotter, 1648-1726, hemmansägare i familj 134 i Svensgård, Ede 10.
  • Pål Hansson, 1650-1698, gift med Sara Olofsdotter, familj 397 i Görvik 3.
  • Barbro Hansdotter, 1645-1717, gift med Måns Nilsson, 1649-1704, som var hemmansägare i Västergården, Stocke 1, Frösön, (A1:1/121, Frösö).
  • Gunilla Hansdotter, 1655-1702, gift med Olof Jonsson, familj 90 i Jonsgård, Ede 6.
  • Karin Hansdotter, 1661-1716, gift 1688 med dragon Anders Jonsson Springare, 1660-1695, från Gävle. Anders var soldat i Skarpås 1684-1695, (Sr).
   • Sonen Hans Andersson Springare, 1691-1770, (Dmb ht 1771 sid 43), gift 1716-11-11 med Dordie Johansdotter, 1690-1776, död som änka, husmansdotter från Bye, Hammerdal, var soldat 1710-1728 i Håxås, och fick avsked på grund av skada, bråck, (Sr). Hans deltog med Armfelt i fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk). 1726 var han en av de två första nybyggarna i Ottsjön, Föllinge, men hade inget tillstånd till nybygget, varför han lämnade det, (Jä 1965/145).
 • FAMILJ 481.
  Lars Israelsson, 1621-1674, (Br), från familj 479, var bonde och tobaksinspektör i Håxås, (Dmb ht 1673, § 16). Var Kerstin Israelsdotter, 1620-1695, (Br), från familj 132 i Ede 10, maka till Lars ?; hon stod som hustru i Håxås och var vittne vid tinget 1666, (Dmb ht 1666, § 10), och hon fanns som änka hos Hans Israelsson ovan, (Dmb ht 1697, § 4).
  Tobaksinspektörens fullmäktige Lars Israelsson tillkännagav att Måns Eriksson i Mo för honom hade bekänt att ha haft tobak och sålt till några i socknen, vilket Måns i Mo tillstår, men föregav att hans son Elias Olofsson hade fått det av sin broder i Norge till givning några alnar och föryttrat det på dennes vägnar, eftersom han inte brukade det själv. Då detta strävade mot Kungl. Majt:s plakt om tobakshandeln sakfälldes Måns i Mo till 8 daler silvermynt, (Dmb ht 1673, § 16).
  Lars Israelsson angav att han hade köpt ett stycke tobak av Per Olofsson i Grubbegård. Per bekände att han fått det av Per Christiansson i Viken, som föregav att han köpt det förliden höst av Christoffer Andersson Skott till 2 ½ skålpund och givit 5 ort. Men Christoffer tillstod endast ½ skålpund och emedan Skott inte kunde undfalla att han handlat med tobak sakfälldes han till 8 daler kopparmynt, (Dmb ht 1673, § 17).
  Efter laga stämning krävde Olof Hemmingsson i Handog, Lit, till Olof Hansson i Håxås om sin svärfader Lars Israelssons tillfallna del uti Håxåshemmanet om 2 och 1/6 tunnland. Fadern Israel Larsson var död 1644. Hans Israelsson antog och tillträdde hemmanet detta år samt blev Lars Israelsson detta år dragon i Polen. Nämndemannen Erik Samuelsson betygade att Hans Israelsson var en riktig man och att Lars Israelssons hustru sedan hon blev änka varit hos Hans Israelsson. Rätten ansåg att arvet var reglerat och kravet för sent inkommet, (Dmb ht 1697, § 4). Barn:
  • Karin Larsdotter, 1654-1749, gift med Olof Hemmingsson, 1655-1721, från Stugubyn, Stugun, bonde, sexman och nämndeman i Handog, Lit, och sedan hemmansägare och kyrkvärd i Tornäs 2, Föllinge, (Dmb ht 1697, § 4 och Lits dmb ht 1701, § 34).
  • ? Israel Larsson, 1642-1683, båtsman i Edsele, bonde i Imnäs och Holme, Ramsele, Y, (P. Näsström).
  Man kunde arrendera tobakshandeln, vilket betydde att man hade ensamrätten till att sälja tobak i ett område. Då som nu fanns det ett tobaksmonopol i Sverige - det hette Tobakskompaniet - och handeln med tobaksvaror var strängt reglerad. I varje stad eller område skulle det finnas en tobaksinspektör, som skulle övervaka tobakshandeln.
 • FAMILJ 482.
  Olof Hansson, 1660-1704, (C1), från familj 480, var 1678 dragon vid Carl Sparres regemente, (Rul). Tredjeman Olof Hansson i Håxås fordrade av sin broder Israel Hansson 20 daler kopparmynt, vilket Israel tillstår, men beklagade sin fattigdom, (Dmb vt 1679, § 3). Hans Israelsson angav 1683 att han inte förmådde längre sitt skattehemman bruka och därtill utskickat sin son Olof, vartill Israel och Pål samtyckte allenast dom efter faderns död bliva utlösta; havandes 3 systrar Barbro som gift är i Stocke, Frösön, Gunilla som gift är i Ede med Olof Jonsson, den tredje Karin ogift och ofärdig, uppbjöd första gången oklandrat, (Dmb vt 1683, § 14). Hans Israelssons hemman uppbjöds andra gången 1685 för sonen Olof att inbörda av sina bröder Pål och Israel när till dom samtyckt hava, men systrarna inte tillstädes, dock bör Israel Filipsson med sina medhavda först utlösas, (Dmb vt 1685, § 8). Olof Hansson uppbjöd tredje gången sin fader Hans Israelssons hemman i Håxås, och han bör först utlösa gamla syskonen, (Dmb ht 1685, § 13). Pål Hansson, Israel Hansson, hustru Gunilla Hansdotter och hustru Barbro Hansdotter fordrade av brodern Olof Hansson arv efter fadern Hans Israelsson i Håxås. En specifikation på egendomen uppvisades och godkändes av syskonen. Israel var skyldig fadern 3 ½ riksdaler á 6 marker, som skulle delas, samt ett föl, en ko, en kalv, en säng, en kittel, ett ölträ, ett stenfat, 2 träfat och en träbulla. 1 daler silvermynt togs av ett spanskrör (käpp av rotting) till kyrkan, och det övriga delades mellan syskonen, (Dmb vt 1690, § 6). Olof Hansson i Håxås kärade till Erik Olofsson i Ede för att dennes hund hade bitit ihjäl tre av hans får. Erik Olofsson dömdes att ersätta Hansson med hälften därav, (Dmb ht 1694, § 10). Olof Hanssons skattehemman i Håxås om 2 och 1/6 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 10 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 2 år, (Dmb ht 1699, § 5). 1700 dömdes Olof Hansson i Håxås att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Länsman angav 1701 Olof Matsson i Ede och Olof Hansson i Håxås för att de efter sockenstämmans slut i sockenstugan hade kommit i slagsmål efter att ha druckit öl, som de hade köpt tillsammans; båda bötfälldes, (Dmb ht 1701, § 13). I ett mål 1702 mellan bröderna Israel och Olof Hansson om arvet i fädernesgården, skildes bröderna som vänner, efter att Olof gått med på att betala Israel ett antal daler; Israel hade också fött systern Karin en sommar, vilken eljest bodde hos Olof Hansson, (Dmb vt 1702, § 27). Olof var hemmansägare och sexman, gift med Anna Olofsdotter, 1663-1729, (C1), född i Ede; sannolikt från familj 122 i Stensgård, Ede. Annas syster Helga finns hos familjen, (A1:1/36). Barn:
  • Gunilla Olofsdotter, 1684-1772, gift med Christen Hansson i familj 483 i Håxås 1.
  • Kerstin Olofsdotter, 1688-1765, var sannolikt gift 1715 med änklingen Jöns Persson, 1671-1719, i familj 39 i Ede 2, (A1:3/8).
  • Gertrud Olofsdotter, 1690-1723, gift med Erik Jonsson Äng i familj 996 i Sikås 9.
  • Karin Olofsdotter, 1696-1748. Var hon första makan till dragonen Per Andersson Friskopp, 1708-1780 i familj 307 i Gisselås 1 ? Dopvittnena vid deras två barns födslar 1731 och 1735 ger denna ledtråd, (C1, sid 144, 150).
 • FAMILJ 483.
  Christen Hansson, 1678-1743, (C1), från familj 601 i Solberg 3, (A1:1/17), övertog 1712-11-21 hemmanet om 2 och 1/6 tunnland av svärmoderänkan Anna Olofsdotter, (Lfr). Sexmannen Christen Hansson i Håxås avlade sin sexmannaed, (Dmb vt 1712, § 11). 1714-11-23 överlät framlidne Hans Olofssons arvtagare ett hemman i Solberg till barnen i det tidigare äktenskapet med Elin Christensdotter från Viken, (Lfr). Ingeborg Eriksdotter i Solberg tilltalade 1716 sina styvbarn Christen Hansson i Håxås och Karin Hansdotters man Nils Pålsson i Solberg för att de vid arvsskiftet 1714-10-20 låtit sig tilldelas av kvarlåtenskapen, nämligen Christen 3 års lön för 13 daler silvermynt och Karin 1 ½ års lön, (Dmb ht 1716, § 3). Christen Hansson var rotebonde för dragonen Hans Springare, en av de få som överlevde fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen 1718/1719, (Hk). Christen Hansson var hemmansägare, gift med Gunilla Olofsdotter, 1684-1772, från familj 482 i Håxås 1. Barn:
  • Elin Christensdotter, 1709-1785, gift med Hemming Persson, 1707-1784, från Sikås, som var hemmansägare i familj 959 i Persgård, Sikås 5.
  • Olof Christensson, 1714-1789, hemmansägare i familj 484 i Håxås 1.
  • Anna Christensdotter, 1722-1798, gift 1751-10-06, (Kyr), med gratialisten Göran Matsson Fagerberg, 1726-1784, från familj 163 i Fagerdal 1. Göran var soldat 1743-1777 i Fagerdal, då han fick avsked med underhåll, ofärdig, åldrig, (Sr). Bouppteckningen finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1, 1742-1790, sid 84, två söner var arvtagare.
 • FAMILJ 484.
  Olof Christensson, 1714-1789, från familj 483, övertog hemmanet i Håxås, och var dragonhållare, hemmansägare och danneman, gift 1738-01-15 med Märet Olofsdotter, 1711-1772, (Tp), från familj 515 i Håxås 4. 1754-06-16 utsågs han av sockenstämman att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande, (Dmb). 1758 hade Olof Christensson i Håxås instämt avskedade dragonen Jon Dunderhake för att han hade bortfört någon gödning från Olof Christenssons dragontorp. Jon Dunderhake hade under 28 års tid varit Christenssons dragon och sistlidna höst hade han fått avsked. Torpet hade Jon utvidgat till att omfatta 6 och en halv mälingar åker. Dunderhake dömdes att återföra gödningen, (Dmb vt 1758, sid 10). Bomärket för Olof Christensson i Håxås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). 1772-12-14 överlät han Håxås 1 om 2 och 2/3 tunnland till sonen Christen Olofsson och ett torp under Håxås 1 till sonen Olof Olofsson, (Lfr). 1777-05-04 gavs penningar till kyrkan i samband med arvsskiftet hos Olof Christensson i Håxås, (Kyr). Barn:
  • Christen Olofsson Rosenkvist, 1739-1792, hemmansägare i familj 485 i Håxås 1.
