Fagerdal, Hammerdal

Bonde

 • Lampman38 familjer i Fagerdal 1 och 2 från 1600-talet till början av 1900-talet. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  Nederst finns en bild av ungdomar i Fagerdal med omnejd från omkring 1920.
  På 1500-talet: Per Olofsson i Fagerdal var nämnd som lagrättsman på skattetinget 1533. Cirka 1530 var han ett av 9 vittnen, som lämnade uppgifter om vilka egendomar, som hörde till Hammerdals kyrka och Prästbordet, (Hk).
   
 • Fagerdal 1: Utat 
 • FAMILJ 158.
  Olof Hansson, 1545-1612, (Br), betalade tiondet 1600 tillsammans med Per Olofsson. Är det Olof Hanssons änka Karin och sönerna Per och Hans som finns i räfsten 1613 och i 1615 års jordebok för Fagerdal, och på hela gården kunde det då sås 4 tunnor ? I så fall är detta barnen:
  • Per Olofsson, 1580-1628, hemmansägare i familj 159.
  • Hans Olofsson, 1590-1646, hemmansägare i Fagerdal 2, familj 179.
 • FAMILJ 159.
  Per Olofsson, 1580-1628, (Byg), från familj 158, betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti). 1613 kunde Per och Hans Olofsson tillsammans med änkan Karin så 4 tunnor i Fagerdal, (Rmj). Per var nämndeman 1622, (Dmb), och 1633 stod hemmanet för 2 tunnor och Per kunde bärga 30 lass hö, hade 6 kor, 10 småfän och 1 häst, (Jb). Karl Hansson i Fagerdal klagade 1647 efter sin fader broders Per Olofssons jord 2 tunnor säd ibidem som Olof Eriksson ibidem oskyld besatt; Olof Eriksson säger det han genom giftermål med Per Olofssons kvinna är inkommen på gården, och hon hade inlagt sin jordepenning däruti; resolution, efter såsom han skjuter sig på skäl och dokumenter som icke är tillstädes, uppskjöts saken till nästa ting, (Dmb ht 1647, § 15). Karin Mårtensdotter, 1590-1651, (Br); var hans hustru, men äktenskapet blev barnlöst. Änkan Kerstin blev omgift med Olof Eriksson, 1600-1682, hemmansägare i familj 160, (Dmb ht 1647, § 15).
 • FAMILJ 160.
  Olof Eriksson, 1600-1682, (Br), från Jonsgård, Ström, modern finns i familj 681 i Åsen 5, bygslade 2 tunnor 1629 av Karin Mårtensdotter i familj 159, (Byg). 1638 var han nämndeman, (Dmb vt 1638), och betalade tiondet 1649, (Ti). 1645 befriades Olof Eriksson och Lars Andersson, båda i Fagerdal, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1650 klagade Olof Eriksson efter sin odels- och mödernejord om 8 mälingar, ca 1 och ½ tunnland, i Månsgården, Åsen 5, som Lars Månsson brukade; Olof dömdes till sin jord och tillbjöd Lars Månsson att inlösa eller sälja den, (Dmb ht 1650, § 6). 1652 förekom följande vid tinget: Olof Eriksson i Fagerdal hade köpt Norrgård i Fagerdal och utlöst Karl Hansson ibidem en broderspart för 50 riksdaler jämväl till Per Andersson i Hallen och Per Broddesson ibidem för en systerpart emedan hans hustru var död, och de hade bägge tillsammans köpt gården; Olof hade också utlöst och givit släktingarna Nils Olofsson i Klösta, Erik Olofsson i Ottersgård och Enar Andersson i Klösta; Olof Eriksson fick fasta på gården, (Dmb ht 1652, § 9). Olof var gift med änkan Karin Mårtensdotter i familj 159, äktenskapet var barnlöst. Olof testamenterade gården 1669 till sin systerdotter Ingeborg Olofsdotter och hennes son Anders Matsson i familj 161, (Dmb ht 1670).
 • FAMILJ 161.
  Mats Andersson, 1618-1669, från familj 318 i Gisselås 2, var hemmansägare och nämndeman 1661-1667 i Fagerdal, (Dmb), och gift med Ingeborg Olofsdotter, 1620-(död 1705-1716), dotter till hemmansägaren och nämndemannen Olof Jonsson i Öhn 1, Ström. Ingeborg och sonen Anders Matsson i familj 162 övertog gården enligt följande: Trädde för rätten salige Mats Anderssons änka i Fagerdal, hustru Ingeborg Olofsdotter tillika med sin son Anders Matsson och presenterade ett trovärdigt testamente, givet av den gamle ålderstigne mannen Olof Eriksson i Fagerdal, varmed bevisades huruledes han för sin ålderdoms svaghet ej själv mäktar sig uti sin skröplighet förestå, därför förord sakat att begiva sig till sytning hos denna sin systerdotter salig Mats Anderssons änka och hennes son Anders Matsson, med sådan condition, att de bägge skola försvarligen uti Olof Erikssons livstid med kläder och föda nödtorfligen uppehålla, försörja och väl förestå, att de därför inför Gud och var ärlig man kunna ansvara, och sedan efter hans döddagar honom hederligen och vackert till graven befordra låta, varemot Olof Eriksson för deras utstående besvär och omak, efter sin död testamenterar hustru Ingeborg Olofsdotter tredje parten uti Fagerdalshemmanet och till hennes son Anders Matsson och hans samtliga syskon tvådelarna uti nämnda Fagerdal, vilken gård är Olof Erikssons arvejord, den han av sina egna medel köpt och sig förvärvat har, som till seendes är av fastebrev av 30 november 1652. Jämväl av testamentsbrevet av 7 juni 1669 vilket testamente vördige kyrkoherden vällärde Herr Erik Hedsander, länsman välförståndige Klas Isaksson Tjock och Hans Eriksson i Grenås betyga och verifiera så passerat vara. Så emedan detta testamente inte strävar mot Sveriges lag, att den jord man har avlat, hava i våld att göra av henne vad man vill, vilket sedermera för lag och rätta kunggjort och stadfäst är, och ingen fanns som här emot sade eller säga kunda, varför dömde jag med nämnden samma testamente skall fast och stadigt stå och aldrig återgå, med bot och plikt som Sveriges lag förmår, utan Olof Erikssons gård i Fagerdal erkännes som bemält är under hustru Ingeborg och hennes son Anders Matsson och hans samtliga syskon att nyttja och bruka och behålla till en evärderlig fast välfångad oklandrad egendom, med alla dess tilliggande lotter och lunder, (Dmb ht 1670, § 8). 1698-11-02 överlät Mats Andersson Fagerdal om 2 och ½ tunnland till sonen Anders Matsson, (Lfr). Barn:
  • Martha Matsdotter, 1638-1718, född och död i Grenås, var gift 1688-12-26 med Bengt Jönsson Lund, 1635-1689, från Kokkola, Finland, som var soldat i flera byar i Hammerdal, Rul). 1683 och 1688 stod hon som husfolk i Grenås och 1691 och 1692 fanns hon med egna djur hos mansbrodern Hemming Eriksson, (Husfolk- och boskapslängder).
  • Anders Matsson, 1650-1704, hemmansägare i familj 162 i Fagerdal 1.
  • Karin Matsdotter, 1659-1731, (C1), piga i Fagerdal.
  • Erik Matsson Dalström-Malm, 1660-1713, soldat i Fagerdal och Österåsen, Häggenås, där han var död, (Sr). I 1682 års dombok kan utläsas att Per Larsson och Erik Matsson i Fagerdal och Per Nilsson i Gisselås förra hösten farit till fjälls för att hämta där lämnad fisk. Tillika med Olof Eriksson i Sikås äro de lagbröder där. De sågo sig även om efter bäver i ett gammalt bäverhus, (Hk 1971/63). Regementsprästen Peder Gestrinius angav sig förlidne år ha stadd i årstjänst soldaten Erik Matsson Malm, som och i tjänsten trädde och i jultiden förlupit samma tjänst, vartill han ej neka kunde. Såsom Erich Matsson har förlupit sin tjänst, så dömes han efter den femte artikeln uti legojonsstadgan att giva åter fästepenningen, och en drängs årslön som är sex daler silvermynt, (Dmb ht 1684, § 2).
  • Olof Matsson, 1661-1722, hemmansägare och sexman i Gisselås 1, familj 305.
 • FAMILJ 162.
  Anders Matsson, 1650-1704, (C 1), från familj 161, övertog 1670 av modern en tredjepart av hemmanet, (Dmb ht 1670, § 8). Per Larsson och Anders Matsson i Fagerdal och Pål Andersson och Olof Persson i Gisselås anklagades för försummelse att skicka en soldat förlidna vår, och de fick plikta vardera 3 marker för tredsko, (Dmb ht 1685, § 5). 1686-1701 var Anders nämndeman i tingslaget, och han avlade sin nämndemannaed 1686, (Dmb ht 1686, § 1). Anders var gift med Karin Christensdotter, 1657-1733, (C 1), från familj 460 i Viken 1, och från henne torde namnet Christen vara genererat i Fagerdal. Anders Matsson i Fagerdal uppbjöd tredje gången hemmanet i Fagerdal om 2 och ½ tunnland utan klander, (Dmb vt 1700, § 8:2). 1705-06-07 överlät framlidne Anders Matssons arvtagare, änkan Karin Christensdotter och barn Fagerdal om 2 och ½ tunnland till Mats Andersson, familj 163, (Lfr). Mats Andersson i Fagerdal hade köpt fadershemmanet i Fagerdal den 25 maj 1705 och modern skulle sytas, en syster Karin var utlöst, (Dmb vt 1716, § 4). Barn:
  • Jöns Tryggdahl, 1677-1752, som var länsman på Rödön 1718 till 1752 var möligen en son till Anders Matsson och Karin Christensdotter. Den första sågkvarnen i Rödö tingslag anlades 1722 vid Hissmoforsen av länsman Jöns Tryggdahl jämte medintressenter, (JHH:IV:188).
