Ede by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman138 familjer i hemmanen Ede 1 - 11 från 1600-talet till början av 1900-talet, samt Lycktorpet, Tannsjön och Tingsjön från 1800-talet. Länsmännen i Knutsgård samt några officerare i Herrgården finns också nämnda. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu. Grubbegård och Svensgård i Ede har försvunnit i dagligt tal samt i jordregistret och lagfartsboken, (Hk).
 • Brukaren av Svensgård 1443 hette Sven och en Sven var även ägare år 1500, men det torde då ha rört sig om den förste Svens sonson. 1527 var dennes son John Svensson ägare av gården. Ägaren hette 1540 Björn Jonsson, men 1566 heter ägaren Erasmus, liksom även 1568 och 1570, (Hk).
 • Olov Kettilsson på Ede var nämnd som lagrättsman på lagtinget Sproteid, Frösön, år 1526 och även på skattetinget år 1533. Omkring år 1530 var han och Knut Eriksson, båda i Ede, två av de 9 vittnen, som lämnade uppgifter om vilka egendomar, som hörde till kyrkan och Prästbordet, (Hk).
 • 1540 bestod Ede by av 4 gårdar. Brukaren av Knutsgård hette Olof Knutsson. 1566, 1568 och 1570 var brukaren Hans Olofsson och då fanns det 9 gårdar i byn. Nämnde Hans var möjligen en son till företrädaren, men han var nog död före 1613, då han inte finns med i protokollen från räfsten, däremot finns sonen Olof Hansson i Ede 2 vid tiden för räfsten 1613, (HG, Hk).
 • 1749-11-14 hade dragon Johan Hansson Springare, 1720-1791, från Håxås, fått tillstånd att bygga ett nytt torp på löjtnantboställets mark i Ede, och som betalning utföra dagsverken på löjtnantbostället, (Dmb vt 1757, § 10, sid 200).
 • Ede 1A, Knutsgård, Herrgården: 
  FAMILJ 27.
  Nils Svensson, 1590-1620, (Br), var möjligen från familj 652 i Åsen 2, (Pj). Nils hade svurit svenske kungen trohetsed och kunde 1613 så 2 ½ tunnor på gården. Den ena tunnan tillkom hans moder Ingeborg, som hade sin del fri. Den andra tillhörde Nils och hans bröder, vilka hade förbrutit sin del, eftersom de inte hade presenterat sig. Nils dömdes att årligen betala 1 ½ mark i landskyld, (Rmj), Nils fanns även 1615 i Knutsgård, men 1633 var han ersatt av Erik Hansson, familj 31, (Jb). Nils eventuella familj är okänd.
 • FAMILJ 28.
  Olof Hansson, 1580-1630, (Br), och brodern Erik Hansson, familj 31, bygslade 4 mälingar, (4/6 tunnland), år 1615 i Knutsgård, Ede, (Byg). Musketerare och pikenerar på 1600-talet1600 och 1607 betalade han tiondet i Knutsgård, (Ti). 1611 var Olof knekt för de dansk-norska styrkorna, (Rmj). Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. I landsskylds- och jordeböckerna mellan 1633 och 1645 fanns Olof fram till 1638, då han var ersatt av sonen Hans Olofsson. 1621 och 1622 var Olof nämndeman på Frösön och i Hammerdal, (Dmb). Länsman Christian Andersson klagade att Per Persson i Andersgård, (Ede), hade för några år sedan byggt upp ett fäbodställe på kronoägorna, som ha tillhört Knutsgård, där länsmans hemman är, vilket Daniel Olofsson i Gåxsjö, 67 år, och Olof Olofsson på Åsen, 70 år, efter avlagd ed vittnade, att när de för 40 år sedan bodde på Knutsgård, brukade de samma ägor oklandrat och de andra grannarna hade sina på andra ställen. Eljest tillstår ock Per Persson för rätten att han för 4 år sedan uppbyggde husen, varför erkänner rätten skäligt att Per Persson därifrån avträder och fick plikta 3 marker silvermynt. Anbelangande Vik fjällfiske, betygade Daniel och Olof Olofs söner, att medan de bodde på Knutsgård brukade ibland de 8 grannarna detta Vikfjällfiske, och de 4 grannarna Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson hade sitt på andra ställen; varför erkänner rätten skäligt, att dessa 4 grannar skola därifrån avträda, och kronohemmanet blir ibland de 8 lika intresserat, (Dmb ht 1674, § 19). Bröderna Olof och Erik Hansson kan möjligen vara söner till Hans Olofsson i Knutsgård, som var brukaren på detta hemman 1570, (HG). 1645 fanns Agnes Persdotter som husfolk hos sonen Hans Olofsson, (Mtl).
  • Olof Olofsson, 1604-1695, gift med Märet Andersdotter, familj 699 i Åsen 7.
  • Hans Olofsson, 1605-1658, hemmansägare i familj 29 i Ede 1A.
 • FAMILJ 29.
  Hans Olofsson, 1605-1658, (Dmb ht 1659, § 12), från familj 28, bygslade 1630 2 ½ tunnor efter änkan Agnes, som 1633 stod för 3 tunnor, och kunde bärga 20 lass hö, hade 4 kor, 7 småfän, 1 häst och del i fiske, (Byg och Jb). Hans var nämndeman 1637 i tingslaget, (Dmb), och 1645 var hemmanet på 2 och 2/3 tunnland, (Jb). 1645 hette hustrun Rådgerd Andersdotter, och hon ersatte maken 1660-1663, (Mtl, Jb). Barn okända. Alltså blev med tolvmännens samt vederparternes gottfinnande avhandlat och slutit, att länsman Måns Andersson besitter salig Hans Olofssons gård i Ede, vilken här efter för cronogård om 3 tunnland utsäde beräknas skola och Måns Eriksson i Mo utbetalar till arvingar och kyrkan för 1 och 2/3 tunnland od 18 riksdaler, 30 riksdaler. Sedan Nils Olofsson i Gåxsjö 2/3 tunnland med 12 riksdaler och Jon Eriksson i Fyrås 2/3 tunnland med 12 riksdaler. Och skall samma deras jord som för detta crono skriven varit har, här efter för deras rätte odeljord skrivas och räknas, där oppå dem fullkomligt fastebrev givas skall, (Dmb ht 1659, § 12). (Kronan gjorde alltså ett ägarbyte genom att man tog tre kronohemman på tillhopa 3 tunnland i Mo, Gåxsjö och Fyrås och lät brukarna köpa dem, men i stället för att betala till kronan, så betalade man till Hans Oofssons arvingar och kyrkan, och gjorde Hans hemman till ett kronohemman för länsmannen). Länsman Måns Andersson uppbjöd övre Knutsgård om halvt tredje tunnland, som för pant utsatt är, första gången, (Dmb ht 1660, § 3).
 • FAMILJ 30.
  Christian Andersson Lund, 1625-1682, (Dmb ht 1682, § 4), från Skellefteå, var svensk länsman i Hammerdal från 1671, och han bodde senast på Öst i Högen i Ede, (Jb). 1671 krävde borgmästaren David Persson ifrån Piteå länsman Christian Andersson Lund med stöd av en skuldförbindelse av år 1659 på en summa av 295 riksdaler. Beloppet hade Christian lovat att betala till en hustru Barbro Johansdotter. Av detta var endast 111 daler betalda. Christian invände, att han förvarade sina arvsdokument i Skellefteå, och att han betalt mer än 111 daler, och att han dessutom betalt salig Anders Jonssons änka, hustru Sophia Johansdotter, ett belopp, som han lovade att bevisa. Rätten hänsköt målet till Piteå för vidare handläggning, (Dmb vt 1673, § 9). Brofogden Rael Eriksson anklagade länsman Christian Andersson ej ha vid gästgivaregården i Ede uppsatt miltavlan, den resande man till rättelse efter 8 punkten i 1664 års krögare ordinanties innehåll, därifrån han ej undfalla kunde, fördenskull för tredsko och försummelse sakfälldes han med 3 marker, (Dmb ht 1675, § 4). Christian var 1677 upptagen för två kronohemman om 3 tunnland respektive 2 och ½ tunnland, Ede 1A och Ede 1B, (Jb). 1678 uppbjöd han tredje gången Nils Andersson hemman i Högen om 2 tunnland, som han köpt för 36 daler silvermynt, (Dmb vt 1678, § 16). Länsman Christian Andersson beviljades fastebrev på Nils Anderssons hemman i Ede om 2 tunnland, köpt för 36 riksdaler, (Dmb ht 1679, § 16). Christian Andersson Lund hade bedrivit lönskeläge med Britta Clementsdotter i Västerbotten och båda hade fått plikta för detta 1664-11-26. I en förlikning om barnet hade Christian lovat att betala 35 daler kopparmynt till barnets uppfostring, men ej fullgjort detta åtagande. Rätten beslöt att han omgående skulle betala den summan till modern, och ytterligare 15 daler kopparmynt för moderns besvär om betalningen, (Dmb ht 1678, § 7). 1691 uppgavs att Christian Anderssons hemman om 5 och ½ tunnland i Ede hade varit ett länsmanshemman, men från 1685 hade det blivit löjtnantsboställe, (Dmb ht 1691, § 3). Christians hustru hette Kerstin Olofsdotter, 1625-1690, (C 1). Christian Andersson Lund förekommer ganska ofta i dmb från den tiden och uppenbarligen var han en liten bråkstake, kanske var han som sin bror i Offerdal; en man som såg förnämare och bättre ut än hans stånd och kondition var, vilket yttrades av Urban Hjärne, (1641-1724, läkare mm, bosatt i Stockholm, omnämnd i Jämten 1917, sid 106), vid ett besök i Offerdal 1685, (Hk 1989). Christian Lund hade styvsonen Olof Eriksson, (Dmb ht 1682, § 4). Barnen är inte säkra ännu.
  • ?Britta Christensdotter, 1667-1732, var möjligen den som var gift med Per Hansson (Blix), 1649-1715, som var hemmansägare i familj 286 i Fyrås 7.
 • Länsmän som bodde i Knutsgård, Ede på 1600-talet.
  • Måns Andersson Spiellerus, död efter 1667, var länsman 1659-1664, (Dmb ht 1664, § 16). Guvernören Clas Stenskjöld hade beslutat att tillsätta svenska länsmän i tingslagen, och man beslöt att länsman Måns Andersson skulle besitta salig Hans Olofssons gård, och den skulle nu upptas som kronogård om 3 tunnland, (Dmb ht 1659, § 12). Befallningsmannen efterfrågade om inga saker voro på förra hållna laga tinget, av länsmannen Måns Andersson förtegade. Så föregavs av kyrkoherden Hr Erick, det Karin Olofsdotter i Ede har beryktat Pål Perssons hustru ibidem, att hon skulle umgänge haft med en ryttare, vilken sak henne ej kunde övertygas, utan konan Karin Olofsdotter måste taga sina ord tillbaka, och bekänna dem vara av intet värde. Blir alltså länsman Måns Andersson för denne sakens undandöljande sakfälld till 40 marker, (Dmb vt 1662, § 11). Tolvmännen beviljade samtliga Måns Andersson Spielle 3 stycken hästar av Hammerdal, att honom förhjälpa med boförningen till Brunflo, här ifrån Hammerdal, och således bliva honom kvitt. (Dmb ht 1666, § 25).
  • Mårten Tedt, fanns 1664-1665 som länsman på hemmanet i Ede, (Dmb ht 1664, § 2). Länsman Måns Spiellerus ovan hade 1664 många ekonomiska krav på Mårten Tedt, (Dmb ht 1664, § 2, 3, 15). Mårten Tedt hade som gäld tagit boskap som tillhörde Måns Spiellerus, och Måns blev tagen i arrest. Tedt måste föda honom i arresten. Rätten beslöt att Spiellerus till Tedt skulle betala 4 riksdaler för hans omkostnad på boskapen, (Dmb ht 1664, § 16).
  • Clas Isaksson Tjock, fanns 1666-1671 som länsman i Knutsgård, Ede, (Dmb ht 1671, § 6). Under sina gårdar behövde länsmannen Clas Isaksson Tjock för sina gårdar; Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson i Ede, Lars Persson i Bye, Per Persson Ede och Johan Olofssons änka i Andersgård, vad de för samma land giva ville, vilka sig omsider förklarade efter nämndens gottfinnande och utfästande tillhopa årligen giva 4 daler 16 öre silvermark, (Hk 1972/39). Länsmannen Claes Isakson Tjock, besvärade sig över kyrkoherden, vällärde herr Erik Hedsander, det han förmedelst sitt öl- och brännvinssäljande, på sön- som söckendagar, tager all hans näring från honom fast han honom sådant tillförne tillsagt haver; Herr Erik lovade här efter sådant avstå, och detsamma Tjocken med uppsträckta händer upplåta och efterlåta, (Dmb ht 1666, § 4). 1671 lovade länsman Claes Isaksson Tjock och Nils Andersson Ede med sina lagmän, att till nästa ting samla gamla män, som kunde betyga vad som gällde enligt urminnes hävd om fisket i Edsforsen, (Dmb ht 1671, § 6). Claes Tjock var död senast 1692-06-12 då hustrun Kerstin Henriksdotter, död 1708-07-14 (Tp), stod som änka i kommunionslängden.
  • Erik Andersson, 1650-1681, (Kyr), gift med kyrkoherdedottern Agnes Persdotter, 1660-1729, från Hede, Härjedalen, fanns som länsman i Ede 1681, (Dmb ht 1681, § 5). Agnes var änka i oktober 1681, och gifte om sig med hemmansägaren och kyrkvärden Edfast Halvarsson i By, Rödön. Löjtnant Carl Rosenstierna pretenderade av Edfast 1689, att denne skulle stå för hustruns skyldigheter för hemmanet, då det befunnits vara illa hävdat och bebyggt. Agnes dömdes att betala 40 daler kopparmynt för 2 års skador, (Dmb ht 1689, § 9).
  • Anders Olofsson Wall, död e 1687, var länsman 1683-1685 i Ede, Hammerdal, och under 1686 var han landbonde på hemmanet, (Dmb ht 1689, § 12). Löjtnant Anders Cury antog halva länsmanshemmanet i Ede, andra halvan bekom länsman Anders Olofsson, (Dmb vt 1683, § 13). 1686-05-14 hölls besiktning av länsmansgården i Ede, där Anders Olofsson Wall var länsman. Byggnaderna var i mycket dåligt skick och Wall dömdes att bland annat bygga en ny stuga och en mjölbod väster om gården, (Dmb vt 1687, § 19).
 • Några officerare som bodde i Knutsgård, som 1685 blev boställe för löjtnanten och kaptenen vid majorens kompani, och som kom att kallas Herrgården, (Dmb ht 1691, § 3).
  • FAMILJ 1126 i Åsen 7.
   Anders Cury Treffenberg, 1644-1700, (C1), antog som löjtnant halva länsmanshemmanet i Ede, andra halvan bekom länsman Anders Olofsson, (Dmb vt 1683, § 13). Fler uppgifter om Anders Treffenberg finns i familj 1126 i Åsen 7. Bland barnen:
   • Sonen Carl Treffenberg, 1681-1743, gift 1709-08-15 i Berg, Z, med kyrkoherdedottern Helena Drake, 1679-1755, var senast kapten vid Jämtlands regemente, och makarna hade tre barn födda i Ede mellan 1710 och 1717.
  • FAMILJ 568 i Mo.
   Olof Mosesson Lund, 1683-1758, bodde med sin familj i Herrgården i Ede, innan han 1717-06-27 köpte hemmanet Mo 1, där fler uppgifter finns i familj 568.
  • FAMILJ 1127.
   Georg Patrik Rickman, 1713-1791, överstelöjtnantson från Eltnäset, Berg, Z, gift med Hedvig Hammarsköld, 1731-1811, majorsdotter från Åkeräng, Sunne, Z, var senast kapten vid Jämtlands regemente och bodde med sin familj i Ede. 1811-04-22 hölls bouppteckning efter änkefrun, kaptensänkan, avlidna Hedvig Hammarskjöld i Ström, FII:3, 1807-1819, sid 326. Barn:
   • Johan Carl Rickman, 1753-1829, var gift 1791-04-26 med Anna Margareta Huss, 1773-1837, kyrkoherdedotter i Hammerdal. Johan Carl Rickman blev volontär vid regementet 1767, fänrik 1771, löjtnant 1776 och stabskapten 1786, fick avsked 1806, (Jä 1963/65). Ryska krigsfångarna Peter och Iankim Karphoff placerades 1808 hos kapten Rickman på Ede militärboställe, (Jä 1966/155). 1799 omfattade kaptensbostället i Ede, Hammerdal, 5 och ½ tunnland, (Dmb ht 1799, sid 284). Efter hösttinget 1814 hade änkan Kerstin Larsdotter, 1762-1836, i Fyrås och kapten Johan Carl Rickman mötts hos bonden Arndt i Fyrås och kommit i kraftig ordväxling. Enligt flera vittnen hade Rickman uttryckt hotelser och falska anklagelser mot Kerstin. Rätten dömde kapten Rickman att böta 14 riksdaler 32 skilling banco för sin missfirmelse av Kerstin, och Kerstin fick böta 12 riksdaler 8 skilling för sin missfirmelse av kapten Rickman, vilken senare inte var nöjd med rättens utslag, (Dmb vt 1815, sid 413). Fru Anna Margareta Rickman född Huss, fick fasta 1818-04-03 på Fyrås 2, Storbränna, om 5/6 tunnland, säljare Johan Carl Rickman, (Lfr). 1829-04-08 hölls bouppteckning efter den avlidna kaptenen Carl Rickman i Böle, Fyrås, FII:6, 1830-1834, sid 677.
    • Dottern Anna Carolina Rickman, 1797-1883, fick fasta 1822-11-22 på Storbränna om 5/6 tunnland, säljare var hennes föräldrar, (Lfr). Hon var gift 1823-01-12 med Knut Knutsson Kort, 1789-1835, från Västgård, Kall, Z, som var korpral i Storbränna och Böle, Fyrås. Drängarna Daniel Olofsson, Knut Knutsson och Olof Knutsson dömdes till böter om vardera 5 riksdaler för dryckenskap i Prästgården, Hammerdal, (Dmb vt 1811, sid 54). 1826-11-23 överlät Anders Ståhl och hustrun Karin Olofsdotter torpet Böle under Fyrås 2 till Knut Kort och Anna Carolina Rickman, (Lfr). Fältjägare Anders Stål fick fasta 1828-11-20 på Fyrås 2, Storbränna, om 5/6 tunnland, säljare korpral Knut Kort och Anna Catarina Rickman, (Lfr). 1835-02-09 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Knut Kort i Böle, Fyrås, FII:7, 1835-1839, sid 805. Bouppteckning för Carolina Rickman, F II/14, 1880-1884, sid 477. Sonen Knut Johan Knutsson, 1834-1920, finns i familj 540 i Lorås 2.
   • Gustaf Vilhelm Rickman, 1764-1808, fältväbel, gift 1791-11-13 med Magdalena Kämpe, 1752-1817, se familj 705 i Åsen 7.
Bar
 • Ede 1B, Knutsgård: 
  FAMILJ 31.
  Erik Hansson, 1590-1644, (Mtl 1645), var bror med Olof Hansson, (Rmj 1613), familj 28, i Knutsgård, vilket hemman han bygslade 1615 tillsammans med brodern, (Byg). 1613 kunde han så 1 ½ tunna på gården, (Rmj). 1633 kunde Erik bärga 20 lass hö, och han hade 4 kor, 7 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). Eriks hustru hette Gunborg, som var änka 1645, och de hade 1645 barnen Hans och Kerstin, (Mtl 1645). Bröderna Erik och Olof Hansson var möjligen söner till en Hans Olofsson i Knutsgård, som var brukaren 1570, (HG). Barn:
  • Hans Eriksson, 1610-1659, var gift och 1660 stod hans änka för hemmanet, (Jb). 1663 stod Olof Hansson för hemmanet om 2 och ½ tunnland, som möjligen var deras son.
  • Kerstin Eriksdotter, 1620-1697, var möjligen gift med Per Persson i Andersgård, 1620-1705. Per hade besovit en jänta Kerstin Eriksdotter i Ede, men eftersom han henne äkta ville, sakfälldes han och fick böta 20 mark, (Dmb 1659, § 9), familj 53.
Bar
 • Ede 2, Kråklund och Änge: 
  Äldre bönder och ägare i Ede 2.
 • Olof Olofsson, 1585-1646, (Br), hade 1613 varit knekt, och han kunde så 2 tunnor på gården, samt ägde han ½ tunna i Görvik, (Rmj). Olof fanns upptagen 1615 i Jb. Möjligen var han också identisk med den Olof Olofsson, som bygslade 1 ½ tunna 1635 i Görvik 2 efter herr Erik, (kyrkoherde Erik Blix); Olof bygslade 1643 i Görvik till Jon Eriksson, (Byg), som sannolikt är hans son i nästa familj.
  1540 fanns det 4 gårdar i Ede ägaren av Andersgård, hette Gertrud. 1566 och 1568 var ägaren Johan (Jon) och Olof Olofsson var brukaren 1613. 1645 hette brukaren Johan Olofsson, (HG).
 • Musketerare och pikenerar på 1600-taletErik Olofsson, 1580-1645, (Br), bygslade 1621 2 tunnor säd i Ede, (Byg), och i flera källor stod han nämnd som bonde i Andersgård. 1611 var han uttagen som knekt för de dansk-norska styrkorna, (Rmj). Den 26 februari 1622 begärde vid Hammerdalstinget Måns och Erik Olofsson, bägge i Ede, syn och rannsakan om Fyrås- och Solbergsbönderna Per Henriksson, Mårten Henriksson och Olof Andersson hade huggit sönder ett bäverhus och där Per Olofsson i Viken var den som anklagade. Målet uppsköts till hösttinget. (Dmb vt 1622). 1623-1628 var han nämnd som lagrättsman i Ede, (Dmb), och 1633 kunde han bärga 15 lass hö, hade 4 kor, 7 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). 4 bönder i Lorås samt Per och Erik Olofsson i Ede hade varit soldater för de dansk-norska styrkorna under fejden 1611-1613, (Dmb 1624). Här kan du läsa mer. Bilden ovan visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. 1637 bygslade han ett ½ tunnland till Hemming Persson i familj 394 i Görvik 3, (Byg). 1633-1645 betalade han också landsskylden för en gård i Görvik. Uppgifterna om Erik Olofssons eventuella är familj är oklara. Eventuella barn:
  • Korpralen Slemback uppvisade en kvittens av 4 Maj 1667 att Sven Stensson, (familj 147 i Ede 11), har måst de hemmavarande i landet odelsmän för deras odelsrätt avträde försonat Dordie Eriksdotter och Kerstin Eriksdotter tillhopa med 5 ½ riksdaler, vilka han till vederbörande har tillbaka levererat, bliva tillhopa med de 15: 20 ½ riksdaler. Ehuruväl Christian Persson i Viken som fullmäktigad är på de utrikes odelsmäns vägnar i Norge och Röros nämligen Mats Erikssons, Anna, Karin och Märit Eriksdotters vägnar, som förmena att vara berättigade till detta hemman Andersgård att igen bekomma eller där utlösning få för sina odelsrätters avträde; emedan de icke efter Sveriges lag och 23. Cap. ärvdabalken hava sig regulerat och sökt sin arvs prætension, varifrån denne rätten ej kan gå, utan stadigt hålla sig därvid; berörde odelsmän det samma icke allenast försuttit, utan för 14 år sedan från Jemteland sig begåvo och sitt odelshemman övergav, varigenom det är blivit öde och kommit till stort vanbruk, Cronan och dess åboende till ingen ringa kostnad, allt derför resten 6½ riksdaler kronan tillkommer som bemält är, belöper summan 27 riksdaler efter gode mäns värdering som erlagda är, (Dmb ht 1670, § 21).
  • Jon Eriksson, 1613-1702, stod som hemmansägare i familj 385 i Görvik 2, där han bygslade 1 och ½ tunna år 1643, (Byg). Jon var bror till Anna, som var nämnd i förra stycket, och Anna var gift med Göran Svensson, 1605-1690, som var hemmansägare i Tullingsås 1, Ström, i dennes andra gifte, (Dmb ht 1670, § 21).
 • knektJohan Olofsson, 1625-1660, (Rul), hans anor är ännu okända, bygslade 2 tunnor år 1645 efter Erik Olofsson ovan, (Byg), och han stod 1645 för 2 tunnland i Ede, (Jb). Johan och hustrun Kerstin Nilsdotter hade inga barn 1645, (Mtl 1645). 1649 betalade han tiondet, (Ti), och han fanns 1660 i skattelängderna, (Jb). En Johan Olofsson var 1657 knekt i den svenska armén i Tyskland och Polen och dog där 1660-05-23. 1655 hade regementet gula byxor och blå rockar. Bilden visar regementets uniform 1683. Kerstin, Johans änka, fanns i skattelängderna 1663-1696 för 2 tunnland skatte och i jordeboken senast 1708. Johan Olofssons änka, Kerstin Nilsdotter, fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Vid avradsrannsakningen i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: bland annat Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20).
 • Jakob Slemback, kavallerikorpral och död efter 1692, var gift med Sara Eriksdotter Gestrinia, dotter till kyrkoherde Erik Hedsander i Hammerdal och dennes hustru Apollonia Svinfot, (Hm). Jakob Slemback fick 1670 fasta på hemmanet, och han hade köpt det 1669-10-18 av Hans Gök i nästa stycke, (Dmb ht 1670, § 21). Korpralen Jakob Slemback, tillika med en del av hans grannar i Ede by, besvärade sig det de ej lika villkor och lägenheter bruka för de andre sina grannar, såsom uti fiskevatten älgsvånner och såtter; och såsom alla grannar i gemen uti hele Ede by böra efter tunnlandet lika delaktiga vara både uti skog, slott, fiskevatten och älgsvånner med flera dess tilliggande lotter och lunder; varför erkände rätten skäligt att 6 stycken opartiska tolvmän skola sig dit begiva nästkommande sommar, och dessa Edsgrannar, samtliga tunnlanden av starka, så att var och en sker ett nöje, om ingendera parten förnär, (Dmb ht 1669, § 13). Slemback bodde i Hammerdal redan 1666, och han förekommer flera gånger i domböckerna i dispyter med grannar, (Dmb). 1692 bodde familjen Slemback i Ope.
 • Hans Johansson, 1645-1702, ryttare Gök från Västervik, Småland, (C 1), var gift med Elin Svensdotter, 1645-1695, (Com), som var styvdotter i familj 147 i Ede 11, (Dmb ht 1670, § 21). Ryttaren Hans Johansson skall efter rättens gottfinnande flytta till hus hos sina andra bönder där så länge hos dem förbliva, som han hos Sven Stensson i Ede, uti Andersgård tillhållit har, vilket han genast efterkomma skall, (Dmb ht 1667, § 10). Hans Gök hade 1669-10-18 sålt hemmanet i Andersgård om 2 tunnland till Jakob Slemback ovan för 18 riksdaler, (Dmb ht 1670, § 21). 1670 uppgavs att Hans Gök bott på salige Johan Olofssons gård, vilken var anslagen till underhåll för Hans Gök; 1662 hade Hans Gök tillträtt hemmanet om 2 tunnland, värderat till 27 riksdaler, men hemmanet hade förfallna hus och gärdesgårdar samt var åkern i stort vanbruk, (Dmb ht 1670, § 21).
  • Dottern Elin Hansdotter, 1665-e 1694, fick oäkta barnet Anna 1694-05-06 med dragonen Olof Andersson Flink, 1655-1725, (C1, Lit). Olof Flink var från Berga by, Åkers socken, Södermanland, (Dmb ht 1694, § 4).
 • FAMILJ 37.