  • Sara Olofsdotter, 1742-1794, piga i Raftsjöhöjden.
  • Olof Olofsson, 1745-1812, gift med Lisbeta Gröndahl, 1744-1828, från familj 280 i Fyrås 6, övertog 1772 ett torp under Håxås 1 av fadern, (Lfr).
   • Sonen Olof Gröndahl, 1770-1822, sålde 1798-02-17 sitt skattetorp i Håxås till sin enda syster pigan Stina Olofsdotter, 1773-1845, för 33 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1798, sid 155).
  • Gunilla Olofsdotter, 1748-1812, gift 1777-02-23 med Per Gudmundsson, 1746-1835, från Raftkälen, som var hemmansägare i familj 856 i nybygget Raftkälen.
  • Hans Olofsson Holmberg, 1750-1831, var gift 1777-11-09 med Karin Andersdotter, 1751-1799, möjligen från familj 271 i Fyrås 5. Holmberg var soldat mellan 1771 och 1789 i Åsen, Hammerdal, (Sr). 1785-01-16 sålde Johan Johansson och Lars Olofsson i Fyrås torpet Näset i Fyrås till ärlige och manhaftige dragonen Hans Holmberg för 26 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb vt 1785, sid 170). 1801-01-07 var Holmberg omgift med Gunilla Olofsdotter, 1764-1842, från Sikås. Hans Holmberg och hustrun Gunilla Olofsdotter hade 1804-03-20 upprättat ett inbördes testamente, samt skulle deras son och styvson Anders Storm efter deras död ärva deras torp i Stensved, Fyrås, (Dmb vt 1804, sid 325). 1832-01-07 hölls bouppteckning i Fyrås efter den avlidna torparen Hans Holmberg, FII:6, 1830-1834, sid 723. 1833-03-11 överlät änkan Gunilla Olofsdotter torpet Stensved i Fyrås till styvsonen Anders Storm, 1785-1850, gratialist i Stensved, Fyrås, gift 1804-12-02 med Britta Nilsdotter, 1777-1844. 1843-04-01 hölls arvsskifte hos torparen Anders Storm i Fyrås och hans hustru Britta Nilsdotter, FII:8, 1840-1844, sid 1051. 1850-09-30 hölls bouppteckning efter den avlidna gratialisten Anders Storm i Ede, FII:10, 1850-1859, sid 1218.
 • FAMILJ 485.
  Christen Olofsson, 1739-1792, från familj 484, gift 1774-01-09, (Kyr), med Britta Andersdotter, 1744-1779, från familj 428 i Gåxsjö 2, var soldat Rosenkvist 1757-1762 i Håxås, (Sr), och han övertog 1772-12-14 hemmanet Håxås 1 om 2 och 2/3 tunnland av fadern, (Lfr). Christen var omgift 1780-07-16, med Lisbet Jonsdotter, 1737-1797, som var piga i Häggenås vid giftet, men född 1738 i Lit, (A1:3/81). 1793-02-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Christen Olofsson i Håxås, FII:2, 1791-1806, sid 162, och Britta Andersdotters broder Hans Andersson i Gåxsjö var då förmyndare vid bouppteckningen. 1793-10-09 hölls syn på den avlidne Christen Olofssons skattehemman i Håxås 1 om 2 och 1/6 tunnland. Hemmanet är beskrivet och värderades till 400 plåtar eller 133 riksdaler 16 skilling, och ansågs tåla en klyvning, (Dmb ht 1793, sid 235). 1797-10-10 hölls bouppteckning efter den avlidna änka Lisbet Jonsdotter i Håxås, FII:2, 1791-1806, sid 207. Barn:
  • Olof Christensson, 1775-1836, hemmansägare i familj 486 i nybygget Kilen.
  • Jonas Christensson, 1782-1861, hemmansägare i familj 487 i Håxås 1.
 • FAMILJ 487.
  Jonas Christensson, 1782-1861, från familj 485, gift 1805-12-26 med Karin Svensdotter, 1785-1830, från familj 300 i Storbränna, Fyrås, var soldat Täng 1798-1810, (Sr). 1793-12-06 vann Olof Christensson lottningen om besittningen av sitt föräldrahemman och brodern Jonas fick överta ett torp på hemmanet, (Dmb ht 1793, sid 267). Olof Christensson i Storbränna dömdes att betala brodern Jonas Tängs jordelösen ur skattehemmanet Håxås 1 med 66 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1803, sid 265). Olof Christensson dömdes att betala en restskuld om 44 riksdaler 12 skilling till brodern Jonas Täng, (Dmb vt 1805, sid 404). Jonas övertog 1806-03-28 faderns hemman i Håxås 1 om 1 och 1/12 tunnland, (Lfr). 1814-10-01 hölls syn på den utflyttning som Jonas Christensson Täng hade gjort på halva skattehemmanet Håxås 1. Utflyttningen blev beskriven, och synemännen föreslog honom 15 frihetsår för utflyttningen, (Dmb ht 1814, sid 299). Jonas var omgift 1832-01-08 med Anna Nilsdotter, 1789-1834, från familj 942 i Sikås 3, och omgift 1835-04-12 med Kerstin Eriksdotter Tallkvist, 1790-1874, från familj 299 i Storbränna, Fyrås. 1830-06-01 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Karin Svensdotter i skattehemmanet Håxås 1, FII:6, 1830-1834, sid 698; makarna hade 8 bröstarvingar. 1834-05-03 hölls bouppteckning hos förra bonden Jonas Täng i Håxås efter hans avlidna kära hustru Anna Nilsdotter, FII:6, 1830-1834, sid 789. Bouppteckning för Jonas Christensson, F II/11, 1860-1869, sid 113. Barn:
  • Lisbet Jonsdotter, 1806-1879, bodde ogift i Håxås.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1809-1881, gift 1832 med Jöns Jonsson, 1803-1892, från familj 9 i Bye, senast hemmansägare i familj 734 i Hallen 1. 1839-11-18 överlät makarna Fyrås 5 om 1 tunnland till ekonomidirektör P.U. Nilsson och Anna Marg. Rickman, vilka finns i familj 277 i Fyrås 5, (Lfr).
  • Sven Jonsson Kling, 1811-1842, gift 1841 med Ingeborg Olofsdotter, 1816-1893, från Häggenås, var soldat från 1832 i Håxås, (Sr).
  • Christen Jonsson, 1814-1891, gift med Maria Olofsdotter, familj 647 i Åsen 1.
  • Jonas Jonsson, 1816-1903, gift 1842-02-27 med Ingeborg Albrektsdotter, 1815-1910, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, ägde i Håxås och Helgeåkilen, senast torpare i familj 141 i Ede 10. Bouppteckning för Jonas Jonsson, F II/19, 1901-1903, sid 498. Bouppteckning för Lisbet Albrektsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 534.
  • Elias Jonsson, 1819-1884, gift med Karin Persdotter, 1820-1899, var hemmansägare senast i familj 710 i Åsen 7.
  • Olof Jonsson, 1826-e 1888, utvandrade till USA med sin familj.
 • FAMILJ 488.
  Jöns Hansson, 1789-1864, från familj 451 i Skarpås 1, var hemmansägare i Håxås 1, gift 1824 med Ingeborg Svensdotter, 1789-1875, från familj 300 i Storbränna, Fyrås. 1834-03-07 överlät Jonas Christensson Täng och hustrun Anna Nilsdotter, Håxås 1 om 13/24 tunnland till Jöns Hansson och Ingeborg Svensdotter, (Lfr). Barn:
  • Hans Jönsson, 1832-1916, gift 1858 med Karin Hemmingsdotter, 1833-1910, från familj 128 i Ede 9, var hemmansägare i Håxås 1. Några av de 7 barnen:
   • Hemming Hansson, 1865-e 1925, hemmansägare i Håxås 1:14, Hammerdal
   • Karin Hansdotter, 1869-1901, gift 1895 med Christen Olofsson, 1860-1917, hemmansägare och nybyggare i familj 837 i nybygget Kilen.
   • Jöns Hansson, 1873-1929, gift 1905 med Anna Hemmingsdotter, 1875-1914, från Ede 9, hemmansägare i Håxås 1.
   • Elisabet Hansdotter, 1878-1916, gift 1905 med Christen Olofsson, 1860-1917, hemmansägare och nybyggare i familj 837 i nybygget Kilen.
 • FAMILJ 489.
  Jonas Olofsson, 1762-1822, från familj 309 i Gisselås 1, var gift 1789 med Kerstin Nilsdotter, 1766-1843, från familj 312 i Gisselås 1. Kronolänsmannen och vice lantmätaren välbetrodde M.P. De Molé dömdes att omgående betala en bytesskuld om 116 riksdaler 2/3 riksgäldsmynt till torparen Jonas Olofsson i Gisselås, (Dmb ht 1808, sid 222). 1810-09-15 sålde Olof Christensson i familj 486 ovan sitt skattehemman i Håxås 1 om 1 och 1/12 tunnland till torparen Jonas Olofsson i Gisselås för en köpesumma av 415 riksdaler 26 skilling banco samt övertagande av födoråd till Lars Eriksson Manström och dennes hustru. Jonas beviljades fasta på hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 51). 1810-11-19 sålde Jonas Olofsson sitt gamla knekttorp under hemmanet Gisselås 1 till sockenskräddaren Gabriel Johansson från Fyrås för en köpesumma av 333 riksdaler 16 skilling banco, med tillstyrkan av svågern hemmansägaren Lars Nilsson, (Dmb ht 1810, sid 516). 1810-11-21 hade bönderna Per Nilsson och Jonas Olofsson, båda i Gisselås, sålt 25/48 tunnland av skattehemmanet Gisselås 1 till bonden Lars Nilsson i Gisselås 1 för en köpesumma av 77 riksdaler 37 skilling banco, vilket gillades av rätten, (Dmb ht 1811, sid 52). 1822-11-18 överlät framlidne änkan Kerstin Nilsdotter Håxås 1 om 1 och 1/12 tunnland till sonen Nils Jonsson, (Lfr). 1826-05-04 hölls arvsdelning efter den avlidna bonden Jonas Olofsson i Håxås, FII:5 (1825-1829), sid 621. 1843-05-08 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Kerstin Nilsdotter i Håxås, FII:8, 1840-1844, sid 1010. Barn:
  • Olof Jonsson, 1790-1822, gift 1816 med Karin Olofsdotter, familj 930 i Sikås 2.
  • Nils Jonsson, 1795-1875, gift 1821-03-25 med Kerstin Larsdotter, 1800-1869, från familj 917 i Sikås 1, var hemmansägare i Håxås 1. Bouppteckning för NIls Jonsson, F II/13, 1875-1879, sid 3. Bouppteckning för Kerstin Larsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 21.
   • Sonen Jonas Nilsson, 1823-1858, hemmansägare i familj 661 i Åsen 2.
 • FAMILJ 490.
  Jonas Olofsson, 1818-1868, från familj 930 i Sikås 2, gift 1848-03-26 med Britta Andersdotter, 1820-1908, från familj 432 i Gåxsjö 2, var senast hemmansägare i Jonas Andersagården, sedermera Johan Karlsagården i Håxås 1, (Hk 2002). Bouppteckning för Jonas Olofsson i skattehemmanet Håxås 1, F II/11, 1860-1869, sid 572. Barn:
  • Olof Jonsson, 1852-1928, gift 1885 med Ingeborg Svensdotter, 1853-1914, från familj 420 i Gåxsjö 1, hemmansägare och kommunalpolitiker i Håxås 1.