  • Mats Andersson, 1682-1754, hemmansägare i familj 163.
  • Karin Andersdotter, 1689-1776, (Br), gift i familj 320 i Gisselås 2.
  • Ingeborg Andersdotter, 1698-e 1747, gift 1723 med soldaten Per Eriksson Öberg, 1697-e 1747, från Öhn, Ström, familjen flyttade till Norge 1741.
 • FAMILJ 163.
  Mats Andersson, 1682-1754, (Br), från familj 162, hade köpt fadershemmanet i Fagerdal den 25 maj 1705, och modern skulle sytas, och en syster Karin var utlöst, (Dmb vt 1716, § 4). 1710 avlade han eden som sexman, (Dmb vt 1710, § 5), och mellan 1715 och 1726 var han nämndeman i tingslaget, (Dmb). Mats stod som rotebonde för Olof Persson Nätterberg, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719, och som var en av dom få som överlevde, (Hk 1977/44). Mats Andersson var gift med Anna Eriksdotter, 1682-1754, (Br), från Tullingsås 1, Ström. 1738 förekom Mats med sina tvenne myndiga söner Christen och Anders och sonen Erik, (Dmb ht 1738, § 17). 1746-04-05 överlät Mats Andersson Fagerdal 1 om 2 och ½ tunnland till sonen Christen Matsson, (Lfr). Barn:
  • Erik Matsson Fagerberg, 1713-1742, var död 1742 under garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Rul, 1745), och han var gift 1735-06-15 med Margareta Zakrisdotter Bolling, 1702-1736, född i Värmon, Alsen, Z, från familj 685 i Åsen 5.
  • Christen Dahlstedt, 1715-1752, hemmansägare i familj 164.
  • Anders Matsson, 1720-1795, gift 1740 med Britta Olofsdotter, 1720-1743, och omgift med sin kusin Maria Andersdotter, 1716-1802, från Vallen, Ström, stod som torpare i Fagerdal och som inhyst och husman i Gisselås, Hammerdal. 1760 var den fattige Anders Matsson husman i Grenås och hade 4 omyndiga barn att försörja. Länsman Collin skulle ta äldsta dottern Karin Andersdotter i sin tjänst, vilket rätten beviljade, (Dmb ht 1760, sid 157).
  • Göran Matsson Fagerberg, 1726-1788, var menig för Fagerdal, Hammerdal, 1743 till 1777, då han fick avsked med underhåll, ofärdig, åldrig, (Sr), och han var gift 1751-10-06, (Kyr), med Anna Christensdotter, 1722-1798, från familj 483 i Håxås 1, Hammerdal, och han var senast gratialist i Fagerdal. Bouppteckning för Göran Matsson, FII:1, 1742-1790, sid 84.
   • Sonen Christen Dahlstedt, 1754-1813, var gift 1782-11-17, (Kyr), med Britta Persdotter från familj 778 i Hallen 6. 1813-10-11 hölls bouppteckning efter avlidna torparen och avskedade dragonen Christen Dalstedt i Fagerdal, FII:3, 1807-1819, sid 357. 1815-10-03 hölls syn värdering på odelstorpet under Fagerdal 1 hos den avlidne Christens Dahlstedts änka Britta Persdotter. Torpet hade makarna förvärvat 1785-01-22, och det värderades till 333 riksdaler 16 skilling banco, och änkans födoråd blev ordnat samt skulle sonen Per lösa ut sin syster Anna och överta besittningen av torpet, (Dmb ht 1815, sid 420). Avlidne Christen Dahlstedts son Per Christensson, 1793-1858, uppgav att han skulle den låneskuld om 155 riksdaler 36 skilling banco, som fadern 1806-03-28 hade lånat av bonden Erik Nilsson i Gisselås, (Dmb vt 1816, sid 7). Torparen Per Christensson i Fagerdal dömdes att betala systern Annas, 1788-1868, utlösen ur fadershemmanet med 100 riksdaler banco, (Dmb vt 1821, sid 198). 1819-04-28 hölls arvsdelning i Fagerdal efter den avlidna torparen Christen Dalstedt, FII:3, 1807-1819, sid 437. 1841-01-21 hölls bouppteckning i Fagerdal efter den avlidna torparänkan Britta Persdotter, FII:8, 1840-1844, sid 944.
 • FAMILJ 164.
  Christen Matsson Dahlstedt, 1715-1752, (Tp), från familj 163, var hemmansägare i Fagerdal 1. 1746-04-05 överlät Mats Andersson Fagerdal 1 om 2 och ½ tunnland till Christian Matsson, (Lfr). Han var sergeant, och gift 1746-01-06 med Britta Olofsdotter Lund, 1719-1802, från familj 568 i Mo. Sergeant Erik Örn upplät till drängen Christen Matsson ifrån Fagerdal sitt hemman i Viken om 3 och ½ tunnland skattejord och Christen skulle ingå äktenskap med Örns styvdotter pigan Cecilia Hansdotter, hennes börd- och arvejord, Örn och Cecilias moder skulle få hjälp till födoråd, (Dmb ht 1735, § 26). Barn:
  • Olof Christensson Dahlstedt, 1747-1810, hemmansägare i familj 166.
  • Lisa Dahlstedt, 1749-1822, gift 1799 med Olof Svensson Gröndahl, 1750-1817, som var länsman och rustmästare i Mo, Hammerdal, se familj 280 i Fyrås 6.
 • FAMILJ 165.
  Per Jonsson, 1724-1811, från familj 461 i Viken 1, dragon Stenberg 1743, gifte sig 1753, (Kyr), med änkan Britta Olofsdotter Lund, 1719-1802, i familj 164, och var hemmansägare i Fagerdal 1. 1761 erhöll Erik Jonsson i Gisselås, Per Jonsson i Fagerdal och Mats Eriksson i Sikås fyra daler silvermynt samt 2 daler i silvermynt i skottpengar för en fullvuxen björn och en varg, vilka de hade fällt sistlidna vinter, (Dmb vt 1761, sid 210). 1763 avlade Per Jonsson i Fagerdal sin sexmansed, (Dmb ht 1763, sid 89). Mellan 1767 och 1783 var Per Jonsson i Fagerdal nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1780-01-15 hade aktade och välförståndige nämndemannen Per Jonsson visat hur han hade förbättrat skattehemmanet Fagerdal 1, och ville nu ordna för sitt och hustrun födoråd av Olof Dahlstedt, (Dmb vt 1780, sid 313). Barn:
  • Anna Maria Persdotter, 1754-1846, gift 1774 med Per Hemmingsson, 1743-1827, familj 960 i Sikås 5.
  • Valborg Persdotter, 1756-1832, familj 167 nedan.
  • Sigga Persdotter, 1759-1829, gift 1787 med Nils Olofsson Nordahl, 1755-1812, hemmansägare i familj 678 i Åsen 4.
 • FAMILJ 166.
  Olof Christensson, 1747-1810, från familj 164, soldat Dahlstedt 1767-1773, (Sr), gift 1772 med Märet Andersdotter (Blix), 1748-1831, från familj 349 i Grenås 2, övertog 1777-09-15 av Per Jonsson Stenberg och hans hustru Britta Lund i familj 165, 2/3 av hemmanet Fagerdal 1 om totalt 2 och ½ tunnland, (Lfr). 1786-09-12 hade Olof Dahlstedt sålt sitt tillskiftade hemman i Gåxsjö till Anders Eriksson i Stamsele för 133 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb vt 1788, sid 247). 1794-10-27 hade man kommit överens om Elisabet Dahlstedts 1/3 eller 5/6 tunnland av skattehemmanet Fagerdal 1 om 2 och ½ tunnland. Olof Christensson skulle reparera hela hemmanet och svara för sin moders och styvfaders födoråd och skötsel, (Dmb ht 1794, sid 316). Barn:
  • Christen Olofsson, 1772-1851, hemmansägare i familj 168 nedan.
  • Maria Olofsdotter, 1775-1854, gift 1801 med soldaten, Jöns Hansson Strömstedt, 1764-1846, från Sikås.
  • Britta Olofsdotter, 1777-1853, gift 1799 med Mårten Persson, 1771-1831, i familj 819 i nybygget Grenåskälen.
  • Anders Olofsson Blix, 1779-1861, hemmansägare i familj 169 nedan.
  • Gunilla Olofsdotter, 1782-1870, gift 1814 med Per Andersson Rapp, 1789-1876, i familj 704 i Åsen 7. Jag har ett kort på makarnas brudkista från 1814.
  • Lisa Olofsdotter, 1785-1860, gift 1810 med Daniel Jonsson, familj 468 i Viken 1.
  • Per Olofsson, 1788-e 1817, då han var soldat i Fagerdal.
 • FAMILJ 167.