  Johan Nilsson, i övrigt okänd, bygslade 1645 2 tunnor efter den döde Erik Olofsson, och samma år stod Johan Olofsson i familj 35 för samma bygsel, (Byg). 1667 krävde Mats Eriksson, Anna, Karin och Märet Eriksdotter i Röros, Norge, sina rättigheter i Andersgård, men de fick inte gehör för detta; de hade lämnat Jämtland för 14 år sedan och lämnat hemmanet öde och till vanbruk, (Dmb ht 1667, § 21). 1667 hade Sven Stensson i Ede försonat Dordie och Kerstin Eriksdotter med 5 ½ riksdaler för deras odelsrätt i Andersgård, (Dmb ht 1667, § 21); nämnda Kerstin kan möjligen vara Johan Nilssons hustru Kerstin, och familjen flyttade från Ede.
  • Nils Johansson Planta, 1654-1735, född i Edegränden, Hammerdal, var ryttare i Offerdal, gift 1692 i Offerdal med Gunilla Mårtensdotter, 1668-1741, från Bleckåsen, Alsen. Deras dotter Kerstin Nilsdotter, 1693-1781, blev anmoder till soldaten och hemmansägaren Nils Larsson Löv, 1785-1840, som på 1800-talet kom att bilda Lövgården, familj 943 i Sikås 3. Sonen Jöns Nilsson 1819-1901, blev hemmansägare i familj 803 i Håxåsen, Hallen 8, och var far till kyrkoherde Nils Hamberg, 1863-1937, i Stugun och Borgvattnet. Denne hade sonen Per-Martin Hamberg, 1912-1974, välkänd radioproducent på Sverige Radio.
 • FAMILJ 38.
  Olof Månsson, 1646-1724, (C1), fanns på hemmanet 1687, (Con), och 1692 brukade han Jons änkas hemman, familj 35, (Rö). Olof var född i Mo, (C1), son till bonden och länsmannen Måns Eriksson, 1606-1693, i familj 567 i Mo, (Dmb ht 1705, § 38). Olof var gift med Lucia Jonsdotter, 1650-1726, (Br), med ännu okända anor. 1700-11-22 överlät Olof hemmanet om 2 tunnland till mågen Jöns Persson familj 39, (Lfr). 1695 hade makarna barnen Måns, Karin, Jon, Karin, Sigrid och Ingrid (barnen små), tre barn var döda 1699; som åbo fanns då Jöns Persson och Kerstin Olofsdotter, sonen Per och Kerstin Nilsdotter, som var gammal; denna Kerstin var möjligen Johan Olofssons, 1625-1660, änka ovan, (A1:1/24). 1716 fanns Olof Månsson och hustrun Lucia Jonsdotter som inhysta i Hammerdal, (A1:1/317, 321). Barn:
  • Kerstin Olofsdotter, 1680-1715, hemmansägarehustru i familj 39.
  • Måns Olofsson Enberg, 1685-1719, soldat som omkom i den stora fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Rul 1720).
  • Sigrid Olofsdotter, 1685-1771, gift 1714 i Hallen, Z, med dragonen Olof Andersson Hölman i Höla, Hallen, Z, som omkom i fjällkatastrofen 1718/1719, (Rul).
  • Karin Olofsdotter, 1691-e 1705, levde då i Ede, Hammerdal.
  • Britta Olofsdotter, 1694-1769, som var soldathustru Bergström i Klösta, Lit, var hon möjligen en dotter i familjen ?
 • FAMILJ 39.
  Jöns Persson, 1671-1719, (C:1/348), från familj 386 i Görvik 2, gift med Kerstin Olofsdotter, 1680-1715, (C1), från familj 38 i Ede 2, stod 1702 för hemmanet (Jb). 1700-11-22 överlät svärfadern Olof Månsson hemmanet Ede om 2 tunnland till Jöns Persson, (Lfr). 1703-03-23 avlade Jöns Persson sexmannaed, (Dmb vt 1703). 1703-03-23 beviljades Jöns Persson i Ede fasta på ett hemman i Ede om 2 tunnland, som sålts utom börden, (Dmb vt 1703). 1719 fick den 17-årige sonen Per Jönsson gå in som dragon för änkans hemman, då dragonen för hemmanet Per Nilsson Orre hade omkommit i fjällkatastrofen i januari 1719, (Rul). 1715-10-09 gifte sig änklingen Jöns Persson med pigan i Ede Kerstin Olofsdotter, 1688-1765, som sannolikt var från familj 482 i Håxås 1, (A1:3/8). Per Jönsson visade en skrift av 20 maj 1723 om övertagandet av hemmanet efter avlidna fadern Jöns Persson; målsman för bröderna Per och Olof var Måns Olofsson i Skarpås, och i skriften förekommer även styvmodern Kerstin Olofsdotter, hennes barn och svågern Sven Olofsson i Ede, (Dmb vt 1723, § 13). Barn:
  • Per Jönsson Edman, 1701-1743, hemmansägare i familj 40.
  • Olof Jönsson Edman, 1707-1743, gift med Märet Hemmingsdotter, 1702-1780, hemmansägare i familj 766 i Hallen 5.
 • FAMILJ 40.
  Per Jönsson, 1701-1743, (A1:2/115), från familj 39, var gift 1726 med Kerstin Pålsdotter, 1698-1774, från familj 926 i Sikås 2, och var soldat Edman 1720-1725, (Sr). Han var näste hemmansägare enligt följande: Per Jönsson visade för tinget en skrift av 1723-05-20 om övertagandet av hemmanet efter avlidna fadern Jöns Persson; målsman för bröderna Per och Olof var Måns Olofsson i Skarpås, och i skriften förekommer även styvmodern Kerstin Olofsdotter, hennes barn (inga namn) och svågern Sven Olofsson i Ede, (Dmb vt 1723, § 13). Framlidne Per Jönssons änka Kerstin Pålsdotter överlät 1758-04-04 hemmanet Ede 2, Kråklund, till sonen Jöns Persson Edman och hustrun Ingeborg Larsdptter, (Lfr). Barn:
  • Kerstin Persdotter, 1728-e 1791, piga i Ede, Hammerdal. 1761 dömdes pigan Kerstin Persdotter i Kråklund att böta tio daler silvermynt för missfirmelse av befallningsman Renström och vice länsmannen Mårten Collin, (Dmb vt 1761, sid 201). Bröderna Jöns och Pål Persson, vilka brukade var sin halva av hemmanet, meddelade rätten att de skulle ordna födoråd till deras syster Kerstin Persdotter, (Dmb vt 1780, sid 344). Brodern Pål Persson i Ede hade stämt sin syster pigan Kerstin Persdotter för att hon utan lov brukade ett soldattorp, (Dmb ht 1791, sid 52).
  • Jöns Persson Edman, 1731-1812, hemmansägare i familj 41.
  • Pål Persson Högfelt, 1734-1812, hemmansägare i familj 42.
  • Sven Persson Edberg, 1737-1789, soldat från 1759 i Ede, Hammerdal, (Sr).
  • Per Persson Edström, 1739-1789, soldat från 1767 i Ede, Hammerdal, och död i Stockholm, Ab, (Sr).
 • FAMILJ 41.
  Jöns Persson, 1731-1812, från familj 40, övertog 1758-04-04 av moderänkan Kerstin Pålsdotter hemmanet Kråklund, Ede 2, (Lfr). 1760 hade syskonen Jöns, Pål, Sven, Per och Kerstin överenskommit att de skulle utlösas ur föräldrahemmanet Kråklund av Jöns med 85 daler silvermynt, (Dmb vt 1760, sid 138). 1760 dömdes bönderna Erik Halvarsson och Jöns Persson Edman i Ede att till Johan Springare tillsammans betala åtta daler 16 öre silvermynt, som ersättning för en av dom orsakad skada på en slåtter hos torparen Johan Springare i Ede, (Dmb ht 1760, sid 167). Jöns Persson var soldat Edman 1748-1762, (Sr), gift med Ingeborg Larsdotter, 1732-1813, född i Bye, Hammerdal. Bomärket för Jöns Persson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). Bröderna Jöns och Pål Persson, vilka brukade var sin halva av hemmanet, meddelade rätten att de skulle ordna födoråd till deras syster Kerstin Persdotter, (Dmb vt 1780, sid 344). 1787-01-20 hölls syn på Jöns Perssons skattehemman i Ede 2 om 1 tunnland, och han hade då sönerna Per Lund, Lars, Jonas och Karl samt döttrarna Karin och Kerstin. Hemmanet är beskrivet och värderades till 43 riksdaler 16 skilling specie, och födoråd ordnades till Jöns och hans maka Ingeborg Larsdotter, (Dmb vt 1787, sid 139). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). 1793-04-09 hölls arvsdelning hos bonden Jöns Persson och makan Ingeborg Larsdotter i Ede, FII:2 (1791-1806), sid 165. Barn:
  • Karin Jönsdotter, 1761-1834, sannolikt gift 1794 med Olof Christensson, 1775-1836, i familj 486 i nybygget Kilen, (AI:3/76).
  • Lars Jönsson Snäll, 1767-1808, soldat från 1791 i Ede, död i Finland, (Sr), gift i familj 508 i Håxås 3. 1800-02-26 överlät Erik Eriksson och Jöns Nordin förlandet från Håxåsberget ned till sjön lydande under deras skattehemman Håxås 3 till sin kära svåger dragon Lars Snäll för en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling riksgäldsmynt, för att denne där skulle anlägga ett torp, (Dmb vt 1800, sid 35). 1809-04-18 hölls bouppteckning hos soldatänkan Kerstin Eriksdotter i Håxås, vilkens make dragon Snäll under kommendering avlidit i början av året, FII:3, 1807-1819, sid 298.
  • Jonas Jönsson Lindahl, 1769-1852, var soldat i Gisselås 1791-1815, då han fick avsked för sjukdom, (Sr). Han var gift med Karin Karlsdotter, 1775-1801, från Mårdsjön, Stugun, omgift 1801-11-08 med Maria Jonsdotter, 1769-1813, från Kougsta, Häggenås, samt omgift 1815-04-16 med Anna Eriksdotter, 1778-1860, från Mårdsjön, Stugun, och Jonas var senast torpare i Ede, Hammerdal. 1801-09-05 hölls bouppteckning i Ede efter den avlidna hustrun Karin Karlsdotter, FII:2, 1791-1806, sid 245. 1814-08-10 sålde Carl Jönsson Edberg med sin kära hustrus samtycke ett torpställe under sitt skatteheman i Ede 2 till sin enda och kära broder soldaten Jonas Lindahl för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1814, sid 299).
  • Karl Jönsson, 1771-1822, hemmansägare i familj 45.
  • Kerstin Jönsdotter, 1775-1867, gift 1802 med Lars Jonsson Falk, 1778-1837, från Håxås 2, som var bonde i Gåxsjö; och deras dotter Ingeborg Larsdotter, 1805-1886, blev gift i familj 445 i Gåxsjö 3.
 • FAMILJ 42.
  Pål Persson, 1734-1812, från familj 40, soldat Högfelt, gift med Karin Pålsdotter, 1720-1768, (Tp och Bou), från familj 81 i Björnsgård, Ede 5, övertog 1767-04-02 av Jöns Persson Edman och Ingeborg Larsdotter i familj 41, hälften av Ede 2, Kråklund, om 2 tunnland, (Lfr). Pål var omgift 1769, (A1/3/18), med Kerstin Jonsdotter, 1740-1822. Var Kerstin dotter till Jon Olofsson Hagelberg, 1714-1801, från Åsen, Lit, senast nybyggare i Borgvattnet, gift 1740 med Märet Johansdotter, 1711-1760, från Handog 4, Lit ? Pål Högfelt var soldat i Ede 1752-1776, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Bomärket för Pål Persson i Ede visas, (Dmb ht 1772, sid 62). Bröderna Jöns och Pål Persson, vilka brukade var sin halva av hemmanet, meddelade rätten att de skulle ordna födoråd till deras syster Kerstin Persdotter, (Dmb vt 1780, sid 344). 1797-11-11 hölls syn och värdering av Pål Perssons skattehemman i Ede 2 om 1 tunnland i närvaro av Pål Persson samt sönerna Per och Jonas samt döttrarna Märet och Karin. Pål ville lotta hemmansbesittningen mellan sönerna Per och Jonas, och den förlorande sonen skulle vinna besittningen av ett torp på hemmanet. Hemmanet värderades till 270 plåtar eller 90 riksdaler i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1797, sid 74). Barn:
  • Per Pålsson, 1769-1816, hemmansägare i familj 44.
  • Jonas Pålsson Flink, 1771-1840, hemmansägare i familj 43.
  • Märet Pålsdotter, 1774-1857, gift med Erik Eriksson, familj 509 i Håxås 3.
  • Karin Pålsdotter, 1776-1864, gift 1805 med Olof Eriksson, 1782-1829, från familj 508 i Håxås 3, torpare i Håxås.
   • Dottern Susanna Olofsdotter, 1806-1875, gift med Olof Eriksson, 1797-1876, i familj 452 i Skarpås, som var bonde i Håxås 3.
 • FAMILJ 43.
  Jonas Pålsson, 1771-1840, från familj 42, soldat Flink 1791-1802 i Ede, (Sr), gift 1803 med Ingeborg Jönsdotter, 1776-1879, från familj 8 i Bye, övertog 1828-11-18, tillsammans med hustrun, ett ½ hem i Ede 2 om 1 tunnland, av Per Karlsson, 1805-1887, familj 46, (Lfr). 1828-11-18 överlät Jonas Pålsson och Gunnila Svensdotter, som var gift med Per Karlsson, familj 46, hemmanet Ede 2, om ½ tunnland till Nils Blixt i familj 45, (Lfr). 1840-11-02 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Jonas Pålsson Flink i Ede, FII:8 (1840-1844), sid 932. Barn:
  • Pål Jonsson, 1804-1856, gift 1832 med Anna Larsdotter, 1809-1878, hemmansägare och nämndeman i familj 707 i Åsen 7.
  • Jöns Jonasson, 1809-1891, gift 1832 med Dorotea Hemmingsdotter, 1805-1888, från familj 475 i Viken 2, övertog 1829-11-16 av fadern ett torp under Ede 2, (Lfr).
 • FAMILJ 44.
  Per Pålsson, 1769-1816, från familj 42, gift 1799 med Karin Nilsdotter, 1774-1850, från familj 312 i Gisselås 1, övertog 1797-12-04 hemmanet Ede 2 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). 1816-06-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Pålsson i Ede, FII:3 (1807-1819), sid 402. 1828-11-17 överlät framlidne Per Pålssons änka Karin Nilsdotter skattehemmanet Ede 2 om 1 tunnland till sonen Nils Persson emot lösen av syskonen efter ett hemmansvärde 444 riksdaler och födoråd till säljaren, (Dmb ht 1829, sid 320). 1850-10-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Karin Nilsdotter i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1214. Barn:
  • Kerstin Persdotter, 1800-1877, gift med Jonas Andersson, 1799-1892, hemmansägare i familj 66 i Ede 3.
  • Anna Persdotter, 1804-1856, gift med Jonas Jonsson, 1797-1881, som var gästgivare och fjärdingsman i familj 498 i Håxås 2.
  • Nils Persson, 1806-1873, hemmansägare i familj 47.
 • FAMILJ 45.
  Carl Jönsson, 1771-1822, från familj 41, soldat Edberg, gift 1796-01-06 med Valborg Nilsdotter, 1766-1855, från familj 1049 i Yxskaftkälen 3, övertog 1787-01-22 Ede 2 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Carl Jönsson i Ede, Olof Åhslöf i Fyrås och pigorna Anna Olofsdotter och Kerstin Matsdotter i Prästgården erkände att de hade idkat olovlig brännvinsminutering. De dömdes för detta och för sabbatsbrott att böta vardera 10 riksdaler banco, (Dmb vt 1808, sid 25). 1814-08-10 sålde Carl Jönsson Edberg med sin kära hustrus samtycke ett torpställe under sitt skatteheman i Ede 2 till sin enda och kära broder soldaten Jonas Lindahl för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1814, sid 299). 1822-06-21 hölls bouppteckning i skattehemmanet Ede 2 efter den avlidna bonden Carl Jönsson, FII:4 (1820-1824), sid 504. Änkan Valborg Nilsdotters bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1855-05-21 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna bondeänkan Valborg Nilsdotter i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1322. Barn:
  • Jöns Karlsson Bly, 1796-1857, gratialist i Ede, gift 1828-04-13 med Karin Larsdotter, 1797-1876, från familj 139. 1858-04-30 hölls bouppteckning efter den avlidna gratialisten Jöns Bly i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1389.
   • Sonen Lars Jönsson, 1833-1921, gift 1871-12-01 med Lisbet Persdotter, 1846-1933, i familj 107 i Ede 7.
  • Nils Karlsson Blix, 1798-e 1855, var hemmansägare i Ede 2. 1828-11-18 sålde Per Karlsson hemmanet Ede 2 om 1 tunnland - härav 1/2 hem - till Jonas Pålsson och Ingeborg Jönsdotter emot en köpesumma av 300 riksdaler banco. Brodern Nils Blix var vid samma rättegångsdag inte nöjd med försäljningen av hemmansdelen, och efter att Nils nedsatt 300 riksdaler i rätten, och hävdat sin bördsrätt fick han köpa den sålda hemmansdelen om 1/2 tunnland för den nedsatta summan, (Dmb vt 1829, sid 269).
  • Ingeborg Karlsdotter, 1801-1855, gift 1824 med Erik Eriksson, 1799-1884, från Hammerdal, som var torpare i Backen, Åsen och Hallviken, båda i Hammerdal. 1856-01-26 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Ingeborg Karlsdotter, FII:10 (1850-1859), sid 1340.
  • Helena Karlsdotter, 1803-1846, gift med Göran Israelsson, 1814-1884, i familj 1082 i Tannsjön, Ede, se nedan.
  • Per Karlsson, 1805-1887, hemmansägare i familj 46.
 • FAMILJ 46.
  Per Karlsson, 1805-1887, från familj 45, var gift 1827 med Gunilla Svensdotter, 1799-1888, från familj 476 i Viken 2. 1826-03-13 sålde framlidne Carl Jönssons arvtagare änkan Valborg Nilsdotter och barn hemmanet Ede 2 om 1 tunnland till Per Carlsson emot utlösen av sina syskon, varav bröderna med vardera 75 riksdaler och sina systrar med vardera 37 riksdaler samt födoråd till modern, (Dmb ht 1827, sid 187). 1828-11-18 sålde Per Karlsson hemmanet Ede 2 om 1 tunnland - härav 1/2 hem - till Jonas Pålsson och Ingeborg Jönsdotter emot en köpesumma av 300 riksdaler banco. Brodern Nils Blix var vid samma rättegångsdag inte nöjd med försäljningen av hemmansdelen, och efter att Nils nedsatt 300 riksdaler i rätten, och hävdat sin bördsrätt fick han köpa den sålda hemmansdelen om 1/2 tunnland för den nedsatta summan, (Dmb vt 1829, sid 269). Barn:
  • Valborg Persdotter, 1828-1902, gift 1852 med bonden Hemming Olofsson, 1826-1866, i Stensgård, Ede 9, familj 130, och omgift 1868 med bonden och änklingen Johan Persson, 1816-1885, i Övergård, Rödön, Z.
  • Anna Persdotter, 1830-1913, gift 1853 med Olof Persson, 1825-1883, häradsdomarson från familj 97 i Ede 6, som var hemmansägare i Ede 2. Bouppteckning för Olof Persson i skattehemmanet Ede 2, F II/14, 1880-1884, sid 514.
   • Sonen Jonas Olofsson, 1861-1938, gift 1882 med Marget Jönsdotter, 1857-1925, från familj 119 i Ede 8, hemmansägare i Ede 2.
 • FAMILJ 47.
  Nils Persson, 1806-1873, från familj 44, var gift 1830-04-18 med Sigga Olofsdotter, 1811-1900, från familj 518 i Håxås 4. 1828-11-17 överlät framlidne Per Pålssons änka Karin Nilsdotter skattehemmanet Ede 2 om 1 tunnland till sonen Nils Persson emot lösen av syskonen efter ett hemmansvärde 444 riksdaler och födoråd till säljaren, (Dmb ht 1829, sid 320). Bouppteckning för Nils Persson, F II/12, 1870-1874, sid 266. Bouppteckning för Sigga Olofsdotterar, F II/18, 1898-1900, sid 492. Barn:
  • Per Nilsson, 1832-1901, hemmansägare i familj 48.
  • Olof Nilsson, 1837-1896, var bonde i Ede, gift 1862 med Anna Pålsdotter, 1841-1916, från familj 85 i Björnsgård, Ede 5, men senast var han gårdsägare i Östersund.
   • Sonen Nils Olofsson, 1867-1935, gift 1890 med Kerstin Hansdotter, 1870-1938, från familj 501 i Håxås 2, var hemmansägare i Håxås 2.
  • Märet Nilsdotter, 1850-före 1873, bosatt i Östersund.
 • FAMILJ 48.
  Per Nilsson, 1832-1901, från familj 47, var hemmansägare i Kråklund, Ede 2, gift 1861-04-14 med Kerstin Nilsdotter, 1841-1926, från familj 236 i Fyrås 2. Bouppteckning för Per Nilsson, F II/19, 1901-1903, sid 219. Barn:
  • Sigga Persdotter, 1863-1950, familj 143 i Ede 10.
  • Britta Persdotter, 1868-1948, familj 49.
 • FAMILJ 49.
  Jonas Andersson, 1861-1940, från familj 67, var hemmansägare i Kråklund, Ede 2, gift 1889-04-18 med Britta Persdotter, 1868-1948, från familj 48. Ede 2 har innehafts av samma släkt i flera hundra år, under 1800-talet ha dess ägare varit nämndeman Nils Persson, Per Nilsson och dennes svärson, som är nuvarande ägares fader, ägare Anders Jonsson f 1889-06-10, son till Jonas Andersson och Britta f Persson. (SGG, 1939/417). Barn:
  • Anders Jonsson, 1889-1971, hemmansägare i Kråklund, Ede 2, Hammerdal.
 • FAMILJ 50.
  Johan Persson, 1802-1867, från familj 1028 i Smedstorpet, Mo, gift 1827-05-06 med Karin Albrektsdotter, 1802-1864, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, övertog 1849-03-07 ett ½ tunnland i Ede av Wilhelm Edelsvärd, 1824-1873, (Lfr), som var handlare i Mo, Hammerdal. Johan var hemmansägare i Ede 2 och från 1831 var barnen födda i Ede. Bouppteckning för Johan Persson, (F II/11, 1860-1869, sid 468). Bouppteckning för Karin Albrektsdotter, (F II/11, 1860-1869, sid 269). Barn:
  • Kerstin Johansdotter, 1827-1923, gift 1855 med Olof Olofsson, 1820-1859, från familj 61, torpare i Ede, och omgift 1864 med Jonas Andersson, 1818-1908, som var torpare i Ede 2. 1859-02-19 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Olof Olofsson i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1404.
  • Abraham Johansson, 1829-1919, gift 1855 med Ingeborg Jönsdotter, 1833-1908, torpardotter från Ede 11, var torpare i Ede 2.
  • Greta Johansdotter, 1831-1914, gift 1857 med Nils Andersson, 1820-1888, från Krokvåg, Ragunda, som var hemmansägare i familj 901 i Ede 3.
  • Per Johansson, 1833-1920, familj 51.
  • Karin Johansdotter, 1835-1908, arbetskvinna och bagerska i Ede, Hammerdal.
  • Ingeborg Johansdotter, 1840-1921, gift 1869 med Pål Jönsson, 1844-1934, från familj 1109 i nybygget Kakuåsen, som var arrendator i Ede 1, men senast hemmansägare i Åsen 7, som han köpt och som 1905 övertogs av svärsonen Anders Olof Jonsson, 1874-1934.
  • Britta Johansdotter, 1844-1916, gift 1875 med Jonas Jonsson, 1842-1904, arrendator i Lorås och Ede, son till Jonas Jonsson, 1815-1846, torpare i Österåsen, Häggenås, gift 1841 med Karin Johansdotter, 1811-1903, från Grenåskälen, Hammerdal.
 • FAMILJ 51.
  Per Johansson, 1833-1920, var gift 1870-11-20 med Karin Hansdotter, 1848-1939, från familj 451 i Skarpås. Hennes föräldrar Hans Olofsson, 1815-1898, och Anna Olofsdotter, 1806-1889, var torpare och förmånstagare i Ede 2. Per Johansson var hemmansägare i Beethovengården, Ede 2. Den första skolan i Ede var i salen hos Per Johansson, och det var småskolan. (Hk, 1974/40). Per byggde den orgel, som fortfarande kan skådas i köket i Ede. (Hk, 1972/47). Barn:
  • Anna Katarina Persdotter, 1873-1911, gift 1899 med Pål Persson, familj 68 i Ede 3.
  • Kerstin Persdotter, 1879-e 1941, gift 1902 med Per Jonsson, 1871-1924, från familj 99 i Ede 6, där han var hemmansägare.
  • Per Johan Persson, 1882-1959, hemmansägare i Ede.
  • Hans Persson, 1885-1922, hemmansägare i Ede 2.
  • Olof Persson, 1890-1988, organist och hemmansägare i Beethovengården, Ede 2. Olof Persson spelade orgel innan han började skolan. Han var självlärd organist. Under hela skoltiden spelade han psalmer på morgonen och vid skolans slut. Han vikarierade även i kyrkan som organist. Hans körkort hade nr 2497, och togs 1923-10-23. (Hk 1974/43)
Bar
 • Ede 3, Andersgård: 
  Musketerare och pikenerar på 1600-taletFAMILJ 52.
  Per Olofsson, 1585-1650, (Br), erlade tiondet 1607, (Ti), och 1613 kunde han så 2 tunnor på gården, (Rmj). 1611 var han knekt för de dansk-norska styrkorna, (Rmj). 1613 fanns det också en obrukad del i Andersgård om ½ tunna, som syskonen Kerstin och Gunilla Björnsdotter ägde, (Rmj). 1633 kunde Per bärga bärga 15 lass hö, hade 4 kor, 6 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). 1645 var han gift med Märet Einarsdotter, och de hade barnen: Einar Persson, Rattmund Persson, Karin Persdotter, (Mtl). 1645 var hemmanet Andersgård på 2 och ½ tunnland, (Jb). 1645 befriades änkan Märet och Per Olofsson i Andersgård i Ede, från contribution, då de underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1658 var sonen Einar Persson knekt för sin broder Pål i Ede vid Eskil Trälods kompani i Polen, (Rul). 1624 fick man kunskap om att 4 bönder i Lorås samt Per och Erik Olofsson i Ede hade varit soldater för de dansk-norska styrkorna under fejden 1611-1613. Här kan du läsa mer. Bilden ovan visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. Barn:
  • Karin Persdotter, 1615-1697, gift med Nils Andersson, 1610-1672, i familj 319 i Gisselås 2, (Dmb 1691, § 12).
  • Per Persson, 1620-1698, hemmansägare i familj 53.
  • Einar Persson, 1620-e 1658, var 1658-06-21 var knekt för sin broder Pål i Ede vid Eskil Trälods kompani, (Rul).
  • Pål Persson, 1635-1683, (Br), var hemmansägare i Skallgård, Fyrås 7, Hammerdal. Pål Persson i Skallgård besvärade sig över att Nils Andersson i Ede inte ville åtnöja sig med det jordebyte han hade gjort med Per Larsson. Det gällde ängen Skallön från Skallgård, som Nils Andersson inte var nöjd med. Rätten beslöt att om parterna inte kunde förlikas så var de förpliktade att upphäva jordebyte, (Dmb ht 1667, § 7). Olof Olofsson, (1623-1703), i Gåxsjö presenterade en lagbunden och lagstående köpeskrift av Pål Persson i Skallgård av 1673-03-26 på hans hemman Skallgård bestående av 2 tunnland för 61 riksdaler, och begärde förlängt oklander av tingslaget, (Dmb vt 1682, § 13).
 • FAMILJ 53.