  • Anders Jonsson, 1853-1925, gift 1885 med Magdalena Persdotter, 1858-1915, från Skarpås, bonde i Håxås. Barn:
   • Per Andersson, 1889-1958, hemmansägare i Håxås 1:17.
   • Jonas Andersson, 1893-1964, hemmansägare och nämndeman i Håxås 1:18.
  • Karin Jonsdotter, 1858-1932, gift 1903 med Per Persson, 1852-1932, som var född och hemmansägare i Bye 1.
  • Jonas Jonsson, 1862-1930, gift arbetare i Håxås, Hammerdal.
  • Anna Jonsdotter, 1863-1956, gift med Jonas Roos, torpare i Sikås 9.
  • Kerstin Jonsdotter, 1865-1896, arbetade ogift i Håxås, Hammerdal. Bouppteckning för Kerstin Jonsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 546.
Bar
 • Håxås 2: 
  FAMILJ 491.
  Erik Larsson, 1550-1612, (Br), betalade tiondet i Håxås 2 med 2 spann 1600 och 1607, (Ti). Olof och Lars Eriksson var möjligen hans söner, (PJ). Erik kan möjligen vara son till Lars i Håxås, som 1567 var en av de tolv nämndemännen i tingslaget. Erik fanns inte med vid räfsten 1613. Eventuella makan okänd till namn. Eventuella barn:
  • Lars Eriksson, 1571-1650, (Br), kunde 1633 bärga 10 lass hö, hade 2 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). 1621-11-23 beklagade sig fogden Anders Christenssen över Hemming i Lorås för att han vid ett gästabud hade slagit Anders under örat och kallat honom för en skälm; att detta var riktigt intygades av Hemming och Lars Eriksson i Håxås, som hade hört och sett tilldragelsen; Hemming i Lorås dömdes att böta 4 mark silver, (Dmb ht 1621). Lars betalade tiondet 1649, (Ti). Familj okänd.
  • Olof Eriksson, 1580-1631, (Br), kunde så 2 tunnor på gården 1613, och hade en andel om ½ tunna i Solberg, (Rmj). Han bygslade 2 tunnor 1615 med Lars Eriksson och bygslade 1630 1 tunna och 1 spann till Olof Larsson i familj 492 i Håxås 2, (Byg).
 • FAMILJ 492.
  Olof Larsson, 1593-1675, (Br), från familj 478 i Håxås 1, bygslade 1630 efter Olof Eriksson i familj 491, (Byg). 1633 kunde han bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 5 småfän och 1 häst, (Jb). 1637-1638 var han nämndeman, (Dmb), och 1645 var hemmanet på 3 och 1/3 tunnland, (Jb). 1645 befriades Per Larsson, Israel Larsson, Olof Larsson och Lars Eriksson, alla i Håxås, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1648 fick han böta 3 marker för tredsko vid skjutsandet, (Dmb ht 1648, § 6). Var Olof den Olof Larsson, som var vittne vid tinget 1674, 81 år gammal, (Dmb e.o.t. 1674) ? 1645 hette hustrun Inger Eriksdotter; som tjänstefolk fanns Berit Hemmingsdotter; som husfolk Samuel Eriksson och Karin Nilsdotter, (Mtl 1645); makarna barnlösa. Per Svensson i Skarpås uppbjöd första gången en gård, Olof Larssons i Ede, om tretton mälingar, (drygt 2 tunnland), för tio riksdaler, den han av ödemark hade upptagit och uppbrukat, (Dmb ht 1663, § 6). Framkom Olof Svensson i Skarpås och tillsporde rätten om han kunde få inlösa den sjättepart som är bortsåld under hans gård av Olof Larsson till Jon Nilsson i Ede, (Dmb ht 1664). 1687 var hemmanet beläget i Skarpås och var sålt till Anders Stensson för 7 riksdaler och senare skattlagt för ½ tunnland, (Dmb vt 1687, § 7).
 • FAMILJ 493.
  Guttorm Eriksson, 1625-1663, (Rul), som var död i Demmin, Tyskland, (Rullorna 1646-1682), ersatte år 1660 Olof Larsson i familj 492 på hemmanet om 3 och 1/3 tunnland, (Jb). 1657-02-16 var Guttorm Eriksson knekt för sitt eget hemman i Håxås vid Jämtlands garnison, (Rul). Guttorm var gift med Gunilla Persdotter, från familj 512 i Håxås 4, (Dmb ht 1695, § 34). Tre kompanier om 357 man från bl. a. Hammerdals och Lits tingslag i Jämtland avtågade på försommaren 1655 till Stockholm, där de erhöllo nya uniformer, blå jackor och gula byxor, varefter hela regementet tillsammans med ett flertal andra gick ombord på den i Dalarö samlade transportflottan och lämnade Sverige den 9 juli för att fem dagar senare anlända till tyska kusten ej långt från Stettin. I slutet av månaden anträddes marschen mot Polen, där från början framgångsrika strider utkämpades. Den 20 september deltog den jämtländska bataljonen så ärofullt och tappert vid slaget vid Nowodwor, att regementet Jämtlands fältjägare på 1800-talet fick upptaga detta segernamn på sin fana. 1658 hade dock huvuddelen av regementet stupat eller insjuknat, liksom även den förstärkning om 150 man, som utskrevs i Jämtland 1656, (JHH:III/106). Här kan du läsa om hur det var att vara svensk soldat 1645-1660. Barn:
  • Karin Guttormsdotter, 1649-1724, gift med Sven Persson Hökberg, 1649-1731, som var hemmansägare i familj 495 i Håxås 2.
 • FAMILJ 494.
  Måns Persson, 1626-e 1684 i Trondheim, var son till Kerstin Eriksdotter Blix, 1608-1657, (Br), i familj 221 i Fyrås 2, i hennes första äktenskap med en Per, (Dmb ht 1684, § 4, och Hm). 1693 och 1694 fanns följande namn i jb - och den som bebor Håxås 2: Måns Perssons broder - Sven Persson, (Rö). Måns Persson och hans barn stod för hemmanet 1663-1696, (Jb). 1677 uppgavs hemmanet till 2 och 1/6 tunnland skatte, (Jb). Troligen hette hustrun Märet Persdotter, 1625-1675, som hade en dotterson Per Jonsson, som var trumslagare, (Dmb vt 1682, § 5). 21 april 1684 hade Måns och bröderna skrivit ett brev om Fyråshemmet från Trondheim, (Dmb ht 1684, § 4). Barn:
  • Kerstin Månsdotter, 1646-1726, var hemmansägare i Håxås 2, och var nog bondhustru i Gisselås, (Com), men maken är ännu oklar. Hustru Kerstin Månsdotter kännes förpliktad att betala Anders Larsson borgare i Norge - 4 ½ riksdaler 12 skilling utan vidare uppskov, men för de 1½ ort kännes han fri, (Dmb ht 1669, § 11). Sven Persson uppbjöd första gången Måns Perssons odalhemman i Håxås av 2 och 1/6 tunnland, som han inlöst av dottern Kerstin Månsdotter för 67 riksdaler silvermynt, enär uti begripes Svens hustrus moder Gunilla Persdotters systerpart 22 riksdaler silvermynt, vilket utan klander skedde, (Dmb ht 1695, § 34). Beviljades Sven Persson på Åsen dom och fasta på dess bördeshem ibidem om 2 och ½ tunnland köpt den 16 mars 1687 av dess brorsdotter Kerstin för 45 daler silvermynt förutom Sven Perssons svärmoders del han själv innehållit till 22 daler 16 skilling silvermynt efter allt var klart och hemmanet efter 3 uppbud står det allt som dom 24 november 1696, (Dmb vt 1703, § 33). 1694-04-27 fanns hustrun Kerstin Månsdotter i Gisselås, (Kyr); 1697-09-12 änkehustrun Kerstin Månsdotter i Gisselås; 1698-04-26 Kerstin Månsdotter i Gisselås, (Com).
  • Nn Månsdotter, 1645-e 1670, var möjligen maka till bonden Jon Persson, 1645-1669, i familj 284 i Skallgård, Fyrås 7, vilka hade sonen Per Jonsson, trumslagare, (Dmb vt 1682, § 5).
 • FAMILJ 495.
  Sven Persson, 1649-1731, (C1), soldat Hökberg från familj 458 i Skarpås 2, ägde ½ tunnland i Skarpås efter sin fader Per Stensson, (Dmb vt 1687, § 7), och Sven fanns år 1681 upptagen i Håxås, (Rö). 1680 fick han böta 40 marker silvermynt för att han beskyllt befallningsman Jonas Flodin att ha tagit mutor av länsman Christian Andersson, (Dmb vt 1680, § 4). 1689 var Sven Persson i Håxås om 2 och 1/6 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Sven inlöste 1687 ett hemman om 2 och ½ tunnland för 67 daler silvermynt av sin brorsdotter Kerstin Månsdotter i familj 494; 22 daler av denna summa innehöll han för sin svärmoder Gunilla Persdotter, fasta beviljades 1703-03-23, (Dmb ht 1695, § 34, ht 1696, § 19, och vt 1703, § 33). 1692-1694 stod Sven som brukare av Måns Perssons, familj 494, hemman, (Jb). 1695 överlät Sven Persson sin skattejord i Skarpås om ½ tunnland till kronan för 25 daler silvermynt att läggas till löjtnantbostället i Ede, (Dmb ht 1695, § 36). 1695 överlät Måns Persson hemmanet i Håxås om 2 och 1/6 tunnland till Sven, (Lfr). 1696 hade Sven Persson köpt Måns Hanssons, familj 306 i Gisselås 1, hemman om 2 och 1/6 tunnland för 67 daler silvermynt, (Dmb vt 1696, § 21). Sven Perssons skattehemman i Håxås om 2 och 1/6 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 38 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb ht 1699, § 6). 1717-05-20 överlät Sven Persson hemmanet Håxås om 2 och 1/6 tunnland till sonen Per Svensson, (Lfr). Sven Persson var sexman 1704-1726, (Dmb ht 1704, § 10). Sven var gift med Karin Guttormsdotter, 1649-1724, (C1), från familj 493 i Håxås 2, (Dmb ht 1695, § 34). Sven gifte om sig 1725-12-26, då 76 år gammal, med Regina Eriksdotter, 1675-1741, (C1), och 1727 hade de upprättat ett inbördes testamente, (Dmb ht 1727, § 16); Regina var piga och änka i Solberg vid giftet, och hon var syster till Lars Eriksson Norman, 1675-1751, dragon och hemmansägare i familj 534 i Lorås 2, (LI:a1, kyr, 1663-1719). Syskonen Regina och Lars var födda i Norge av jämtländska föräldrar, och fadern hette Erik Olofsson, (A1:1/35). Barn:
  • Britta Svensdotter, 1670-1751, (Br), maka till hemmansägare Olof Matsson, 1661-1722, i dennes andra gifte, familj 305 i Gisselås 1.
  • Per Svensson Hökberg, 1677-1756, hemmansägare i familj 496 i Håxås 2.
  • Erik Svensson Björkman, 1682-1758, gift med Marget Olofsdotter, 1682-1733, från Fyrås, hemmansägare i familj 270 i Björnsgård, Fyrås 5.
  • Anna Svensdotter, 1695-1772, piga hos brodern Erik i Fyrås 5.