  Erik Persson, 1757-1826, från familj 414 i Gåxsjö 1, var gift 1778 med Valborg Persdotter, 1756-1832, från familj 165. Änkan Ingrid Eriksdotter i Gåxsjö hade två söner, och hon vill överlåta hemmanet Gåxsjö 1 om 1 och 1/3 tunnland till gifte sonen Erik Persson, (Dmb vt 1780, sid 340). Erik Persson övertog 1786-09-13 av Olof Dahlstedt hemmanet Fagerdal 1 om 1 och 1/4 tunnland, (Lfr). 1788-09-06 hölls syn på Erik Perssons hemman i Fagerdal, enär Erik ville genom utflyttning från den gamla gården göra en ny gårdstomt, vilket godkändes av grannarna Olof Dahlstedt och Måns Persson. Häradsrätten avslog dock önskemålet, då utflyttningen skulle innebära trängsel och svårigheter att bruka jorden, (Dmb ht 1788, sid 309). Bönderna Erik Persson i Fagerdal, Nils Jonsson, Lars Persson, Lars Olofsson, Johan Olofsson och dragon Dahlstedt, alla i Yxskaftkälen, hade under våren skjutit tvenne fullvuxna björnar och tre björnungar, och de tilldömdes skottpengar om 4 daler för varje fullvuxen björn och 1 daler silvermynt för varje unge, (Dmb ht 1796, sid 190). 1807-04-03 överlät Erik Persson i skattehemmanet i Fagerdal 1 om 1 och 1/4 tunnland till sin dotter Lisa Eriksdotter och hennes make Erik Hansson ½ tunnland av hemmanet mot födoråd till säljarna och en köpesumma av 88 riksdaler 42 skilling banco, (Dmb ht 1809, sid 372). 1822-11-18 överlät Erik Persson och hustrun Valborg Persdotter hemmanet Fagerdal 1 om 3/4 tunnland till Per Eriksson för en köpesumma av 480 riksdaler banco. (Dmb ht 1822, sid 338). Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1780-1853, gift med Johan Svensson, 1779-1848, hemmansägare i familj 230 i Fyrås 2.
  • Lisa Eriksdotter, 1783-1867, gift med Erik Hansson, familj 170.
  • Ingrid Eriksdotter, 1787-1862, gift 1815 med Lars Johansson, 1789-1854, hemmansägare i familj 12 i Bye.
  • Anna Maja Eriksdotter, 1790-1863, gift 1822 med hemmansägaren Per Larsson, i familj 230 i Fyrås 2.
  • Per Eriksson, 1798-1845, hemmansägare i familj 171.
 • FAMILJ 168.
  Christen Olofsson, 1772-1851, från familj 166, var gift 1801-11-22 med Britta Eriksdotter, 1779-1814, från familj 323 i Gisselås 2, och omgift 1814-12-26 med Cathrina Charlotta Söderström, 1791-1878, född i Hallstahammar, U. Cathrina Charlotta var dotter till Anders Söderström, 1756-1792, från Västergötland, trakterare i Hallsta, Hallstahammar, gift 1789 i Stockholm med Maria Elisabet Fredberg, 1764-1830, från Fredsberg, R, som var omgift 1794 i Hallstahammar med Abraham Emelin, 1765-1846, från Munktorp, U, vilka båda var döda i Boda, Torp, Y, och som var föräldrar till Anna Maria Emelin, 1795-1862, i familj 836 i nybygget Kilen. 1799-11-30 sålde Olof Gröndahl sin hustru Elisabet Dahlstedts 1/3 av halva skattehemmanet Fagerdal 1 - helt om 2 och ½ tunnland - till hennes brorson Christen Olofsson för en köpesumma av 200 riksdaler, (Dmb ht 1799, sid 262). 1814-07-12 hölls bouppteckning efter Christen Olofssons i Fagerdal maka Britta Eriksdotter, FII:3 (1807-1819), sid 376. Barn:
  • Elin Christensdotter, 1807-1852, gift 1828 med Per Persson, 1804-1844, från familj 1028 i Smedstorpet, Mo, Hammerdal, färjeman i Fågelnäset, senast hemmansägare i Storhögen, Häggenås. 1844-09-21 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Persson i skattehemmanet Storhögen 5, Häggenås, som efterlämnade makan Elin Christensdotter och 6 barn, FII:8 (1840-1844), sid 1042. 1852-02-28 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Elin Christensdotter i Fagerdal, FII:10 (1850-1859), sid 1256.
   • Dottern Britta Katarina Persdotter, 1831-1917, gift 1861 med Måns Salomonsson, 1831-1918, arbetare i Fagerdal.
   • Sonen Anders Persson, 1843-1922, gift 1871 med Anna Persdotter, 1846-1910, i familj 407 i Görvik 3, där Anders var hemmansägare.
  • Märet Christensdotter, 1815-1879, gift 1840-03-25 med Olof Eriksson, 1814-1854, från Raftsjöhöjden, som var torpare i Gisselås. 1854-10-21 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Olof Eriksson i Gisselås, FII:10 (1850-1859), sid 1319. Märet var omgift 1855-09-29 med Adolf Fredrik Nyström, 1830-1875, arbetare i Fagerdal.
  • Olof Christensson Roos, 1824-1889, gift 1855-04-07 med Maria Göransdotter, 1818-1897, från familj 835 i nybygget Kakuåsen, soldat 1843-1855 i Gåxsjö, (Sr), senast torpare i Gisselås. Bouppteckning för Maria Göransdotter, F II/18, 1898-1900, sid 84. Bouppteckning för Olof Christensson Roos, F II/15, 1885-1889, sid 409.
 • FAMILJ 169.
  Anders Olofsson, 1779-1861, från familj 166, övertog 1803-12-07 av Olof Christensson samt Christen Olofsson ett ½ hem om 5/8 tunnland av hemmanet Fagerdal 1, (Lfr). Anders var hemmansägare och nämndeman, och han var gift 1808-04-03 med Anna Persdotter, 1780-1858, från familj 403 i Görvik 3. Soldatnamnet Blix använde han nog efter sin moder, som var från Grenås 2. 1810-10-09 hölls syn på den gårdsutflyttning, som Anders Olofsson i sin del av skattehemmanet Fagerdal 1 om 5/8 tunnland hade gjort, och synemännen föreslog 15 års skattefrihet, (Dmb ht 1811, sid 44). 1838-11-20 överlät Anders Blix Fagerdal 1 om 5/8 tunnland till Olof Andersson och 1839-11-21 överlät Anders Andersson Fagerdal 1 om 5/8 tunnland till Olof Andersson, (Lfr). Barn:
  • Kerstin Andersdotter, 1811-1895, gift 1838 med Nils Nilsson, 1811-1893, hemmansägare i familj 325 i Nygården, Gisselås 2:36.
  • Olof Andersson, 1814-1889, hemmansägare i familj 172.
  • Anders Andersson Blix, 1820-1898, hemmansägare i familj 173.
 • FAMILJ 170.
  Erik Hansson, 1782-1864, från familj 430 i Gåxsjö 2, var gift 1807-11-29 med Lisa Eriksdotter, 1783-1867, från familj 167. 1807-04-03 överlät Erik Persson i skattehemmanet i Fagerdal 1 om 1 och 1/4 tunnland till sin dotter Lisa Eriksdotter och hennes make Erik Hansson ½ tunnland av hemmanet mot födoråd till säljarna och en köpesumma av 88 riksdaler 42 skilling banco, (Dmb ht 1809, sid 372). Erik Hansson i skattehemmanet Fagerdal 1 om ½ tunnland hade låtit bygga ett nytt boningshus på en ny tomt på hemmanet, och rätten tillstyrkte 12 års skattefrihet för det nya hemmanet, (Dmb ht 1810, sid 481). 1832-11-19 överlät makarna Fagerdal 1 om ½ tunnland till Salomon Månsson, 1798-1861, från Hallen, (Lfr). Bouppteckning för Erik Hansson, F II/11, 1860-1869, sid 263. Barn:
  • Hans Eriksson, 1809-1904, torpare i Yxskaftkälen.
  • Erik Eriksson, 1810-1864, skräddare i Fagerdal.
  • Lucia Eriksdotter, 1816-1884, arbetskvinna i Sikås.
  • Lisa Eriksdotter, 1819-1911, hushållerska i Åsen, Hammerdal.
  • Gunilla Eriksdotter, 1821-1896, bodde i Fagerdal.
  • Per Eriksson, 1824-1875, torpare i Ede, gift i familj 65 i Ede 3.
  • Britta Eriksdotter, 1826-1901, gift 1854-04-17 med Hemming Wikfors, 1826-1910, torparson från Gåxsjö, Hammerdal, som var torpare i Gåxsjö. Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/19, 1901-1903, sid 67.
 • FAMILJ 171.
  Per Eriksson, 1798-1845, från familj 167, gift 1821-03-25 i Ström med Gunilla Mårtensdotter, 1798-1823, från Lövberga, Ström, och omgift 1824-11-14 med Magdalena Larsdotter, 1802-1885, från familj 693 i Åsen 6, övertog 1822-11-18 av föräldrarna Fagerdal 1 om 3/4 tunnland, (Lfr). 1841-11-09 överlät Per Eriksson Fagerdal 1 om 3/4 tunnland till Anders Jönsson, familj 174, (Lfr). 1824-02-26 hölls bouppteckning efter den avlidna Gunilla Mårtensdotter, FII:4 (1820-1824), sid 541. 1844-05-07 hölls arvsdelning hos bonden Per Eriksson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1055. 1845-10-13 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Eriksson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1072. Bouppteckning för Magdalena Larsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 24. Barn:
  • Valborg Persdotter, 1822-1871, gift 1841 med Olof Matsson, 1810-1886, hemmansägare i Risselås 2, Ström.
  • Erik Persson Moberg, 1826, soldat död före 1885 i moderns bou.
  • Anna Persdotter, 1827-1909, gift 1850 med Per Westlund, 1826-1905, från familj 962 i Sikås 5, som var torpare i Skarpås, Hammerdal.
  • Per Hamberg, 1840-e 1885, bankkamrer i Söderhamn.
 • FAMILJ 172.