  Per Persson, 1620-1698, (Tp), från familj 52, ersatte fadern Per Olofsson åren 1660-1663 på hemmanet om 2 och ½ tunnland, (Jb), men 1677-1696 var det på 2 och 1/6 tunnland, (Jb). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). Per Stensson i Skarpås uppbjöd någon jord i Ede första gången köpt av Olof Larsson i Skottgården och Per Persson i Andersgården för 8 riksdaler och 1 ½ ort, (Dmb 1667). Han var gift med Kerstin Eriksdotter, 1620-1697, (Br), som möjligen var från familj 31. Per Persson i Andersgård hade besovit en jänta Kerstin Eriksdotter i Ede, men eftersom han henne äkta vill, sakfälldes han och fick böta 20 marker. (Dmb ht 1659, § 9). Per Persson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). 1673 tillsattes uppsyningsmän i Hammerdal Per Olofsson Wästgiöte, Per Persson i Ede, Tomas Persson i Sikås, Isak Persson i Hallen, vilka avlade sin ed, grannligen uppspana och rättrådeligen anteckna och tillkännagiva, vad var och en bryta emot Sveriges lag och förordningar, (Dmb ht 1673, § 1). Länsman Christian Andersson klagade att Per Persson i Andersgård, (Ede), hade för några år sedan byggt upp ett fäbodställe på kronoägorna, som ha tillhört Knutsgård, där länsmans hemman är, vilket Daniel Olofsson i Gåxsjö, 67 år, och Olof Olofsson på Åsen, 70 år, efter avlagd ed vittnade, att när de för 40 år sedan bodde på Knutsgård, brukade de samma ägor oklandrat och de andra grannarna hade sina på andra ställen. Eljest tillstår ock Per Persson för rätten att han för 4 år sedan uppbyggde husen, varför erkänner rätten skäligt att Per Persson därifrån avträder och fick plikta 3 marker silvermynt. Anbelangande Vik fjällfiske, betygade Daniel och Olof Olofs söner, att medan de bodde på Knutsgård brukade ibland de 8 grannarna detta Vikfjällfiske, och de 4 grannarna Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson hade sitt på andra ställen; varför erkänner rätten skäligt, att dessa 4 grannar skola därifrån avträda, och kronohemmanet blir ibland de 8 lika intresserat, (Dmb ht 1674, § 19). 1687-11-26 överlät svärfadern Per Persson hemmanet Andersgård i Ede, Hammerdal, till Olof Matsson för sytningslön, (Dmb ht 1687, § 20). Olof Matsson uppbjöd tredje gången hemmanet Andersgård i Ede, som honom till sytningslön är uppdragit av svärfadern Per Persson, (Dmb vt 1689, § 10). Pål Andersson i Gisselås och Per Nilsson i Fagerdal hade stämt Per Persson i Ede för deras jordepenningar, men inte inställt sig, varför de fick plikta 3 marker, (Dmb vt 1688, § 18). Makarna var döda, och Per var 96 år, (A1:1/21). Barn:
  • Märet Persdotter, 1659-1721, gift nedan i familj 54.
 • FAMILJ 54.
  Olof Matsson, 1653-1726, (C1), med ännu okända anor, var gift med Märet Persdotter, 1659-1721, (C1), från familj 53, och han övertog hemmanet Andersgård 1687-11-26 av svärfadern Per Persson, (Dmb ht 1687, § 20). Olof Matsson uppbjöd tredje gången hemmanet Andersgård i Ede, som honom till sytningslön är uppdragit av svärfadern Per Persson, (Dmb vt 1689, § 10). 1694 dömdes Olof Matsson att böta 40 marker silvermynt, och att ersätta skadan av de två lass slåtter han tagit på löjtnantboställets mark vid Flärkån, (Dmb ht 1694, § 15). Länsman Christen Persson angav Olof Matsson i Ede och Olof Hansson i Håxås för att de efter sockenstämmans slut i sockenstugan hade kommit i slagsmål efter att ha druckit öl, som de hade köpt tillsammans; båda bötfälldes, (Dmb ht 1701, § 13). Olof Matssons i Ede 3 söner och 3 döttrar och sonen dragon Mats Olofssons Enroth, hade övertagit hemmanet om 2 och 1/6 tunnland för 75 daler silvermynt och sytning av fadern Olof Matsson, (Dmb ht 1713, § 11). Dragonen Olof Nätterberg hade gjort en överenskommelse med svärfadern Olof Matsson i Ede om sytning, (Dmb ht 1726, § 4). Alla de tre sönerna Mats Enrot, Olof Edman och Anders Swedhammar omkom i katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Rul 1720). Barn:
  • Mats Olofsson Enroth, 1683-1719, hemmansägare i familj 55.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1688-1754, (Br), gift 1721-10-22 i Lit med dragonen Olof Persson Nätterberg, 1674-1741, (A1:2/126), som var soldat för Fyrås, Görvik, Gärde, Ström, Fagerdal och Ede, Hammerdal, 1703 till 1735-07-31, fick avsked för bräcklighet, sjuklig, (Sr).
  • Kerstin Olofsdotter, 1692-1753, som var omnämnd med systrarna Ingeborg och Karin då pastor Mikael Gran hade köpt hemmanet 1728, (Dmb vt 1731, § 9).
  • Karin Olofsdotter, 1694-1732, piga i Ede, Hammerdal.
  • Olof Edman, 1698-1719, omkom som soldat i den stora fjällkatastrofen.
  • Anders Svedhammar, 1702-1719, omkom som soldat i den stora fjällkatastrofen.
 • FAMILJ 55.
  Mats Olofsson, 1683-1719, från familj 54, soldat Enroth 1705-1715, (Sr), var gift med Gölin Danielsdotter, 1688-1754, (Br), från familj 123 i Stensgård, Ede 9. Mats hade 1713 övertagit hemmanet om 2 och 1/6 tunnland för 75 daler silvermynt och sytning av fadern Olof Matsson, (Dmb 1713, § 11). På Mats Olofssons änkas hemman fanns 1719 dragonen Nils Olofsson Sjungare, som hade ersatt Olof Olofsson Edman, som omkom i fjällkatastrofen 1719, (Rul 1720). Nils Sjungare hade övertagit hemmanet i oktober 1719, (Rul). Framlidne Mats Olofssons barns styvfader Nils Sjungare överlät 1728-11-20 Ede 3 om 2 och 1/6 tunnland till pastor Mikael Gran, (Lfr). Barn:
  • Märet Matsdotter, 1715-1788, gift 2 gånger i familj 57 och 58 i Ede 3.
  • Gunilla Matsdotter, f 1719, inget känt ännu.
 • FAMILJ 56.
  Nils Olofsson, 1693-1735, (C1), soldat Sjungare 1712-1735, (Sr), från familj 90 i Jonsgård, Ede 6, överlevde fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719 tillsammans med brodern Johan Olofsson Nyberg, 1688-1769, (Hk 1977/44). Nils var gift 1723 med änkan Gölin Danielsdotter i familj 55 i Ede 4, och i oktober 1720 blev han egen bonde på dragonstället, (Rul). Nils överlät 1728-11-20 som framlidne Mats Olofssons barns styvfader, hemmanet Ede 3 om 2 och 1/6 tunnland till pastor Mikael Petri Gran, 1684-1755, i Hammerdal, (Lfr). 1728 hölls syn på Ede 3 om 2 och 1/6 tunnland, som dragon Nils Sjungare besatt; förmyndarna för Nils Sjungares styvbarn ville inte längre anförtro honom bruket av hemmanet, änkan hade åbott hemmanet från 1719 och gift sig med Nils Sjungare, som dömdes att upprusta hemmanet hemmanet om 2 och 1/6 tunnland för 72 daler silvermynt, (Dmb ht 1728, § 19). Pastor Mikael Gran krävde att Nils Olofsson i Ede skulle avstå från hemmanet efter Olof Matsson i Ede om 2 och 1/6 tunnland, då Gran köpt det 25 maj 1728 av Kerstin, Karin och Ingeborg Olofsdöttrar för 30 daler silvermynt, (Dmb vt 1731, § 9). Barn:
  • Britta Nilsdotter, 1724-1814, gift med Hans Månsson Hallsten, 1722-1802, från familj 287 i Fyrås 7, som var nybyggare i familj 874 nybygget Skallsjön.
 • FAMILJ 57.
  Olof Jonsson, 1707-1742, från familj 307 i Gisselås 1, gift 1732-12-26 med Märet Matsdotter, 1715-1788, från familj 55, var död 1742-02-20 som dragon Drake i Gisselås under Jämtlands dragonregementes garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Sr). Dragon Olof Drake och systern Ingeborg Jonsdotter var inte nöjda med att hustrun Ingeborg Persdotter 1714 låtit sig intalas att överlåta sitt arv och odeljord i Gisselås om 2 och 1/12 tunnland till farbrodern Erik Pärlström, (Dmb ht 1727, § 3). Barn:
  • Jon Olofsson Löfgren, 1737-1811, hemmansägare i familj 59.
  • Mats Olofsson, 1740-1830, var torpare i Andersgård, Ede 3, Hammerdal. Mats Olofsson och hans hustru Kerstin Olofsdotter i Ede ville anta Mats brorsdotter pigan Elin Jonsdotter som deras fosterdotter samt till henne som gåva överlåta deras torp under Ede 3 mot födoråd till säljarna, (Dmb ht 1805, sid 441). 1826-11-11 hölls bouppteckning hos torparen och födorådsmannen Mats Olofsson i Ede efter hans avlidna maka Kerstin Olofsdotter, FII:5, 1825-1829, sid 595. 1830-10-30 hölls bouppteckning i Ede efter födorådsmannen Mattias Olofsson i Andersgård, Ede, som var utan bröstarvingar, FII:6, 1830-1834, sid 686. Egendomen var testamenterad till brorsdottern Elin Jonsdotter och hennes make torparen Sven Hansson.
 • FAMILJ 58.
  Erik Halvarsson, 1713-1793, (C2), från Säter, Rödön, Z, var soldat Mällström mellan 1730 och 1743 för Mällbyn, Mattmar, (Sr), och han var gift 1743 med änkan Märet Matsdotter, 1715-1788, från familj 55. Eriks föräldrahemman övertogs av Edfast Jonsson och detta föranledde ryttaren Erik Mällström, som var son till Halvar Edfastsson, att år 1734 hos häradsrätten yrka att få inlösa hemmanet, enär han som sonson till Edfast Halvarsson vore närmare därtill än Edfast Jonsson; rätten fann emellertid, då fadern Halvar Edfastsson blivit frånkänd besittningsrätten och blivit utlöst, att Mällström ingen rätt hade till hemmanet, (Rödöboken, Gösta Wikegård). Erik var sexman 1754-06-16 och nämndeman 1763-1776, (Dmb). 1760 dömdes bönderna Erik Halvarsson och Jöns Persson Edman i Ede att till Johan Springare tillsammans betala åtta daler 16 öre silvermynt, som ersättning för en av dom orsakad skada på en slåtter hos torparen Johan Springare i Ede, (Dmb ht 1760, sid 167). Bomärket för Erik Halvarsson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). Lars Persson i Håxås hade stämt Erik Halvarsson i Ede om en skuld om sex daler silvermynt och en halv tunna korn, som Halvarsson dömdes att ersätta, (Dmb vt 1766, sid 277). 1770-03-13 överlät Erik Halfvarsson Ede 3 om 2 och 3/4 tunnland, härav ½ hem, till styvsonen Jon Olofsson Löfgren, familj 59, (Lfr). Erik Halvarsson och hustrun Märet Matsdotter överlät 1779-01-16 sitt skattehemman i Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland till dottern Ingeborg Eriksdotter i familj 60 nedan och hennes make Erik Olofsson och utlösen av yngsta dottern Gölin Eriksdotter med 225 daler silvermynt, vilket var värdet 1765 av halva hemmanet. Makarna fick också sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1779, sid 229). Arvsdelning mellan de båda döttrarna Gölin och Ingeborg hölls 1781-02-06, FII:1, 1742-1790, sid 63. Barn:
  • Ingeborg Eriksdotter, 1754-1803, familj 60.
  • Gölin Eriksdotter, 1758-1825, piga i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 59.
  Jon Olofsson, 1737-1811, soldat Lövgren från familj 57, gift 1765 med Anna Hemmingsdotter, 1734-1805, från familj 959 i Sikås 5, övertog 1770-03-13 ett ½ hem i Ede 3 om 2 och 3/4 tunnland av Erik Halvarsson familj 57, (Lfr). Jonas Olofssons i Ede bomärke visas, (Dmb ht 1772, sid 62). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). Erik Olofsson och svågern Jonas Olofsson ägde vardera hälften av skattehemmanet Ede 3 om 2 och 1/6 tunnland, och de hade insett olägenheterna att ha sina gårdar sammanbyggda, varför de överenskommit att Jonas är behjälplig med att Erik gör en utflyttning till ny plats på hemmanet, (Dmb ht 1797, sid 96). 1806 gifte Jonas Olofsson om sig med Anna Eriksdotter, 1748-1835, från familj 967 i Sikås 6. 1805-04-27 hölls arvsdelning hos bonden Jonas Olofsson i Ede, FII:2, 1791-1806, sid 184. 1811-10-09 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Jonas Olofsson i Ede, FII:3, 1807-1819, sid 324. 1835-11-07 hölls bouppteckning i Ede efter den avlidna bondeänkan Anna Eriksdotter, FII:7, 1835-1839, sid 809. Deras barn:
  • Olof Jonsson, 1767-1825, hemmansägare i familj 63, nedan.
  • Elin Jonsdotter, 1770-1846, gift 1806 med Sven Hansson, 1770-1847, från Ede, som var torpare i Ede 3. Mats Olofsson och hans hustru Kerstin Olofsdotter i Ede ville anta Mats brorsdotter pigan Elin Jonsdotter som deras fosterdotter samt till henne som gåva överlåta deras torp under Ede 3 mot födoråd till säljarna, (Dmb ht 1805, sid 441). 1828-03-26 överlät makarna ett torp under Ede 3 till Per Olofsson, 1803-1887, hemmansägare i familj 64 i Ede 3, (Lfr). 1830-10-30 hölls bouppteckning i Ede efter födorådsmannen Mattias Olofsson i Andersgård, Ede, som saknade bröstarvingar. Egendomen var testamenterad till brorsdottern Elin Jonsdotter och hennes make torparen Sven Hansson, FII:6, 1830-1834, sid 686. 1846-07-04 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Elin Jonsdotter i Ede, FII:9, 1845-1849, sid 1091. 1847-07-03 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Sven Hansson i Ede, FII:9, 1845-1849, sid 1132, bröstarvingar saknades.
 • FAMILJ 60.
  Erik Olofsson, 1742-1809, från Häggenås, var gift 1779, (Kyr), med Ingeborg Eriksdotter, 1754-1803, från familj 58. Erik Halvarsson och hustrun Märet Matsdotter överlät 1779-01-16 sitt skattehemman i Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland till dottern Ingeborg Eriksdotter och hennes make Erik Olofsson och utlösen av yngsta dottern Gölin Eriksdotter med 225 daler silvermynt, vilket var värdet 1765 av halva hemmanet. Makarna fick också sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1779, sid 229). Bomärket för Erik Olofsson i Ede visas, (Dmb ht 1780, sid 384). Erik Olofsson och svågern Jonas Olofsson ägde vardera hälften av skattehemmanet Ede 3 om 2 och 1/6 tunnland, och de hade insett olägenheterna att ha sina gårdar sammanbyggda, varför de överenskommit att Jonas är behjälplig med att Erik gör en utflyttning till ny plats på hemmanet, (Dmb ht 1797, sid 96). 1804-02-13 hölls bouppteckning hos bonden Erik Olofsson i Ede efter hans avlidna hustru Ingeborg Eriksdotter, FII:2, 1791-1806, sid 363. 1808-12-02 hade Erik Olofsson överlåtit sitt skattehemman i Ede 3 om 1 och ½ tunnland, som var den avlidna hustrun Ingeborgs arvejord, till sonen Olof Eriksson emot födoråd, och dottern Märet skulle lösas ut. Hemmanet var värderat till 133 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1809, sid 370). Barn:
  • Olof Eriksson, 1780-1859, hemmansägare i familj 61.
  • Märet Eriksdotter, 1789-1878, gift 1823 med Christen Olofsson, 1800-1882, från familj 486 i nybygget Kilen, var nybyggare i familj 837 i Kilen.
 • FAMILJ 61.
  Olof Eriksson, 1780-1859, från familj 60, gift 1808-11-13 med Kerstin Jonsdotter, 1788-1809, från familj 642 i Åsen 1, och omgift 1815-07-16 med Anna Henriksdotter, 1788-1872, var hemmansägare och nämndeman i Ede 3, Hammerdal. Anna var dotter till Henrik Larsson, 1751-1839, från Dalarna, sockensmed och torpare i Håxås, Hammerdal, gift 1777 med Sara Olofsdotter, 1753-1826, från Skarpås, Hammerdal. 1808-12-02 hade Erik Olofsson överlåtit sitt skattehemman i Ede 3 om 1 och ½ tunnland, som var den avlidna hustrun Ingeborgs arvejord, till sonen Olof Eriksson emot födoråd, och dottern Märet skulle lösas ut. Hemmanet var värderat till 133 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1809, sid 370). Olof Erikssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1827-04-29 sålde kapten Carl Rickman vid stabskaptenbostället i Ede det så kallade Edstedttorpet i Ede till Olof Eriksson i Ede emot en köpesumma av 600 riksdaler och hälften av födorådet till Margareta Andersdotter. Rickman hade köpt torpet av avskedade dragonen Anders Hansson Bom, Edstedts son som flyttade till Bollsta bruk, (Dmb ht 1827, sid 120). 1829-11-16 överlät makarna ett torp under Ede 3 till kapten A. F. Edelsvärd, 1801-1850, och Charlotta Ångman, 1803-1856, (Lfr). 1841-04-31 hölls arvsdelning hos bonden Olof Eriksson i Ede, FII:8, 1840-1844, sid 963. 1859-02-26 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Eriksson i Ede, FII:10, 1850-1859, sid 1408. Barn:
  • Erik Olofsson, 1809-1893, gift 1838-04-29 med Märta Larsdotter, 1815-1883, från Frösön, torpare och bonde i Kilen 1. Sonen Erik Eriksson, Kila-Erik, 1852-1925, bonde i Kilen. Bouppteckning för Erik Olofsson, F II/16, 1890-1894, sid 527.
  • Lars Olofsson, 1814-1858, hemmansägare i familj 62.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1816-1894, gift med Lars Larsson, familj 840 i nybygget Kilen.
  • Maria Olofsdotter, 1818-1903, gift med Israel Israelsson, 1819-1906, torpare i Ede, från familj 1079 i Flärknäset, Grenås.
  • Olof Olofsson, 1820-1859, torpare i Ede, Hammerdal, giftet finns i familj 50.
  • Anna Olofsdotter, 1823-1910, arbetskvinna i Ede, Hammerdal.
  • Sara Olofsdotter, 1830-1913, gift med Olof Christensson i familj 837 i nybygget Kilen.
 • FAMILJ 62.
  Lars Olofsson, 1814-1858, från familj 61, övertog 1849-11-21 hemmanet Ede 3:20 om 13/48 tunnland av fadern, (Lfr). Han var gift 1845-11-23 med Anna Greta Persdotter, 1829-1910, från familj 64 i Ede, som var omgift 1862-04-08 med Johan Petter Sandqvist, 1809-e 1878, från Jönköping, som utvandrade till USA. Makarna blev skilda 1874-12-16 och de hade tre barn. Hemmanet Ede 3:20 såldes 1864 från Lars Olofssons sterbhus till dir. P. U. Nilsson, vilken byggde kvarn och såg och avyttrade egendomen till AB Edeforsverken, som byggde kraftstationen. (SGG). 1859-01-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Olofsson i Ede, FII:10, 1850-1859, sid 1407. Bouppteckning för Anna Greta Persdotter, F II/19, 1901-1903. Barn:
  • Lisa Larsdotter, 1848-1940, gift med Hemming Olofsson, familj 409 i Görvik 3.
  • Olof Larsson, 1851-1878, arbetare i Ede, Hammerdal.
  • Anna Greta Larsdotter, 1853-1917, gift med Olof Olofsson, familj 409 i Görvik 3.
  • Kerstin Larsdotter, 1855-1928, gift 1880 med Olof Persson, 1850-1906, från familj 118 i Ede 8, bonde i Ede och Yxskaftkälen 1.
  • Sofia Larsdotter, 1857-1874, piga i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Sara Larsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 275.
  Barn till Johan Petter Sandqvist.
  • Eva Lovisa Sandqvist, 1862-e 1941, gift 1885 med Jöns Jonsson, 1862-1949, arrendator i Ede 11 och Ede 7, Hammerdal.
  • Britta Katarina Sandqvist, 1864-1894, gift 1892 med Per Hemmingsson, 1863-1939, hemmansägare i Görvik 3:16, Hammerdal.
  • Per Sandqvist, 1867-e 1908, skräddare i Bredgård, Ström.
 • FAMILJ 63.
  Olof Jonsson, 1767-1825, från familj 59, övertog 1804-12-03 hemmanet Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Olof var gift 1791 med Anna Persdotter, 1766-1820, torpardotter från familj 591 i Solberg 2. Olof var omgift 1821 med änkan Britta Persdotter, 1771-1855, från familj 13 i Bye. 1820-09-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Anna Persdotter i skattehemmanet Ede 3, FII:4, 1820-1824, sid 454. 1821-05-16 hölls arvsdelning hos bonden Olof Jonsson i skattehemmanet Ede 3, FII:4, 1820-1824, sid 488. 1820-09-12 överlät Olof Jonsson skattehemmanet Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland till sonen Per Olofsson, som vann lottningen om besittningen av hemmanet med brodern Jonas. Systern Marget skulle lösas ut ur hemmanet, som var värderat till 500 riksdaler banco, och Olof fick sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1821, sid 217). Olof Jonssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1826-02-20 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden och husmannen Olof Jonsson i Andersgård, Ede, FII:5, 1825-1829, sid 588. Barn till Olof Jonsson och Anna Persdotter:
  • Jonas Olofsson, 1794-1877, gift med Kerstin Olofsdotter, familj 75 i Ede 4.
  • Marget Olofsdotter, 1796-1848, familj 65 i Ede 3.
  • Per Olofsson, 1803-1887, hemmansägare i familj 64 i Ede 3.
 • FAMILJ 64.
  Per Olofsson, 1803-1887, från familj 63, var gift 1828 som torpare med demoiselle Eva Lovisa Rickman, 1805-1874, från Böle, Lit. 1820-09-12 överlät Olof Jonsson skattehemmanet Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland till sonen Per Olofsson, som vann lottningen om besittningen av hemmanet med brodern Jonas. Systern Marget skulle lösas ut ur hemmanet, som var värderat till 500 riksdaler banco, och Olof fick sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1821, sid 217). 1826-11-21 sålde Per Olofsson skattehemmanet Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland till Erik Hemmingsson för en köpesumma av 350 riksdaler och födoråd. (Dmb ht 1827, sid 185), familj 65. 1828-03-26 sålde torparen Sven Hansson och hustrun Elin Jonasdotter ett odelstorp under skattehemmanet Ede 3 till Elins broderson Per Olofsson emot födoråd till de barnlösa säljarna, (Dmb ht 1829, sid 317). 1850-10-29 överlät Per Olofsson och Eva Lovisa Rickman ett torp under Ede 3 till Per Nilsson, (Lfr). Barn:
  • Anna Greta Persdotter, 1829-1910, gift med Lars Olofsson i familj 62 i Ede 3 ovan.
  • Karl Persson, 1831-1858, bodde i Ede, Hammerdal.
  • Lisa Persdotter, 1834-1902, gift 1861 med Jonas Olofsson, 1836-1919, från Häggenås, inga bröstarvingar i bouppteckningen.
  • Sven Persson, 1841-1879, torpare i Ede, Hammerdal.
  • Britta Persdotter, 1844-e 1902, gift med Per Hammarström och senast med Magnus Byström i Söre, Lit.
 • FAMILJ 65.
  Erik Hemmingsson, 1792-1876, från familj 127 i Stensgård, Ede 9, var gift 1820-05-07 med Marget Olofsdotter, 1796-1848, från familj 63. 1819-11-26 sålde Olof Hemmingsson 3/4 tunnland av skattehemmanet Ede 9 till brodern Erik Hemmingsson för en köpesumma av 270 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1821, sid 189). Erik Hemmingssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1826-11-21 sålde Per Olofsson skattehemmanet Ede 3 om 1 och 1/12 tunnland till Erik Hemmingsson för en köpesumma av 350 riksdaler och födoråd. (Dmb ht 1827, sid 185). 1828-03-26 överlät bonden Erik Hemmingsson skattehemmanet Ede 9 - Stensgård - om 3/4 tunnland till brodern Olof Hemmingsson emot en köpesumma av 400 riksdaler banco, (Dmb vt 1829, sid 276). 1829-03-24 och 1832-03-16 överlät Erik Hemmingsson och hustrun Marget Olofsdotter Ede 3 om 13/24 tunnland till Jonas Andersson och Kerstin Persdotter i familj 66, (Lfr). Erik var omgift 1851-05-04 med Gunilla Hemmingsdotter, 1802-1874, från familj 475 i Viken 2, och båda makarna avled i Görvik. 1851-03-19 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Marget Olofsdotter i Ede, FII:10, 1850-1859, sid 1233. Barnen fanns i första äktenskapet:
  • Hemming Eriksson, 1821-1897, gift 1856-06-22 med Beata Stina Jakobsdotter, 1825-1923, gratialistdotter Blad från Kilen, var senast torpare i Lorås 4, Hammerdal. Bouppteckning för Hemming Eriksson, F II/17, 1895-1897, sid 727.
  • Anna Eriksdotter, 1823-1908, gift 1855-02-04 med Per Eriksson, 1824-1875, från familj 170 i Fagerdal 1, som var torpare i Görvik och Ede. Bouppteckning för Per Eriksson, F II/13, 1875-1879, sid 109.
  • Erik Eriksson, 1831-1903, gift 1857 med Lucia Israelsdotter, 1836-1908, från familj 381 i Görvik 1, där Erik senast var bonde. Bouppteckning för Erik Eriksson i Görvik, F II/20, 1904-1905, sid 11, inga bröstarvingar.
  • Jonas Eriksson, 1836-1922, senast torpare i Ede, Hammerdal.
  • Per Eriksson, 1839-e 1899, arrendator i Görvik 1, gift 1865-06-24 med Anna Larsdotter, 1843-1884, soldatdotter från Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Anna Larsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 599, i skattehemmanet Görvik 1, vilket makarna hade förvärvat. Per Eriksson var omgift 1887-04-24 med Kristina Eriksdotter, 1843-e 1899, från Skyttmon, och familjen flyttade till Vigge, Berg, Z.
 • FAMILJ 66.
  Jonas Andersson, 1799-1892, torparson från Ede, övertog 1829 och 1832 av Erik Hemmingsson och Marget Olofsdotter, familj 65, hemmanet Ede 3 om 13/24 tunnland, (Lfr). Jonas var gift 1823-06-08 med Kerstin Persdotter, 1800-1877, från familj 44 i Ede 2. Fyra av de sex barnen blev fosterbarn till Jonas Jonsson i familj 498 i Håxås 2, (Hk). Bouppteckning för Jonas Andersson, F II/16, 1890-1894, sid 451. Bouppteckning för Kerstin Persdotter, F II/13, 1875-1879, sid 320. Barn:
  • Anders Jonsson, 1823-1899, hemmansägare i familj 67.
  • Per Jonsson, 1830-1882, hemmansägare i familj 68.
  • Karin Jonsdotter, 1833-1873, gift med Erik Pålsson, familj 502 i Håxås 2.
  • Jonas Jonsson, 1836-1893, gift 1866 med Märet Olofsdotter, 1828-1912, från familj 538 i Lorås 2, var hemmansägare i familj 1108 Helgeåkilen 1.
  • Nils Jonsson, 1839-1890, hemmansägare i familj 192 i Fagerdal 2.