  Uppgifterna ovan från domböckerna att Sven Persson Hökberg köpt Håxåshemmanet av sin brorsdotter Kerstin Månsdotter, kan tolkas som att Svens far, Per Stensson i familj 458 i Skarpås 2, också var far till Måns Persson i familj 494 ovan, (Dmb ht 1695, § 34, ht 1696, § 19, och vt 1703, § 33).
 • FAMILJ 496.
  Per Svensson, 1677-1756, (Br), från familj 495, övertog 1717 hemmanet om 2 och 1/6 tunnland av fadern, (Lfr), och fanns 1725 på hemmanet, (Jb). Per var soldat Hökberg 1703-1712, då han fick avsked för hemmanbruk, (Sr). I mars 1719 fick han gå in som dragon i stället för Johan Eliasson Drake, som omkom i fjällkatastrofen i januari 1719, (Rul). Per var dragon, hemmansägare och nämndeman 1736, (Dmb), gift med Märet Larsdotter, 1685-1754, (Br), som möjligen var från familj 514 i Håxås 4. Olof Larsson hade utlöst brodern Erik Larsson och 3 systrar, (bl. a Märet Larsdotter), ur hemmanet i Håxås om 2 tunnland för 120 daler silvermynt, modern Märet Olofsdotter togs till sytning, (Dmb ht 1713, § 12). 1755-11-18 överlät Per Svensson hemmanet Håxås 2 om 2 och 1/6 tunnland - härav ett ½ hem vardera - till sönerna Olof Persson Bergsten och Lars Persson, (Lfr). Barn:
  • Sven Persson, 1710-e 1736, (Com), då han levde i Håxås, Hammerdal.
  • Lars Persson, 1713-1789, gift 1746 med Ingeborg Månsdotter, 1720-1788, från familj 103 i Ede 7, övertog 1755 ett ½ hem av fadern, (Lfr). Lars Persson var hemmansägare, nämndeman och danneman, som är ett ålderdomligt uttryck för en redbar och duglig person, särskilt bonde. Bomärket för Lars Persson i Håxås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). Lars Persson i Håxås hade stämt Erik Halvarsson i Ede om en skuld om sex daler silvermynt och en halv tunna korn, som Halvarsson dömdes att ersätta, (Dmb vt 1766, sid 277). 1776-01-23 hade de barnlösa makarna Lars Persson och Ingeborg Månsdotter upprättat ett testamente, där de ville överlåta all sin egendom, även skattehemmanet Håxås 2, till deras släktingar Britta Persdotter och Jonas Jonsson, familj 498 nedan, vilka också skulle sörja för deras behov under ålderdomen, (Dmb vt 1776, sid 341). Mellan vt 1754 och vt 1780 var Lars Persson i Håxås nämndeman vid Hammerdals tingslag, (Dmb). 1789-03-14 hölls bouppteckning efter den avlidna Ingeborg Månsdotter i Håxås, FII:1, 1742-1790, sid 119, som saknade bröstarvingar.
  • Olof Persson Bergsten, 1715-1783, hemmansägare i familj 497 i Håxås 2.
  • Karin Persdotter, 1718-1800, gift 1759 i Undersåker med dragonen och torparen Mikael Mikaelsson Åström, 1718-1807, i Stamgärde, Undersåker.
  • Märet Persdotter, 1721-e 1750, (A1:2/18), då hon levde i Håxås, Hammerdal.
  • Erik Persson, 1725-1807, gift med Britta Olofsdotter, 1720-1805 i familj 507 i Håxås 3, barnlös torpare i Håxås, Hammerdal. 1763 fick Erik Persson i Håxås böta 5 daler silvermynt för sabbatsbrott och fylleri, (Dmb vt 1763, sid 81). 1773-11-01 blev på begäran av bonden Erik Jönsson, 1747-1786, i familj 507 i Håxås 3, och dess styvfader Erik Persson i Håxås syn hållen på samtliga hus, (Dmb vt 1774, sid 116). 1807-06-22 hölls bouppteckning efter gamla änklingen Erik Persson i Håxås, FII:3 (1807-1819, sid 276. Den avlidne torparen Erik Persson i Håxås hade testamenter sin lösa egendom till ett värde av 111 riksdaler 19 skilling banco till sin styvdotter Lisbet Jönsdotter, som var gift med nämndemannen Erik Eliasson i Åsen, (Dmb ht 1807, sid 200).
  • Anna Persdotter, 1728-1813, arbetade som piga i Håxås, Hammerdal.
 • FAMILJ 497.
  Olof Persson, 1715-1783, från familj 496, gift 1746 med Anna Pålsdotter, 1713-1789, från familj 81 i Björnsgård, Ede 5, övertog 1755-11-18 ett ½ hem av fadern och blev hemmansägare, (Lfr). I rullorna hade Olof Persson Bergsten 28 ½ år, tjänat i 9 ½ år, jämte, hos dragonhållaren Per Svensson i Håxås; fick avsked 1753 för hemmansbruk, (Sr). Bomärket för Olof Persson i Håxås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). 1780-09-14 var hemmanet Håxås 2 om 1 tunnland värderat till 46 riksdaler 32 skilling när Olof Persson överlät hemmanet till enda sonen Pål Olofsson, (Dmb ht 1780, sid 390). 1822-01-02 hölls bouppteckning i Håxås 2 efter den avlidna hustrun Anna Pålsdotter, FII:4, 1820-1824, sid 491. Barn:
  • Märet Olofsdotter, 1748-1825, arbetade i Håxås, Hammerdal.
  • Pål Olofsson, 1755-1815, gift 1780 med Karin Jönsdotter, 1754-1837, dotter till Jöns Fyrberg i familj 449 i Skarpås 1, övertog 1780 Håxås 2 om 1 tunnland av sin far, (Lfr). Pål Olofsson i Håxås dömdes att till länsman Johan Gröndahl betala en tvistig skuld om 32 riksdaler, (Dmb vt 1784, sid 2). Pål Olofssons bomärke visas, (Dmb vt 1788, sid 280). 1798-12-05 överlät Pål Olofsson sitt skattehemman i Håxås 2 om 1 och 1/12 tunnland till sin måg Erik Eriksson och dess hustru Anna Pålsdotter emot en köpeskilling av 66 riksdaler 32 skilling och födoråd till Pål och hans maka, (Dmbt ht 1798, sid 192). Husmannen Pål Olofsson i Håxås uppvisade öronen efter ett antal rävar, som han skjutit och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler banco, (Dmb vt 1809, sid 273). Husmannen Pål Olofsson i Håxås dömdes att betala en skuld om 24 riksdaler riksgäldsmynt till torparen Jonas Hammer i Fyrås, (Dmb vt 1809, sid 274). Pål Olofssons änka Karin Jönsdotter i Håxås och mågen Erik Eriksson i Håxås dömdes att betala en skuld om 30 riksdaler i riksgäldssedlar till änkan Ingeborg Jönsdotter i Ringsta, (Dmb ht 1815, sid 433). 1815-06-30 upprättades bouppteckning hos Karin Jönsdotter i Håxås efter den avlidna maken, inhysemannen Pål Olofsson, FII:3 (1807-1819), sid 394.
   • Dottern Anna Pålsdotter, 1781-1821, gift med Erik Eriksson, 1766-1858, som var hemmansägare i familj 499 i Håxås 2.
 • FAMILJ 498.
  Jonas Jonsson, 1749-1829, var son till nybyggaren från Handog, Lit, Jon Eriksson Springfelt, 1703-1767, i Borgvattnet, gifta cirka 1734 med Anna Olofsdotter, 1712-1782. Lars Persson och hustrun Ingeborg Månsdotter, i familj 496, överlät 1770-03-13 Håxås 2 till Britta Persdotter, 1755-1828, (Lfr), som var gift 1775, med Jonas Jonsson. Britta Persdotter var sannolikt dotter till Per Olofsson Bergman, 1716-1789, i familj 186 i Solberg 4, och säljaren Ingeborg Månsdotter var i så fall hennes moster. Jonas Jonsson var hemmansägare i Håxås 2 och nämndeman från 1780 i tingslaget, (Dmb). Jonas Jonssons bomärke visas, (Dmb vt 1783, sid 228). Jonas Jonsson hade fastebrev från 1772-03-12 på sitt hemman. 1811-10-16 ville Jonas Jonsson med maka överlåta sitt halva skattehemman i Håxås 2 om 1 och 1/12 tunnland till äldsta sonen Lars Jonsson och dennes maka Kerstin Jonsdotter mot födoråd till Jonas och makan. Lars skulle till sin yngre broder Jonas betala 133 riksdaler 16 skilling banco, och denne skulle få nyttja torpet Berget under hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 40). 1828-12-29 hölls bouppteckning hos bonden Jonas Jonsson i Håxås efter hans avlidna hustru Britta Persdotter, FII:5, 1825-1829, sid 649. 1829-06-27 hölls bouppteckning i Håxås efter den avlidna bonden Jonas Jonsson, FII:5, 1825-1829, sid 661. Barn:
  • Lars Jonsson Falk, 1778-1837, gift 1802 med Kerstin Jönsdotter, 1775-1867, från familj 41 i Ede 2, födorådstagare i Håxås 2, bonde i familj 445 i Gåxsjö 3. 1819-03-22 hade Lars Jonsson skrivit till rätten och klagat på det byte han hade gjort av sitt hemman i Håxås 3 emot Israel Hemmingssons halva hemman i Sikås 10 om 1/2 tunnland. Hemmanet hade vid byteshandeln varit täckt med snö, och han upptäckte därför inte de brister som fanns i byggnader och mark. Israel Hemmingsson hade betalat en mellanavgift om 135 riksdaler banco för Håxåshemmanet. Parterna försonades inför rätten och bytet upphävdes genom att Lars Jonsson betalade till Israel Hemmingsson ett skadestånd om 20 riksdaler banco, (Dmb vt 1819, sid 154). Lars Jonsson och makan Christina Jönsdotter bytte 1818-04-03 sitt skattehemman Håxås 2 om 1 och 1/12 tunnland emot Per Nilssons skattehemman i Håxås 3 om 1 tunnland samt betalade Per Nilsson en mellanskillnadssumma av 66 riksdaler, (Dmb vt 1819, sid 180). 1826-11-25 hade bonden Lars Jonsson och makan Kerstin Jönsdotter sålt skattehemmanet Håxås 3 om 1 tunnland till sin måg Erik Eriksson, som var gift med säljarnas enda dotter Ingeborg Larsdotter emot en köpesumma av 600 riksdaler och födoråd till säljarna, (Dmb ht 1828, sid 250). 1837-10-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Jonsson i Gåxsjö, FII:7 (1835-1839), sid 861.
  • Jonas Jonsson, 1797-1881, var bonde, gästgivare och fjärdingsman i Håxås, gift 1827-04-01 med Anna Persdotter, 1804-1856, från familj 44 i Ede 2. 1825-04-23 sålde Anders Jonsson sitt torp under skattehemmanet Håxås 1 till bonden Jonas Jonsson i Håxås emot en köpesumma av 166 riksdaler banco och årliga födorådsförmåner till säljaren och hans hustru, (Dmb ht 1829, sid 318). 1856-02-26 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Anna Persdotter i Håxås, FII:10, 1850-1859, sid 1343, bröstarvingar saknades. Jonas var omgift 1865-04-22 med änkan Margareta Johansdotter, 1798-1868, från familj 273 i Fyrås 5. Bouppteckning för Jonas Jonsson, F II/14, 1880-1884, sid 198. Bouppteckning för Marget Johansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 574. Jonas var barnlös i båda äktenskapen, men hade fyra fosterbarn, Per Jonsson f 1830, Carin Jonsdr f 1833, Jonas Jonsson f 1836 och Sven Jonsson f 1842, från familj 66 i Ede 3, (Hk 1985/36). Fjärdingsman Jonas Jonsson och hustrun Anna Persdotter fick fasta 1847-03-03 på Helgeåkilen 1 om 5/16 tunnland, säljare Jonas Jonsson och hustrun Ingeborg Albrektsdotter, (Lfr).