  Olof Andersson, 1814-1889, från familj 169, var hemmansägare i Fagerdal 1, gift 1837-04-02 med Lisa Hansdotter, 1811-1898, från familj 572 i Mo. Han övertog 1838-11-20 av Anders Olofsson Blix hemmanet Fagerdal 1 om 5/8 tunnland, och 1839-11-21 övertog han av Anders Andersson Fagerdal 1 om 5/8 tunnland, (Lfr). Makarnas barn Anders, Hans och Anna på äldre dagar finns tillsammans på bild nr: JRi508, Jamtli Bildarkiv. Bouppteckning för Lisa Hansdotter, F II/18, 1898-1900, sid 171. Barn:
  • Anders Olofsson Blix, 1839-1930, gift 1871 med Britta Persdotter, 1847-1939, från familj 1064 i Yxskaftkälen 5, hemmansägare i Fagerdal 1.
   • Dottern Lisa Andersdotter, 1880-1941, var gift 1903 med Per Jönsson Levin, 1880-1956, från familj 196 i Fagerdal 2, som var hemmansägare i Fagerdal 1.
  • Hans Olofsson, 1842-1930, gift 1884 med Britta Matsdotter, 1853-1927, i Fagerdal 1.
  • Anna Olofsdotter, 1846-1934, gift 1869 med Lars Danielsson, familj 618 i Solberg 5.
 • FAMILJ 173.
  Anders Andersson, 1820-1898, från familj 169, var skräddare och hemmansägare i Fagerdal 1, gift 1846-03-22 med Karin Olofsdotter, 1821-1854, från familj 190 i Fagerdal 2, och omgift 1855-06-10 med Maria Stina Olofsdotter, 1827-1910, från familj 574 i Mo. 1839-11-21 överlät Anders Andersson Fagerdal 1 om 5/8 tunnland till Olof Andersson, (Lfr). 1850-04-11 överlät Per Jonsson, familj 175, och hustrun Fagerdal 1 om 5/8 tunnland - härav ½ hem - till Anders Andersson, (Lfr). 1854-06-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Karin Olofsdotter i Fagerdal, FII:10 (1850-1859), sid 1304. Bouppteckning för Anders Blix, F II/18, 1898-1900, sid 222. Barn:
  • Anders Blix, 1848-e 1898, då han var skollärare i Göteborg. Från 1872 till 1933 fanns i Östersund Jämtlands läns småskoleseminarium. Från några månaders utbildning till småskollärare återvände de till den hembygd som oftast hade kontrakterat deras återkomst genom penningbidrag till deras studier. De kom tillbaka till fattiga kommuner utan permanenta skolhus. I stället fick de hålla till godo med provisorier i gårdarna, ett kök, en kammare, en undantagsstuga. Lärarbostaden var av samma kvalitet, i bästa fall ett eget krypin, i sämsta fall en vrå i skolsalen. Bland de första seminaristerna fanns Anders Andersson född 1848, från Fagerdal, Hammerdal, (Jä 1985/131).
 • FAMILJ 174.
  Anders Jönsson, 1805-1897, från Renålandet, Ström, hemmansägare i Fagerdal 1, gift 1832-06-08 med änkan Britta Persdotter, 1806-1884, från familj 847 i nybygget Länglingen, övertog 1841-11-09 av Per Eriksson i familj 171, Fagerdal 1 om 3/4 tunnland, (Lfr). Hustrun Britta var änka efter bonden Olof Jönsson, 1803-1830, i familj familj 944 i Sikås 3, och deras son var Per Olofsson, familj 177. Bouppteckning för Anders Jönsson, F II/17, 1895-1897, sid 573. Barn till Anders Jönsson och Britta Persdotter:
  • Sigga Andersdotter, 1833-1900, gift 1855 med Jöns Eriksson, 1828-1911, hemmansägare i familj 845 i nybygget Lomåsen.
  • Karin Andersdotter, 1839-e 1889, gift 1866 med Jonas Wik, 1834-1918, från familj 1038 i Yxskaftkälen 1, vilka utvandrade till Halma, Minnesota, USA.
 • FAMILJ 175.
  Per Jonsson, 1806-1892, torparson från Hallviken, och hustrun Britta Jönsdotter, 1808-1874, som var syster till Anders Jönsson i familj 174, övertog 1831-03-14 av Johan Johansson, 1793-1879, i familj 742 i Hallen 2, Fagerdal 1 om 5/8 tunnland, (Lfr). 1833-11-11 bytte Per Jonsson Fagerdal 1 om 5/8 tunnland med svågern Mårten Jönssons kronohemman i Storön, Ström, (Lfr). 1850-04-11 överlät Per Jonsson och hustrun Fagerdal 1 om 5/8 tunnland - härav ½ hem - till Anders Andersson, familj 173, (Lfr). 1850-04-11 överlät Per Jonsson och hustrun Fagerdal 1 om 5/8 tunnland - härav ½ hem - till Måns Olofsson, familj 176, (Lfr). Per var senast hemmansägare i Södra Öhn, Ström.
 • FAMILJ 176.
  Måns Olofsson, 1819-1905, från familj 190 i Fagerdal 2, hemmansägare i Fagerdal 1, övertog 1850-04-11 ett ½ hem i Fagerdal 1 om 5/8 tunnland av Per Jonsson i familj 175, (Lfr). Måns var gift 1850-03-10 med Elin Nilsdotter, 1815-1897, från familj 326 i Gisselås 2. Bouppteckning för Måns Olofsson, F II/20, 1904-1905, sid 301. Bouppteckning för Elin Nilsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 52. Barn:
  • Olof Månsson, 1853-1874, bodde i Fagerdal.
  • Cecilia Månsdotter, 1855-1885, gift 1878-11-03 med Olof Jonsson, 1853-1928, från Finnvattnet, Ström, hemmansägare från 1874 i Fagerdal 1, död i Bye, Hammerdal. Bouppteckning för Cecilia Månsdotter i skattehemmanet Fagerdal 1, som makarna förvärvat, F II/15, 1885-1889, sid 43.
 • FAMILJ 177.
  Per Olofsson, 1830-1900, från familj 944 i Sikås 3, var hemmansägare i Nordgården, Fagerdal 1. Han var gift 1861-03-17 med Anna Persdotter, 1839-1874, från familj 1064 i Yxskaftkälen 5, omgift 1876-03-07 med Anna Göransdotter, 1843-1876, från familj 477 i Viken 2, och gift tredje gången 1879-03-28 med Britta Persdotter, 1841-1894, född i Ottsjön, Föllinge, dotter till Per Andersson, 1810-1847, från Sikås, sockenskomakare i Sikås, gift 1842 med Ingeborg Eriksdotter, 1817-1891, som var från Ottsjön, Föllinge. Bouppteckning för Anna Persdotter, F II/13, 1875-1879, sid 46. Bouppteckning för Anna Göransdotter, F II/13, 1875-1879, sid 203. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/17, 1895-1897, sid 400. Bouppteckning för Per Olofsson, F II/18, 1898-1900, sid 501. Barn:
  • Anders Persson, 1861-1912, hemmansägare i Nordgården, Fagerdal 1, gift 1891-01-06 med Gunilla Eliasdotter, 1866-1933, från familj 710 i Åsen 7. Jag har fått flera foton på makarna. Barn:
   • Per Andersson, 1892-1978, hemmansägare i Fagerdal 1:23, gift 1915-06-24 med Augusta Ringström, 1890-1967, från Fyrås.
   • Karolina Andersson, 1894-e 1941, gift 1915-11-07 med Ivar Näslin, 1879-1941, från Skorped, Y, järnvägsarbetare i Fagerdal. Bröllopsgästerna finns på bild 91X297:8 på Jamtli Bildarkiv.
   • Anna Britta Andersson, 1898-e 1940, gift 1920-08-08 i Ås, Z, med Jonas Stenberg, 1894-e 1940, folkskollärare i Fagerdal. Jag har flera foton av makarna.
   • Gunilla Andersdotter, 1899-1928, bodde i Fagerdal.
   • Elias Andersson, 1901-1980, gift i familj 1122 i Fagerdal 1.
   • Aina Andersson, 1909-2000, gift 1933-08-16 i Östersund, Z, med Hemming Jonsson, 1895-1983, från familj 383 i Görvik 1, målarmästare i Mo, Hammerdal. Jag har ett foto på makarna.
  • Per Frykberg, 1863-1903, affärsinnehavare och torpare i Fagerdal, gift 1896-01-05 med Emma Jonsdotter, 1877-1897, från Sikås, och omgift 1899-10-21 med Elisabet Hallin, 1874-1960, från familj 808 i Hallen 1. Jag har ett foto från 1899 på makarna. Bouppteckning för Emma Kristina Jonsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 670. Bouppteckning för Per Frykberg, F II/20, 1904-1905, sid 132.
  • Britta Persdotter, 1869-1950, gift 1890-03-09 med Salomon Månsson, 1862-1949, från och arbetare i Fagerdal.
 • FAMILJ 178.
  Nils Olof Hallin, 1846-1915, gift 1878-04-28 med Anna Nilsdotter, 1845-1885, från familj 328 i Gisselås 2, och omgift 1886-10-09 med Karin Christensdotter, 1856-1933, från familj 647 i Åsen 1, var torpare i Fagerdal 2 och hemmansägare i Fagerdal 1, och från 1906 var han hemmansägare i Fyrås 7. Nils Olof var son till Olof Lindholm, 1808-1884, från Ragunda, senast torpare i Hallviken, Hammerdal, gift 1836 med Marget Johansdotter, 1807-1891, torpardotter från Österede, Fors, Z. Bouppteckning för Anna Nilsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 65. Fyra av de sju barnen:
  • Margareta Kristina Hallin, 1883-1932, arbetarehustru Lundegren i Ytterån, Näskott.