  • Sven Jonsson, 1842-1883, gift 1870-04-18 med Margreta Olofsdotter, 1840-1881, från Solberg, och omgift 1883-03-08 med Anna Nilsdotter, 1862-e 1905, torpardotter från Fyrås, var senast torpare i Viken 2. Makan Anna Nilsdotter blev omgift 2 gånger, senast i Köttsjön, Ragunda. Bouppteckning för Sven Jonsson, F II/14, 1880-1884, sid 516. Bouppteckning för Margreta Olofsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 208.
 • FAMILJ 67.
  Anders Jonsson, 1823-1899, från familj 66, var hemmansägare i Ede 3, gift 1854-04-17 med Kerstin Olofsdotter, 1831-1914, från familj 129 i Ede 9. Bouppteckning för Anders Jonsson, F II/18, 1898-1900, sid 486. Barn:
  • Ingeborg Andersdotter, 1857-e 1937, arbetarhustru i Östersund.
  • Olof Andersson, 1858-182, bodde i Ede, Hammerdal.
  • Jonas Andersson, 1861-1940, hemmansägare i Kråklund, Ede 2, familj 49.
  • Anders Andersson, 1863-1949, hemmansägare i Ede 3.
  • Nils Andersson, 1868-e 1934, gift 1891-03-30 med Ingeborg Johansdotter, 1872-e 1934, från Ede, Hammerdal, senast hemmansägare i Fugelsta 1, Marieby.
 • FAMILJ 68.
  Per Jonsson, 1830-1882, från familj 66, hemmansägare i Andersgård, Ede 3, var gift 1857-11-29 med Elin Pålsdotter, 1838-1875, från familj 85 i Björnsgård, Ede 5. Bouppteckning för Per Jonsson i skattehemmanet Ede 3, F II/14, 1880-1884, sid 493. Bouppteckning för Elin Pålsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 155. Barn:
  • Jonas Persson, 1864-1936, arbetare i Ede, Hammerdal.
  • Pål Persson, 1866-1933, gift 1899, med Anna Katarina Persdotter, 1873-1911, från familj 51 i Ede 2, var hemmansägare i Andersgård, Ede 3. Bild finns på gården, storstugan vars övervåning blev påbyggd av hans farfar Jonas Andersson vid mitten av 1800-talet, (Hk 1994/49).
  • Kerstin Persdotter, 1869-e 1941, gift 1891 med Jöns Abrahamsson, 1866-1949, från Ede, som var torpare och födorådstagare i Ede 2:7, Hammerdal.
  • Per Persson, 1874-e 1941, gift 1898, med Anna Johansdotter, 1876-e 1941, från familj 1087 i Tingsjön, Ede, senast hemmansägare i Skallsjön, Borgvattnet.
 • FAMILJ 901.
  Nils Andersson, 1820-1888, gift 1857-02-15 med Greta Johansdotter, 1831-1914, från familj 50 i Ede 2, köpte halva Andersgård i Ede, och den gården kom att kallas Sundqvistgården efter mågen Anders Sundqvist. Nils var son till Anders Andersson, 1791-e 1855, bonde i Krokvåg, Ragunda, gift 1812 med Stina Greta Olofsdotter, 1785-e 1855, från Skogen, Ragunda. Bouppteckning för Nils Andersson i skattehemmanet Ede 3, (F II/15, 1885-1889, sid 268). Barn:
  • Katarina Kristina Nilsdotter, 1857-e 1941, gift 1881 med Anders Olofsson Sundqvist, 1854-1917, från familj 1078 i Prästbordet, Mo, som var hemmansägare i Ede 3. Sundqvistgården, Ede 3, från cirka 1918 finns på bild nr 92X74:14 hos Jamtli bildarkiv.
  • Anders Nilsson, 1859-1948, snickare i Ede, Hammerdal.
  • Johan Nilsson, 1863-e 1890, bodde i Ede, Hammerdal.
  • Nils Nilsson, 1867-1929, gift med Britta Danielsdotter i familj 142 i Ede 10.
  • Per Nilsson, 1869-e 1891, utvandrade till Brasilien.
Bar
 • Ede 4, Högen: 
  FAMILJ 69.
  Nils Andersson, 1607-1687, (80 år, C1), från familj 77 i Björnsgård, Ede 5, (Dmb vt 1674), bygslade 1632 hemmanet om 1 och ½ tunna efter modern Ingrid Persdotter, (Byg). 1644 bygslade han 2 tunnor efter brodern Per (Byg), och han fanns på hemmanet såväl 1649 som 1679, (Ti). 1645 fanns han med sin hustru Märet Persdotter, död efter 1674, (Dmb vt 1674, § 3), men inga barn fanns då, (Mtl 1645). 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb). Mellan 1651 och 1670 var han nämndeman och kallades då Nils Andersson i Högen, (Dmb). 1656 uppgavs att han hade en son Per, (Dmb ht 1656, § 1), och 1682 hade han en sonson Olof som var i Norge. Nämnde sonsonen Olof Persson försökte 1682 återfå sitt bördeshemman, men vägrades detta och fick själv böta tre marker silvermynt för dombrott, (Dmb ht 1682, § 4). Nils Andersson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Vid avradsrannsakningen i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). Pål Persson i Skallgård besvärade sig över att Nils Andersson i Ede inte ville åtnöja sig med det jordebyte han hade gjort med Per Larsson. Det gällde ängen Skallön från Skallgård, som Nils Andersson inte var nöjd med. Rätten beslöt att om parterna inte kunde förlikas så var de förpliktade att upphäva jordebyte, (Dmb ht 1667, § 7). 1667 krävdes Nils Andersson i Ede att utan uppskov betala till länsman Clas Isaksson Tjock för en bäckkvarn, som blivit förstörd, (Dmb ht 1667, § 28). Tolvmannen Nils Andersson i Ede klagade att Abraham Abrahamsson i Ström hade rivit honom i skägget och förorsakat honom ett blodigt sår, vilket Israel Hansson och Hemming Persson intygade. Abraham dömdes till 6 marker silvermynt i böter, (Dmb ht 1670, § 6). Vid tinget i Hammerdal år 1671 lovade länsman Claes Isaksson och Nils Andersson Ede med sina lagmän, att till nästa ting samla gamla män, som kunde betyga vad som gällde enligt urminnes hävd om fisket i Edsforsen och älggropar, (Dmb ht 1671, § 6). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). Nils Andersson i Ede uppbjöd sig och sin hustru till sytning första gången, (Dmb vt 1674, § 3). 1674 uppgavs han vara 75 år gammal, (Dmb e.o. ting 2, 1674), och 1678 hade han sålt hemmanet om 2 tunnland för 36 daler silvermynt till länsman Kristian Andersson, (Dmb ht 1678, § 5). 1684 var Nils 84 år gammal som vittne, (Dmb vt 1684, § 9). Barn:
  • Anders Nilsson, 1634-1673, (Dmb vt 1674, § 2), stod som bonde och husfolk 1673 i Ede. Nils Andersson i Ede, salig Anders Nilssons fader, förfrågade sig hos rätten om hans sonhustru Kerstin Eriksdotter bör ha morgongåvor efter sin salige man. Nämnden beslöt att hon skulle ha 6 riksdaler i morgongåva och sedan skulle det övriga arvet skiftas, (Dmb vt 1674, § 2). 1692-07-16 fick Per Olofsson överta Anders Nilssons del i Görvik 1 för 7 riksdaler, (Lfr).
  • Per Nilsson, levde 1656 enligt dmb, och han hade sonen Olof i Norge, som förgäves försökte återfå hemmanet och fick plikta med 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1682, § 4). Länsman Hans Eriksson angav att en ung dräng Per Nilsson i Ede hade belägrat Anna Persdotter i Hallen och med henne avlat barn; Per ville ta henne till äkta och fick böta för lönskeläge, (Dmb ht 1656, § 1). 1678-10-24 överlät en Per Nilsson ett hemman i Skarpås till Jon Mosesson, (Lfr).
   1681 beslutades att en dräng under året skulle njuta 6 daler silvermynt, 2 par skor, 1 par strumpor, 1 par vantar, 1 par blaggarnbyxor, en strijg skjorta och om han tjänar och blir kvar andra året får han också en hamplärft skjorta, 12 öre silvermynt i legopenning. En piga får 7 daler kopparmynt, 2 par skor, 1 par strumpor, 1 par vantar, 9 alnar blaggarn, och blir hon längre får hon ävendels lärft och 6 öre silvermynt i stadpenning. En getare, som inte är fullväxt, får 6 marker silvermynt och slitkläder som en piga, (Dmb ht 1681, § 2).
 • FAMILJ 70.
  Nils Eriksson, 1655-1732, gift med Dordie Andersdotter, 1650-1702, från Aspås, Z, var bonde på hemmanet till 1696, (Rö), och han betalade tiondet 1684-1696, (Ti). 1684 kärade Nils Eriksson i Ede till Jon Nilsson efter tre mälingar åker, som tidigare hade tillhört hemmanet Högen. Nämnden skulle undersöka saken från tidigare mål i ärendet, (Dmb vt 1684, § 9). 1694 var Nils Erikssons skattehemman i Ede om 2 och 1/6 tunnland illa bebyggt, och han blev tillsagd att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17). Sexmannen Nils Eriksson i Ede avlade sin ed å bok, (Dmb vt 1694, § 20). Familjen flyttade 1696 till Offerdal, (Dmb vt 1696, § 13, och A1:1/23), där Nils gifte om sig 1703 och blev hemmansägare i Landön. 1696 hade Pål Hansson försökt köpa hemmanet för 50 daler silvermynt, men Nils Eriksson fullföljde inte köpet, och man fick då även kunskap om att Nils hade en broder Olof Lustig i Ede, (Dmb vt 1696, § 13). Familjens barn Erik, Anders och Kerstin var födda på 1680-talet i Ede, (A1:1/23). Daniel Eriksson i familj 71 beviljades fasta på Nils Erikssons hemman i Ede om 2 tunnland, (Dmb ht 1700, § 35:1). Var Nils och brodern dragon Olof Eriksson Lustig, död 1698, gift med Karin Filipsdotter från Görvik 1, bröder till Elin Eriksdotter i familj 716 i Åsen 8 ? Nils var i så fall född 1655, och Olof född 1652 i Rise, Offerdal.
 • FAMILJ 71.
  Daniel Eriksson, 1672-1712, (Dmb vt 1686, § 8, Tp), soldat Grubb 1690-1694 i Sikås, fick avsked för hemmansbruk, (Sr), från familj 110 i Grubbegård, Ede 11, övertog Nils Erikssons hemman om 2 tunnland, och han var brukare redan 1697, (Rö). Daniel Eriksson ifrån Ede var 14 år gammal 1686, (Dmb vt 1686, § 8). Daniel Eriksson hade 1697-03-20 utom börden köpt Nils Erikssons, (1655-1732), hemman i Ede om 2 tunnland för 90 daler silvermynt, och uppbjöd nu hemmanet första gången, (Dmb vt 1698, § 13 och ht 1698, § 23). Daniel Eriksson beviljades fasta på Nils Erikssons hemman i Ede om 2 tunnland, (Dmb ht 1700, § 35:1). Daniel Erikssons bomärke 1708Daniel fick avsked 1694 som soldat i Sikås, (Rul), och var nämndeman 1704-1711, (Dmb). Hans bomärke som nämndeman 1708 ser du till höger. Daniel var gift 1699 med Britta Jonsdotter, 1675-1754, från familj 80 i Björnsgård, Ede 5. Det var lekstuga hos Israel Hansson och Jon Månssons Anna spelade på långharpa, och man höll på till om natten. Deltagare var bland annat pigan Anna Persdotter från Hökbäck, Lit, Britta Jonsdotter från Björnsgård, dragon Olof Flink, Olof Botvidsson och dragon Clas Bengtsson, (Dmb vt 1686, § 8). Olof Jönsson i Ede uppvisade den arvshandling till bördeslösen, som han med svågern Anders Persson slutit den 2 mars 1728 om svärföräldrarnas hemman i Ede, dragonhåll 59. Svärmodern hustru Britta Jonsdotter hade avstått hemmansbruket till sina tvenne döttrar, (Dmb vt 1728, § 17). Barn:
  • Lucia Danielsdotter, 1702-1780, familj 72.
  • Sara Danielsdotter, 1700-1780, gift 1726 med Anders Persson, 1707-1741, i familj 362 i Grenås 3.
  1714-1725 stod hustru Britta för hemmanet, (Jb), änka efter Daniel Grubb. 1719 fick bonden, en ännu okänd Per Eriksson, död efter 1721, gå in som dragon för hemmanet för att ersätta dragonen Sven Jonsson Högberg, som omkom i fjällkatastrofen, (Rul). Israel Hansson, 1675-f 1728, (Br), hade som maka Britta Jonsdotter, 1675-1754, från familj 80 i Ede 5, (Dmb 1728, § 17), som var Daniel Grubbs änka. Israel Hansson förekom inte i skattelängderna, men överlät hemmanet 1728 till Olof Jönsson i familj 72, (Lfr). Israel Hansson är i övrigt okänd.
 • FAMILJ 72.
  Olof Jönsson, 1692-1752, från familj 241 i Fyrås 3, (A1:1/238), övertog 1711 hemmanet Fyrås 3 av moderänkan Britta Olofsdotter: alldenstund Britta Olofsdotter i Fyrås förklarade sig ej längre förmå hemmanet av 2 tunnland skatte och dragonhåll efter mannen Jöns Jönssons död uppehålla och besitta, utan det överlåtes till sonen Olof till hävd och bruk med besittningen mot dels upplösen av dess farbror Jon Jönsson 70 år, vilken där utfinnes tredje parten äga, men Jon Jönsson vill övergiva mot sytning i döda dagar för sin sjuklighet; rätten fann att Olof var berättigad till mödernegården, (Dmb vt 1711, § 5). Hos Olof Jönsson fanns dragon Erik Svensson Björkman, som hade antagit hemmansbruk 1717, och i dennes ställe antogs dragon Olof Jonsson Kortvillig, som dog på fjället januari 1719, och i dennes ställe fick i mars 1719 bonden Olof själv inställa sig till 1722, (Rul). Olof Jönsson 1728 den arvshandling till bördeslösen, som han med svågern Anders Persson, hemmansägare i Grenås 3, gift 1726 med Sara Danielsdotter från familj 71 i Ede 4, slutit 1728-03-02 om deras svärföräldrars hemman i Ede; svärmodern hustrun Britta Jonsdotter hade avstått hemmansbruket till sina tvenne döttrar, (Dmb vt 1728, § 17). Olof var sex- och nämndeman 1724-1747, (Dmb ht 1724, § 2 och dmb vt 1747), sid 189), samt hemmansägare i Fyrås 3 mellan 1711 och 1728, (Dmb). Nils Olofsson i Fyrås uppvisade den arvshandling som svågern Olof Jönsson i Ede med svågerbarnens förmyndare honom givit å deras föräldrars hemman i Fyrås om 2 tunnland skattejord och dragonhåll; Olof Jönsson upplät sin brorslott till systern Kerstin och denne sin svåger Nils Olofsson, (Dmb ht 1728, § 8). Israel Hansson, (ännu okänd), överlät 1728-03-05 hemmanet Ede 4 om 2 tunnland till Olof Jönsson, (Lfr). Olof var nämndeman i Ede 1736-1741, och gift 1726-12-28 med Lucia Danielsdotter, 1702-1780, från familj 71 i Ede 4. Barn:
  • Daniel Olofsson, 1730-1810, hemmansägare i familj 73.
 • FAMILJ 73.
  Daniel Olofsson, 1730-1810, från familj 72, gift 1750, (Kyr), med Susanna Månsdotter, 1717-1807, från familj 556 i Lorås 4, överlät 1778-09-16 Ede 4 om 2 tunnland till sonen Olof Danielsson, (Lfr). Bomärket för Daniel Olofsson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). Vid syn 1778 var Daniel Olofssons skattehemman Ede 4 på 2 tunnland värderat till 83 riksdaler och 16 skilling, då det skulle lottas om besittningen mellan bröderna Måns och Olof Danielsson, (Dmb ht 1778, sid 141). Barn:
  • Lucia Danielsdotter, 1750-1786, piga i Ede, Hammerdal. Olof Danielsson hade vunnit lottningen om besittningen av skattehemmanet i Ede 4, och ville nu ta hand om sin sjuka syster Lucia Danielsdotter, emot att hon avstod från att bli utlöst, (Dmb ht 1779, sid 287).
  • Måns Danielsson, 1752-1838, torpare i Ede 4 och hemmansägare i Ede 10, Hammerdal, gift 1788 med Ingeborg Olofsdotter, 1760-1825, från Sikås 3, se familj 138 i Ede 10. 1788-01-21 överlät brodern Olof Danielsson ett torp under Ede 4 till Måns Danielsson, (Lfr). 1788-03-29 bytte Hans Andersson Hallström skattehemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland mot Måns Danielssons skattetorp under skattehemmanet Ede 4 samt en köpeskilling av 133 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1788, sid 296). 1796-12-05 överlät Måns Danielsson och hustrun Ingeborg Olofsdotter Ede 10 om 1 och ½ tunnland till Lars Eriksson, familj 139, som var Måns svåger, (Lfr). 1838-10-08 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådstagaren Måns Danielsson i Ede, FII:7 (1835-1839), sid 889; inga bröstarvingar.
  • Olof Danielsson, 1754-1824, hemmansägare i familj 74.
  • Kerstin Danielsdotter, 1756-1836, gift 1779 med hemmansägaren, klockaren och barnaläraren Olof Lund, 1751-1827, i familj 570 i Mo.
  • Britta Danielsdotter, 1758-1846, bondhustru i familj 939 i Sikås 3, gift 1790 med Olof Olofsson, 1755-1845, broder med Måns Danielssons hustru Ingeborg.
 • FAMILJ 74.
  Olof Danielsson, 1754-1824, från familj 73, var gift 1784 med Ingeborg Eriksdotter, 1756-1846, från 668 i Åsen 3. Olof Danielsson hade vunnit lottningen om besittningen av skattehemmanet i Ede 4, och ville nu ta hand om sin sjuka syster Lucia Danielsdotter, emot att hon avstod från att bli utlöst, (Dmb ht 1779, sid 287). Olof var även nämndeman i tingslaget. 1817-11-20 överlät Olof Danielsson skattehemmanet Ede 4 om 2 tunnland - härav ½ hem vardera - till döttrarna Christina Olofsdotter och Lucia Olofsdotter emot en köpesumma av 600 riksdaler banco samt utlösen av syskonen och skäligt födoråd till föräldrarna, (Dmb vt 1818, sid 143). 1821-04-11 hölls arvsdelning hos nämndemannen Olof Danielsson i skattehemmanet Ede 4, FII:4 (1820-1824), sid 550. Barn :
  • Susanna Olofsdotter, 1785-1867, gift 1811 med Erik Svensson i familj 875 i nybygget Skallsjön.
  • Lisbet Olofsdotter, 1787-1868, gift 1809 med hemmansägaren Erik Eriksson, 1785-1857, i familj 859 i nybygget Raftsjöhöjden.
  • Daniel Olofsson, 1790-1827, gift 1821 med Ingeborg Larsdotter, 1790-1884, från familj 114, bonde i Ede. 1827-03-30 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådstagaren Daniel Olofsson i Östra Högen, Ede,, FII:5 (1825-1829), sid 616.
  • Kerstin Olofsdotter, 1792-1868, familj 75 nedan.
  • Lucia Olofsdotter, 1797-1870, familj 355 i Grenås 2, se även uppgifter i familj 75.
 • FAMILJ 75.
  Jonas Olofsson, 1794-1877, från familj 63 i Ede 3, gift 1820-04-09 med Kerstin Olofsdotter, 1792-1868, från familj 74, övertog 1822-11-19 av Anders Hemmingsson, 1796-1875, och dennes hustru Lucia Olofsdotter, 1797-1870, från familj 74, hemmanet Ede 4 om 1 tunnland, (Lfr). Jonas Olofssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). Anders Hemmingsson och hustrun Lucia övertog Anders föräldrahemman i Grenås 2. Bouppteckning för Jonas Olofsson, F II/13, 1875-1879, sid 316. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 597. Barn:
  • Olof Jonsson, 1821-1896, dräng i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Olof Jonsson, F II/17, 1895-1897, sid 206.
  • Jonas Jonsson, 1823-1880, familj 76 i Ede 4.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1825-1898, gift med Per Persson, 1821-1875, hemmansägare i Jonsgård, Ede 6, familj 98.
  • Anna Jonsdotter, 1831-1900, gift 1855 med hemmansägaren Lars Eriksson, 1824-1908, familj 406 i Görvik 3.
  • Kerstin Jonsdotter, 1835-1892, gift 1859 med Olof Danielsson, 1827-1914, hemmansägare i familj 573 i Mo.
 • FAMILJ 76.
  Jonas Jonsson, 1823-1880, från familj 75 ovan, var hemmansägare i Ede 4 om 1 tunnland, gift 1854-03-05 med Karin Persdotter, 1827-1913, från familj 97 i Jonsgård, Ede 6. Bouppteckning för Jonas Jonsson i skattehemmanet Ede 4, F II/14, 1880-1884, sid 90. Barn:
  • Jonas Jonsson, 1863-1929, hemmansägare i Östra Högen, Ede 4, gift 1896-06-06 med Anna Stina Jonsdotter, 1868-1955, från familj 99 i Ede 6. Makarna finns på bild 92X67:14 på Jamtli bildarkiv.
Bar
 • Ede 5, Björnsgård: 
  FAMILJ 77.
  Anders Nilsson, 1560-1614, (Br, död sedan 70 år i dmb vt 1684, § 9), erlade sitt tionde 1600 och 1607 för Knutsgård, (Ti). Hans mor hette Kerstin, och han kunde 1613 så 3 tunnor på gården och hade också en andel i Görvik, (Rmj). Anders hade 1613 sönerna Peder, Nils och Sven samt dottern Gölin och ytterligare tre (icke namngivna) gifta döttrar, (Rmj). 1633 fanns kyrkoherde Herr Erik Eriksson Blix på den gård i Görvik som Anders Nilsson ägde, (Mtl 1633). Anders hustru hette Ingrid Persdotter, som var död efter 1633, (Dmb 1674). 1633 fanns i Ede en änka Ingrid, som stod för 2 tunnor, (Jb). 1633 kunde änkan Ingrid bärga 12 lass hö, hade 3 kor, 5 småfän och 1 häst, (Jb). Sonen Nils, nämnd med sin fader, fanns i dmb e.o.t 2, 1674 och i dmb ht 1684 § 9. De övriga barnen i familjen är inte klara ännu. Barn:
  • Per Andersson, 1606-1697, hemmansägare i familj 78.
  • Nils Andersson, 1607-1687, hemmansägare i familj 69 i Ede 4.
  • Sven Andersson, 1608-e 1613 (Rmj), okänt senare.
  • Gölin Andersdotter, 1600-e 1613 (Rmj), okänt senare.
  • Tre gifta döttrar, vilka levde 1613, (Rmj).
 • TrolldomsmålFAMILJ 78.
  Per Andersson, 1606-1697, (C1), från familj 77, fanns i Jb 1633. Per ägde 1613 sin andel i gården om 1 tunna med tre gifta systrar; den andra tunnan i gården tillkom de små barnen, Sven, Nils och Gölin, vilkas andelar blev befriade (Rmj). 1635 var han nämndeman, (Dmb), och 1644 bygslade Per 2 tunnor efter brodern Nils Andersson i Ede 4, (Byg). 1645 befriades Per Andersson och Jon Nilsson, båda i Högen, Ede, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Pers hustru hette Britta Pålsdotter, död efter 1695-11, (Com), och de hade barnen Pål, Erik och Kerstin, (Mtl). 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb), och Per var den som betalade tiondet 1649, (Ti). Pers hustru Britta Pålsdotter förekom 1635 i detta trolldomsmål vid tinget. Läs mer här.
  • Pål Persson, 1640-1708, hemmansägare i familj 79.
  • Erik Persson var möjligen sonen, som utskrevs 1658 som knekt för Ede till ett jämtländskt kompani i norsk tjänst i Trondheim, och Erik Persson i Ede var död 1659 som knekt i Demmin, Tyskland (Rul).
  • Jon Persson, 1645-1716, hemmansägare i familj 80.
 • FAMILJ 79.
  Pål Persson, 1640-1708, (Br), tog nattvarden 1705, från familj 78, ersatte Per Andersson på hemmanet mellan 1660-1696, (Jb). Pål Persson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). 1692 var han i rotelängden ersatt av Jon Persson, sannolikt hans bror i familj 80. 1677-1702 var hemmanet på 2 och 2/3 tunnland, (Jb). Pål var gift, men namnen i familjen är okända. Befallningsmannen efterfrågade om inga saker voro å nästförige hållna laga ting, av länsmannen Måns Andersson förtegade. Så föregavs av kyrkoherden Hr Erick, det Karin Olofsdotter i Ede har beryktat Pål Perssons hustru ibidem, att hon skulle umgänge haft med en ryttare, vilken sak henne ej kunde övertygas, utan konan Karin Olofsdotter måste taga sina ord tillbaka, och bekänna dem vara av intet värde. Blir alltså länsman Måns Andersson för denne sakens undandöljande sakfälld till 40 marker, (Dmb vt 1662, § 11).
 • FAMILJ 80.
  Jon Persson, 1645-1716, (Tp), från familj 78, var hemmansägare och nämndeman i Björnsgård, Ede 5, mellan 1670 och 1702, (Dmb vt 1702, § 13). Jon Persson i Ede klagade att Erik Persson, (soldat Greve), hade av honom stulit en vadmalströja och den utslitit, till vilken han ej neka kan. Desslikest klagade Måns Andersson Spiellerus, (länsman, att denne Erik Persson haver av honom stulit ½ tunna mäld, om ½ daler då han hos honom tröskade, vilken Erik haver satt avsides, och Måns således fått honom igen. Så emedan tjuvnaden är bekänd, varför skall denne Erik Person först betala målsägandena det han stulit haver och sedan böta 40 marker silvermynt, för dessa böter utlovade tolvmännena utlägga för honom, (Dmb ht 1667, § 24). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). 1674 blev Jon Persson i Björnsgård av länsmannen Christian Andersson anklagad för tjuvjakt på älg. Vittnen var hans pigor Brynhild Tagesdotter och Elin Jonsdotter, vilka 1672 tjänade i Björnsgård. Jon uppgav att han hittat en död älg, och ärendet uppskjöts till nästa ting, (Dmb ht 1674, § 23); Jon frikändes 1685 för anklagelsen, (Dmb ht 1675, § 11). 1682 fick Jon Persson tillsammans med Sven Persson i Lorås ta emot kvarlåtenskap efter änkan Märet Persdotter i Fyrås, (Dmb vt 1682, § 5). Troligen var Sven och Jon svågrar eftersom det i Lits dombok 1682 om avlidne Erik Persson i Husås, omtalas att nämnde Erik hade bröderna Sven Persson i Lorås och Olof Persson i Gisselås, (Dmb vt 1682, § 3). 1702 upplästes den skrift som Jon i Björnsgård och Ede hade gjort dess barn emellan och som avsåg 2 söner och 2 mågar; sonen Pål skulle lösa ut dessa och ta Jon till sytning, (Dmb vt 1702, § 13). Samma år protesterade sonen Per ifrån Björnsgård mot det slut som hans syskon om hemmanet gjort; Per var äldsta brodern, men hade inte fått överta föräldragården; nämnden instämde; Per var också missnöjd med att ha blivit utlöst med 60 daler i stället för 80 daler silvermynt, (Dmb 1702-05-29, § 11). Jons hustru Lucia Persdotter, 1645-1697, (Tp), var möjligen från familj 521 i Lorås 1. Barn:
  • Per Jonsson Fält, 1676-1712, (C1), hemmansägare i Grubbegård, Ede 11, gift 1700 med Anna Olofsdotter, 1680-1749, (Br), från Skarpås, familj 150 i Ede 11.
  • Britta Jonsdotter, bondhustru i Högen, Ede 4, gift 1699 med Daniel Eriksson Grubb, 1672-1712, familj 71.
  • Gunilla Jonsdotter, 1674-1754, (Br), gift med Hemming Eriksson, familj 111.