 • FAMILJ 499.
  Erik Eriksson, 1766-1858, från familj 988 i Sikås 8, var gift 1798-04-09 med Anna Pålsdotter, 1781-1821, från familj 497. 1798-12-05 överlät Pål Olofsson sitt skattehemman i Håxås 2 om 1 och 1/12 tunnland till sin måg Erik Eriksson och dess hustru Anna Pålsdotter emot en köpeskilling av 66 riksdaler 32 skilling och födoråd till Pål och hans maka, (Dmbt ht 1798, sid 192). Erik Eriksson var omgift 1825-07-03 med Anna Stina Johansdotter Gröndahl, 1770-1858, från familj 258 i Fyrås 4, som var bondeänka i familj 928 i Sikås 2. 1833-06-14 hölls arvsskifte hos bonden Erik Eriksson i Håxås, FII:6 (1830-1834), sid 755. 1858-06-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Annastina Gröndahl i Håxås, FII:10 (1850-1859), sid 1388. 1858-10-02 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Erik Eriksson i Håxås, FII:10 (1850-1859), sid 1387. Barn i första äktenskapet:
  • Ingeborg Eriksdotter, 1799-1873, gift 1822 med änklingen Per Nilsson, 1777-1856, från Gisselås, bonde i familj 500 i Håxås 3.
  • Pål Eriksson, 1803-1896, hemmansägare i familj 501 i Håxås 2.
  • Erik Eriksson, 1805-1888, gift 1833 med Lisbet Persdotter, 1814-1886, och han var bonde i familj 510 i Håxås 3.
 • FAMILJ 501.
  Pål Eriksson, 1803-1896, från familj 499, gift 1828-11-16 med Greta Hansdotter, 1808-1893, som var kyrkvärdsdotter från familj 572 i Mo, var hemmansägare och förmånstagare i Håxås 2. Bouppteckning för Pål Eriksson, F II/17, 1895-1897, sid 328. Bouppteckning för Greta Hansdotter, F II/17, 1895-1897. Barn:
  • Anna Stina Pålsdotter, 1830-1903, gift med Karl Pålsson, 1823-1907, som var hemmansägare i familj 549 i Lorås 3.
  • Erik Pålsson, 1833-1920, hemmansägare i familj 502 i Håxås 2.
  • Hans Pålsson, 1836-1900, var hemmansägare och nämndeman i Håxås 2, gift 1865 med Märet Olofsdotter, 1837-1903, från familj 519 i Håxås 4. Bouppteckning för Märet Olofsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 92. Bouppteckning för Hans Pålsson, F II/18, 1898-1900, sid 650.
   • Dottern Kerstin Hansdotter, 1870-1938, gift 1890-10-15 i Stockholm med Nils Olofsson, 1867-1935, från familj 47 i Ede 2, som var hemmansägare i Håxås 2.
  • Olof Pålsson, 1838-1910, hemmansägare i Håxås 2, gift 1862-04-13 med Marget Andersdotter, 1838-1912, från familj 262 i Fyrås 4.
   • Sonen Anders Olofsson, 1869-1941, med hustrun Margareta Jansdotter, 1878-1966, hemmansägare i Håxås 2:6, samt deras barn finns på bild nr SPa1090, Jamtli bildarkiv. Margaretas föräldrar Jan Håkansson, 1836-1914, från Gräsmark, Värmland och hustrun Gunilla Svensdotter, 1841-1929, från familj 1026 i Viken 2, finns på bild 90X254:9, Jamtli bildarkiv.
  • Ingeborg Pålsdotter, 1842-1924, gift 1869 med Jöns Olofsson, 1837-1907, från Lorås 2, som var hemmansägare i familj 538 i Lorås 2:5.
  • Kerstin Pålsdotter, 1850-1875, arbetade i Håxås, Hammerdal.
 • FAMILJ 502.
  Erik Pålsson, 1833-1920, från familj 501, gift 1858-06-06 med Karin Jonsdotter, 1833-1873, från familj 66 i Ede 3, var hemmansägare i Håxås, hemmanet var avsöndrat från Håxås 2. Erik var omgift 1895-06-19 med Anna Persdotter, 1842-1926, född i Orsa, och hon hade föräldrarna i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Jonsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 219, och ett tillägg i F II/17, 1895-1897, sid 135. Barn:
  • Paulus Eriksson, 1859-1910, hemmansägare, gift i familj 455 i Skarpås 1.
  • Jonas Eriksson, 1861-1934, var gift 1897 med Gunilla Olofsdotter, 1870-1961, från familj 671 i Åsen 3, Han var hemmansägare i Håxås, men var senast gårdsägare i Mo 1:36. Han sålde 1921 Håxås 1 till Bror Hjalmar Sahlin, (SGG). Jonas gård i Mo finns på bild JRi315, Jamtli bildarkiv.
  • Erik Eriksson, 1866-e 1941, senast födorådstagare i Skarpås 1:4, Hammerdal.
  • Greta Eriksdotter, 1868-1949, gift 1885 med Erik Eriksson, familj 511 i Håxås 3.
  • Kerstin Eriksdotter, 1870-1950, gift 1898 med Christen Jonsson, 1872-1947, från familj 647 i Åsen 1, som var lanthandlare i Håxås 4, stg 111, Hammerdal.
Bar
 • Håxås 3: 
  FAMILJ 503.
  Erik Samuelsson, 1630-1709, (Tp), fanns 1660 i Jb, och 1677 var hemmanet på 2 tunnland skatte, (Jb). Erik var nämndeman i 38 år, 1667-1705, och var gift med Kerstin Jonsdotter, 1632-1700, (C1). Kronolänsman Christian Andersson angav Görviksbönderna Per Eriksson, Jon Eriksson, Per Hemmingsson och hustru Kerstin med deras husfolk hade absenterat sig på andra stor-böndagen. Sammaledes Erik Eriksson i Grenås och Per Larsson jämte Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk. Alla frikändes då kallelsen var oklart formulerad, (Dmb ht 1674, § 7). Tredjeman Lars Eriksson pretenderade av Erik Samuelsson i Håxås 2 daler kopparmynt, som Erik betalade, (Dmb vt 1679, § 3). 1679 betalade Erik tiondet, (Ti). 1687 fullgjorde Erik Samuelsson tjänsten som länsman i Hammerdals socken, (Dmb ht 1687, § 14). Erik Samuelsson i Håxås var en av de två nämndemän från tingslaget, som i september 1688 undertecknade den så kallade Brunflotraktaten; den innebar att Jämtland fick förmånligare villkor för soldatrekrytering än andra landskap och att det jämtländska regementet om 1048 man enbart skulle få användas till landskapets försvar vid gränsen mot Norge; kung Karl XI stadfäste och ratificerade Brunflotraktaten 1689-11-15, (Fältjägarna 350 år, sid 19, Carl Björeman). Erik Samuelsson var möjligen son till Samuel Eriksson och Karin Nilsdotter, (PJ), vilka fanns som husfolk i Håxås 1645 hos bonden Olof Larsson i Håxås 2, (Mtl). Erik Samuelssons skattehemman i Håxås om 2 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 4 daler silvermynt, som skulle åtgärdas i sommar, (Dmb ht 1699, § 7). Upplästes Erik Samuelssons skrift till dess barn över dess hem i Håxås, sonen Jon hade köpt gården för 75 daler silvermynt, (Dmb vt 1702, § 13). Barn:
  • Ingeborg Eriksdotter, 1652-1728, gift med knekten och hemmansägaren Lars Svensson, 1628-1682 i familj 447 i Skarpås 1, och omgift 1702-01-01 med Hans Olofsson, 1651-1714, som var hemmansägare i 601 i Solberg 3.
  • Jon Eriksson, 1655-1736, hemmansägare i familj 504 i Håxås 3.
  • Karin Eriksdotter, 1659-1743, gift 1698 med Olof Jonsson Björn, 1665-1705, som var dragon från 1680, senast i Hallen, Hammerdal.
  • Samuel Eriksson Hjärpe, 1660-1715, hemmansägare i familj 505 i Håxås 3.
  • Anna Eriksdotter, 1674-1715, gift med Lars Norman, 1674-1751, familj 534 i Lorås 2.
 • FAMILJ 504.
  Jon Eriksson, 1655-1736, (C1), från familj 503, hade köpt hemmanet för 75 daler silvermynt, (Dmb vt 1702, § 13). 1708 var hemmanet på 2 tunnland skatte, (Jb). Första hustrun hette Britta, 1665-1713, (Br), men efternamnet är okänt. Jon var omgift 1715-03-27 med änkan Karin Jonsdotter, 1672-1767, (A1:3/4 hos sonen Per Andersson Friskopp), från familj 149 i Grubbegård, Ede 11, (Br). 1725 hade gamle Johan Eriksson i Håxås och hustrun Karin Qwick upprättat ett testamente dem emellan, (Dmb ht 1725, § 11). Barn:
  • Kerstin Jonsdotter, 1688-1715, gift med Erik Jonsson Äng, 1682-1748, hemmansägare i familj 996 i Nordgården, Sikås 9.
  • Erik Jonsson Hjärpe, 1691-1763, hemmansägare i familj 506 i Håxås 3.
 • FAMILJ 505.
  Samuel Eriksson, 1660-1715, (Br), från familj 503, var soldat Hjärpe 1681-1709, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr), gift 1697-11-30, (Kyr), med Ingeborg Botvidsdotter, 1670-1741, som var ryttaredotter i familj 109 i Ede 8. Barn:
  • Erik Samuelsson Hjärpe, 1698-e 1715, gift med Malin Jonsdotter, var soldat i Håxås, Hammerdal, men hade inga vuxna barn.
  • Karin Samuelsdotter, 1701-1769, gift 1723 med Erik Jonsson Högberg, 1695-1780, från Håxås, soldat och skomakare i familj 278 i Fyrås 6. 1757 fick Cecilia Jonsdotter böta 10 daler silvermynt efter ett slagsmål med Karin Samuelsdotter, som fick böta sex mark silvermynt, (Dmb vt 1757, § 8).
  • Olof Samuelsson Hjärpe, 1703-1743, (Br), gift soldat senast i Fyrås, Hammerdal. I rullorna för Jämtlands dragonregemente 1741-10-20 i Stockholm fanns nr 47 Olof Samuelsson Hjärpe, som fick avsked 1741-06-30, (Rul 1741).
  • Kerstin Samuelsdotter, 1707-e 1764, gift 1751, (Kyr), med gratialisten Zakris Hemmingsson Björn, 1684-1764, (A1/3/7), i Solberg i dennes andra äktenskap. Zakris Björn och hustrun Kerstin Samuelsdotter hade upprättat ett skriftligt testamente, som innebar att de vid den enes död skulle överta dennes egendom, (Dmb ht 1757, § 39). Inga barn är kända och Kerstin flyttade senast till Ångermanland, (A I/3/126).