  • Kristoffer Hallin, 1889-1973, var hemmansägare i Fyrås 7:8, Hammerdal, gift 1919 med Britta Andersdotter, 1896-1979, från Fyrås 2.
  • Maria Karolina Hallin, 1894-1922, gift 1912 med Christen Christensson, 1888-1971, från Fyrås 7, som var hemmansägare i Lorås 4:7, Hammerdal.
  • Olof Hallin, 1900-1980, gift 1928 med Olga Larsson, 1903-1933, från familj 234 i Fyrås 2, och som 1937 övertog svärföräldrarnas hemman i Fyrås 4. Makarna finns på bild JRi999 på Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 1106.
  Elias Jönsson, 1869-1950, från familj 807 i Hallen 8, gift 1899 med Ingrid Johansdotter, 1872-1953, var hemmansägare från 1904 i Fagerdal 1:10. Ingrid var dotter till Johan Andersson Vall, 1823-1898, från Vällviken, Sunne, Z, skräddare och bonde i Fagerdal, gift 1871-11-03 med Britta Edlund, 1844-1937, från Granberget, Tåsjö, Y, vilka finns på bild i Jämten 1948 sid 125. Bouppteckning för Johan Andersson i ett odelstorp under Fagerdal 1, och han hade en son och 9 döttrar, F II/18, 1898-1900, sid 173. Britta Edlund finns också på bild JRi1529 hos Jamtli Bildarkiv. 1945 gav Elias Jönsson ut en skrift, Ett 100-årsminne, om sin farfar Olof Mårtensson, som han berättats av sin far. Barn.
  • Jöns Arvid Eliasson, 1899-e 1941, hemmansägare i Hallen 8, gift 1932 med Sara Margreta Sidén, 1898-e 1941, från Nätra, Y.
  • Johan Elion Eliasson, 1902-e 1941, chaufför i Fagerdal, Hammerdal.
  • Ester Britta Eliasson, 1905-e 1941, bodde i Fagerdal, Hammerdal.
 • FAMILJ 1122.
  Mårten Jönsson, 1872-1956, från familj 807 i Hallen 8, broder till Elias Jönsson i familj 1106 ovan, gift 1904 med Anna Erika Hammarström, 1874-1952, som var syster till brodern Elias hustru Ingrid Johansdotter. Mårten var skogsfaktor i Fagerdal 1:42. Barn:
  • Aina Jönsson, 1907-2003, gift 1936 med Elias Andersson, 1901-1980, från familj 177 i Nordgården, Fagerdal 1.
Bar
 • Fagerdal 2: Segårn 
  FAMILJ 179.
  Hans Olofsson, 1590-1646, (Dmb ht 1647, § 15), från familj 158, betalade tiondet 1607 för ett hemman i Fagerdal, (Ti). 1613 kunde Hans och Per Olofsson tillsammans med änkan Karin så 4 tunnor i Fagerdal, (Rmj). 1615 fanns änkan Karin med Per och Hans Olofsson som bönder i Fagerdal, (Jb). Sonen Karl Hansson i Fagerdal uppbjöd nästa fränder sina sin faders jord, 2 tunnor säd som Lars Andersson i Fagerdal hade köpt för 35 riksdaler, (Dmb ht 1647, § 15). Barn:
  • Karl Hansson, 1610-e 1652, (Br) i Fagerdal, förekom 1652. Olof Eriksson, (1600-1682, i familj 160 Fagerdal 1), hade köpt en gård i Fagerdal och utlöst Karl Hansson ibidem en broderspart för 50 riksdaler jämväl till Per Andersson i Hallen och Per Broddesson ibidem för en systerpart, (Kerstin Hansdotter i Hallen), emedan såsom hans hustru igenom döden avgången är och de bägge tillsammans köpt gården, Olof Eriksson fick fasta på gården, (Dmb ht 1652, § 9).
 • FAMILJ 180.
  Olof Månsson, 1580-1636, (Br), betalade tiondet 1600 med 2 fjärdingar och 1607 med 1 tunna i Grenås, (Ti). 1613 kunde han så 1 ½ tunna i Grenås, (Rmj). 1622 bygslade Olof Månsson 2 tunnor säd i Fagerdal, (Byg). Han var nämndeman vid landstinget på Frösön 1622, (Dmb), fanns 1625 som efterskriven i Fagerdal och var nämndeman från Fagerdal 1628, (Dmb). Olof Månsson hade ett pantgods i Grenås för 13 daler, som han 1624 hade bygslat av kungens fogde, (Dmb). Olof stod 1633 noterad för 2 tunnor i Fagerdal, och han kunde bärga 30 lass hö, hade 6 kor, 10 småfän och 1 häst, (Jb). 1637 bygslade han till Lars Andersson, familj 181, (Byg). 1645 betalade Olof Eriksson och Olof Månsson, båda i Fagerdal, tillsammans 1 ½ daler i landskyld. Barn till Olof Månsson, kan möjligen vara Gölin Olofsdotter i familj 181, samt Lars och Jon Olofsson, som båda var bönder i Grenås 3.
 • FAMILJ 181.
  Lars Andersson, 1615-1688, (C 1), bygslade 1637 efter Olof Månsson i familj 180, (Byg). Var hustrun Gölin Olofsdotter, 1602-1689, (Dmb ht 1690, § 8), dotter till Olof Månsson i familj 180 ovan ? 1645 fanns i Fagerdal bonden Lars Andersson och hustrun Gölin Olofsdotter, inga barn, som tjänstefolk: Sigrid Broddesdotter, Gunhild Tordsdotter och Anders Nilsson, (Mtl). 1645 befriades Olof Eriksson och Lars Andersson, båda i Fagerdal, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Lars Anderssons signetavtryck 1645Lars Anderssons var en av de tolv nämndemän från tingslaget, som bekräftade freden i Brömsebro 1645; hans signetavtryck ser du till höger, (JF). Karl Hansson i Fagerdal uppbjuder nästa fränder sina sin faders jord, 2 tunnor säd som Lars Andersson i Fagerdal hade köpt för 35 riksdaler, (Dmb ht 1647, § 15). Lars Andersson i Fagerdal lät uppbjuda 2 tunnland i Fagerdal tredje gången, (Dmb ht 1649, § 5). 1647-1652 var han nämndeman, (Dmb). Kyrkoherden beklagade sig och över Fagerdalsman, Lars Andersson, göra honom stort intrång med sin boskap på Annåsmyrarna; alltså förbjöds Fagerdalsman, vid 40 marker silvermynts böter, ej flera gånger med sin boskap dit komma, (Dmb ht 1676, § 2). 1677 var Lars Anderssons hemman upptaget som ett kronohemman om 2 och 1/3 tunnland,(Jb). 1681 fick Lars Andersson i Fagerdal plikta med 3 daler silvermynt, då han inte hade inställt sig i rätten efter att ha blivit stämd av löjtnant Cury, (Dmb vt 1681, § 7). 1681 fick Lars Andersson i Fagerdal plikta med 3 daler silvermynt för att han hade vägrat att skjutsa löjtnant Cury, (Dmb ht 1681, § 6). 1685 besvärade sig Lars Andersson i Fagerdal över bristande underhåll av sin son Per Larsson, 1640-1688; det framgick även att Per hade en syster Ingrid, 1645-1709, som var arvsberättigad till hemmanet, (Dmb ht 1685, § 10). Per Nilsson i Gisselås uppbjöd 1686 Lars Anderssons hemman om 2 och ½ tunnland för 75 riksdaler, (Dmb ht 1686, § 13). 1686-09-18 överlät Lars Andersson Fagerdal om 2 och ½ tunnland till Per Nilsson i Gisselås, (Lfr), familj 182 nedan. Per Nilsson i Gisselås fick fasta på Lars Anderssons hemman i Fagerdal om 2 och ½ tunnland, (Dmb ht 1700, § 35:2). Barn:
  • Per Larsson, 1640-1688, död i en snöstorm i Fagerdal, hade som maka Sara Månsdotter, död efter 1700-06, (Com). Per Larsson i Fagerdal som hade slagit Sven Eriksson i Grenås en blånad med knytnäven, som han därifrån sig ej draga kan, sakfälldes till 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1670, § 2). Kronolänsman Christian Andersson angav Görviksbönderna Per Eriksson, Jon Eriksson, Per Hemmingsson och hustru Kerstin med deras husfolk hade absenterat sig på andra stor-böndagen. Sammaledes Erik Eriksson i Grenås och Per Larsson jämte Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk. Alla frikändes då kallelsen var oklart formulerad, (Dmb ht 1674, § 7). Per Larsson och Erik Matsson i Fagerdal och Per Nilsson i Gisselås hade förra hösten farit till fjälls för att hämta där lämnad fisk. Tillika med Olof Eriksson i Sikås äro de lagbröder där. De sågo sig även om efter bäver i ett gammalt bäverhus, (Dmb 1682). Vid vårtinget 1682-04-07 i Hammerdal anklagade Olof Eriksson i Sikås, Per Larsson och Erik Matsson i Fagerdal samt Per Nilsson i Gisselås, för att de skulle ha brutit sönder hans bäverhus, rivit hål på taket och satt sin not utanför. Dock visste käranden icke om de lyckats fånga någon bäver eller ej. Sedan det visat sig att svarandena voro delägare i det område vid Öjån, där bäverkolonien var belägen, och att endast en omotiverad misstänksamhet från kärandens sida föranlett åtalet, blev detta ogillat av rätten, (JHH:III:363, Bromé). Per Larsson och Anders Matsson i Fagerdal och Pål Andersson och Olof Persson i Gisselås anklagades för försummelse att skicka en soldat förlidna vår, och de fick plikta vardera 3 marker för tredsko, (Dmb ht 1685, § 5). Lars Anderssons sonhustru och änka Sara Månsdotter efter Per Larssons i Fagerdal, pretenderade av dennes fadershemman tredjemanslönen 30 daler silvermynt medelst ränta efter dess moder hustrun Gölin Olofsdotter. Per Nilsson hade köpt hemmanet och de rätta arvingarna till hemmanet var sonen Per Larsson, systrarna Gölin och Ingrid. Gölin var gift och hade en son Lars Torstensson, som begivit sig till Sverige och inte hörts av. Fadern hade köpt till Per Larsson ett hemman i Grenås för 76 daler silvermynt, men denne vanbrukade det och lämnade det öde och trängde sig in på fadersgården, där han brukade 1/3 av gården, (Dmb ht 1690, § 8).