  • Pål Jonsson, 1679-1734, hemmansägare i familj 81 i Ede 5.
 • FAMILJ 81.
  Pål Jonsson, 1679-1734, (C1), från familj 80, övertog 1702-03-01 hemmanet Björnsgård, Ede 5 om 2 och 2/3 tunnland av fadern, (Lfr). Upplästes den skrift som Jon Persson i Björnsgård och Ede hade gjort dess barn emellan och som avsåg 2 söner och 2 mågar; sonen Pål Jonsson skulle lösa ut dessa och ta Jon till sytning, (Dmb vt 1702, § 13). Per Jonsson ifrån Åsen föredrog hur hans fader Jon Persson i Ede tid efter annan honom förfäktat om besittningen och lösen utav hemmet i Ede; den yngre brodern Pål hade fått överta hemmanet och Per var missnöjd med att ha blivit utlöst med 60 daler i stället för 80 daler silvermynt, (Dmb ht 1702, § 3). Pål var gift 1705-07-20 med Anna Jonsdotter, 1685-1749, (Tp), från familj 544 i Lorås 3, (A1:1/4), och 1712-1733 var han nämndeman i tingslaget, (Dmb). Mellan 1716-1728 var han ensam som kyrkvärd i Hammerdal, (Kyr). Hos Pål Jonsson i Ede fanns dragon 61 Måns Olofsson Enberg, som dog i januari 1719 på fjället, och i dennes ställe antogs 12 mars 1719 Jonas Persson Flygare, jämte, (Rul). Arvsskifte efter Pål Jonsson hölls 1747-04-20 mellan två söner och sex döttrar, och hemmanet var upptagit till 2 och 2/3 tunnland, (Dmb vt 1755, § 18). Barn:
  • Jon Pålsson, 1709-1781, hemmansägare i familj 82.
  • Lucia Pålsdotter, 1706-1787, gift 1726 med Olof Olofsson, 1699-1729, i familj 913 i Sikås 1, och omgift 1731 med Per Olofsson Gröndahl, 1702-1770, soldat, korpral och bonde i familj 913 i Sikås 1.
  • Britta Pålsdotter, 1711-1788, gift 1740 med Per Jakobsson Frimodig, 1708-1795, hemmansägare och nämndeman i familj 760 i Hallen 4.
  • Anna Pålsdotter, 1713-1789, gift 1746 med Olof Persson Bergsten, 1715-1783, hemmansägare i familj 497 i Håxås 2.
  • Gunilla Pålsdotter, 1716-1789, gift 1737 med Anders Hansson, 1715-1782, hemmansägare i familj 428 i Gåxsjö 2.
  • Karin Pålsdotter, 1720-1768, soldat- och bondhustru i Ede 2, med Pål Persson Högfält, 1734-1812, familj 42.
  • Kerstin Pålsdotter, 1721-1797, (C:2/268, var död 76 år gammal som hustru i Ede, Hammerdal, och hon var ogift 1747 vid arvsskiftet efter fadern, (Dmb vt 1755, § 18).
  • Per Pålsson, 1724-e 1755, soldat Rosenkvist i Ede, Frösö och Sunee, 1744-1754, (Sr), gift 1746 med Karin Hansdotter, 1721-1806, soldatdotter Springare från Håxås. Sonen Hans Persson Wiklund, 1754-1798, var dragon i Hammerdal och senast gift bonde i Mickelsgård, Frösön.
 • FAMILJ 82.
  Jon Pålsson, 1709-1781, från familj 81, gift 1745 med Kerstin Eriksdotter, 1715-1774, från familj 717 i Åsen 8, hemmansägare i Björnsgård, Ede 5, överlät 1771-03-14 hemmanet Ede 5 till Pål Jonsson, (Lfr). Bomärket för Jon Pålsson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). Barn:
  • Pål Jonsson, 1746-1817, hemmansägare i familj 83.
 • FAMILJ 83.
  Pål Jonsson, 1746-1817, från familj 82, hemmansägare och nämndeman i Björnsgård, Ede 5, gift 1769 med Anna Andersdotter, 1746-1838, från Grelsgård, Ström, övertog 1771 hemmanet Ede 5 av fadern, (Lfr). Bomärket för Pål Jonsson i Ede visas, (Dmb ht 1780, sid 384). 1787 var nämndemännen Pål Jonsson i Ede och Jon Jonsson i Håxås närvarande vid skattläggningen av Skallsjöns nybygge, innehavare Elias Månsson och Sven Eriksson, (Hk 1956). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). 1809-04-04 hölls arvsdelningen hos bonden Pål Jonsson i Ede, FII:3, 1807-1819, sid 296. 1839-01-16 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Anna Andersdotter i Ede, FII:7, 1835-1839, sid 891. Barn:
  • Kerstin Pålsdotter, 1770-1807, gift med Jonas Eriksson, 1763-1833, från Åsen 3, som finns med sin familj 669 i Åsen 3.
  • Anders Pålsson, 1774-1858, hemmansägare i familj 84.
 • FAMILJ 84.
  Anders Pålsson, 1774-1858, från familj 83, hade som hustru Anna Eriksdotter, 1777-1856, från familj 641 i Åsen 1. Han övertog 1807-12-02 hemmanet Björnsgård, Ede 5, om 2 och 2/3 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Anders Pålssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1834-11-18 överlät Anders Pålsson Ede 5 om 2 och 2/3 tunnland till sonen Pål Andersson och Kerstin Matsdotter, (Lfr). Barn:
  • Pål Andersson, 1805-1886, hemmansägare i familj 85.
 • FAMILJ 85.
  Pål Andersson, 1805-1886, från familj 84, var gift 1832-04-08 i Borgvattnet med Kerstin Matsdotter, 1812-1889, från familj 886 i nybygget Skyttmon. Pål övertog 1834-11-18 hemmanet Björnsgård, Ede 5, om 2 och 2/3 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Bouppteckning för Pål Andersson, F II/15, 1885-1889, sid 162. Bouppteckning för Kerstin Matsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 407. Barn:
  • Anders Pålsson, 1835-1917, hemmansägare i familj 86.
  • Elin Pålsdotter, 1838-1875, gift med Per Jonsson i familj 68 i Andersgård, Ede 3.
  • Anna Pålsdotter, 1841-1916, gift med Olof Nilsson i familj 47.
  • Mats Pålsson, 1855-1875, bodde i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 86.
  Anders Pålsson, 1835-1917, från familj 85, var hemmansägare i Björnsgård, Ede 5, Hammerdal, och gift 1869 med Ingrid Jonsdotter, 1844-1927, från familj 117 i Ede 8. Barn:
  • Pål Andersson, 1870-1958, gift 1894 med Britta Svensdotter, 1871-1954, från familj 237 i Fyrås 2, var hemmansägare i Fyrås 2:15.
  • Jonas Andersson, 1872-e 1914, hemmansägare i familj 87.
  • Anders Andersson, 1876-e 1921, gårdsägare i Östersund.
  • Kerstin Andersdotter, 1879-1926, gift 1902-11-13 i Östersund, Z, med Nils Andersson, 1878-1960, från familj 1051 i Yxskaftkälen 3, som var hemmansägare från 1925 i Björnsgård, Ede 5.
  • Anna Andersdotter, 1886-1960, gift 1926-06-29 i Stockholm med Elias Eliasson, 1882-1959, från familj 663 i Åsen 2, som var byggmästare i Åsen.
 • FAMILJ 87.
  Jonas Andersson, 1872-e 1914, från familj 86, gift 1898 med Britta Jönsdotter, 1871-e 1914, från Lorås 2, var hemmansägare i Björnsgård, Ede 5, Hammerdal, men 1907 var han hemmansägare i Ösa, Ås, Z.
Bar
 • Ede 6, Jonsgård: 
  FAMILJ 88.
  Olof Persson, 1600-1650, (Br), fanns 1633 på detta hemman om 1 och ½ tunnland, och han kunde bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 4 småfän och 1 häst, (Jb). Han bygslade 5 spann år 1641 till Jon Nilsson i familj 89, (Byg), och Olof fanns som husfolk hos denne 1645, (Mtl). Var Olof identisk med den Olof, som tillsammans med systern Indzell blev befriade vid räfsten - de kanske inte var myndiga - 1613 i Ede ?; han var i så fall bror med Anders, Jon, och Erik i Grubbegård, Ede, (Rmj).
  • Sara Olofsdotter, hemmansägarehustru i familj 89.
 • FAMILJ 89.
  Jon Nilsson, 1620-1698, var hemmansägare 1641 i Jonsgård efter att ha bygslat 5 spann efter Olof Persson ovan, (Byg). Jons hustru var Sara Olofsdotter, från familj 88 ovan, (Mtl 1645, PJ). 1645 befriades Per Andersson och Jon Nilsson, båda i Högen, Ede, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1648 begärde Jon att få utlösa Klas Jonsson i Sikås de 4 mälingar jord, som han i Jonsgården var odelboren till; Klas fick 8 riksdaler, (Dmb ht 1648, § 9). 1664 dömdes Olof Svensson i Skarpås för olaga älgjakt efter angivelse av Jon Nilsson i Ede, (Dmb ht 1664, § 2). 1664 dömdes Jon Nilsson i Ede att ersätta Olof Svensson i Skarpås med 6 riksdaler, som denne hade betalat i skatt för jord som Jon brukat i Skarpås, (Dmb ht 1664, § 6). Jon Nilsson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). 1674 var han nämndeman, (Dmb e.o.t 1674). 1694 var Olof Jonssons skattehemman om 1 och 2/3 tunnland illa bebyggt, och han blev tillsagd att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17). 1677-1702 fanns han på hemmanet om 1 och 2/3 tunnland, och ersattes 1702 av sonen Olof, (Jb). 1698-11-26 var Jons arvingar samlade; sönerna Olof i Jonsgård, Nils Jonsson Höljeman, Henrik Jonsson, och svågern Israel Hansson i Svensgård, Ede 10, (Dmb ht 1698). 1703-11-23 övertog sonen Olof Jonsson ett hemman i Ede, Hammerdal, av Jon Nilsson, (Lfr). Barn:
  • Marget Jonsdotter, 1648-1726, familj 134 i Svensgård 10.
  • Olof Jonsson, 1650-1708, hemmansägare i familj 90.
  • Nils Jonsson Höljeman, 1653-1731, soldat i Kännåsen, Ås, Z.
  • Henrik Jonsson, 1665-1730, dräng och arbetare i Ede. Olof Jonsson i Ede var avliden och Henrik Jonsson, hans broder och dräng 55-60 år gammal, ville ha ut lön för 26 års tjänst hos brodern Olof, vilket han beviljades tillsammans med sytning att utbetalas av Olof Jonssons söner Jöns Olofsson och Jon Olofsson, vilka nu besitter hemmanet, (Dmb ht 1713, § 4). Gamla drängen Henrik Jonsson i Ede fordrade av Per Olofsson därsammanstädes sin betalning för de 3 daler silvermynt, vilka honom innestått sedan 1709 efter avlidna Israel Hansson, som honom är förbehållen uti hemmanet. Tinget instämde och uppmanade Per Olofsson att betala skulden till Henrik Jonsson, (Dmb ht 1719, § 3).
 • FAMILJ 90.
  Olof Jonsson, 1650-1708, (Tp), från familj 89, var hemmansägare i Jonsgård, Ede, från 1687, (Con), och 1702 var hemmanet på 1 och 2/3 tunnland skatte, (Jb). Olof Jonsson åtvarnades första gången för felaktigheter på sitt hemman i Ede om 1 och 2/3 tunnland, (Dmb vt 1694, § 17). Olof Jonsson på sitt skattehemman i Ede om 1 och 2/3 tunnland hade efter syn skulder på ca 22 daler silvermynt, som han måste reglera senast till sommaren, (Dmb ht 1696, § 32). 1700 dömdes Olof Jonsson i Ede att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1703-11-23 övertog Olof Jonsson ett hemman i Ede, Hammerdal, av Jon Nilsson, (Lfr). Han antogs till sexman 1706, (Dmb vt 1706, § 4). Hustrun Gunilla Hansdotter, 1655-1704 (Tp), var från familj 480 i Håxås 1. Hans Israelsson i Håxås angav hurusom han inte förmår längre sitt skattehemman bruka och därtill utskickat sin son Olof, vartill Israel och Pål samtyckte allenast dom efter faderns död bliva utlösta; havandes 3 systrar Barbro som gift är i Stocke, Frösön, Gunilla gift är i Ede med Olof Jonsson, den tredje Karin ogift och ofärdig, uppbjöd första gången oklandrat, (Dmb vt 1684, § 14). Pål Hansson, Israel Hansson, hustru Gunilla Hansdotter och hustru Barbro Hansdotter fordrade av brodern Olof Hansson arv efter fadern Hans Israelsson i Håxås. En specifikation på egendomen uppvisades och godkändes av syskonen. Israel var skyldig fadern 3 ½ riksdaler á 6 marker, som skulle delas, samt ett föl, en ko, en kalv, en säng, en kittel, ett ölträ, ett stenfat, 2 träfat och en träbulla. 1 daler silvermynt togs av ett spanskrör (käpp av rotting) till kyrkan, och det övriga delades mellan syskonen, (Dmb vt 1690, § 6). Olof Jonsson i Ede var avliden och Henrik Jonsson, hans broder och dräng 55-60 år gammal, ville ha ut lön för 26 års tjänst hos brodern Olof, vilket han beviljades tillsammans med sytning att utbetalas av Olof Jonssons söner Jöns Olofsson och Jon Olofsson, vilka nu besitter hemmanet, (Dmb ht 1713, § 4). Sönerna Johan Nyberg och Nils Sjungare var några av dem som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Rul). 1723-11-26 överlät framlidne Olof Jonssons barn Ede om 1 och 2/3 tunnland till Jon Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Hans Olofsson Sjungare, 1678-1741, hemmansägare i familj 91.
  • Jon Olofsson Stenhammar, 1679-1747, hemmansägare i familj 92.
  • Johan Olofsson Nyberg, 1688-1769, var hemmansägare i familj 755 i Hallen 3, men blev sedan nybyggare i Ormsjö, Dorotea.
  • Nils Olofsson Sjungare, 1693-1735, hemmansägare i Andersgård, Ede 3, familj 56.
  • Sara Olofsdotter, 1696-e 1752, (C:1/181), gift med Olof Olofsson Lindkvist, familj 1017 i Sikås 11.
  • Gunilla Olofsdotter, 1697-1753, bodde i Ede, Hammerdal.
  • Margeta Olofsdotter, 1701-e 1756, piga hos systern Sara Olofsdotter i Sikås. Pigan Margeta Olofsdotter i Sikås underrättade rätten om att hon sedan ungdom varit piga hos sin svåger Olof Olofsson i Sikås och dennes nuvarande måg Karl Pålsson. Hon hade trivts mycket gott och ville testamentera sin lösa egendom till dom, (Dmb ht 1756, § 18).
 • FAMILJ 91.
  Hans Olofsson, 1678-1741, (C1), från familj 90, var soldat Sjungare 1705-1712, (Sr), och han stod 1714 för hemmanet i Ede 6, (E Ib:10-17, G IIIa:9a). I saken mellan Hans Olofsson i Fyrås och brodern Jon Olofsson Stenhammar om tvist angående hemmanet var Jon Olofsson kommenderad på gränsvakt och Hans Olofsson hade inte inställt sig och fick därför böta, (Dmb ht 1716, § 14). Sexmannen Hans Olofsson i Fyrås avlade sin ed, (Dmb vt 1716, § 16). Hans var rotebonde i Ede för korpral Hemming Svensson Loman, senare bonde i Stensgård, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk). 1723 redogjordes för Jon Olofssons övertagande 1715 av hemmanet i Ede om 1 och 2/3 tunnland efter avlidna fadern Olof Jonsson; där framgick att Jon hade tvenne bröder och tvenne systrar, och en av bröderna hette Nils Olofsson samt hade han två farbröder Nils Jonsson i Kännåsen och Henrik Jonsson i Ede, (Dmb vt 1723, § 21). 1715-03-06 gifte sig Hans med Ingeborg Jonsdotter, 1686-1743, från familj 684 i Åsen 5, (A1:1/239), och han var senast hemmansägare i Fyrås 4. 1713-06-14 har Karin Simonsdotters dotter i Fyrås givit penningar till kyrkan, (Kyr). Förekom nu för rätten den ifrån sin kommendering i Finland hemkomna fjärdemans soldaten Bengt Dunderhake och tilltalade efter föregången stämning Ingeborg Jonsdotter i Fyrås om ett antal karoliner, (Dmb vt 1715, § 3). Hans hade en tvist med sin granne Nils Olofsson om ett stycke äng i Fyrås, (Dmb vt 1733, § 2). Hans Olofsson i Fyrås tilltalade grannen Erik Olofsson Swee om en hage mellan gårdarna, (Dmb vt 1737, § 8). 1749-04-01 överlät framlidne Hans Olofsson ½ av hemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland till sonen Jon Hansson, (Lfr). Erik Eriksson Lindblad övertog 1758 halva sin avlidne svärfaders hemman Fyrås 4, (KGE). Barn:
  • Gunilla Hansdotter, 1717-1795, gift 1760-04-09 med Per Johansson (Jönsson), 1718-1801, från Norge, dräng, och makarna var inhysta i Hammerdal.
  • Jon Hansson Hammarberg, 1720-1799, hemmansägare i familj 254 i Fyrås 4.
  • Karin Hansdotter, 1724-1760, familj 255 i Fyrås 4.
 • FAMILJ 92.
  Jon Olofsson, 1679-1747, (C1), från familj 90, var soldat Stenhammar 1701-1718, (Sr), gift 1724 med Anna Olofsdotter, 1678-1751, från familj 1016 i Sikås 11. Olof Jonsson i Ede var avliden och Henrik Jonsson, hans broder och dräng 55-60 år gammal, ville ha ut lön för 26 års tjänst hos brodern Olof, vilket han beviljades tillsammans med sytning att utbetalas av Olof Jonssons söner Jöns Olofsson och Jon Olofsson, vilka nu besitter hemmanet, (Dmb ht 1713, § 4). Jon Olofsson övertagande år 1715 av hemmanet i Ede om 1 och 2/3 tunnland efter avlidna fadern Olof Jonsson behandlades vid tinget; Jon hade tvenne bröder och tvenne systrar och en av bröderna hette Hans Olofsson samt hade han två farbröder Nils Jonsson i Kännåsen och Henrik Jonsson i Ede, (Dmb vt 1723, § 21). Per Olofsson i Ede kärade till sin granne Jon Olofsson ibidem, (Dmb vt 1717, § 6). 1723-11-26 överlät framlidne Olof Jonssons barn Ede om 1 och 2/3 tunnland till Jon Olofsson, (Lfr). 1747-11-14 överlät Jon Olofsson Ede 6 om 1 och 2/3 tunnland till sonen Per Jonsson, (Lfr). 1724 stod han som sexman, (Dmb ht 1724, § 2). 1751-04-08 överläts Ede 6 om 1 och 5/8 tunnland till Olof Jonsson Drake av framlidne Jon Olofssons änka Anna Olofsdotter, (Lfr). Barn:
  • Olof Jonsson Drake, 1725-1780, hemmansägare i familj 93.
  • Per Jonsson, 1728-1817, gift 1759 med Ingeborg Johansdotter, familj 1018 i Sikås 11.
 • FAMILJ 93.
  Olof Jonsson, 1725-1780, från familj 92, övertog 1751-04-08 hemmanet Ede 6 om 1 och 5/8 tunnland av moderänkan Anna Olofsdotter, (Lfr). Olof Jonsson var soldat Drake mellan 1743 och 1751, fick avsked som soldat i Gisselås, (Sr). Olof var gift 1750, (Kyr), med Barbro Persdotter, 1719-1753, från familj 377 i Görvik 1, och omgift med Kerstin Svensdotter, 1722-1813, från familj 473 i Viken 2. Olof Jonsson i Ede, Per Olofsson och Israel Persson i Görvik hade skjutit en björn och de tillerkändes vardera fyra daler silvermynt i skottpengar, (Dmb ht 1757, § 16). Olof Jonsson och Olof Hemmingsson i Ede, samt Per Jonsson i Sikås och Israel Persson i Görvik tillerkändes nio daler i silvermynt för en ung björn, som de skjutit, (Dmb vt 1758, sid 28). Olof Jonsson i Ede och Per Jonsson i Sikås tillerkändes 8 daler silvermynt för två fullvuxna björnar, som de hade fällt, (Dmb vt 1761, sid 193). Bomärket för Olof Jonsson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). 1775 ville Olof Jonsson i Ede att rätten skulle lotta om besittningen av hemmanet Ede 6 om 1 och 5/8 tunnland mellan döttrarna Anna och Lisbet, som Lisbet vann, och hon skulle utlösa sin syster ur hemmanet. Hemmanet blev värderat till 340 daler silvermynt, (Dmb vt 1775, sid 195, 197). Bomärket för änkan Kerstin Svensdotter i Ede visas, (Dmb ht 1780, sid 384). 1780-04-16 hade penningar betalats till kyrkan på arvsskiftet efter Olof Jonsson i Ede, (Kyr). Barnen Karin, Jonas och Barbro var döda som små. Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1751-1843, gift 1776 med Göran Olofsson, 1748-1808, som var skattebonde i Slätten, Föllinge.
  • Lisbet Olofsdotter, 1764-1832, gift nedan i familj 94 i Ede 6.
 • FAMILJ 94.
  Per Persson, 1756-1808, från familj 401 i Östgården, Görvik 3, var gift 1784 med Lisbet Olofsdotter, 1764-1832, från familj 93. 1775-09-13 övertog Lisbet Ede 6 om 1 och 5/8 tunnland av fadern, (Lfr). 1784-01-21 överlät Per Persson, som var bonde i Jonsgård, Ede, hemmanet Görvik om 2 och 1/3 tunnland till sin enda syster Anna Persdotter, (Dmb vt 1784, sid 92). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). 1808-09-17 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Persson i Ede, FII:3 (1807-1819), sid 288. 1811-09-28 hölls värdering av skattehemmanet Ede 6 om 1 och 2/3 tunnland, och det blev värderat till 400 riksdaler banco. Yngre sonen Per skulle få överta hemmanet och lösa ut sina syskon samt ordnades födorådet till moderänkan, (Dmb ht 1811, sid 5). 1812-11-14 överlät framlidne Per Perssons änka Lisbet Olofsdotter hennes ärvda skattehemman Ede 6 om 1 och 2/3 tunnland - vardera 5/6 av hemmet - till sönerna Jonas Persson och Olof Persson, (Dmb ht 1813, sid 280). 1818-11-18 överlät Lisbet Olofsdotter och hennes barn halva skattehemmanet Ede 6 om 5/6 tunnland efter den avlidne sonen Jonas Persson till sonen Per Persson emot födoråd till modern jämte lösen till sina syskon efter ett hemmansvärde av 400 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 211). 1819-06-04 hölls arvsskifte hos bondeänkan Lisbet Olofsdotter i skattehemmanet Ede 6, FII:4 (1820-1824), sid 452. 1832-11-05 hölls bouppteckning hos den avlidna änkan Lisbet Olofsdotter i Ede, FII:6 (1830-1834), sid 734. Barn:
  • Olof Persson, 1787-1860, hemmansägare i familj 96.
  • Per Persson, 1790-1864, hemmansägare i familj 97.
  • Ingeborg Persdotter, 1792-1871, gift med Elias Eriksson, familj 720 i Åsen 8.
  • Jonas Persson, 1797-1818, hemmansägare i familj 95.
  • Kerstin Persdotter, 1800-1885, gift med Olof Persson, familj 696 i Åsen 6.
 • FAMILJ 95.
  Jonas Persson, 1797-1818, från familj 94, var ogift som hemmansägare i Ede 6. 1812-11-14 överlät framlidne Per Perssons änka Lisbet Olofsdotter hennes ärvda skattehemman Ede 6 om 1 och 2/3 tunnland - vardera 5/6 av hemmet - till sönerna Jonas Persson och Olof Persson, (Dmb ht 1813, sid 280). 1818-11-19 överlät Jonas Ede 6 om 5/6 tunnland till brodern Per Persson, (Lfr). 1818-05-04 hölls bouppteckning efter den avlidna hemmansägaren Jonas Persson i Ede, FII:3 (1807-1819, sid 424.
 • FAMILJ 96.
  Olof Persson, 1787-1860, från familj 94, var gift 1812-04-19 med Ingeborg Jönsdotter, 1792-1877, från Tullingsås, Ström. 1810-11-16 hade Erik Hemmingsson och makan sålt sitt skattehemman i Ede 8 om 1 tunnland till pigan Ingeborg Jönsdotter och hennes kommande make drängen Olof Persson för en köpesumma av 600 riksdaler banco och mot födoråd till säljarna. Köparna beviljades lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 49). 1812-11-14 överlät framlidne Per Perssons änka Lisbet Olofsdotter hennes ärvda skattehemman Ede 6 om 1 och 2/3 tunnland - vardera 5/6 av hemmet - till sönerna Jonas Persson och Olof Persson, (Dmb ht 1813, sid 280). 1813-03-13 sålde bonden Olof Persson skattehemmanet Ede 6 och 5/6 tunnland till sin broder Per Persson för 30 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1814, sid 336). Olof Perssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1845-11-10 överlät makarna Ede 8 om 1 tunnland, härav ½ hem vardera, till sönerna Jöns Olofsson och Per Olofsson, (Lfr). 1839-06-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Benedikta Jönsdotter i familj 115 i Ede 8, varvid deras fosterbarn bonden Olof Persson och hustrun Ingeborg Jönsdotter i Ede uppgav hemmanet, FII:7 (1835-1839), sid 903. 1847-05-04 hölls arvsdelning hos bonden Olof Persson i Ede, FII:9 (1845-1849), sid 1121. Bouppteckning för Olof Persson, F II/11, 1860-1869, sid 34. Barn:
  • Per Olofsson, 1813-1889, gift 1845 med Lovisa Byström, 1816-1889, från Stensjö, Lockne, Z, hemmansägare i Ede 8, familj 118.
  • Erik Olofsson, 1816-1897, gift 1854-03-26 med Beata Jonsdotter, 1832-1883, från Kilen, hemmansägare i Kilen 1 och Ede 8. Bouppteckning för Erik Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 613. Bouppteckning för Beata Jonsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 492, makarna saknade bröstarvingar.
  • Lisbet Olofsdotter, 1818-1875, gift med Johan Larsson, familj 456 i Skarpås 1.
  • Jöns Olofsson, 1820-1903, gift 1851 med Barbro Larsdotter, 1825-1857, från familj 454 i Skarpås, hemmansägare i Ede 8, familj 119.
 • FAMILJ 97.
  Per Persson, 1790-1864, från familj 94, var gift 1813-04-19 med Märet Persdotter, 1789-1880, från familj 18 i Bye. 1813-03-13 sålde bonden Olof Persson skattehemmanet Ede 6 och 5/6 tunnland till sin broder Per Persson för 30 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1814, sid 336). 1818-11-19 överlät brodern Jonas Persson Ede 6 om 5/6 tunnland till Per Persson, (Lfr), som därmed ägde hela Jonsgård. 1814-03-26 sålde Per Andersson och makan Lisbet Hansdotter sitt skattetorp under skattehemmanet Ede 10 till bonden Per Persson i Ede för en köpeskilling av 100 riksdaler banco, men med tillträde först när säljarna var döda, (Dmb vt 1814, sid 283). Per Persson var hemmansägare, nämndeman och häradsdomare i Jonsgård, Ede 6 och tackade nej till att bli riksdagsman. Foto av Per och hustrun Märet, (Hk 1975/44). Per Perssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). Per Persson överlät 1850 gården till sönerna Jonas Persson och Olof Persson, (Lfr). Enligt laga värdering 1850 av gården utförd av kronolänsman P. U. Nilsson och nämndeman Jonas Jonsson i Håxås: samtliga hus var i fullkomligt gott stånd och på åkern utsåddes årligen 4 tunnor säd, då 1/3 av åkern låg i träda, samt vinterföddes på gården 4 hästar, 16 klavbundna nöt och 40 får och getter, (Hk 1975/44). Bouppteckning för Per Persson, F II/11, 1860-1869, sid 276. Barn:
  • Lisbet Persdotter, 1814-1886, gift med Erik Eriksson, familj 510 i Håxås 3.