 • FAMILJ 506.
  Erik Jonsson, 1691-1763, från familj 504, (A1:1/34), var gift med Marin Jönsdotter, 1693-1775, (Tp), från familj 936 i Sikås 3. Erik ersatte fadern 1725 som hemmansägare, (Jb). I mars 1719 fick Erik Jonsson gå in som dragon Hjärpe och ersätta Johan Johansson Lustig, som i januari 1719 omkom i den stora fjällkatastrofen, (Rul). 1745-04-27 överlät Erik Jonsson hemmanet Håxås 3 om 2 tunnland till sonen Jöns Eriksson, (Lfr). Makarna hade också dottern Lisbet född 1731. Barn:
  • Jöns Eriksson Stenberg, 1716-1760, hemmansägare i familj 507 i Håxås 3.
  • Anna Eriksdotter, 1721-1794, arbetade i Lorås, Hammerdal.
  • Kerstin Eriksdotter, 1729-1808, gift med Pål Persson, familj 547 i Lorås 3.
 • FAMILJ 507.
  Jöns Eriksson, 1716-1764, (Br), från familj 506, soldat Stenberg 1735-1743, (Sr), gift 1746-06-22 med Britta Olofsdotter, 1720-1805, från familj 184 i Fagerdal 2, (A1:2/168), övertog 1745-04-27 faderns hemman i Håxås 3 om 2 tunnland, (Lfr). I rullorna 1745 fanns Jöns Eriksson Stenberg, som antagit hemmansbruk vid detta hemman, och 1743 för sig inställt Per Jonsson Stenberg 18 år, hade tjänat i 1 år, jämte, familj 165 i Fagerdal 1, hos dragonhållaren Jöns Eriksson i Håxås, (Rul). Bomärket för Jöns Eriksson i Håxås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). Britta Olofsdotter, 1720-1805, var omgift med Erik Persson, 1725-1807, torpare i familj 496 i Håxås 2. 1773-11-01 blev på begäran av bonden Erik Jönsson och dess styvfader Erik Persson, 1725-1807, i familj 496 i Håxås 2, syn hållen på samtliga hus, (Dmb vt 1774, sid 116). Barn:
  • Erik Jönsson, 1747-1786, hemmansägare i familj 508 i Håxås 3.
  • Lisbet Jönsdotter, 1750-1833, gift 1775, (C:1/176), med Erik Eliasson, 1750-1813, som var hemmansägare i familj 719 i Åsen 8.
 • FAMILJ 508.
  Erik Jönsson, 1747-1786, från familj 507, gift 1767-12-20 i Ragunda, Z, med Susanna Göransdotter, 1748-1828, övertog 1778-09-15 Håxås 3 om 2 tunnland av svågern Erik Eliasson i Åsen 8, och hustrun Lisbet Jönsdotter, 1750-1833, (Lfr). Susanna var dotter till Göran Persson, 1708-1779, från Ede, Fors, Z, som var nybyggare och nämndeman i Köttsjön, Ragunda, gift 1732 med Kerstin Nilsdotter, 1710-1781, från Näset, Ragunda. Erik var också bonde en tid i Skallsjön, Borgvattnet. 1781-03-05 ville Erik Jönsson i skattehemmanet Håxås 3 om 2 tunnland byta sitt hemman med nybyggaren Hans Månssons hemman i Skallsjön, (Dmb ht 1781, sid 141). Bomärket för Erik Jönsson i Håxås visas, (Dmb ht 1772, sid 62). 1773-11-01 blev på begäran av bonden Erik Jönsson och dess styvfader Erik Persson, 1725-1807, i familj 496 i Håxås 2, syn hållen på samtliga hus, (Dmb vt 1774, sid 116). 1785-06-30 hölls syn på Hans Månssons - tidigare Erik Jönssons - hemman i Håxås 3, och det värderades till 133 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1785, sid 244). 1793-10-10 hölls syn och värdering av den avlidne Erik Jönsson skattehemman i Håxås om 2 tunnland i närvaro av änkan Susanna Göransdotter, sönerna Jöns, Göran, Erik, Olof och Nils samt döttrarna Britta och Kerstin. Hemmanet är beskrivet och värderades till 350 plåtar eller 116 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1793, sid 252). Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1769-e 1787, då hon arbetade i Håxås, Hammerdal.
  • Jöns Eriksson Nordin, 1772-1845. 1800-02-10 sålde Erik Eriksson halva sitt skattehemman i Håxås 3 om 2 tunnland till sin broder Jöns Nordin för en köpesumma av 233 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb vt 1800, sid 52). Dragon Jöns Nordin dömdes att omgående betala en skuld om 19 riksdaler och 32 skilling till Lars Larsson i Solberg, vilken summa återstod av en hästhandel dem emellan, (Dmb vt 1802, sid 116). Från 1806 var Jöns Nordin bonde och nämndeman i Tullingsås 5, Ström, gift 1803 med änkan Anna Pålsdotter, 1774-1859, i familj 727 i Hallen 1.
  • Göran Eriksson, 1775-1829, bonde senast i Trättgärde, Ås, Z. 1809-11-13 hade bonden Per Nilsson, 1777-1856, i familj 500 i Håxås 3 köpt skattehemmanet Håxås 3 om 1 tunnland av bonden Göran Eriksson i Håxås och dennes hustru Märta Jonsdotter för en köpesumma av 455 riksdaler 26 skilling i bancomynt, och Per fick sin lagfartsansökan beviljad, (Dmb ht 1810, sid 549).
  • Erik Eriksson, 1777-1818, hemmansägare i familj 509 i Håxås 3.
  • Kerstin Eriksdotter, 1779-1868, var gift 1799-01-06 med dragonen Lars Jönsson Snäll, 1767-1808, död i fält, från familj 41 i Ede 2. 1800-02-26 överlät Erik Eriksson och Jöns Nordin förlandet från Håxåsberget ned till sjön lydande under deras skattehemman Håxås 3 till sin kära svåger dragon Lars Snäll för en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling riksgäldsmynt, för att denne där skulle anlägga ett torp, (Dmb vt 1800, sid 35). Kerstin Eriksdotter var omgift 1810-02-02 med Per Samuel Huss, 1787-1869, som var lantbrukare, skolmästare och torpare i Håxås, och hans syster var Anna Margareta Huss i familj 1127 i Herrgården, Ede. Bouppteckning för Per Samuel Huss, F II/11, 1860-1869, sid 641.
  • Olof Eriksson, 1782-1829, gift 1805-04-07 med Karin Pålsdotter, 1776-1864, från familj 42 i Ede 2, hemmansägare i halva hemmanet Håxås 3. 1830-03-06 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Eriksson i skattehemmanet Håxås 3, FII:6 (1830-1834), sid 676.
   • Dottern Susanna Olofsdotter, 1806-1875, gift med Olof Eriksson, 1797-1876, i familj 452 i Skarpås, som var hemmansägare i Håxås 3.
  • Nils Eriksson Plan, 1785-1871, soldat 1810-1838, (Sr), gift 1815 med Britta Olofsdotter, från familj 486 i nybygget Kilen, var senast gratialist i Kilen, Hammerdal.
 • FAMILJ 500.
  Per Nilsson, 1777-1856, från familj 312 i Gisselås 1, var gift 1808 med Britta Eriksdotter, 1782-1821, från familj 310 i Gisselås 1, och omgift 1822-12-01 med Ingeborg Eriksdotter, 1799-1873, från familj 499 i Håxås. Han var bonde i Gisselås och senast i Håxås 3. 1809-11-13 hade bonden Per Nilsson köpt skattehemmanet Håxås 3 om 1 tunnland av bonden Göran Eriksson i Håxås 3 och dennes hustru Märta Jonsdotter för en köpesumma av 455 riksdaler 26 skilling i bancomynt, och Per fick sin lagfartsansökan beviljad, (Dmb ht 1810, sid 549). 1810-11-21 hade bönderna Per Nilsson och Jonas Olofsson, båda i Gisselås, sålt 25/48 tunnland av skattehemmanet Gisselås 1 till bonden Lars Nilsson i Gisselås för en köpesumma av 77 riksdaler 37 skilling banco, vilket gillades av rätten, (Dmb ht 1811, sid 52). 1816-07-02 hölls syn på Jöns Erikssons skattehemman i Håxås 3 om 1 tunnland. som brodern Göran hade fått fastebrev på 1807-12-07. Utflyttning hade skett av hemmanet, och hade nu som åbo Per Nilsson, vilken hade byggt hemmanet. Rätten tillstyrkte 8 frihetsår för utflyttningen, (Dmb ht 1816, sid 43). 1821-10-22 hölls bouppteckning i Håxås efter den avlidna hustrun Britta Eriksdotter, FII:4 (1820-1824), sid 492. 1857-04-20 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna bonden Per Nilsson i Håxås, FII:10 (1850-1859), sid 1366. Lars Jonsson och makan Christina Jönsdotter bytte 1818-04-03 sitt skattehemman Håxås 2 om 1 och 1/12 tunnland emot Per Nilssons skattehemman i Håxås 3 om 1 tunnland samt betalade Per Nilsson en mellanskillnadssumma av 66 riksdaler, (Dmb vt 1819, sid 180). Bouppteckning för änkan Ingeborg Eriksdotter, F II/12, 1870-1874, sid 273. Barn:
  • Anna Persdotter, 1809-1882, från första giftet, gift 1831-03-27 med Hans Jönsson, 1801-1868, bondson från Raftkälen, som var hemmansägare i familj 861 i Raftkälen.
  • Karin Persdotter, 1832-1910, gift med Per Brännholm, familj 263 i Fyrås 4.
  • Erik Persson, 1835-1884, gift 1861-12-01 med Lucia Olofsdotter, 1841-1894, från familj 823 i nybygget Helgeåkilen, hemmansägare i Håxås 2. Bouppteckning för Erik Persson i skattehemmanet Håxås 2 , F II/14, 1880-1884, sid 595, inga bröstarvingar. Bouppteckning för Lucia Olofsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 599.
 • FAMILJ 509.
  Erik Eriksson, 1777-1818, från familj 508, var gift 1800-06-02 med Märet Pålsdotter, 1774-1857, från familj 42 i Ede 2. Erik Jönssons sextonårige son Erik Eriksson hade genom lottning vunnit besittningen om hemmanet Håxås 3. 1794-05-06 hölls syn på de många brister, som fanns i hemmanet, och som då var värderat till 83 riksdaler. Torpet hade tillfallit brodern Olof Eriksson, (Dmb ht 1794, sid 340). 1800-02-26 överlät Erik Eriksson och Jöns Nordin förlandet från Håxåsberget ned till sjön lydande under deras skattehemman Håxås 3 till sin kära svåger dragon Lars Snäll för en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling riksgäldsmynt, för att denne där skulle anlägga ett torp, (Dmb vt 1800, sid 35). 1800-02-10 sålde Erik Eriksson halva sitt skattehemman i Håxås 3 om 2 tunnland till sin broder Jöns Nordin för en köpesumma av 233 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb vt 1800, sid 52). Bonden Erik Eriksson den yngre i Håxås dömdes att böta 21 riksdaler 16 skilling banco för fylleri och missifirmelse av förre nämndemannen Jonas Jonsson i Håxås, (Dmb ht 1814, sid 351). 1815-10-07 hölls offentlig auktion på Erik Eriksson den yngres skattehemman i Håxås 3 om 1 tunnland på grund av Erikssons åtskilliga skulder. Hemmanet blev inropat av häradsskriven högaktade Johan Öhlén för en köpesumma av 540 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1816, sid 75). Barn:
  • Pål Eriksson, 1802-1844, gift 1834-04-13 med Kerstin Eriksdotter, 1813-1900, från familj 354 i Grenås 2, var hemmansägare i Raftkälen. 1844-04-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Pål Eriksson i skattehemmanet 1 i Raftsjöhöjden, FII:8, 1840-1844, sid 1039. Bouppteckning för Kerstin Eriksdotter, F II/18, 1898-1900, sid 624.