  • Karin Larsdotter, 1645-1672, var maka till soldaten Pål Olofsson, som var död efter 1680 i Ede, (Kyr). Blev av rätten föravskedat, att Pål Olofsson som barnlös man är, skall ärva tvådelen efter sin hustru Karin Larsdotter, som död blev i barnafänge, i allom lösöre. Men tredje parten delas emellan den dödas fader, Lars Andersson i Fagerdal och salig hustru Karins samsyskon. Fadern därav halvparten och den andra till samsyskonen, broder broders lott, och syster systers lott. Angående de 4 riksdaler 1 ort Lars Andersson tillstår sig skyldig vara, så erkännes han förpliktad till Pål Olofsson genast betala. Sammaledes och ett års lön efter mätismanna ordom, (Dmb ht 1673, § 11). Tredjeman Pål Olofsson i Grubbegård krävde av Hemming Björnsson i Fyrås 7 daler och 24 öre kopparmynt i resterande knektlega, vilka Hemming inom 8 dagar skulle betala; legan var totalt 60 daler kopparmynt, (Dmb vt 1679, § 3).
  • Gölin Larsdotter, 1645-1703, var gift med ryttaren Torsten Snapphane, och hade med honom sonen Lars Torstensson, som begivit sig till Sverige och inte hörts av, (Dmb ht 1690, § 8).
  • Ingrid Larsdotter, 1645-1709, var gift med Per Eriksson, 1631-1678, som var soldat och bonde i familj 375 i Görvik 1, (Dmb ht 1704, § 9).
 • FAMILJ 182.
  Per Nilsson, 1635-1704, (C1), från familj 319 i Gisselås 2, hade köpt hemmanet 1686-09-18 för 75 riksdaler av Lars Andersson i familj 181, (Dmb ht 1686, § 13). 1680-11-26 överlät Per Nilsson och Pål Olofsson, 1650-1713, vardera 3/4 tunnland av en gård i Gisselås om totalt 1 och ½ tunnland till (svågern) Pål Andersson för 26 riksdaler, (Dmb ht 1680, § 10). Vid vårtinget 1682-04-07 i Hammerdal anklagade Olof Eriksson i Sikås följande personer; Per Larsson och Erik Matsson i Fagerdal samt Per Nilsson i Gisselås, för att de skulle ha brutit sönder hans bäverhus, rivit hål på taket och satt sin not utanför; dock visste käranden icke om de lyckats fånga någon bäver eller ej; sedan det visat sig att de svarande voro delägare i det område vid Öjån, där bäverkolonien var belägen, och att endast en omotiverad misstänksamhet från kärandens sida föranlett åtalet, blev detta ogillat av rätten, (JHH:III:363, Bromé). Per Jonsson i Gåxsjö hade försålt på Stockholmsmarknaden 5 eller 6 tjädrar, som han hade köpt av Per Nilsson i Fagerdal, (Dmb ht 1687, § 3). Pål Andersson i Gisselås och Per Nilsson i Fagerdal hade stämt Per Persson i Ede för deras jordepenningar, men inte inställt sig, varför de fick plikta 3 marker, (Dmb vt 1688, § 18). 1690 fanns i Fagerdal enligt rotelängden 2 personer: Anders Matsson och Per Nilsson. 1691 besvärade sig Per Nilsson över Olof Matsson i Ede för det han icke kan fullt utbekomma sin moders, Karin Persdotter, 1662-1710, (A1:2/144 och Tp), jordepenningar i Ede, eftersom Olof antagit hennes broder Per Perssons halva hemman och därpå bekommit 11 och 1/4 daler silvermynt, (Dmb ht 1691, § 12). Per Nilssons svågrar Pål Andersson i Gisselås och Pål Olofsson i Fyrås hade upprättat köp och kontrakt om Andersgården i Ede och Olof Matsson föregav skriften icke angå hemmanets lösen utan Sven Stenssons fordran; ärendet bordlades till nästa ting då alla skulle närvara, (Dmb ht 1691, § 12). Per Nilsson var gift omkring 1694 med Karin Persdotter, 1662-1747, (A1:2/144), från familj 775 i Hallen 6. Per Nilssons skattehemman i Fagerdal och 2 och ½ tunnland hade vid syn brister på hemmanet till ett värde av 32 daler silvermynt, vilka brister Per lovade att åtgärda inom 3 år, (Dmb vt 1698, § 33). Per Nilsson i Gisselås fick fasta på Lars Anderssons hemman i Fagerdal om 2 och ½ tunnland, (Dmb ht 1700, § 35:2). 1703-03-23 beviljades Per fasta på ett hemman i Fagerdal om 2 och ½ tunnland, som hade sålts utom börden, (Dmb vt 1703). Lars Persson i Sikås kärade återigen till Per Nilssons änka i Fagerdal om del i samma hem innestående jordepenningar, vilka han efter sin morfar Lars Andersson fordrar, (Dmb ht 1704, § 9). 1713-03-23 överlät framlidne Per Nilssons arvingar Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland till Olof Andersson Fagerdal, (1683-1750), från Solberg, (Lfr), familj 184 nedan. Barn:
  • Märet Persdotter, 1655-1722, (C1), gift 1687, (Dmb vt 1687, § 6), med Olof Eriksson i familj 399 i Görvik 3, (Dmb ht 1705, § 14).
  • Nils Persson Krus, 1656-1736, var soldat 1691-1715 i Hammerdal, då han fick avsked på grund av sjukdom, skada sedan 2 år, slag i vänster sida, (Sr). Hustrun Karin Larsdotter, 1660-1734, var möjligen från Sikås. Makarna och svärmodern, utan namn, tog nattvarden tillsammans 1696-05-17, (Com). Barn:
   • Per Nilsson Krus, 1691-1780, hemmansägare i familj 311 i Gisselås 1.
   • Lars Nilsson Krus, 1693-1719, omkom som soldat i katastrofen i Jämtlandsfjällen med Armfeldt.
   • Jon Nilsson Krus, 1695-1775, soldat senast i Laxsjö, Föllinge, gift 1725 med Karin Pålsdotter, 1692-1776, som möjligen var från familj 201 i Fyrås 1. Deras barn:
    • Kerstin Jonsdotter, 1730-1805, gift 1752 med Velam Markusson, 1722-1806, från Landsom, Sundsjö, senast bonde i Laxsjö, Föllinge.
    • Pål Jonsson Krus, 1732-1777, nybyggare i Laxsjö, Föllinge, gift 1759 med Anna Ingelsdotter, 1734-1824, från familj 34 i Åsen 5.
  • Karin Persdotter, 1660-1710, (Tp), var gift med dragon Olof Morman i Hammerdal enligt, (Dmb ht 1705, § 14).
  • Ingeborg Persdotter, 1666-1754, (Br), gift 1701 med Olof Persson Hök, 1657-1706, från familj 521 i Lorås 1, hemmansägare i familj 304 i Gisselås 1, och omgift 1706 med hemmansägaren i Gisselås 1, Jon Olofsson Pärlström, 1675-1712, från Sikås 11, familj 307 i Gisselås 1. Angående arv efter framlidne Olof Persson i Gisselås, vilken barnlös är död, förmentes med dess änka Ingeborg Persdotter, arvingarna nämligen Olof Eriksson i Görvik och dragon Olof Morman på deras hustrurs samt svägerskorna Barbro och Karin Persdotter. (Dmb ht 1705, § 14).
  • Britta Persdotter, 1699-1780, gift 1730 med korpralen Jonas Persson Flygare, 1700-1776, soldatson från Sikås, som var soldat mellan 1719 och 1753, alltså totalt 34 år, (Sr). Barnen:
   • Britta Jonsdotter, 1731-1796, gift 1752 med Zakris Nilsson Berggren, 1728-1796, nybyggare i familj 1032 i Yxskaftkälen.
   • Per Jonsson Ammarström, 1734-1820, gift 1758 med Kerstin Jonsdotter, 1734-1819, soldat och hemmansägare i familj 998 i Sikås 9.
   • Nils Jonsson Flygare, 1737-1810, gift med Helena Andersdotter, 1732-1824, från Lockne, Z, hemmansägare i familj 1049 i Yxskaftkälen 3.
   • Karin Jonsdotter, 1740-1819, gift med Olof Persson, 1740-1789, hemmansägare i familj 779 i Hallen 6.
 • FAMILJ 183.
  Olof Olofsson, 1673-1712, (Br), från familj 285 i Gåxsjö 2, gifte sig 1704 med änkan Karin Persdotter, 1662-1747, (A1:2/144), i familj 182, och fanns på detta hemman 1708, (Jb, Ti). Olof var gift första gången 1703 med Ingeborg Persdotter, 1683-1703, från Strand, Ström, då han var bonde i Gåxsjö 2.