  • Märet Persdotter, 1815-1870, gift med Anders Brännholm, familj 262 i Fyrås 4.
  • Kerstin Persdotter, 1819-1901, gift med Sven Eriksson, familj 527 i Lorås 1.
  • Per Persson, 1821-1875, hemmansägare i familj 98 i Ede 6.
  • Olof Persson, 1825-1883, gift med Anna Persdotter i familj 46 i Ede 2.
  • Karin Persdotter, 1827-1913, gift med Jonas Jonsson, i Ede 4, familj 76.
  • Jonas Persson, 1827-1900, hemmansägare i familj 99 i Ede 6.
 • FAMILJ 98.
  Per Persson, 1821-1875, från familj 97, gift 1853-04-03 med Ingeborg Jonsdotter, 1825-1898, från familj 75 i Ede 4. Bouppteckning för Per Persson, F II/13, 1875-1879, sid 97. Bouppteckning för Ingeborg Jonsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 271. Barn:
  • Märet Persdotter, 1854-1906, gift 1878 med Olof Hemmingsson, 1846-1932, från Ede 11, som var hemmansägare och arbetare i Ede 11, se familj 155.
  • Jonas Persson, 1856-1925, senast födorådstagare i Ede 6, Hammerdal.
  • Per Persson, 1858-1913, hemmansägare i Ede 10, Hammerdal.
  • Olof Persson, 1859-1931, gift 1899 med Lisbet Persdotter, 1873-1958, från familj 117 i Ede 8, bonde i Fugelsta, Marieby, Ede 6 och 10, Hammerdal.
  • Elias Persson, 1862-1937, hemmansägare i Ede 6, Hammerdal.
  • Erik Persson, 1868-1921, gift 1905 med Sara Britta Cedervall, 1874-1953, från familj 1084 i Tannsjön nedan, var hemmansägare i Jonsgård, Ede 6, Hammerdal.
 • FAMILJ 99.
  Jonas Persson, 1827-1900, från familj 97, var gift 1863-04-09 med Kerstin Hemmingsdotter, 1836-1924, från familj 155 i Ede 11. Han var hemmansägare i Jonsgård, Ede 6. Bouppteckning för Jonas Persson i skattehemmanet Ede 6, F II/18, 1898-1900, sid 676. Barn:
  • Anna Stina Jonsdotter, 1868-1955, gift 1896 med Jonas Jonsson, 1863-1929, som var hemmansägare i Östra Högen, Ede 4, Hammerdal, se familj 76.
  • Per Jonsson, 1871-1924, gift 1902 med Kerstin Persdotter, 1879-e 1941, från familj 51 i Ede 2, var hemmansägare i Ede 6, Hammerdal.
Bar
 • Ede 7, Högen, Grubbegård: 
  FAMILJ 100.
  Per Andersson, 1560-1599, (Br), var hemmansägare och gift med Sigrid, som betalade tiondet 1600. Sigrid levde år 1613 tillsammans med sonen Måns och ytterligare en son, (Rmj). Barn:
  • Måns Persson, 1585-1659, hemmansägare i familj 101.
 • FAMILJ 101.
  Måns Persson, 1585-1659, (Br), från familj 100, var hemmansägare i Grubbegård och kunde så 1 ½ tunna på hela gården 1613, (Rmj). Måns moder hette Sigrid, och han hade en spetälsk broder 1613, (Rmj). Måns erlade tiondet 1607 och fanns även i Jb 1615. Vid hösttinget i Hammerdal 1623-11-21 blev Måns - efter att ha blivit stämd av Sten Björnsson i Ede - dömd att innan våren utrymma den gård i Ede, som han bodde på, så att fogden skulle kunna böxla den till en främmande, som fogden ville lämna den till. Vittnen var Israel Andersson i Ede och Jon i Grubbegård, Ede. (Domböcker av Jämtlands läns fornskrifsällskap, del I, 1933, sid 134). 1633 kunde Måns Persson bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 4 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). Mellan 1635 och 1643 var han noterad som nämndeman vid tinget på Frösön och vid tinget i Hammerdal. År 1645 hette hustrun Anna Israelsdotter, 1605-1688, (Mtl). Måns betalade tiondet 1649, (Ti). 1660 stod änkan Anna för gården om 1 och ½ tunnland, (Jb). Barn:
  • Märet Månsdotter, 1625-e 1645, inget känt ännu.
  • Per Månsson, 1640-1713, hemmansägare i familj 102.
 • FAMILJ 102.
  Per Månsson, 1640-1713, (Tp), från familj 101, var hemmansägare i Grubbegård, Ede, (Jb), och han fanns år 1663 på hemmanet efter modern Anna, (Jb). Per Månsson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). Sven Stensson i Skarpås kärade till Per Månsson i Ede efter skinnskatt från 1664 om totalt 1 daler 28 öre silvermynt, som denne Per hade uppfordrat och som han dömdes att restituera, (Dmb ht 1678, § 4). 1679 betalade Per Månsson tiondet, (Ti). 1689 var Per Månsson i Ede om 1 och ½ tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1689 förekom han som löftesman i kronohemmanet Fyrås 4, men var utfattig och ägde allenast en ko, (Dmb ht 1689, § 10). 1694 var Per Månssons skattehemman i Ede om 1 och ½ tunnland illa bebyggt, men Per betygade att det mesta var åtgärdat, och att han hade huggit stalltimmer, (Dmb vt 1694, § 17). Per Månsson i sitt skattehemman i Ede om 1 och ½ tunnland lovade att betala de 10 daler silvermynt, som felaktigheterna på hemmanet var värda vid synen 1695, (Dmb ht 1696, § 27). Angående den tunna korn som Sven Olofsson i Fyrås har lånat Per Månsson i Ede och han nu återfordrar, blev avsagt det Per Månsson skall lämna det åter eller betala med 24 daler silvermynt, (Dmb vt 1701, § 3). Makans namn var Ingeborg Jönsdotter, 1645-1729, (A1:1/29), och år 1708 var hemmanet upptagit till 1 och ½ tunnland, (Jb). Barn:
  • Styvsonen Johan Torstensson Söderman, 1662-1742, var soldat 1687-1720 i Hammerdal och senast i Österåsen, Häggenås, (Sr), där han var gift 1700 med Gölin Karlsdotter. Olof Eriksson, nu 20 år gammal, hade tillsammans med grannen Per Månssons pojke Johan Torstensson, nu i Lit, under en fisketur på Tannsjön, hittat en död älgkalv vid stranden och något straff kunde i utdömas, (Dmb vt 1686, § 2). Det är möjligt att Johan var oäkta son till ryttaren Torsten Snapphane och Kerstin Eriksdotter i Hammerdal, (Dmb ht 1666, § 6).
  • Måns Persson Högfeldt, 1677-1749, hemmansägare i familj 103.
  • Jon Persson Stadig, 1689-1755, bondson från Ede, Hammerdal, var den som anförde tio jämtländska karoliner vid en strid vid Högs kyrka, ca 5 km norr om Hudiksvall 1721-05-22. Två karoliner stupade och tre blev allvarligt sårade. Karolinerna tillhörde Jämtlands kavallerikompani omfattande knappt 70 ryttare. Jon Persson hade deltagit i det norska fälttåget och dessförinnan tjänstgjort vid Hälsinge bataljon. Han var ryttare för Skör, Kyrkås 1714-1728 och var död i Lit, (Hk 2005/32).
  • Anna f 1694 och Kerstin f 1696 levde båda 1702 i Ede.
 • FAMILJ 103.
  Måns Persson, 1677-1749, (Tp), från familj 102, var soldat Högfelt 1695-1714, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han fanns 1714 i skattelängderna. 1716 var han sexman, (Dmb vt 1716, § 16), och hustrun hette Britta Persdotter, 1683-1771, från familj 395 i Görvik 3, (Tp). Mellan 1719 och 1728 fick han gå in som dragon för hemmanet, då dragonen Johan Jonsson Kortvillig omkom i den stora fjällkatastrofen 1719, och det var svårt att rekrytera soldater, (Rul). Hustrun Britta var vittne 1747 vid en rättegång med sonen Per Månsson och hans piga Britta Svensdotter, (Dmb vt 1747). 1745-11-15 överlät Måns Persson Ede 7 om 1 och ½ tunnlandl till Per Månsson, (Lfr). 1763-03-29 överlät framlidne Måns Perssons arvtagare Ede 7 om 1 och ½ tunnland till Per Månsson, (Lfr). Barn:
  • Per Månsson Högfeldt, 1712-1796, hemmansägare i familj 104.
  • Kerstin Månsdotter, 1714-1779, gift med Per Olofsson Bergman, 1716-1789, som var hemmansägare i familj 186 i Solberg 4.
  • Hemming Månsson Högbom, 1717-1742, död under Jämtlands dragonregementes garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Rul).
  • Ingeborg Månsdotter, 1720-1788, gift 1746 med Lars Persson, 1713-1789, som var hemmansägare, nämndeman och danneman i familj 496 i Håxås 2.
  • Måns Månsson Högfelt, 1723-1803, kronobonde och danneman i Lungsjön, Ramsele, Y, och hustrun hette Sara Olofsdotter, 1735-1783, från Näset, Fjällsjö, Y.
  • Elias Månsson Solberg, 1725-1801, gift 1752 med Kerstin Persdotter, från familj 377 i Görvik 1, se familj 873 i nybygget Skallsjön.
  • Israel Månsson, 1729-1813, rustmästare Högberg i Lit och Börön, Lockne, där han var gift. Rustmästaren Israel Högberg i Lit kärade inför rätten till sin broder Per Månsson i Ede om sitt arv i föräldrahemmanet, men rätten lät saken vila, (Dmb vt 1763, sid 60).
 • FAMILJ 104.
  Per Månsson, 1712-1796, från familj 103, soldat Högfelt, gift 1743, (C1), med Lucia Jonsdotter, 1711-1746, från familj 613 i Solberg 5, övertog 1745-11-15 hemmanet Ede 7 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). Han var omgift 1750, (Kyr), med Lisbet Persdotter, 1710-1794, från familj 361 i Grenås 3. 1728-1743 var Per Månsson dragon, och fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Per fick ett barn med sin piga Britta Svensdotter, 1719-1802; barnet dog och lades i Hammerdals kyrka; båda dömdes till döden av häradsrätten, men friades sannolikt av hovrätten. Per skänkte 1747-09-28 till kyrkan 2 daler, vilket var en avsevärd summa på den tiden. Dagen efter skänkte pigan Britta Svensdotters far Sven Olsson 1 daler till kyrkan, (Dmb vt 1747, § 16, sid 199). 1747 var Per Månsson intagen på Frösö fånghus, (Dmb ht 1747, § 13, sid 489). Bomärket för Per Månsson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). 1776-04-08 betalas penningar till kyrkan på arvsskiftet hos Per Månsson i Ede, (Kyr). 1776 ville Per Månsson överlåta skattehemmanet Ede 7 om 1 och ½ tunnland till sonen Måns Persson, och hemmanet var då värderat till 180 daler silvermynt, (Dmb vt 1776, sid 337). Barn:
  • Britta Persdotter, 1746-1828, bondhustru i Bredkälen, Ström, gift 1774 med Olof Jonsson, 1742-1813, från Skickja, Lit, som först var nybyggare i Borgvattnet.
  • Måns Persson, 1751-1812, hemmansägare i familj 105.
 • FAMILJ 105.
  Måns Persson, 1751-1812, från familj 104, gift 1773-12-26, (Kyr), med Britta Eriksdotter, 1750-1842, (C:1/178), från familj 967 i Sikås 6, övertog 1777-01-22 hemmanet Ede 7 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Måns Persson i Ede hade genom förlikning med sin svåger Olof Jonsson i Bredkälen, Ström, överenskommit att som lösen ur Edehemmanet slulle Olof erhålla sjuttiotre plåtar, lika med 146 daler silvermynt, (Dmb ht 1776, sid 349). Bomärket för Måns Persson i Ede visas, (Dmb ht 1780, sid 384). Bonden Måns Persson i Ede, torparen Per Andersson, drängen Hemming Persson, Israel Andersson och Per Persson dömdes att vardera böta 10 daler silvermynt för olaga älgjakt, (Dmb ht 1784, sid 125). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). 1811-03-26 överlät Måns Persson Ede 7 om 1 och ½ tunnland till sonen Jonas Månsson, (Lfr). 1812-11-16 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Måns Persson i Ede, FII:3, 1807-1819, sid 339. Barn:
  • Jonas Månsson, 1787-1867, hemmansägare i familj 106.
 • FAMILJ 106.
  Jonas Månsson, 1787-1867, från familj 105, var gift 1809-02-12 med Karin Persdotter, 1784-1867, från familj 721 i Åsen 8. Jonas Månsson begärde fastebrev på skattehemmanet Ede 7 om 1 och 1/2 tunnland, som han 1811-01-19 hade övertagit emot födoråd till fadern Måns Persson och dennes hustru, (Dmb vt 1812, sid 56). En barnhusflicka 16 år och modern 66 år fanns i mantalslängden 1817. Jonas Månssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1840-04-24 hölls arvsdelning hos bonden Jonas Månsson i Ede, FII:8 (1840-1844), sid 931. Bouppteckning för Jonas Månsson, F II/11, 1860-1869, sid 529. Barn:
  • Måns Jonsson, 1810-1891, snickare i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Måns Jonsson, (F II/16, 1890-1894, sid 270).
  • Per Jonsson, 1813-1901, hemmansägare i familj 107.
  • Britta Jonsdotter, 1815-1904, gift 1839 med Elias Eliasson, 1813-1898, som var hemmansägare i familj 391 i Bränna, Görvik 2.
  • Karin Jonsdotter, 1824-1912, gift 1851-05-28 med Per Karlsson, 1825-1869, torparson i Ede, snickare i Ede och senast bonde i Fagerland, Häggenås.
   • Dottern Anna Persdotter, 1853-e 1935, gift 1873 med Daniel Olofsson, 1844-1909, från familj 409 i Görvik 3, som var hemmansägare i Fagerland, Häggenås.
 • FAMILJ 107.
  Per Jonsson, 1813-1901, från familj 106, gift 1840-06-21 med Ingeborg Eriksdotter, 1818-1895, från familj 859 i nybygget Raftsjöhöjden, övertog 1838-02-26 hemmanet Ede 7 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr), bodde på Storön, Ede. Bouppteckning för Per Jonsson, F II/19, 1901-1903, sid 14. Bouppteckning för Ingeborg Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 67. Familjen hade 6 barn:
  • Jonas Persson, 1843-1894, gift 1874-12-06 med Ingeborg Persdotter, 1845-1933, från familj 118 i Ede 8, bonde i Ede 7 och senast arrendator i Åsen 1. Bouppteckning för Jonas Persson, F II/16, 1890-1894, sid 592, makarna saknade bröstarvingar.
  • Lisbet Persdotter, 1846-1933, gift 1871-12-01 med Lars Jönsson, 1833-1921, från familj 45 i Ede 2, som var hemmansägare i Ede 7.
  • Karin Persdotter, 1849-1926, död hos dottern Ingeborg i Fugelsta, Marieby, var gift 1876-07-09 med Johan Jansson, 1846-1902, född i Ede, som 1890, (Foark), stod som hemmansägare i Ede. Bouppteckning för Johan Jansson, F II/19, 1901-1903, sid 440.
  • Ingeborg Britta Persdotter, 1851-1937, gift 1889 med Anders Edén, 1848-1910, som var torpare i Ede, son till Anders Frisk i Ede.
  • Erik Persson, 1856-1934, gift 1877 med Ingeborg Jönsdotter, 1855-1933, från familj 1109 i nybygget Kakuåsen, torpare i Ede.
  • Måns Persson, 1861-e 1941, hemmansägare i Fugelsta, Marieby, men bodde senast i Ede.
Bar
 • Ede 8, Grubbegård: 
  Musketerare och pikenerar på 1600-talet FAMILJ 108.
  Erik Persson, 1575-1646, (Br), var hemmansägare i Grubbegård och kunde så 2 tunnor på sin arvedel 1613, (Rmj). Erik hade bröderna Anders, som 1613 var tvångsutskriven knekt för den svenska armén i Ryssland, samt Jon, Olof och systern Indtzell, (Rmj). Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. Erik Persson betalade tiondet 1600 och 1607 och fanns i Jb 1615. 1616 bygslade han 1 tunna i Sikås, (Byg). 1622-1628 fanns han som nämndeman, och 1633 kunde han bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 7 småfän, 1 häst och del i fiske. 1633-1645 betalade han även för en del i Sikås. Grubbegård, som blev Ede nr 8 och 11, hade sin gårdstomt i grubban vid Stensgård, Ede, och sin slåtter bl. a. vid Grubbgårdsvägen efter Ruggan, (Hk 1972). Barn:
  • Olof Eriksson, 1615-1689, hemmansägare i familj 109.
 • FAMILJ 109.
  Olof Eriksson, 1615-1689, (C1), från familj 108, bygslade 2 tunnor år 1642 i Grubbegård efter fadern, (Byg). 1645 befriades Olof Eriksson, Erik Jonsson, Måns Persson och Olof Israelsson, alla i Grubbegård, Ede, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1649 och 1679 betalade han tiondet, (Ti); 1659-1678 var han nämndeman, (Dmb). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). Olof Eriksson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). De 4 grannarna i Ede Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson, (Dmb ht 1674). 1645 hette hustrun Ingeborg Pålsdotter, 1615-1695, (C1), men inga barn fanns noterade 1645, (Mtl). 1677 var hemmanet på 2 tunnland skatte, (Jb). Storböndagsplakatet förbjuder strängeligen slagsmål och dragon Hemming Rumor har på sistlidna tredje storböndagsafton slagit Olof Eriksson i Ede en örfil och sedan hårdragits, varmed han har överträtt bemälda plakat och brutit stor böndagsfreden som icke ringare kan skattas än julfrid, och sakfälldes han därför till sina fyrtio marker och i lika måtto för en örfil, (Dmb ht 1685, § 9). 1688-12 var Olof Eriksson i Grubbegård dopvittne, (C1). 1686-1692 fanns Petter Olofsson Sabel, död 1703 i Hudiksvall, som dragon 63 på detta hemman, (Rul). Sabel var identisk med den välkände konstnären, målaren, marmoreraren och förgyllaren Per Sabel, (Fh). Barn:
  • Erik Olofsson, 1638-1720, hemmansägare i familj 110.
  • Karin Olofsdotter, 1645-e 1680, gift år 1664, (Dmb ht 1664), med dragon Botvid Larsson, 1645-1675, som var död i Stettin, Tyskland, (Rul). Ryttaren Botvid Larsson kunde ej undandrag sig en söndagsafton ha huggit Olof Svensson i Skarpås ett köttsår över axeln med värjan i ryttarens eget kvarter, och emedan han med målsäganden sig förlikats med 3 riksdaler, sakfälldes han med 6 marker silvermynt, (Dmb ht 1668, § 2). Görviksbönderna Per Hemmingsson med hustru Kerstin Nn, Per Eriksson och Jon Eriksson, Erik Eriksson i Grenås, Per Larsson och Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk var instämda av kronolänsman Christian Andersson till tinget för att de inte hade bevistat en gudstjänst i Hammerdals kyrka på andra stor-böndagen; bud hade levererats av dragon Botvid, och hans svärfader Olof Eriksson i Grubbegård var också nämnd, (Dmb ht 1674). Barn:
   • Lars Botvidsson Edman, 1665-1698, ryttarson från Ede, Hammerdal, var kronobonde i familj 202 i Fyrås 1.
   • Ingeborg Botvidsdotter, 1670-1741, gift, (A1:1/33), med Samuel Hjärpe, 1660-1715, i familj 505 i Håxås 3.
  • Per Olofsson, 1645-1697, hemmansägare i familj 386 i Görvik 2.
 • FAMILJ 110.
  Erik Olofsson, 1638-1720, från familj 109, (PJ), fanns 1681 på hemmanet, som nog var hans föräldrahemman, (Rö). Olof Larsson i Ede hade slagit Erik Olofsson ibidem ett pilsoor med en kniv, och Olof Larsson sakfälldes till 6 marker, (Dmb ht 1659, § 10). Han ersatte Olof Eriksson i skattelängder och jordeböcker för hemmanet om 2 tunnland, (Jb). Görviksmännen Per Hemmingsson, Per Olofsson och Erik Olofsson hade i olaga tid skjutit fem älgar tillsammans med några inbjudna från Ångermanland och delat köttet mellan sig. De fick vardera plikta med 50 daler silvermynt för varje älg samt vardera 40 daler silvermynt. (Dmb vt 1681, § 1). 1687 dömdes sönerna Per och Olof till Erik Persson i Stamsele, (Ström), att betala hälfen av böterna om totalt 280 daler silvermynt, som utdömdes vid tinget 1682-04-08 att betalas av Görviksbönderna. Redan 1682 hade Erik Persson i Stamsele lovat att betala hälften av böterna, (Dmb vt 1687, § 15). Erik avlade sin nämndemannaed 1682, (Dmb vt 1682), och var nämndeman från Grubbegård till 1689, (Dmb). Erik Olofsson hade sönerna Olof, Hemming och Daniel, (Dmb vt 1686, § 8). Dragon Mats Morman besvärade sig över att Erik Olofsson i Ede hade slagit honom två hål i huvudet och hårdragit honom under en dryckesfest hos Erik. Morman lyckades dock inte bevisa förhållandet och Erik friades, (Dmb vt 1690, § 9). Erik Olofsson i Ede föregives sin son dragon Olof Jägare, (Dmb vt 1694, § 8). Olof Hansson i Håxås kärade till Erik Olofsson i Ede för att dennes hund hade bitit ihjäl tre av hans får. Erik Olofsson dömdes att ersätta Hansson med hälften därav, (Dmb ht 1694, § 10). Erik Olofsson och sonen Olof Eriksson Jägare dömdes att böta 30 daler silvermynt för att de under olovlig tid upptänt eld på Sanholmen för myggens skull, varefter holmen avbrändes helt, (Dmb ht 1694, § 12). Erik Olofssons skattehemman i Ede om 2 tunnland hade vid husesyn felaktigheter till ett värde av 68 daler silvermynt, som Erik inom 3 år måste åtgärda, (Dmb ht 1697, § 22). Erik Olofsson i Grubbegård dömdes att plikta med 40 marker silvermynt för att han anställt och hyst en passlös karl från Stamsele, och inte meddelat detta till myndigheterna, (Dmb ht 1698, § 10). 1702 var Erik 65 år, när han överlät hemmanet till sonen Hemming Eriksson mot sytning, (Dmb vt 1702, § 10). Erik Olofsson var gift med Sara Hemmingsdotter, 1644-1717, från familj 394 i Görvik 3. År 1702 erhöll Erik Olofsson i Ede ersättning för en ny klocksträng till kyrkan. (LI:a1, kyr). 1703-03-23 överlät föräldrarna hemmanet Grubbegård, Ede, till sonen Hemming Eriksson, (Lfr). Vid dödsfallet var noterat att Erik Olofsson var född i Grubbegård. Arvsskiftet uppvisades för tingslaget 1703-03-23, (Dmb 1703, § 34). Barn:
  • Olof Eriksson, 1666-1733, soldat Jägare 1689-1700, (Sr), hemmansägare i familj 399 i Görvik 3.
  • Daniel Erikson, 1672-1712, soldat Grubb 1690-1694, (Sr), hemmansägare i familj 71 i Ede 4.
  • Hemming Eriksson, 1675-1710, hemmansägare i familj 111.
  • Erik Eriksson Silverberg, 1680-1707, soldat från 1702 i Ede och Lorås, (Sr), fanns 1702-06-22 med fadern Erik i Grubbegård i nattvardslängden, (Com, A1:1/164-231).
 • FAMILJ 111.
  Hemming Eriksson, 1675-1710, (Tp), från familj 110, gift 1702-06-24, (C1), med Gunilla Jonsdotter, 1674-1737, från familj 80 i Björnsgård, Ede 5, övertog hemmanet 1702 om 2 tunnland av fadern mot sytning, (Dmb vt 1702, § 10). 1703-03-23 uppbjöd Hemming fädernas hem i Grubbegård, Ede, och syskonen var inlösta, (Dmb vt 1703). 1708 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb). Framlidne Hemming Erikssons arvtagare överlät 1723-06-12 Ede om 2 tunnland till sonenErik Hemmingsson, (Lfr). Barn:
  • Erik Hemmingsson, 1703-1762, hemmansägare i familj 112.
  • Sara Hemmingsdotter, 1707-1741, var maka till Anders Hansson Färdig, 1714-1775, hemmansägare i familj 136 i Ede 10.
 • FAMILJ 112.
  Erik Hemmingsson, 1703-1762, (Dmb) från familj 111, var gift 1727-11-05 med Kerstin Eliasdotter, 1700-1757, (Br), från familj 716 i Åsen 8. Framlidne Hemming Erikssons arvtagare överlät 1723-06-12 Ede om 2 tunnland till Erik Hemmingsson, (Lfr). Erik var rusthållare, sexman 1727 och nämndeman mellan 1754 och 1762, (Dmb). 1726 redogjordes för en tvist mellan dragon Per Gröndahl och dennes rusthållare Erik Hemmingsson i Ede, (Dmb vt 1726, § 3). I rullorna för Jämtlands dragonregemente 1745-01-14 fanns dragon nr 62 Elias Eriksson Hallström 29 år; han hade tjänat i 9 och 1/4 år, var jämte; hos dragonhållaren Erik Hemmingsson i Ede, (Rul). 1757 blev bönderna Lars Nilsson i Sikås, Erik Hemmingsson i Ede och Elias Eriksson på Åsen stämda för att deras hus hade tillverkat brännvin, vilket var förbjudet sedan 1756-11-26, De fick vardera böta 10 daler silvermynt, (Dmb vt 1757, § 7). Framlidne Erik Hemmingssons barn överlät 1763-03-29 hemmanet Ede 8 till Hemming Eriksson, (Lfr). Barn:
  • Hemming Eriksson, 1728-1796, hemmansägare i familj 113.
  • Elin Eriksdotter, 1730-1814, gift 1758 med hemmansägare Nils Larsson, 1732-1774, i familj 915 i Sikås 1, och omgift 1777 med Johan Jonsson, 1744-1823, från Skickja, Lit, och bosatt i Borgvattnet och Sikås.
  • Gunilla Eriksdotter, 1733-1824, maka till Anders Hansson (Blix), 1720-1788, hemmansägare i familj 349 i Grenås 2.
  • Britta Eriksdotter, 1736-1773, piga i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 113.
  Hemming Eriksson, 1728-1796, från familj 112, gift 1757 med Kerstin Larsdotter, 1736-1830, från familj 914 i Sikås 1, övertog 1763-03-29 hemmanet Ede 8 av sina syskon, (Lfr). Bomärket för Hemming Eriksson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48). 1784-09-04 hölls syn på Hemming Erikssons skattehemman i Ede 8 om 2 tunnland, när besittningen om hemmanet skulle lottas mellan sönerna Erik, Lars och Hemming. Hemmanet är beskrivet och värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1784, sid 118). 1784-09-16 överlät Hemming Eriksson och Kerstin Larsdotter Ede 8 till sonen Lars Hemmingsson, (Lfr). 1793-04-03 hölls arvsskifte hos skattebonden Hemming Eriksson och hustrun Kristina Larsdotter i Ede, FII:2, 1791-1806, sid 167. 1830-06-05 hölls bouppteckning efter bonden Hemming Erikssons avlidna änka Kerstin Larsdotter i Ede, FII:6, 1830-1834, sid 684. Barn:
  • Kerstin Hemmingsdotter, 1759-1842, gift 1781 med Olof Abrahamsson, 1758-1826, familj 517 i Håxås 4.
  • Erik Hemmingsson, 1763-1829, hemmansägare i familj 115.