  • Erik Eriksson Pastelberg, 1804-1890, gift 1831 med Magdalena Larsdotter, 1799-1880, från familj 205 i Fyrås 1, torpare senast i Solberg.
  • Kerstin Eriksdotter, 1806-1893, var gift 1839-09-01 med Olof Christensson, 1800-1850, från familj 1116 i Sikås 3, som var torpare i Åsen, Hammerdal. 1850-05-27 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Olof Christenson i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1215. Kerstin var omgift 1851-04-11 med Olof Larsson, 1811-1907, från familj 139 i Ede 10, som var skomakare och torpare i Åsen. Bouppteckning för Kerstin Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 334. Bouppteckning för Olof Larsson, F II/21, 1906-1907, sid 300, och han hade testamenterat sin egendom till styvdottern Lisbet Olofsdotter, 1839-1920, och hennes make Hemming Hemmingsson, 1829-1922.
  • Jöns Eriksson, 1808-1864, gift 1838 med Kerstin Pålsdotter, 1817-1899, från familj 116 i Ede 8, bonde i familj 1109 i Kakuåsen 1.
  • Göran Eriksson, 1809-1833, dräng i Håxås, Hammerdal. 1834-02-17 hölls bouppteckning i Håxås efter den avlidna drängen Göran Eriksson, FII:7, 1835-1839, sid 803.
  • Per Eriksson, 1811-e 1834, då han bodde i Håxås, Hammerdal.
 • FAMILJ 510.
  Erik Eriksson, 1805-1888, från familj 499 i Håxås 2, var hemmansägare i Håxås 3, gift 1833-06-02 med Lisbet Persdotter, 1814-1886, från familj 97 i Jonsgård, Ede 6. Bouppteckning för Erik Eriksson, F II/18, 1898-1900, sid 485. Barn:
  • Erik Eriksson, 1834-1923, hemmansägare i familj 511 i Håxås 3.
  • Märet Eriksdotter, 1837-1899, gift med Anders Svensson, 1833-1910, som var hemmansägare i familj 821 i nybygget Helgeåkilen 1.
  • Anna Kristina Eriksdotter, 1843-1896, gift 1869-04-18 med Ola Brännholm, 1842-1926, som var hemmansägare i familj 262 i Fyrås 4.
  • Lisbet Eriksdotter, 1845-1927, gift 1871 med Per Jonsson, 1845-1932, som var hemmansägare i familj 117 i Ede 8.
  • Per Eriksson, 1848-1936, gift 1873-06-04 med Karin Olofsdotter, 1846-1930, från familj 263 i Fyrås 4, och han var hemmansägare i Håxås 3.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1852-1936, gift 1875 med Sven Olofsson, 1849-1889, i familj 248 i Fyrås 3, och omgift 1896 med Jonas Olofsson Kihlberg, 1858-1918, bonde, målare, smed, slöjdare och tandläkare i Fyrås.
  • Karin Eriksdotter, 1854-1939, gift med Nils Nilsson, 1851-1930, i familj 238 i Fyrås 2.
 • FAMILJ 511.
  Erik Eriksson, 1834-1923, från familj 510, gift 1862-04-21 med Britta Larsdotter, 1837-1915, från familj 315 i Gisselås 1, var hemmansägare i Håxås 3. Barn:
  • Erik Eriksson, 1863-1948, gift 1885 med Greta Eriksdotter, 1868-1949, från familj 502 i Håxås 2, var hemmansägare i Håxås 3:20.
  • Karin Eriksdotter, 1867-1905, gift med Hemming Olofsson, hemmansägare i familj 131 i Stensgård, Ede 9. Makarna finns på bild #118573 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Lisbet Eriksdotter, 1878-1959, gift 1896 med Lars Pålsson, 1873-1966, från Håxås 2, som var hemmansägare i Håxås 2:13.
Bar
 • Håxås 4: 
  FAMILJ 512.
  Per Larsson, 1595-1676, (Br), från familj 478 i Håxås 1, bygslade 2 tunnor 1621 i Håxås, (Byg). Per var nämndeman 1625 och 1628, (Dmb). 1633 kunde Per bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 5 småfän och 1 häst, (Jb). 1645 hette hustrun Karin Olofsdotter; barn: Anna Persdotter och Gunhild Persdotter; husfolk: Ingeborg Olofsdotter och Sofia Svensdotter, (Mtl 1645). 1645 betalade i Håxås Per och Israel Larsson tillsammans 1 ½ daler i landskyld. (Lb). 1674 var Görviksbönderna Per Hemmingsson med hustru Kerstin, Per Olofsson och Jon Eriksson, Erik Eriksson i Grenås, Per Larsson och Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk instämda av kronolänsman Kristian Andersson till tinget för att inte ha bevistat en gudstjänst på andra stor-böndagen, (Dmb ht 1674, § 7). Barn:
  • Anna Persdotter, levde 1645 i Håxås, Hammerdal.
  • Gunilla Persdotter, 1625-e 1703, gift med Guttorm Eriksson, familj 493 i Håxås 2.
 • FAMILJ 513.
  Erik Svensson, 1631-1701, (C1), född i Hammerdal , fick i Håxås böta för en förseelse i samband med huggning i Edeskogen, (Dmb ht 1654, § 6). Möjligen var han knekt 1646-1647 för Skarpås, (Rul). 1663 beskyllde ryttaren Anders Blink bonden Erik Svensson i Håxås, att han skulle ha tagit någon mat från honom på myren förlidna sommar när de där slogo; Erik var fattig och bekände att han tagit 1 ½ kaka bröd och så mycket smör och mjölk som han kunde förtära; sakfälldes till 12 öre, (Dmb ht 1663, § 10). Blev av rätten avsagt och avdömt att Erik Svensson i Håxås och Erik Samuelsson skulle erlägga uti sone och förlikning till Per Olofsson Hammerdal och hans syskon med sina broders barn, inalles fyra riksdaler och taga sedan där på ett kvittobrev och besitta gården; hemmanet skulle värderas av läns- och tolvmän, (Dmb ht 1666, § 13). 1667 fick Hans Israelsson böta för att han kallat bonden Erik Svensson i Håxås för tjuv och skälm; Håxåsbönderna var tydligen oeniga om den råg som Erik Svensson sått, men rätten dömde Erik som berättigad till rågen, (Dmb ht 1667). 1667 fick Hans Israelsson i Håxås ersätta Erik för ett kvarnhus med redskap, som på grund av Hans oaktsamhet brunnit ned, (Dmb ht 1667). När länsman Claes Tjock uppvisade guvernörens resolution och order om 1670 års forages utmätning, sade Erik Svensson: tolvmän skall hålla sig för god att gå där efter, skinnare och skavare är hit komna, de hava skinnat ut så mycket tillförne. Erik Svensson sakfälldes till 40 marker silvermynt för sitt ogrundade och obetänkta tal, (Dmb ht 1673, § 4). Erik Svensson i Håxås, Sven Olofsson i Solberg och Hans Israelsson i Håxås hade försummat sitt åliggande att skjutsa den resande, sakfälldes 1678 till 3 daler silvermynt vardera; samma år var Erik Svensson nämndeman vid tinget, (Dmb vt 1678, § 18). Erik betalade tiondet 1679, (Ti), fanns 1660-1696 i Jb, och 1677 var hemmanet på 2 tunnland skatte, (Jb). Beviljades Lars Eriksson i Håxås fasta på sitt fadershemman ibm om 2 tunnland, vilket fadern för dess till sytning upplåtit efter kontrakt av år 1687, dels har han ock sina syskon betalt, nämligen Per Eriksson och Jon Eriksson var sina 15 daler silvermynt och svågrarna Israel Simonsson i Hallen och Pål Ångerman med vardera 7 och ½ daler silvermynt. (Dmb vt 1699, § 3). Eriks hustru är ännu okänd till namn. Barn:
  • Lars Eriksson, 1650-1701, hemmansägare i familj 514 i Håxås 4.
  • Regina Eriksdotter, 1658-1738, gift med Israel Simonsson, 1650-1721, som var hemmansägare i familj 724 i Hallen 1.
  • Per Eriksson Krus, 1659-1718, (Br), var soldat mellan 1681 och 1717 i Hammerdal och Stavsgård, Häggenås, och han fick avsked på grund av sjukdom, (Sr). Per var gift 1692-11-13 med Kerstin Persdotter, 1663-1745, som var piga i Håxås vid giftet; makarna bodde utan barn senast i Häggenås.
  • Jon Eriksson Högberg, 1659-1739, gift med Märet Matsdotter, familj 278 i Fyrås 6.
  • Anna Eriksdotter, 1665-1750, (Dmb vt 1698, § 3), gift 1690-11-02 med Pål Eriksson Ångerman, 1665-1700, från Ångermanland, (Sr), som var dragon från 1681 i Åsen, Sikås och Hallen, och som 1697 fanns som bonde i Hallen 2, tillsammans med svågern Jon Högberg, (Rö). Barn:
   • Var dottern Märet Pålsdotter, 1692-1794, identisk med den första nybyggarhustrun i Ottsjön, Föllinge, gift 1725-10-24 med Pål Persson Bång, 1698-1750, från familj 965 i Sikås 6 ? I kommunionslängden 1734 och 1735-06-08 fanns Pål Bång och hustrun i Hallen, (A1:2, sid 60-87). Pål Bång bodde i Hallen, Hammerdal, intill hans inflyttning 1741 till Ottsjön, (Jä 1965/144).
   • Erik Pålsson Ångerman, 1691-e 1764, (C:1/256), gift två gånger, först med Britta Matsdotter, 1697-1747, pipare och trumslagare i familj 1128 i Munkhättan, Mo, Hammerdal.
 • FAMILJ 514.
  Lars Eriksson, 1650-1701, (C1), från familj 513 i Håxås 4, var 1678 uttagen som knekt vid Carl Sparres regemente, (Rul). Tredjeman Lars Eriksson pretenderade av Erik Samuelsson i Håxås, (Dmb vt 1679, § 3). Lars Eriksson i Håxås dömdes att plikta med 50 daler silvermynt för att kommit drucken till Hammerdals kyrka, (Dmb ht 1695, § 23). Beviljades Lars Eriksson i Håxås fasta på sitt fadershemman ibm om 2 tunnland, vilket fadern för dess till sytning upplåtit efter kontrakt av år 1687, dels har han ock sina syskon betalt, nämligen Per Eriksson och Jon Eriksson var sina 15 daler silvermynt och svågrarna Israel Simonsson i Hallen och Pål Ångerman med vardera 7 och ½ daler silvermynt. (Dmb vt 1699, § 3). Lars Erikssons skattehemman i Håxås om 2 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 16 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 2 år, (Dmb ht 1699, § 8). 1700 dömdes Lars Eriksson i Håxås att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Lars hustru hette Märet Olofsdotter, 1650-1717, (C1), och 1702 stod hon för hemmanet, (Jb). Lars Eriksson överlät 1709-11-22 hemmanet i Håxås om 2 tunnland till Olof Larsson, (Lfr). Barn:
  • Erik Larsson Nalle, 1670-1712, gift med Elin Simonsdotter, 1659-1743, soldat från 1695 och korpral i Håxås, (Sr), kan möjligen vara en son.