  • Olof Olofsson Berg, 1705-1742, avled som soldat under garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Sr). Olof Berg 32 år till och med 1741 och modern Karin 75 år, som finns till och med 1746, (A1:2/144, Åsen).
 • FAMILJ 184.
  Olof Andersson, 1683-1750, (Tp), från familj 609 i Solberg 4, (Lfr), övertog 1713-03-23 av framlidne Per Nilssons arvingar Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Kom för rätten Jon Andersson i Solberg uppläggande en med sina bröder Olof, Per och Anders Anderssöner och svågern Hans Olofsson i Gåxsjö samt med sin gamla svärfars fulla vilja och samtycke den 19 mars 1711 under goda mäns bevittnande upprättad skrift om syskonlösen uppå den honom 1709 i november gjorda rättens resolution, (Dmb vt 1711, § 6). 1712 kärade Olof Andersson i Solberg till sin svärfader Per Hansson i Skallgård, Fyrås 7, (Dmb ht 1712, § 3). 1719 fick Olof gå in som dragon Fagerdal i stället för Nils Olofsson Gisselberg, som omkom i december 1718 i den stora fjällkatastrofen, (Rul). 1725 omtalades hur Olofs hustru Lisbet Persdotter, 1685-1772, från familj 286 i Fyrås 7, efter ett gräl hade blivit överfallen av pigan Margareta Israelsdotter från Sikås, som hade en syster Karin i Sikås, (Dmb ht 1725, § 5). 1727 klandrade han ett hemmansbyte och lovade att syta sin svärmoder, (Dmb ht 1727, § 4). Olof Andersson var nämndeman 1727-1740, (Dmb). Olof Andersson i Fagerdal, sonen Per Olofsson, farbrodern Jon Andersson, systersonen Anders Hansson i Gåxsjö och brodern Anders Andersson omtalades 1738, (Dmb vt 1738, § 15). 1743-04-07 överlät Olof Andersson och hustrun Lisbeta Persdotter Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland till sonen Anders Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Anders Olofsson, 1712-1778, hemmansägare i familj 185 i Fagerdal 2.
  • Per Olofsson Bergman, 1716-1789, hemmansägare i familj 186 i Solberg 4.
  • Barbro Olofsdotter, 1718-1811, gift 1739-11-04 med Per Larsson Kämpe, 1710-1787, som var soldat, hemmansägare och danneman i familj 949 i Sikås 4.
  • Britta Olofsdotter, 1720-1805, (A1:2/168), gift 1746-06-22 med Jöns Eriksson Stenberg, 1716-1760, (Br), som 1745-04-27 blev hemmansägare i familj 507 i Håxås 3.
 • FAMILJ 185.
  Anders Olofsson, 1712-1778, från familj 184, övertog 1743-04-07 av föräldrarna Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Anders var hemmansägare och danneman i Fagerdal 2, (Tp), gift 1738-11-05 med Lisbet Persdotter, 1709-1778, (Tp), från familj 5 i Bye. Sannolikt var makarna barnlösa. 1760 fick Anders Olofsson i Fagerdal och hans piga Karin Andersdotter vardera böta 10 daler silvermynt för brott mot tjänstehjonsstadgan, (Dmb ht 1760, sid 182). 1763-11-17 överlät makarna ½ hemmanet av Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland till Olof Persson. Per Olofsson i Solberg klagade över att brodern Anders Olofsson hade sålt deras fadershemman i Fagerdal till sin hustru Lisbet Persdotters systerson Olof Persson, 1740-1789, som var dräng i Fagerdal och sedan hemmansägare i Hallen 6, för 400 daler silvermynt. Modern Lisbet Persdotter skulle höras vid nästa ting om försäljningen, (Dmb ht 1764, sid 186). Bouppteckningen efter änkan Lisbeta Persdotter i Fagerdal, FII:1, (1742-1790), sid 54a.
 • FAMILJ 187.
  Måns Olofsson, 1753-1829, från familj 557 i Lorås 4, var torpare och barnalärare i Fagerdal 2, och gift 1790 med torparänkan Kerstin Larsdotter, 1758-1842, i familj 186 i Solberg 4. Vid sockenstämman 1779 fick Måns Olofsson och skolmästaren Sven Svedberg rätta sig efter att stämman tyckte att valla kor var viktigare än skolgången. 1816-09-20 hölls syn och värdering av Måns Olofssons och Kerstin Larsdotters odelstorp under skattehemmanet Fagerdal 2, och på vilket torp Kerstin hade erhållit fasta 1797-01-23. Torpet är beskrivet, och besittningsrätten skulle lottas mellan 4 söner och 2 flickor, och föräldrarna fick sitt födoråd ordnat. Torpet värderades till 166 riksdaler 32 skilling banco, och sonen Olof Månsson vann lottningen om torpet, (Dmb ht 1816, sid 38). Barn:
  • Olof Månsson, 1791-1881, hemmansägare i familj 190.
  • Lars Månsson Lindahl, 1793-1877, bl. a. fjärdingsman i familj 191.
  • Jonas Månsson, 1796-1857, gift 1827 med änkan Cecilia Svensdotter, 1776-1870, från familj 875 i nybygget Skallsjön, hemmansägare i Gisselås 2. 1839 överlät makarna Gisselås 2 om 1 tunnland till Nils Nilsson, familj 328 i Gisselås 2, (Lfr). 1857-09-18 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådsmannen Jonas Månsson i Gisselås, FII:10 (1850-1859), sid 1369, bröstarvingar saknades.
  • Susanna Månsdotter, 1799-1863, gift med Elias Persson, familj 808 i Hallen 1.
  • Måns Westin, 1803-1880, sockenskräddare och arrendator i Fyrås 6, gift 1830-04-18 med Karin Jonsdotter, 1807-1892, från familj 9 i Bye, Hammerdal. Bouppteckning för Måns Westin, F II/14, 1880-1884, sid 166. Bouppteckning för Karin Jonsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 587. Barn:
   • Kerstin Månsdotter, 1831-1862, gift med Jonas Hansson, 1823-1900, i familj 839 i nybygget Kilen. Deras son var kaptenen och kulturpersonligheten Hans Westin, 1855-1908, i Östersund, (Hk 1996).
   • Jonas Westin, 1833-1900, hemmansägare och gästgivare i Ollsta, Häggenås, gift 1861 med Britta Svensdotter, 1833-1880, från familj 1026 i Viken 2, Hammerdal.
  • Lucia Månsdotter, 1806-1883, gift med Olof Olofsson, familj 296 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 188.
  Måns Persson, 1747-1828, från familj 186 i Solberg 4, var hemmansägare i Fagerdal 2, och han hade som maka Anna Persdotter, 1734-1822, från familj 778 i Hallen 6. Som jordelösen hade Måns Persson avstått ett torp i Fagerdal till sin broder Jon Persson, (Dmb ht 1783, sid 353). Torpstället synades, och det skulle anläggas på backen på hälften av det torp, som brukades av dragon Christen Dahlstedt, (Dmb vt 1784, sid 19). Måns Persson meddelade rätten att han skulle ta hand om sin broder torparen Jon Persson, som var vanlytt till händer och fötter, och därför inte kunde förtjäna sig föda och kläder, (Dmb vt 1785, sid 201). Måns Persson i halva skattehemmanet Fagerdal 2 hade övertagit hemmanet av sin farbroder Anders Olofsson. Efter lottning mellan sina bröder hade Måns också vunnit besittningen om den andra halvan, och han erhöll fastebrev 1776-09-14 på hemmanet, (Dmb vt 1799, sid 223). 1802-03-22 överlät brodern Olof Dalbom hemmanet Solberg 4 om 1 tunnland till Måns Persson, (Lfr). 1801-11-23 sålde Måns Persson sin halva av skattehemmanet Solberg 4 om 1 tunnland till sin svåger Hans Svensson och sin syster Barbro Persdotter för en köpesumma av 266 riksdaler och 32 skilling, (Dmb ht 1801, sid 50). 1810-03-23 överlät makarna Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland till sonen Per Månsson, (Lfr). 1848-11-23 överlät framlidne Måns Perssons arvtagare ett odelstorp under Solberg 2 till Per Månsson, (Lfr). Barn:
  • Per Månsson, 1779-1855, hemmansägare i familj 189.
 • FAMILJ 189.
  Per Månsson, 1779-1855, från familj 188, gift 1807-03-30 med Britta Zakrisdotter, 1769-1858, från familj 1032 i Yxskaftkälen, övertog 1810-03-23 Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland, av föräldrarna, (Lfr). 1826-03-15 överlät Per Månsson och makan Britta Zakrisdotter ett torp om 1/4 tunnland skatte under skattehemmanet Fagerdal 2 till pigan Ingeborg Abrahamsdotter som belöning för den trohet och beskedlighet Ingeborg hade visat under trettio år tjänst hos honom och fadern , (Dmb vt 1827, sid 106). 1828-03-26 sålde bonden Per Månsson skattehemmanet Fagerdal om 2 och 1/2 tunnland - härav 1/4 tunnland - till torparen Olof Månsson. (Lfr). 1837-02-21 överlät makarna Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland till sonen Måns Persson., (Lfr) 1848-11-23 överlät Måns Perssons arvtagare ett odelstorp under Solberg 2 till Per Månsson, (Lfr). 1839-05 hölls arvsdelning hos bonden Per Månsson i Fagerdal, FII:7 (1835-1839), sid 916. Bouppteckning efter avlidne Per Månsson hölls 1855-11-24, FII:10 (1850-1859), sid 1332. Barn:
  • Måns Persson, 1812-1903, hemmansägare i familj 192.
 • FAMILJ 190.