  • Lars Hemmingsson, 1765-1825, hemmansägare i familj 114.
  • Hemming Hemmingsson, 1771-1821, hemmansägare i Grubbegård, Ede 11, familj 153.
 • FAMILJ 114.
  Lars Hemmingsson, 1765-1825, från familj 113, gift 1786-02-26 med Anna Persdotter, 1759-1808, från familj 401 i Görvik 3, övertog 1784-01-21 av svågern Per Persson, 1756-1808, i familj 94 i Ede 6, hemmanet Görvik om 2 och 1/3 tunnland, (Lfr), och 1784-09-16 övertog Lars hemmanet Ede 8 av föräldrarna, (Lfr). Lars Hemmingsson hade genom giftet med Anna Persdotter blivit ägare till skattehemmanet Görvik 3 om 1 och ½ tunnland, och överlät sitt fadershemman i Ede 8 om 2 tunnland till sin broder Erik Hemmingsson emot 66 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1786, sid 107). Lars Hemmingsson i Görvik dömdes att flytta en nyligen uppsatt byggnad längre ifrån grannarnas mark och väg, då den hindrade transporter efter vägen, (Dmb ht 1789, sid 399). Lars var omgift 1809 med Catharina Beata Thelberg, 1772-1845, predikantdotter från Fjällsjö, Ångermanland. Bou av 1845-11-07 efter den avlidne Thelberg finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:9 (1845-1849), sid 1064. Lars var senast hemmansägare i Östgården, Görvik 3. Lars Hemmingssons skattehemman i Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland var 1809-10-02 värderat till 333 riksdaler 16 skilling banco, när han genom klyvning i två lika delar av hemmanet, och genom lottning överlät hemmanet till sönerna Erik och Hemming Larsson, vilka skulle lösa ut sina syskon, (Dmb ht 1810, sid 550). 1812-03-28 sålde Lars Hemmingsson och hustrun Beata Katarina Tellberg skattehemmanet Ede 8 om 1/2 tunnland till Pål Jonsson och Kerstin Larsdotter mot en köpesumma av 300 riksdaler banco, och årligt födoråd till Erik Hemmingsson och dennes hustru Bengt Jönsdotter, (Dmb ht 1814, sid 336). 1815-11-24 överlät framlidne Hemming Perssons arvtagare Ede 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - till vardera Lars Hemmingsson och Olof Hemmingsson, (Lfr). 1827-11-19 överlät framlidne Lars Hemmingssons arvtagare Ede 9 om 3/4 tunnland till Hemming Hemmingsson, (Lfr). 1809-02-08 hölls bouppteckning hos Lars Hemmingsson i Görvik efter hans avlidna hustru Anna Persdotter, FII:3, 1807-1819, sid 300. 1826-01-10 hölls bouppteckning i Görvik efter den avlidna bonden Lars Hemmingsson, FII:5, 1825-1829, sid 587. Barn:
  • Kerstin Larsdotter, 1787-1865, maka till Pål Jonsson i familj 116 nedan.
  • Per Larsson Sol, 1789-1856, var soldat 1811-1823, (Sr), och sedan torpare i Länglingen, gift 1819 med Karin Larsdotter, 1791-1877, från Skyttmon, Borgvattnet. Dragonen Per Sol skulle efter gudstjänsten bli bestraffad med spöprygel på kyrkvallen i Hammerdal, och allmänheten blev väldigt upprörd över att denna prygel skulle ske. Det blev upprorsstämning bland kyrkfolket, och dragonerna som vaktade bestraffningen blev tvungna att fälla bajonett för att freda befälet och sig själva, (Dmb ht 1811, sid 29-38). Bonden Per Larsson i Görvik uppvisade öronen av en gammal björn, som han hade dödat. Per belönades med 3 riksdaler banco för detta skadedjurs fällande, (Dmb ht 1826, sid 80). 1856-10-11 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Per Sol i Länglingen, FII:10, 1850-1859, sid 1358, bröstarvingar saknades.
  • Ingeborg Larsdotter, 1790-1884, gift 1821 i Hammmerdal med Daniel Olofsson, 1790-1827, och makarna finns i familj 74 i Ede 4.
  • Hemming Larsson, 1793-1874, gift med Britta Persdotter, 1792-1879, hemmansägare i familj 405 i Utat, Görvik 3.
  • Erik Larsson, 1795-1866, gift 1816 med Märet Svensdotter, 1790-1862, hemmansägare i familj 406 i Östat, Görvik 3.
  • Anna Larsdotter, 1798-1873, gift 1837-03-27 med torparen Jonas Eriksson, 1806-1882, i Åsen. Bouppteckning för Anna Larsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 227. Bouppteckning för Jonas Eriksson, F II/14, 1880-1884, sid 469, saknade bröstarvingar, och hans två systrar ärvde honom.
  • Lars Larsson, 1804-1894, hemmansägare i Sörviken 1, gift 1834 med Karin Eriksdotter, 1812-1858, från Skallsjön, Borgvattnet. 1858-03-19 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Karin Eriksdotter i skattehemmanet Sörviken 1, FII:10 (1850-1859), sid 1392.
  • Sara Larsdotter, 1810-1893, gift 1831 med Israel Persson, 1799-1867, hemmansägare i familj 381 i Görvik 1.
 • FAMILJ 115.
  Erik Hemmingsson, 1763-1829, från familj 113, var gift 1788 med Benedikta Jönsdotter, 1760-1839, från familj 785 i Hallen 7. Lars Hemmingsson hade genom giftet med Anna Persdotter blivit ägare till skattehemmanet Görvik 3 om 1 och ½ tunnland, och överlät sitt fadershemman i Ede 8 om 2 tunnland till sin broder Erik Hemmingsson emot 66 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1786, sid 107). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). Erik Hemmingsson i Ede ville 1796-05-22 göra en utflyttning till en ny tomt. Den gamla var trång och besvärlig, och husen för Erik och grannen Hans Jonsson låg knut vid knut. Ansökan godkändes av de övriga byamännen och av rätten, (Dmb ht 1796, sid 188). Klockaren Anders Kämpe dömdes att betala en låneskuld till Erik Hemmingsson i Ede om 16 riksdaler och 32 skilling i riksgäldsmynt jämte ränta, (Dmb vt 1802, sid 115). 1807-12-02 överlät Erik Hemmingsson hemmanet Ede 8 om 2 tunnland till brodern Lars Hemmingsson, (Lfr). 1810-11-16 hade Erik Hemmingsson och makan sålt sitt skattehemman i Ede 8 om 1 tunnland till pigan Ingeborg Jönsdotter och hennes kommande make drängen Olof Persson för en köpesumma av 600 riksdaler banco och mot födoråd till säljarna. Köparna beviljades lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 49). Erik och Benedikta var barnlösa. 1829-06-29 hölls bouppteckning i Ede efter den avlidna bonden Erik Hemmingsson, FII:5, 1825-1829, sid 659. 1839-06-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Benedikta Jönsdotter i Ede, varvid deras fosterbarn bonden Olof Persson och hustrun Ingeborg Jönsdotter uppgav hemmanet, FII:7, 1835-1839, sid 903.
 • FAMILJ 116.
  Pål Jonsson, 1781-1843, från Tullingsås 4, var gift 1809 med hustrun Kerstin Larsdotter, 1787-1865, från familj 114. 1812-03-28 sålde Lars Hemmingsson och hustrun Beata Katarina Tellberg skattehemmanet Ede 8 om 1/2 tunnland till Pål Jonsson och Kerstin Larsdotter mot en köpesumma av 300 riksdaler banco, och årligt födoråd till Erik Hemmingsson och dennes hustru Bengt Jönsdotter, (Dmb ht 1814, sid 336). 1814-05-09 hölls syn på den utflyttning från gamla gården i skattehemmanet Ede 8, som Pål Jonsson hade gjort, och rätten tillstyrkte 12 frihetsår för klyvningen av hemmanet, (Dmb vt 1815, sid 363). Pål Jonssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1839-11-19 överlät Pål Jonsson och hustrun Kerstin Larsdotter Ede 8 om 1 tunnland till sonen Jonas Pålsson, (Lfr). 1843-04-15 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bonden Pål Jonsson i Ede, FII:8, 1840-1844, sid 1021. Bouppteckning för Kerstin Larsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 319. Barn:
  • Anna Katarina Pålsdotter, 1811-1904, gift 1835 med Jöns Olofsson, 1804-1878, från familj 847 i nybygget Länglingen 2, där han var hemmansägare.
  • Jonas Pålsson, 1813-1897, gift med Sara Persdotter, familj 117 nedan.
  • Britta Pålsdotter, 1815-1902, gift 1839 med Jonas Olofsson, 1807-1878, från familj 847 i nybygget Länglingen, torpare i familj 1085 i Tannsjön nedan.
  • Kerstin Pålsdotter, 1817-1899, blev gift 1838 med Jöns Eriksson, 1808-1864, i familj 509 i Håxås 3, som var hemmansägare i familj 1109 i Kakuåsen 1.
  • Lars Pålsson, 1819-1893, gift 1845-11-30 med Anna Olofsdotter, 1817-1905, från familj 800 i Hallen 8, torpare senast i Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Lars Pålsson, F II/17, 1895-1897, sid 552. Bouppteckning för Anna Olofsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 294.
   • Sonen Pål Larsson, 1850-1927, gift med Maria Pålsdotter, 1853-1925, i familj 1086 i Tingsjön nedan.
  • Erik Pålsson, 1822-1901, dräng i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Erik Pålsson, F II/19, 1901-1903, sid 50.
  • Bengta Pålsdotter, 1826-1919, gift 1855 med Jonas Jönsson, 1819-1886, från familj 831 i nybygget Kakuåsen, arbetare senast i Ede.
 • FAMILJ 117.
  Jonas Pålsson, 1813-1897, från familj 116, hemmansägare i Ede 8, gift 1840-12-06 med Sara Persdotter, 1816-1885, från familj 849 i nybygget Mullnäset, övertog 1839-11-19 Ede 8 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1842-11-14 överlät Jonas Pålsson och hustrun Sara Persdotter, Ede 8 om ½ tunnland till Jonas Olofsson och hustrun Britta Pålsdotter (som var syster till Jonas), (Lfr). 1843-03-06 överlät Jonas Olofsson Ede 8 om 1 tunnland till Jonas Pålsson och Sara Persdotter, (Lfr). Bouppteckning för Jonas Pålsson, F II/17, 1895-1897, sid 753. Barn:
  • Kerstin Jonsdotter, 1841-1924, gift 1866 med Sven Göransson, 1833-1913, som var bonde i familj 477 i Viken 2.
  • Ingrid Jonsdotter, 1844-1927, gift med Anders Pålsson, familj 86 i Björnsgård, Ede 5.
  • Per Jonsson, 1845-1932, gift 1871 med Lisbet Eriksdotter, 1845-1927, från familj 510 i Håxås 3, och han var hemmansägare i Ede 8.
   • Dottern Lisbet Persdotter, 1873-1958, gift 1899 med Olof Persson, 1859-1931, i familj 98 i Ede 6.
  • Pål Jonsson, 1848-1936, gift 1875 med Britta Olofsdotter, 1851-1930, från familj 597 i Solberg 2, hemmansägare i Utat, Ede 8.
  • Jonas Jonsson, 1851-1878, bodde i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 118.
  Per Olofsson, 1813-1889, från familj 96, gift 1845-05-01 med Lovisa Byström, 1816-1889, smeddotter från Ede, övertog 1845-11-10 av föräldrarna 1 tunnland i Ede 8, härav ½ hem, (Lfr). Bouppteckning för Lovisa Byström, F II/15, 1885-1889, sid 357. Barn:
  • Anna Britta Persdotter, 1843-1913, gift 1863 med Hemming Eriksson, 1836-1919, som var hemmansägare i Ede 11, familj 154.
  • Ingeborg Persdotter, 1845-1933, gift 1874 med Jonas Persson, 1843-1894, senast arrendator i Åsen 1, se familj 107 i Ede 7.
  • Lisbet Persdotter, 1848-1933, gift 1876 med Israel Mårtensson, 1845-1921, som senast var arrendator i Ede.
  • Olof Persson, 1850-1906, gift 1880-12-05 med Kerstin Larsdotter, 1855-1928, från familj 62 i Ede 3, var hemmansägare i Ede och Yxskaftkälen 1. Bouppteckning för Olof Persson i Yxskaftkälen 1, F II/21, 1906-1907, sid 235.
  • Kerstin Persdotter, 1852-1909, piga i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 119.
  Jöns Olofsson, 1820-1903, från familj 96, gift 1851-06-09 med Barbro Larsdotter, 1825-1857, från familj 454 i Skarpås 1, övertog 1845-11-10 av sina föräldrar 1 tunnland i Ede 8, härav ½ hem, (Lfr). 1858-02-22 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Barbro Larsdotter i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1376. Bouppteckning för Jöns Olofsson, F II/19, 1901-1903, sid 553. Barn:
  • Ingeborg Jönsdotter, 1855-e 1882, gift 1875 med änklingen Per Persson Viklund, 1845-e 1889, från Raftälven, Föllinge, bonde i Österåsen 5, Häggenås. Per flyttade till Alsen, och Ingeborg hade förlupit sin man 1882 och medtagit sonen Jöns Olof f 1875.
  • Lars Jönsson, 1856-1930, gift 1880 med Märet Svensdotter, 1853-1926, från familj 369 i Grenås 3, hemmansägare i Nygården, Ede 8.
  • Marget Jönsdotter, 1875-1925, gift med Jonas Olofsson, 1861-1938, familj 46 i Ede 2.
Bar
 • Ede 9, Stensgård: 
  FAMILJ 120.
  Björn Stensson, 1550-1606, (Br), som var hemmansägare i Grubbegård, Ede, betalade 2 spann i tionde 1600, men han var nog död före 1607, eftersom sonen Sten betalade tiondet 1607, (Ti). Barn:
  • Sten Björnsson, 1590-1632, (Br), hemmansägare i familj 121 i Ede 9.
 • FAMILJ 121.
  Sten Björnsson, 1590-1632, (Br), från familj 120, var hemmansägare i Stensgård, Ede, betalade tiondet 1607, (Ti), och kunde så 1 tunna på hela gården 1613, (Rmj). 1623 hade Måns Persson i Ede instämt Sten Björnsson i Ede till tinget, och vittnen var Israel Andersson och Jon i Grubbegård, (Dmb ht 1623). Änkan Helga stod för hemmanet 1633, (Jb) och hon levde ännu 1645, (Mtl). Sten Björnsson och makan Helgas barn är noterade, (Dmb vt 1687, § 7). Möjliga barn:
  • Olof Stensson, 1620-1695, hemmansägare i familj 122.
  • Märet Stensdotter, 1620-1688, (Tp), var död som piga i Ede, Hammerdal. Emedan som ej nekas, det Hemming i Görvik har i livstiden lovat Märit Stensdotter äktenskap, och sedermera uti sitt yttersta testamenterat henne tredje parten av lösörene av hans arvingegods, finner rätten det skäligt, att bemälta testamente må hållas och arvingarna henne ovägerligen tillställa utan vidare besvär bemälte tredje part av lösöret, (Dmb ht 1670, § 20). Märet var en av arvingarna efter brodern Sven Stensson, (Dmb vt 1687, § 7).
  • Per Stensson, 1620-1686, gift med Britta Danielsdotter, familj 458 i Skarpås 2.
  • Sven Stensson, 1625-1686, gift med Anna Jonsdotter, familj 147 i Ede 11.
  • Anders Stensson, 1630-1690, hemmansägare i familj 457 i Skarpås 2.
 • FAMILJ 122.
  Olof Stensson, 1620-1695, (C1), från familj 121, stod 1645 för 1 och ½ tunnland, (Jb), och 1649 betalade han tiondet, (Ti). 1645 fanns han som husfolk med Gertrud Klasdotter, från familj 1014 i Sikås 11, som möjligen var hans hustru, (Mtl). 1648 klagade en Kristina Sjulsdotter efter sina barns jord uti Grubbe, som oskyld man Olof Stensson besatt; saken uppskjöts till nästa ting, (Hackås dmb 1648, § 9). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: bl. a. Olof Stensson, (Hk 1980/20). Olof Stensson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). De 4 grannarna Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson, (Dmb ht 1674). 1679 uppbjöd han sig till sytning hos mågen tolvman Daniel Andersson, och 1680-06-21 överlät han hemmanet till denne, (Dmb ht 1679, § 7, och Lfr). 1683 hade Olof Stensson flera gifta döttrar, men inga namn, (Dmb vt 1683 § 9).
  • Gunilla Olofsdotter, 1649-1725, hemmansägarehustru i familj 123.
  • TrolldomsmålHelga Olofsdotter, 23 år, död efter 1705 i Skarpås, (A1:1/36), förekom med anledning av att en trollkona Anna Israelsdotter i Ede hade förhäxat Helga, (Dmb ht 1675, § 12). Läs mer här.
  • Anna Olofsdotter, 1663-1729, gift med Olof Hansson, 1660-1704, som var hemmansägare i familj 482 i Håxås 1.
 • FAMILJ 123.
  Daniel Andersson, 1648-1712, (Tp), från Tullingsås, Ström, (GH), var gift med Gunilla Olofsdotter, 1649-1725, (Dmb ht 1679, § 7), från familj 122. 1679 betalade Daniel tiondet, (Ti), och 1678-1685 var han nämndeman vid Hammerdalstinget, (Dmb ht 1678, § 1), och 1697 avlade han eden som sexman, (Dmb ht 1697, § 21). Pål Olofsson i Fyrås fick plikta med 40 marker silvermynt för att han falskeligen hade beskyllt Daniel Andersson i Ede för att ha stulit leduddar, (Dmb ht 1681, § 7). 1683 godkändes Daniel Anderssons köp av svärfaderns hemman och utlösen av sin hustrus systrars män. (Dmb vt 1683, § 9). Daniel Andersson i Ede överlämnade hemmanet till sonen Anders Danielsson mot sytning, (Dmb vt 1702, § 12). Daniel tvistade med sonen om hemmanet, (Dmb vt 1712, § 3). Barn:
  • Karin Danielsdotter, 1678-1773, var gift 1715 med hemmansägaren och gästgivaren Per Svensson, 1682-1751, familj 523 i Lorås 1.
  • Anders Danielsson, 1680-e 1720, hemmansägare i familj 124.
  • Gölin Danielsdotter, 1688-1754, gift med Mats Olofsson Enrot, 1683-1719, familj 55 i Ede 3, och 1723 med Nils Olofsson Sjungare, 1693-1735, familj 56 i Ede 3. Dopvittnen när Daniel Andersson barn i Stensgård, Gunilla döps 1688-08-19 var: länsman Per Christensson, Olof Jonsson i Sikås, Olof Eriksson i Grubbegård, hustru Lucia i Björnsgård, hustru Lucia Jonsdotter i Ede och pigan Gunilla Jonsdotter i Sikås, (C1).
 • FAMILJ 124.
  Anders Danielsson, 1680-e 1720, från familj 123, soldat Stenhammar övertog hemmanet av fadern 1702 mot sytning, (Dmb 1702, § 12), och Anders fanns i skattelängderna 1714. 1707 gifte Anders sig med Anna Eriksdotter från Säter, Rödön, där han blev bonde. Hos Anders Danielsson i Ede fanns dragon Jon Olofsson Stenhammar, 1679-1747, som hade antagit hemmansbruk, och 1718 hade han för sig inställt Anders Olofsson Swedhammar, 1702-1719, som transporterades till Ovikens kompani nr 79, och därifrån hit igen Johan Olofsson Nyberg, 1688-1769, från Jonsgård, Ede 6, (Rul), som blev bonde i Hallen 2 och nybyggare i Ormsjön, Dorotea. Makarna hade 4 barn, alla födda i Ede.
 • FAMILJ 125.
  Hemming Svensson, 1689-1748, (Tp), soldat Loman, från familj 522 i Lorås 1, (KGE, Com 1709), övertog 1720-06-14 hemmanet Ede 9 om 1 och ½ tunnland av Anders Danielsson i familj 124, (Lfr). Hemming var gift 1721 med Sara Persdotter, 1700-1787, (C1), från familj 361 i Grenås 3. 1723 överlät Hemming Svensson Loman hemmanet Grenås 3 till Anders Persson, som var hans hustru Saras broder, (Lfr). Hemming var menig 1703-1713 samt korpral till 1728, då han fick avsked på grund av sjukdom, kunde inte marschera, (Sr). Hemming Svensson deltog med general Armfelt i fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, 33 år gammal; var soldat för Hans Olofsson i Ede, (Hk 1977/44). Som korpral för fjärde korpralskapet fanns 1720 Hemming Svensson Loman, jämte, (Rul). 1725 fick korpral Hemming Loman betala för otidigt sänglag, (Kyr). Hemming Svensson i Ede tilltalade hustrun Ingeborg Eriksdotter i Ede om någon fordran från 1728; hennes man var Olof Andersson, (Dmb vt 1730, § 12). Änkan Sara Persdotter lät 1755-11-18 de två enda barnen kasta lott om hemmanet om 1 och ½ tunnland, och Per Hemmingsson blev ägaren, (Dmb ht 1755, § 6). Änkan Sara Persdotter, 56 år gammal, i Ede hade för en tid sedan genom ett olyckligt fall brutit sin vänstra arm, och därigenom blivit så förlamad att hon inte förtjäna något till att betala sina skulder, (Dmb ht 1756, § 29). Barn:
  • Sven Hemmingsson Loman, 1724-1742, omkom vid garnisontjänstgöring i Stockholm.
  • Per Hemmingsson, 1729-1798, hemmansägare i familj 126.
  • Olof Hemmingsson, 1733-1792, var senast gift hemmansägare i Strand 2, Ström. 1758-09-18 uppläts Skallsjöns nybygge till Elias Månsson, 1725-1801, i Solberg och Olof Hemmingsson i Ede emot 15 frihetsår. År 1759 köpte Hans Månsson i Görvik halva nybygget för 120 daler kopparmynt av Olof Hemmingsson, (Hk 1956/43). Olof Jonsson och Olof Hemmingsson i Ede, samt Per Jonsson i Sikås och Israel Persson i Görvik tillerkändes nio daler i silvermynt för en ung björn, som de skjutit, (Dmb vt 1758, sid 28). 1763 önskade man att Olof Hemmingsson i Ede skulle utses som sockensmed, (Dmb ht 1763, sid 102).
 • FAMILJ 126.
  Per Hemmingsson, 1729-1798, från familj 125, soldat Loman, gift med Gölin Larsdotter, 1719-1806, från familj 949 i Sikås 4, övertog 1755-11-18 av moderänkan Sara Persdotter, Ede 9 om 1 och ½ tunnland, (Dmb ht 1755, § 6), och stod som hemmansägare i Stensgård, Ede 9. Bomärket för Per Hemmingsson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48 och i dmb ht 1772, sid 62). Från 1782 stod Per Hemmingsson som nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1782-10-26 hölls syn på Per Hemmingssons skattehemman i Ede 9 om 1 och ½ tunnland. Om besittningen av hemmanet och ett torpställe skulle lottas mellan de två sönerna Hemming och Lars samt döttrarna Sara och Anna. Hemmanet värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie och Per och makan fick sitt födoråd, (Dmb vt 1783, sid 231).1783-01-21 överlät Per Hemmingsson och Gölin Larsdotter hemmanet Ede 9 om 1 och ½ tunnland till sonen Hemming Persson, (Lfr). 1792-04-10 hölls arvsdelning hos bonden Per Hemmingsson i Ede, FII:2, 1791-1806, sid 163. Barn:
  • Hemming Persson, 1755-1812, hemmansägare i familj 127 i Ede 9.
  • Lars Persson, 1759-e 1787, levde i Ede, Hammerdal.
  • Sara Persdotter, 1760-1792, gift med Salomon Glad, 1763-1827, i Kougsta, Häggenås.
  • Anna Persdotter, 1763-1852, gift med Lars Eriksson, familj 693 i Åsen 6.
 • FAMILJ 127.
  Hemming Persson, 1755-1812, från familj 126, övertog 1783-01-21 Ede 9 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Bonden Måns Persson i Ede, torparen Per Andersson, drängen Hemming Persson, Israel Andersson och Per Persson dömdes att vardera böta 10 daler silvermynt för olaga älgjakt, (Dmb ht 1784, sid 125). Hemming var gift 1787-11-04 med Gölin Eriksdotter, 1761-1822, från familj 988 i Sikås 8. 1812-05-19 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hemming Persson i Ede, FII:3 (1807-1819), sid 338, arvingarna voro änkan Gölin Eriksdotter, myndige sonen Per, sönerna Erik, Hemming, Olof och Lars samt dottern Ingeborg. 1815-11-24 överlät framlidne Hemming Perssons arvtagare skattehemmanet Ede 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - till vardera Lars Hemmingsson och Olof Hemmingsson efter verkställd lottning. Hemmanet var värderat till 333 riksdaler 16 skilling banco, och modern fick sitt födoråd ordnat samt skulle syskonen lösas ut, (Dmb ht 1816 sid 73). 1820-04-04 ville änkan Gölin Eriksdotter i Ede 9 överlämna hemmansbruket till sönerna Erik och Lars och överlämna sin lösa egendom till sina sex barn, FII:4, 1820-1824, sid 459. 1822-04-04 hölls bouppteckning hos bonden Lars Hemmingsson i Ede efter hans avlidna moder Gölin Eriksdotter, FII:4 (1820-1824), sid 506. Barn:
  • Per Hemmingsson, 1790-1873, bodde i Åsen och Ede.
  • Erik Hemmingsson, 1792-1876, med Marget Olofsdotter, familj 65 i Ede 3.
  • Hemming Hemmingsson, 1794-1871, hemmansägare i familj 128 i Ede 9.
  • Olof Hemmingsson, 1796-1892, hemmansägare i familj 129 i Ede 9.
  • Ingeborg Hemmingsdotter, 1799-1867, gift 1827 med Olof Andersson Pris, 1786-1873, från Vemdalen, menig 1810-1826, senast smed och torpare i Fyrås.
  • Lars Hemmingsson, 1802-1824, hemmansägare i Ede 9, Hammerdal. 1824-04-26 hölls bouppteckning i Ede efter den avlidna hemmansägaren Lars Hemmingsson, FII:4, 1820-1824, sid 560.
 • FAMILJ 128.
  Hemming Hemmingsson, 1794-1871, från familj 127, gift 1827-03-25 med Anna Larsdotter, 1800-1846, från familj 139 i Ede 10 och omgift 1848-11-26 med Anna Eriksdotter, 1811-1866, torpardotter från Hallviken, var hemmansägare i Stensgård, Ede 9. 1827-11-19 överläts 3/4 tunnland av skattehemmanet Ede 9 till Hemming Hemmingsson, som skulle bygga ny gårdstomt och nya hus. Hemming skulle lösa ut sina syskon, och hemmanet var värderat till 300 riksdaler banco, (Dmb ht 1827, sid 115 och dmb vt 1829, sid 275). Hemming Hemmingssons bomärke, (Dmb ht 1822, sid 262). 1846-05-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Anna Larsdotter i skattehemmanet Ede 9, FII:9, 1845-1849, sid 1103. Bouppteckning för Hemming Hemmingsson, F II/12, 1870-1874, sid 146. Bouppteckning för Anna Eriksdotter, F II/11, 1860-1869, sid 373. Barn:
  • Hemming Hemmingsson, 1829-1922, gift 1860 med Lisbet Olofsdotter, 1839-1920, från Åsen, var hemmansägare i Stensgård, Ede 9. Hemming samt sonen Hemming Hemmingsson, 1862-1939, och sonsonen Hemming Sten, 1895-1954 finns tillsammans på bild SPa1078 i Jamtli bildarkiv.
   • Dottern Kerstin Hemmingsdotter, 1866-e 1941, gift med Olof Olofsson, 1847-1914, i familj 597 i Solberg 2.
  • Karin Hemmingsdotter, 1833-1910, gift 1858 med Hans Jönsson, 1832-1916, familj 491 i Håxås 1.