  • Ingeborg Larsdotter, 1682-e 1742 i Offerdal, (A1:2/126), först bosatt i Ede, var gift 1704-11-10, (A1:1/33), med soldaten Lars Sjulsson Högman, 1675-1718, från Offerdal, som omkom i den stora fjällkatastrofen vintern 1718/1719, (Sr). Makarna hade 4 barn.
  • Märet Larsdotter, möjligen gift med Per Hökberg, 1677-1756, i familj 492 i Håxås 2.
  • Olof Larsson, 1685-1755, hemmansägare i familj 515 i Håxås 4.
  • Britta Larsdotter, 1689-e 1722, gift 1717-11-17 med soldaten Henrik Olofsson, död e 1722, flykting från Närpes, Österbotten, Finland, dit makarna flyttade 1722, (A1:1/265). Olof Larsson hade utlöst brodern Erik Larsson och 3 systrar ur hemmanet i Håxås om 2 tunnland för 120 daler silvermynt, modern Märet Olofsdotter togs till sytning, (Dmb ht 1713, § 12). 1717 hade flyktingen Henrik Olofsson givit penningar till kyrkan, (Kyr).
 • FAMILJ 515.
  Olof Larsson, 1685-1755, (Br), från familj 514 i Håxås 4, (A1:1/33), uppbjöd 1709 sin salige fars hemman om 2 tunnland jord, som samtliga syskon honom 1709-04-23 uppdragit till betalning och utlösta efter dess överenskomna värde 120 daler silvermynt och modern togs till sytning, (Dmb ht 1709, § 10). Olof Larsson hade utlöst brodern Erik Larsson och 3 systrar ur hemmanet i Håxås om 2 tunnland för 120 daler silvermynt, modern Märet Olofsdotter togs till sytning, (Dmb ht 1713, § 12). 1719 fick Olof gå in som dragon för hemmanet, enär dragonen Lars Sjulsson Högman dog i Norge hösten 1718, (Rul). Olof var också nämndeman 1736-1754, (Dmb). Olof var gift 1710-01-01, (Kyr), med Sara Jönsdotter, 1685-1754, (Br), från familj 936 i Sikås 3, (A1:1/265). 1754-11-15 överlät Olof Larsson Håxås 4 om 2 tunnland till sonen Abraham Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Märet Olofsdotter, 1711-1772, gift 1738 med Olof Christensson, familj 484 i Håxås 1.
  • Sönerna Jöns Bergfelt, 1714-1741, och Lars Gröning, 1716-1742, avled under regementets garnisontjänst i Stockholms skärgård 1741-1743.
  • Anna Olofsdotter, 1719-1786, gift med Per Persson, bonde i Gärde, Ström.
  • Sara Olofsdotter, 1723-1783, gift 1754, (C:2, sid 254), med Jöns Nilsson Åström, 1730-1807, i familj 243 i Fyrås 3.
  • Britta Olofsdotter, 1725-e 1808, gift med Erik Persson, 1725-1807, torpare i Håxås.
  • Erik Olofsson, 1727-1807, gift 1752, (Kyr), med Märet Olofsdotter, 1724-1808, soldatdotter från Ede. 1777-01-20 hade Abraham Olofsson i Håxås skrivit att hans broder Erik Olofsson, som innehade ett torp under Håxås 4 skulle få nyttja torpet under sin och sin makas livstid, och att det sedan skulle övergå till brodern Eriks dotter Sara Eriksdotter, (Dmb vt 1777, sid 16 b). Erik Olofsson i Håxås var så besvärad av värk i länderna, att han var tvungen att använda kryckor och begärde befrielse från att betala sina kronoutskylder, vilket tillstyrktes, (Dmb vt 1784, sid 46).
   • Dottern Sara Eriksdotter, 1763-1855, gift 1782 med profossen Lars Eriksson Manström, 1753-1842, från Dalarna, W, som var soldat 1776-1807. 1801-11-29 sålde Lars Manström sin hustru Sara Eriksdotters ärvda torp under Håxås 4 till trumslagaren Per Brännholm för en köpesumma av 166 riksdaler 32 skilling i gångbart mynt med tillträde våren 1802, (Dmb ht 1801, sid 52). 1842-11-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Manström i Håxås enligt Hammerdals tingslags häradsrätt FII:8 (1840-1844), sid 987; inga bröstarvingar fanns.
  • Abraham Olofsson, 1729-1794, hemmansägare i familj 516 i Håxås 4.
  • Olof Olofsson, 1732-1812, gift bonde i Strand 2, Ström.
 • FAMILJ 516.
  Abraham Olofsson, 1729-1794, från familj 515, gift med Märet Eriksdotter, 1732-1810, från familj 717 i Åsen 8, övertog 1754-11-15 hemmanet Håxås 4 om 2 tunnland av fadern, (Lfr). Bomärket för Abraham Olofsson i Håxås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). 1763 fick Abraham Olofsson i Håxås böta 10 daler silvermynt för olovlig brännvinshantering, (Dmb vt 1763, sid 81). 1777-01-20 hade Abraham Olofsson i Håxås skrivit att hans broder Erik Olofsson, som innehade ett torp under Håxås 4 skulle få nyttja torpet under sin och sin makas livstid, och att det sedan skulle övergå till brodern Eriks dotter Sara Eriksdotter, (Dmb vt 1777, sid 16 b). Abraham Olofsson överlät sitt skattehemman i Håxås 4 om 2 tunnland till enda sonen Olof Abrahamsson för en summa av 100 riksdaler specie, och fick sitt och makan Märet Erikdotters födoråd ordnat, (Dmb ht 1786, sid 73). Barn:
  • Olof Abrahamsson, 1758-1826, hemmansägare i familj 517 i Håxås 4.
 • FAMILJ 517.
  Olof Abrahamsson, 1758-1826, från familj 516, gift 1781 med Kerstin Hemmingsdotter, 1759-1842, från familj 113 i Ede 8, övertog 1786-09-16 hemmanet Håxås 4 om 2 tunnland av fadern, (Lfr). 1819-03-26 sålde Olof Abrahamsson och hustrun Kerstin Hemmingsdotter skattehemmanet Håxås 4 om 2 tunnland till mågen Olof Nilsson och Märta Olofsdotter emot lösen till Olofs svåger Lars Hansson om 533 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb vt 1820, sid 106). 1819-05-12 hölls arvsdelning hos bonden Olof Abrahamsson i Håxås, FII:3, 1807-1819, sid 441. 1826-12-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Abrahamsson i Håxås, FII:5, 1825-1829, sid 607. 1842-01-11 hölls bouppteckning efter bondeänkan Kerstin Hemmingsdotter i Håxås, FII:8, 1840-1844, sid 969. Barn:
  • Märet Olofsdotter, 1782-1855, hemmansägarehustru i familj 518 i Håxås 4.
  • Kerstin Olofsdotter, 1788-1844, gift med Lars Hansson, familj 21 i Bye 1.
 • FAMILJ 518.
  Olof Nilsson, 1788-1848, hemmansägare från familj 678 i Åsen 4, var gift 1810-03-25 med Märet Olofsdotter, 1782-1855, från familj 517 i Håxås 4. 1819-03-26 sålde Olof Abrahamsson och hustrun Kerstin Hemmingsdotter skattehemmanet Håxås 4 om 2 tunnland till mågen Olof Nilsson och Märta Olofsdotter emot lösen till Olofs svåger Lars Hansson om 533 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb vt 1820, sid 106). Nybyggaren Hans Jonsson i Kilen dömdes att omgående betala en förfallen skuld om 50 riksdaler banco till bonden Olof Nilsson i Håxås, (Dmb ht 1822, sid 253).Per Andersson i skattehemmanet Åsen 4 om 11/12 tunnland hade 1825-11-22 erhållit fastebrev på hemmanet, som han hade köpt av bonden Olof Nilsson i Håxås för en köpesumma av 722 riksdaler samt årligt födoråd (Dmb ht 1826, sid 81). 1848-03-27 hölls bouppteckning efter bonden Olof Nilsson i Håxås, FII:9 (1845-1849), sid 1164. 1855-01-22 hölls bouppteckning efter bondeänkan Märet Olofsdotter i Håxås, FII:10, 1850-1859, sid 1312. Barn:
  • Sigga Olofsdotter, 1811-1900, gift med Nils Persson, familj 47 i Ede 2.
  • Kristina Margareta Olofsdotter, 1812-1892, gift i familj 519 i Håxås 4.
  • Märta Olofsdotter, 1814-1889, gift med Jonas Olofsson, familj 276 i Fyrås 5.
  • Lisa Olofsdotter, 1818-1888, gift med Olof Hemmingsson, 1806-1870, som var hemmansägare i familj 864 i nybygget Raftkälen 1.
  • Olof Olofsson, 1822-1871, gift 1855-06-03 med Anna Hansdotter, 1832-1922, från Skallsjön, Borgvattnet, hemmansägare i Håxås 4. Bouppteckning för Olof Olofsson i skattehemmanet Håxås 4, F II/12, 1870-1874, sid 77.
  • Anna Britta Olofsdotter, 1825-1888, gift med Olof Olofsson, familj 131 i Ede 9.
 • FAMILJ 519.
  Olof Olofsson, 1803-1856, från familj 863 i nybygget Raftsjöhöjden, gift 1831-04-04 med Kristina Margareta Olofsdotter, 1812-1892, från familj 518 i Håxås 4, var hemmansägare i Håxås 4. 1856-04-16 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Olofsson i Håxås, FII:10 (1850-1859), sid 1348. Bouppteckning för Kristina Margareta Olofsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 336. Barn:
  • Gunilla Olofsdotter, 1832-1879, gift med Erik Larsson, familj 946 i Sikås 3.
  • Märet Olofsdotter, 1837-1903, gift med Hans Pålsson i familj 501 i Håxås 2.
  • Lisa Olofsdotter, 1840-1858, bodde i Håxås, Hammerdal.
  • Olof Olofsson, 1842-1929, gift med Kerstin Olofsdotter och omgift med Gunilla Svensdotter, hemmansägare och gästgivare, familj 564 i Lorås 4.
  • Jakob Olofsson, 1844-1923, gift 1880-10-31 med Britta Nilsdotter, 1860-1886, från familj 588 i Solberg 1, hemmansägare i Håxås 4. Bouppteckning för Britta Nilsdotter i skattehemmanet Håxås 4, F II/15, 1885-1889, sid 152.
  • Kerstin Olofsdotter, 1846-1905, gift med Jonas Mårtensson i Bredgård, Ström.
  • Nils Olofsson, 1850-1874, bodde i Håxås, Hammerdal. Bouppteckning för Nils Olofsson, F II/13, 1875-1879, sid 111.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1855-1885, gift 1882-10-24 med fabrikör Valfrid Edelsvärd, 1858-e 1905, från Mo, Hammerdal. Bouppteckning för Ingeborg Olofsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 72.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.