  Olof Månsson, 1791-1881, från familj 187, gift 1818-12-27 med Marget Nilsdotter, 1793-1881, från familj 322 i Gisselås 2, var hemmansägare och ambulerande barnalärare i Fagerdal 2. 1816-09-20 hölls syn och värdering av Måns Olofssons och Kerstin Larsdotters odelstorp under skattehemmanet Fagerdal 2, och på vilket torp Kerstin hade erhållit fasta 1797-01-23. Torpet är beskrivet, och besittningsrätten skulle lottas mellan 4 söner och 2 flickor, och föräldrarna fick sitt födoråd ordnat. Torpet värderades till 166 riksdaler 32 skilling banco, och sonen Olof Månsson vann lottningen om torpet, (Dmb ht 1816, sid 38). 1828-03-26 sålde bonden Per Månsson ovan skattehemmanet Fagerdal om 2 och 1/2 tunnland - härav 1/4 tunnland - till torparen Olof Månsson. (Lfr). 1847-11-24 överlät Olof Månsson och hustrun Marget Nilsdotter Fagerdal 2 om 1/4 tunnland till Johan Olofsson i familj 195, (Lfr). Barn:
  • Måns Olofsson, 1819-1905, gift med Elin Nilsdotter, familj 176 i Fagerdal 1.
  • Karin Olofsdotter, 1821-1854, gift med Anders Andersson Blix, 1820-1898, hemmansägare i familj 173 i Fagerdal 1.
  • Nils Olofsson, 1824-1912, gift med Marget Danielsdotter i familj 585 i Solberg 1.
  • Olof Olofsson, 1827-1912, gift med Lisbet Eriksdotter, familj 1001 i Sikås 9.
  • Johan Olofsson, 1829-1900, hemmansägare i familj 195 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 191.
  Lars Månsson Lindahl, 1793-1877, från familj 187, gift 1826-04-02 med Ingeborg Abrahamsdotter, 1790-1879, från Hallen, Hammerdal, var skräddare, torpare och fjärdingsman i Fagerdal 2. 1826-03-15 överlät Per Månsson och hustrun i familj 189 ett torp under Fagerdal 2 till Ingeborg Abrahamsdotter, (Lfr). Barn:
  • Måns Larsson, 1826-e 1886, gift 1857-02-19 med Britta Pålsdotter, 1827-1859, från familj 549 i Lorås 3, var bonde, kolportör, och barnalärare i Fagerdal 2, bodde i Marby, Z, år 1886. Bouppteckning för Britta Pålsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 4, inga bröstarvingar.
  • Lisbet Larsdotter, 1828-1908, familj 194.
  • Kerstin Larsdotter, 1831-1905, gift 1855 med Anders Grelsson, 1825-1905, Bank-Andrias, från familj 211 i Fyrås 1, hemmansägare i Högarna 1:18, Häggenås.
 • FAMILJ 192.
  Måns Persson, 1812-1903, från familj 189, gift 1837-04-09 med Ingeborg Eriksdotter, 1814-1874, från familj 537 i Lorås 2, övertog 1837-02-21 av fadern Per Månsson och hustrun Britta Zakrisdotter Fagerdal 2 om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Bouppteckning för Måns Persson, F II/19, 1901-1903, sid 446. Bouppteckning för Ingeborg Eriksdotter, F II/13, 1875-1879, sid 44.
  • Dottern Britta Månsdotter, 1839-1896, gift 1867-04-11 med Nils Jonsson, 1839-1890, från familj 66 i Ede 3, inga barn, hemmansägare i Fagerdal 2. Bouppteckning för Nils Jonsson, F II/16, 1890-1894, sid 29. Bouppteckning för Britta Månsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 330.
 • FAMILJ 193.
  Anders Persson, 1822-1898, från familj 847 i nybygget Länglingen, gift 1861-04-07 i Ström, Z, med Bengta Eriksdotter, 1838-1921, från Stamsele, Ström, var hemmansägare i Fagerdal 2. Bouppteckning för Anders Persson, F II/18, 1898-1900, sid 198. Barn:
  • Karin Andersdotter, 1863-1940, och brodern Erik Andersson, 1865-e 1941, sålde gården 1928 till Göran Göransson, 1887-1957, från Henningskälen, (Bygd och Folk 1949/380). Gården finns på bild JRi580 i Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 194.
  Nils Jönsson, 1826-1908, från familj 731 i Hallen 1, gift 1853-11-27 med Lisbet Larsdotter, 1828-1908, från familj 191, var hemmansägare senast i Fagerdal 2. 1848-11-24 överlät Jöns Mårtensson och hustrun Karin Nilsdotter Hallen 1 om 11/12 tunnland, härav ett ½ hem, till vardera Mårten Jönsson och Nils Jönsson, (Lfr). Sunnanflokälen, Hallen 5:32, hade som första åbor Olof Ersson och Nils Jönsson som flyttade dit omkring 1849. Makarna hade 9 barn:
  • Lars Nilsson, 1856-e 1878, gift 1878 till Nordsjö, Ramsele, Y.
  • Nils Nilsson, 1858-1930, skräddare, handlare och torpare i Bye 1, Hammerdal.
  • Måns Nilsson, 1860-1935, torpare och skomakare i Fagerdal 1, Hammerdal.
  • Karin Nilsdotter, 1862-1908, bagerska i Fagerdal, Hammerdal.
  • Mårten Nilsson, 1864-1941, hemmansägare och arbetare i Fagerdal 2, gift 1890-06-29 med Alma Johanna Hedström, 1871-1891, från Silsjönäs, Fjällsjö, Y, och omgift 1894-10-14 med Emma Karolina Eriksdotter, 1870-1904, från Ottsjön, Föllinge. Bouppteckning för Alma Johanna Hedström, F II/16, 1890-1894, sid 369. Bouppteckning för Karolina Eriksdotter, F II/20, 1904-1905, sid 302.
  • Jöns Nilsson, 1866-1936, gift 1902 till Brunflo.
  • Ingeborg Nilsdotter, 1868-1895, gift 1893-02-05 med Emil Leonard Hedström, 1870-e 1896, bonde till 1896 i Fagerdal 2, sedan i Silsjönäs, Fjällsjö, Y. Bouppteckning för Ingeborg Nilsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 117.
  • Lisbet Nilsdotter, 1870-e 1941, gift 1891 med Jonas Johansson, 1868-1939, som var lägenhetsägare i Yxskaftkälen, Hammerdal.
  • Kerstin Nilsdotter, 1873-1963, gift med Jöns Jönsson, 1870-1921, i familj 196 nedan.
 • FAMILJ 195.
  Johan Olofsson, 1829-1900, från familj 190, gift 1850-12-26 med Anna Andersdotter, 1825-1907, från Hallen, Hammerdal, var hemmansägare i Fagerdal 2. 1847-11-24 överlät Olof Månsson och hustrun Marget Nilsdotter, familj 190, Fagerdal 2 om 1/4 tunnland till Johan Olofsson, (Lfr). Bouppteckning för Johan Olofsson, F II/18, 1898-1900, sid 538. Barn:
  • Olof Johansson, 1852-e 1941, arbetare i Fagerdal.
  • Marget Johansdotter, 1856-1916, arbetskvinna i Fagerdal, barnen kallar sig Norrman.
  • Anders Johansson, 1858-1912, arbetare och bonde i Fagerdal 2, gift 1890 med Kerstin Persdotter, 1856-1915, från familj 23 i Bye 1, där Anders senast var hemmansägare.
   • Sonen Per Andersson, 1894-1983, var hemmansägare i Bye 1, gift 1917 med Ingeborg Svensson, 1895-1978, från familj 11 i Bye 1.
  • Johan Johansson, 1862-e 1941, Skinn-Johan, gift 1884 med Kerstin Svensdotter, 1860-e 1941, var senast hemmansägare i familj 369 i Grenås 3, Hammerdal. Makarna finns bland annat på bild #77509 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Karin Johansdotter, 1867-1934, gift 1891 med Per Westin, 1862-1928, torpare i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 196.
  Jöns Jönsson, 1839-1908, från familj 731 i Hallen 1, gift 1869 med Anna Månsdotter, 1845-1918, från familj 1003 i Sikås 9, var hemmansägare i Fagerdal 2, som han köpte 1882, (SGG). Barn:
  • Jöns Jönsson, 1870-1921, hemmansägare i Vitgården, Fagerdal 2, gift 1902 med Kerstin Nilsdotter, 1873-1963, från familj 194 i Fagerdal 2.
  • Per Jönsson Levin, 1880-1956, hemmansägare i Fagerdal 1, gift 1903 med Lisa Andersdotter, 1880-1941, familj 172 i Fagerdal 1.
  • Måns Jönsson, 1886-1931, hemmansägare i Sörgården, Fagerdal 2, gift 1926 med Gölin Olofsdotter, 1894-1962, från Sikås 1.
Bar

 

Ungdomslek i Hammerdal.

Är det möjligt att känna igen ungdomarna ?
Här har man fest i Annåsbodarna, ett ödesböle mellan Bye och Fagerdal, vid en så kallad buhelg omkring 1923. Man dansar en form av ringlek. Ringlekarna skulle förr alltid föregå den riktiga dansen. Det brukar anses att de danser som förekommer idag har sitt ursprung i ringlekar. (Hk 1999/29).
Ungdomslekar
Jag bedömer att:
Nr 1: Jonas Frykberg, född 1896 i Fagerdal, nr 2: Anna Andersson-Stenberg, född 1898 i Fagerdal, kusin med nr 1, nr 3: Gunilla Andersson, född 1899, syster till nr 2.
Om du känner igen någon, meddela mig så ska jag lägga till namnet.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.