 • FAMILJ 129.
  Olof Hemmingsson, 1796-1892, från familj 127, var gift 1825-05-12 med Ingeborg Olofsdotter, 1794-1874, från familj 293 i Fyrås 7. 1815-11-24 överlät framlidne Hemming Perssons arvtagare skattehemmanet Ede 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - till vardera Lars Hemmingsson och Olof Hemmingsson efter verkställd lottning. Hemmanet var värderat till 333 riksdaler 16 skilling banco, och modern fick sitt födoråd ordnat samt skulle syskonen lösas ut, (Dmb ht 1816 sid 73). 1819-11-26 sålde Olof Hemmingsson 3/4 tunnland av skattehemmanet Ede 9 till brodern Erik Hemmingsson för en köpesumma av 270 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1821, sid 189). 1828-03-26 överlät bonden Erik Hemmingsson skattehemmanet Ede 9 - Stensgård - om 3/4 tunnland till brodern Olof Hemmingsson emot en köpesumma av 400 riksdaler banco, (Dmb vt 1829, sid 276). Bouppteckning för Olof Hemmingsson, F II/16, 1890-1894, sid 379. Bouppteckning för Ingeborg Olofsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 311. Barn:
  • Hemming Olofsson, 1826-1866, hemmansägare i familj 130 i Ede 9.
  • Olof Olofsson, 1827-1894, hemmansägare i familj 131 i Ede 9.
  • Kerstin Olofsdotter, 1831-1914, gift med Anders Jonsson, 1823-1899, hemmansägare i familj 67 i Ede 3.
  • Gölin Olofsdotter, 1840-1891, gift med Henrik Månsson, 1831-1922, hemmansägare i familj 295 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 130.
  Hemming Olofsson, 1826-1866, från familj 129, gift 1852-04-18 med Valborg Persdotter, 1828-1902, från familj 46 i Ede 2, var hemmansägare i Ede 9, och hans hemmansdel övertogs 1867 av brodern Olof, (Lfr). Hustrun Valborg Persdotter blev omgift 1868-04-03 till Övergård, Rödön. Under nödåret 1867, (nödår även 1865), utsågs en nödhjälpskommitté vid sockenstämman i Hammerdal, bestående av bland annat änkan Valborg Persdotter i Ede, (Hk 1967/53). Bouppteckning för Hemming Olofsson, F II/11, 1860-1869, sid 378, makarna saknade bröstarvingar. Ede 9 har varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Dess ägare har varit Hemming Svensson 1720-1755, sonen Per Hemmingsson Loman 1755-1783, dennes son Hemming Persson. År 1815 beviljades hemmansklyvning varvid sonen Olof erhöll lagfart på stamgården. Den delen övertogs 1854 av sönerna Hemming och Olof, och 1867 övertog Olof även brodern Hemmings del. 1888 övertogs egendomen av nuvarande ägares fader, och 1934 av nuvarande ägare Mattias Edvard Hemmingsson född 1914, som var son till Hemming Olofsson och Magdalena Östman, (SGG 1939/419).
 • FAMILJ 131.
  Olof Olofsson, 1827-1894, från familj 129, gift 1855-04-15 med Anna Britta Olofsdotter, 1825-1888, från familj 518 i Håxås 4, var hemmansägare i Stensgård, Ede 9, på sin egen hemmansdel och 1867 övertog han även avlidne brodern Hemmings hemmansdel, (Lfr). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 19. Bouppteckning för Anna Britta Olofsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 292. Barn:
  • Olof Olofsson, 1856-1878, bodde och arbetade i Ede, Hammerdal.
  • Hemming Olofsson, 1860-1939, gift 1886-11-20 med Karin Eriksdotter, 1867-1905, från familj 511 i Håxås 3 och omgift 1908-05-09 med Magda Östman, 1867-1956, från Ede, var hemmansägare i Stensgård, Ede 9. Hemming hade 9 barn med sina hustrur. Hemming med sin första hustru finns på bild #118573 hos Porträttfynd, Rötter. Hemming med familj och gården finns också på bild 92X67:9 och 92X67:14, Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Karin Eriksdotter, F II/20, 1904-1905, sid 255.
  • Märet Olofsdotter, 1867-1892, gift 1887 med färgaren Valfrid Edelsvärd, 1858-e 1905 i Älvsbyn, från Mo, Hammerdal.
Bar
 • Ede 10, Svensgård, Söat: 
  Brukaren av Svensgård hette Sven år 1443, och en Sven var även ägare år 1500, men det torde då ha rört sig om den förste Svens sonson. År 1527 var dennes son John Svensson ägare av gården. Ägaren hette år 1540 Björn Jonsson, men år 1566 heter ägaren Erasmus, liksom även åren 1568 och 1570, (HG). Olof Rasmusson, som betalade 1 spann i tionde år 1600 i Ede, var nog en son till nämnde Erasmus, (Ti).
 • FAMILJ 132.
  Israel Andersson, 1590-1648, (Br), fanns inte nämnd 1613, (Rmj) eller 1615, (Jb). Han bygslade 1 tunna 1620, (Byg), och 1633 var hemmanet på 1 och ½ tunnland, och Israel kunde bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). 1623 var Israel nämndeman och vittne vid Hammerdalstinget, och 1625, 1627, 1628 och 1635 var han nämndeman på Frösön och i Hammerdal, (Dmb ht 1623, ht 1625, vt 1627, vt 1628 och 1635). 1644 bygslade han 1 och ½ tunna till sonen Olof Israelsson, (Byg). 1645 betalade han ½ daler och 6 skilling i landskyld, (Lb). Israel var gift med Kerstin Mikaelsdotter, som var död efter 1645, (Mtl 1645). Barn:
  • Olof Israelsson, 1620-1688, hemmansägare i Svensgård, familj 133.
  • TrolldomsmålAnna Israelsdotter, 1630-1675, är troligen den trollkona Anna Israelsdotter, som finns i Hammerdals dombok 1675. Läs mer om detta.
  • Kerstin Israelsdotter, 1620-1695, (Br), möjligen gift med Lars Israelsson, 1621-1690, (Br, Dmb 1666), familj 481 i Håxås 1.
 • FAMILJ 133.
  Olof Israelsson, 1620-1688, (C1), från familj 132, bygslade 1644 1 ½ tunna efter sin far, och fanns 1645-1696 i Svensgård, (Jb). 1645 befriades Olof Eriksson, Erik Jonsson, Måns Persson och Olof Israelsson, alla brukare i Grubbegård, Ede, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1649 erlade Olof tiondet, (Ti). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). Olof Israelsson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Olof Israelssons gård i Ede testamenterad till Anders Classon, 1624-1703, (Com), från familj 1014 i Sikås 11, uppbjöds första gången, nästom frändom til återlösen, (Dmb ht 1671, § 5), och tredje gången 1673, (Dmb vt 1673, § 7). 1673 stod Anders Classon med maka som husfolk i Ede, (Husfolkslängd), Anders änka levde 1704, (Com). 7 bönder i Ede fick böta 8 marker silvermynt för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Per Persson, Nils Andersson, Jon Persson, Olof Israelsson, Olof Eriksson, Per Månsson och Jon Nilsson. (Dmb ht 1673, § 3). 1699 hade Olof Israelsson en gammal skuld till Sven Persson i Lorås, som ännu inte var till fullo återbetald. Anders Classon hade 1671 tagit över denna skuld, övertagit hemmanet och sytade Olof. Näste ägare Israel Hansson i familj 134 tog över denna restskuld och kom på så sätt över hemmanet, (Dmb vt 1699, § 8). 1673 fick Olof och sex andra bönder i Ede böta för att de inte hade uppmärkt vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, (Dmb ht 1673). 1681 var en hustru Märet Persdotter, död e 1698, (Com), i Svensgård, stämd av länsman Kristian Andersson i Ede och utan laga förfall intet comparerat, (Komparera betyder att infinna sig i rätten. De som ej komparerade blev tvungna att betala böter om de inte kunde visa att de giltigt skäl för sin frånvaro), skall böta för träto och stämningsförsittande, (Dmb ht 1681, § 11). 1698-01-01 tog Märet som Olof Israelssons änka nattvarden i Gåxsjö, (Com). 1692 var Israel Hansson brukaren av hemmanet, (Jb), och 1699-11-23 överlät Olof Israelsson hemmanet till Israel Hansson, (Lfr). Inga barn är kända till Olof Israelsson.
 • FAMILJ 134.
  Israel Hansson, 1644-1704, (Tp), från familj 480 Håxås 1, fanns 1681 på hemmanet, (Rö). Vid tinget 1670 klagade tolvmannen Nils Andersson i Ede att en Abraham hade rivit honom i skägget och förorsakat honom ett blodigt sår, vilket Israel Hansson och Hemming Persson intygade; Abraham dömdes till böter, (Dmb 1670). Tredjeman Olof Hansson i Håxås fordrade av sin broder Israel Hansson 20 daler kopparmynt, vilket Israel tillstår, men beklagade sin fattigdom, (Dmb vt 1679, § 3). Pål Hansson i Håxås kärade till sin broder Israel Hansson i Ede om 1 ½ tunna korn värt 6 daler silvermynt och 1 riksdaler Specie jämväl 8 daler kopparmynt samt 2 riksdaler för en kopparkittel, vilket Israel hade lånat av honom. Israel dömdes att betala totalt femtio daler kopparmynt; deras moder dog för 1 år sedan; Pål hade 4-5 år varit gift hemma, (Dmb vt 1685, § 2). Det var lekstuga hos Israel Hansson och Jon Månssons Anna spelade på långharpa, och man höll på till om natten. Deltagare var bland annat pigan Anna Persdotter från Hökbäck, Lit, Britta Jonsdotter från Björnsgård, dragon Olof Flink, Olof Botvidsson och dragon Clas Bengtsson, (Dmb vt 1686, § 8). 1689 var Israel Hansson i Ede om 1 och ½ tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1695 hölls syn på Israel Hanssona skattehemman i Ede om 1 och ½ tunnland. Israel dömdes att senast inom 2 år åtgärda brister på hemmanet till ett värde av 40 daler silvermynt, (Dmb ht 1696, § 31). Ryttaren Lars Kopparman hade 1698 instämt tolvmannen Israel Hansson i Ede, för en rest på 12 daler kopparmynt för ett sto och ett föl, som Israel Hansson av Kopparmans fader till köp tagit för 18 daler kopparmynt; parterna förlikades och Israel Hansson skulle betala de resterande 12 dalerna, vilket tinget gillade, (Dmb 1698, § 7). Israel var gift omkring 1675 med Margareta Jonsdotter, 1648-1726, dotter till Jon Nilsson i Jonsgård, Ede 6, familj 89, (Dmb 1698). Israel Hansson i Ede var nämndeman vid Hammerdals tingslag ht 1690 - ht 1703, och avlade 1690 sin nämndemannaed, (Dmb ht 1690, § 1). 1698-11-26 bevittnade Erik Samuelsson i Håxås, Olof Persson på Åsen, Nils J. Höllieman, Olof Jonsson i Jonsgård, Henrik Jonsson ibidem och Israel Hansson i Svensgård en arvshandling i Jonsgård, Ede. Israel Hanssons svärfader Jon Nilsson i Jonsgård kunde inte längre bo kvar hos sonen Olof Jonsson. Jon testamenterade sin egendom till Israel Hansson, som hade tagit hand om honom; av lösöret återstod 2 tunnor korn och 2 daler silvermynt, som Olof Jonsson dömdes att leverera till Israel. Gode män skulle värdera hemmanet i Jonsgård, (Dmb ht 1698, § 33). Sven Perssons änka i Lorås hustrun Anna fordrade 1699 av tolvman Israel Hansson i Ede 12 daler silvermynt, som var det som återstod av en skuld som Olof Israelsson hade till Sven Persson och som Anders Classon tagit över och efter honom Israel Hansson, (Dmb 1699, § 8). Uppbjöd Israel Hansson i Ede Olof Israelssons hem ibidem om 1 och ½ tunnland, (Dmb vt 1699, § 14). Hustru Sara i Solberg fordrade 1699 av svågern Israel Hansson i Ede betalning för 1 ½ tunna korn, som hennes salige man för 20 år sedan köpt i Sollefteå; Israel Hansson blev skyldig att betala skulden, (Dmb 1699, § 10); nämnde Sara hette Sara Olofsdotter och var gift med Israels broder Pål Hansson, (C1). År 1700 fick Israel Hansson i Ede ersättning med 2 daler 21 och 1/3 öre för transport av 16 kannor spanskt vin, som kyrkan köpt för 16 daler i Härnösand, (Kyr). Uppbjöd tolvmannen Israel Hansson tredje gången hemmanet Svensgården i Ede om 1 och ½ tunnland, det han medelst sytning bekommit efter Olof Israelsson, (Dmb vt 1700, § 10). I målet vid tinget 1702 mellan bröderna Israel och Olof Hansson i Håxås om arvet i fädernesgården, skildes bröderna som vänner, efter att Olof gått med på att betala Israel ett antal daler; Israel hade också fött systern Karin en sommar, vilken eljest bodde hos Olof Hansson, (Dmb 1702, § 27). Israel Hansson begravdes 1704-04-03 i Hammerdal, (Tp). Var fadern Hans Israelsson i Håxås 1, (Dmb 1683, 1685), gift med föregående ägare av Svensgård, Olof Israelssons syster Kerstin, (Dmb, § 10, ht 1666 och vt 1699, § 10) ? Samuel Mört var son till Samuel Samuelsson och Anna Janidotter i Brahestad, Finland. Pål Hansson, Israel Hansson, hustru Gunilla Hansdotter och hustru Barbro Hansdotter fordrade av brodern Olof Hansson arv efter fadern Hans Israelsson i Håxås. En specifikation på egendomen uppvisades och godkändes av syskonen. Israel var skyldig fadern 3 ½ riksdaler á 6 marker, som skulle delas, samt ett föl, en ko, en kalv, en säng, en kittel, ett ölträ, ett stenfat, 2 träfat och en träbulla. 1 daler silvermynt togs av ett spanskrör (käpp av rotting) till kyrkan, och det övriga delades mellan syskonen, (Dmb vt 1690, § 6). Barn:
  • Hans Israelsson Quick, 1678-1702, soldat i Fyrås, Hammerdal, (Sr).
  • Gunilla Israelsdotter, 1681-1754, hemmansägarehustru i familj 135.
  • Karin Israelsdotter, 1684-1762, var gift 1717 med soldaten Erik Hemmingsson Källberg, som omkom i fjällkatastrofen 1718/1719, (Rul). Karin blev omgift omkring 1722 med soldaten/trumslagaren i Ede och Sikås, Samuel Turunen Mört, 1693-1741, som var en av dom få som lyckades överleva fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, men som hade förfrusit fötterna, (Rul).
   • Karin och Samuel Mörts söner Carl Lundblad, 1723-1809, och Israel Rosenblad, 1726-1788, blev dragoner och nybyggare i Ormsjö, Dorotea.
  • Jon Israelsson, 1688-1718, soldat Edberg 1709-1718, (Sr), var senast hemmansägare i Svensgård, Ede, (A1:1/261), gift 1715-07-03 med änkan Anna Olofsdotter, 1680-1749, (Dmb ht 1715, § 24), som varit gift med Per Jonsson Fält, 1676-1712, hemmansägare i familj 150. Per Olofsson i familj 135 i Ede 10 uppbjöd andra gången 1 och ½ tunnland jord i Svensgården i Ede, som han sig tillhandlat av sin svåger Jon Israelsson i Ede, (Dmb ht 1709, § 7).
  • Margreta Israelsdotter, 1692-1727, (A1:1/260), var piga i Sikås och Ede, Hammerdal. Bonden Olof Anderssons hustru i Fagerdal, Elisabet Persdotter, hade efter ett gräl blivit överfallen av pigan Margreta Israelsdotter från Sikås; Margreta hade en syster Karin i Sikås, (Dmb ht 1725, § 5).
  • Sara Israelsdotter, 1696-1774, gift 1713-12-26 med Klas Jonsson, 1655-1738, soldat Nyttig och hemmansägare familj 1007 i Sikås 10.
 • FAMILJ 135.
  Per Olofsson, 1674-1724, (C1), från familj 555 i Lorås 4, gift med Gunilla Israelsdotter, 1681-1754, (Br), från familj 134, övertog 1709-03-23 hemmanet Svensgård om 1 och ½ tunnland för 54 daler silvermynt av sin svåger Jon Israelsson Edberg, 1688-1718, (Dmb ht 1709, § 7). Per fick avsked 1709 som trumslagare Moberg, (Rul). Per Olofsson i Ede kärade till sin granne Jon Olofsson ibidem, (Dmb vt 1717, § 6). Hos hustrun Gunilla i Ede fanns nämnde Jon Edberg, som hade antagit hemmansbruk i juli 1718, och som för sig hade inställt Per Olofsson Gröndahl, jämte, (Rul). Gamla drängen Henrik Jonsson i Ede fordrade av Per Olofsson ibid sin betalning för de 3 daler silvermynt, vilka honom innestått sedan 1709 efter avlidna Israel Hansson, som honom är förbehållen uti hemmanet. Tinget instämde och uppmanade Per Olofsson att betala skulden till Henrik Jonsson, (Dmb ht 1719, § 3). Hos Per Olofsson i Ede fanns piparen Ingel Bolling, som hade avancerat till korpral; han ersattes av Anders Eriksson Rusk, död 1719 på fjället, och denne ersattes 1719 av Olof Andersson Åman, (Rul). Gunilla Israelsdotter i Svensgård fick böta för att hon inte följde domen av 23 november 1726 vid Hammerdalstinget, (Dmb vt 1728, § 8). Husesyn hade hållits 1736 på hemmanet nr 10 i Ede om 1 och ½ tunnland skatte som hustrun Gunilla Israelsdotter ägde och besatt, (Dmb vt 1737, § 23). Framlidne Per Olofssons änka Gunilla Israelsdotter överlät 1744-01-15 hemmanet Ede 2, Hammerdal, om 2 tunnland till dragon Anders Färdig och hennes dotter Margreta Persdotter, (Lfr), familj 136. Barn:
  • Susanna Persdotter, 1710-1784, piga i Ede, Hammerdal. Pigan Sara Persdotter i Ede, 55 år gammal, klagade över hälsobesvär, och den närvarande allmogen intygade detta, och att ingen ville ha henne i årstjänst, (Dmb ht 1764, sid 171).
  • Hans Persson, 1718-1743, (Br), bodde i Ede, Hammerdal.
  • Margreta Persdotter, 1721-1797, hemmansägarehustru i familj 136.
 • FAMILJ 136.
  Anders Hansson, 1714-1768, (död för 30 år sedan, dmb vt 1798, sid 142), soldat Färdig 1730-1747 från Österbotten, Finland, fick avsked för hemmansbruk, (Sr), gift 1744-12-26 med Margeta Persdotter, 1721-1797, från familj 135, övertog 1744-01-15 av svärmodern Gunilla Israelsdotter hemmanet Svensgård om 2 tunnland, (Lfr), sonen Per kallas lappman, (Dmb ht 1783, sid 359). Anders var först gift 1740-10-12 med Sara Hemmingsdotter, 1707-1741, från familj 111 i Ede 8, och dom var barnlösa. Bomärket för Marget Persdotter i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48) och i (Dmb ht 1772, sid 62). Skattehemmanet Ede 10 som är hustrun Marget Persdotters arvejord bestående av 1 och ½ tunnland hade synats 1769-10-14 och borde förbättras för 240 daler silvermynt. Marget berättade att maken för några år sedan begivit sig till Ångermanland, där han tagit tjänst som båtsman, och hon ville överlåta hemmansbruket till sina tre omyndiga söner, och syskonen skulle lösas ut, (Dmb ht 1769, sid 471). 1780 hade hemmansägaren Marget Persdotter sönerna Per, Hans och Israel samt döttrarna Anna, Gunilla, Marget och Sara, varav de tvenne första döttrarna var gifta med inhysemannen Jonas Andersson i Ede och inhyseman Hans Salomonsson i Håxås. Besittningen lottades och Hans Hallström fick överta hemmanet om 1 och ½ tunnland och Israel ett torp på hemmanet. Vid syn var hemmanet värderat till 52 riksdaler, (Dmb ht 1780, sid 380). Barn:
  • Anna Andersdotter, 1745-1824, var gift 1772-11-24, (Kyr), med Jonas Andersson, 1748-1833, som stod som torpare under kaptensbostället i Ede, (Dmb vt 1785, sid 193). 1789-11-14 uppvisades ett kontrakt om Jonas Anderssons nya torpställe sedan några år tillbaka, som han hade erhållit emot dagsverken på kaptensbostället, (Dmb vt 1790, sid 437). 1825-02-23 hölls bouppteckning efter Jonas Anderssons hustru som avled den 15 december 1824, FII:5 (1825-1829), sid 566. Hade barnbarnen Jonas, Hans och Anders samt Anna. 1833-12-30 hölls bouppteckning i Ede efter den avlidna husmannen Jonas Andersson, FII:6 (1830-1834), sid 779.
  • Gunilla Andersdotter, 1748-1843, gift 1774-06-05, (Kyr), med Hans Salomonsson, 1748-1806, korpralson Söderström från Korsta, Lit, som var dragon Örborg och Edström i Hammerdal.
   • Sonen Anders Hansson Nöjd, 1781-1856, var gift 1810 med Karin Nilsdotter, 1789-e 1856, i familj 322 i Gisselås 2, (Dmb vt 1811, sid 19). 1809-06-26 sålde Per Andersson sitt skattetorp under Ede 10 till sin systerson avskedade soldaten Anders Nöjd för en köpesumma av 100 riksdaler banco. Per hade köpt torpet 1781-01-11 av brodern Israel Andersson för 16 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1809, sid 333).
  • Marget Andersdotter, 1750-1845, gift 1788 med änkemannen korpral Hans Hansson Edstedt, 1732-1820, som var soldatson Springare från Ede. 1784-02-17 sålde Hans Larsson, Per Olofsson och Jöns Abrahamsson sina andelar av torpet Skallägden i Ede, Hammerdal, till korpral Hans Edstedt för en köpesumma av 50 riksdaler specie, (Dmb vt 1784, sid 60). 1789-09-12 hade Lars Persson och Sven Persson sålt sina andelar i Skallägden i Ede till korpral Hans Edstedt för en köpesumma av 16 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1789, sid 413). Skallägden i Ede, senare Ede folkskolegård, torde vara identiskt med Skalltorpet, som det berättas om som samlingsplats för majorens kompani några gånger per år vid kompanimötena. De brukade vara i 4 dagar och förläggningen skedde i tält. Regementsmötena hölls dock på Frösön, (Hk 1991, sid 40). Korpral Hans Edstedt i Ede stämde bonden Johan Johansson i Fyrås om en älghud. I början av september 1789 hade Edstedt och hans hustru varit på fiske på Fyrsjön, då de fick syn på en älg, som gick i sjön. Med hjälp av Johan Johansson och dragon Holmberg hade de lyckats trötta ut djuret och avliva den med en yxa. Man delade köttet i tre delar och huden behöll Johan. Denne hade sedan sålt huden till en resande från Näs socken för 4 riksdaler, men inte lämnat mer än 1 riksdaler till Edstedt. Denne hade en köpare, som ville betala mer. Rätten dömde Johansson att omedelbart betala 2 riksdaler 32 skilling specie till Edstedt samt dennes rättegångskostnader med 32 skilling, (Dmb vt 1790, sid 456). 1805-11-26 ville korpralen Hans Edstedt att besittningen av hans torp i Ede skulle lottas mellan hans söner Sven, Hans och Anders. Torpet var värderat till 88 riksdaler 42 skilling banco, och på grund av oklarheter ville rätten uppskjuta lottningen, (Dmb ht 1805, sid 447). 1827-04-29 sålde kapten Carl Rickman vid stabskaptenbostället i Ede det så kallade Edstedttorpet i Ede till Olof Eriksson i Ede emot en köpesumma av 600 riksdaler och hälften av födorådet till Margareta Andersdotter. Rickman hade köpt torpet av avskedade dragonen Anders Hansson Bom, Edstedts son, som flyttade till Bollsta bruk, (Dmb ht 1827, sid 120). 1820-10-23 hölls bouppteckning och 1820-10-24 hölls arvsdelning efter korpralen Hans Edstedt i Ede, FII:4 (1820-1824), sid 469-470; sju barn var arvtagare. 1845-10-25 hölls bouppteckning efter änkan Marget Andersdotter i Ede, FII:9 (1845-1849), sid 1085.
  • Sara Andersdotter, 1752-e 1798, skomakarehustru Åström i Stockholm, (Dmb vt 1798, sid 142).
  • Per Andersson, 1755-1819, torpare i Ede, gift 1781 med Lisbet Hansdotter, 1753-1826, från familj 614 i Solberg 5. Lappmannen och torparen Per Andersson och drängen Jon Jonsson i Ede hade varit i slagsmål med varandra under ett kortspel hos änkan Marget Persdotter i Ede. Ärendet skulle behandlas vid nästa ting, (Dmb ht 1783, sid 359). Bonden Måns Persson i Ede, torparen Per Andersson, drängen Hemming Persson, Israel Andersson och Per Persson dömdes att vardera böta 10 daler silvermynt för olaga älgjakt, (Dmb ht 1784, sid 125). 1809-06-26 sålde Per Andersson sitt skattetorp under Ede 10 till sin systerson avskedade soldaten Anders Nöjd för en köpesumma av 100 riksdaler banco. Per hade köpt torpet 1781-01-11 av brodern Israel Andersson för 16 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1809, sid 333). 1814-03-26 sålde Per Andersson och makan Lisbet Hansdotter sitt skattetorp under skattehemmanet Ede 10 till bonden Per Persson i Ede för en köpeskilling av 100 riksdaler banco, men med tillträde först när säljarna var döda, (Dmb vt 1814, sid 283). 1819-06-28 hölls bouppteckning efter torparen Per Andersson, FII:3 (1807-1819), sid 443.
  • Hans Andersson Hallström, 1757-1832, hemmansägare i familj 137.
  • Israel Andersson Nordin, 1760-1843, gift 1791 med Märta Svensdotter, 1764-1850, från Hackås, var klockare i Borgvattnet, och bodde senast i Sunnansjö, Fjällsjö. Israel Andersson sålde sitt torpställe på föräldragården i Ede 10 till sin broder Per Andersson för 16 riksdaler 32 skilling, (Dmb vt 1781, sid 38). Bonden Måns Persson i Ede, torparen Per Andersson, drängen Hemming Persson, Israel Andersson och Per Persson dömdes att vardera böta 10 daler silvermynt för olaga älgjakt, (Dmb ht 1784, sid 125).
 • FAMILJ 137.
  Hans Andersson, 1757-1832, från familj 136, soldat Hallström, övertog 1780-09-13 hemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland av modern, (Lfr), som var änka. Hans var gift 1783 med Kerstin Andersdotter, 1757-1850, från familj 656 i Åsen 2. Korpral Hans Edstedt hade köpt hemmanet Ede 10 för 133 riksdaler 16 skilling specie av dragonen Hans Hallström, och Måns Danielsson i Ede ville nu att Edstedt skulle betala den överenskomna köpeskilling, men Edstedt vill skjuta på betalningen i brist på medel, (Dmb ht 1788, sid 287). 1788-03-29 bytte Hans Andersson Hallström skattehemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland mot Måns Danielssons skattetorp under skattehemmanet Ede 4 samt en köpeskilling av 133 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1788, sid 296). Hans Andersson bytte 1796-05-17 sitt skattehemman Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland mot Johan Johanssons skattehemman i Fyrås 5 om 2 tunnland och en mellanavgift om 66 riksdaler 32 skilling. Johan betalade hälften därav 1796-05-17, (Dmb ht 1796, sid 181). Hans Andersson i Fyrås och Nils Olofsson i Yxskaftkälen hade gjort en hästbyte, vilket inte Hans var nöjd med. 1797-12-15 hade de träffats i Åsen, och de var båda berusade och hade kommit i ordbyte och slagsmål med varandra. Hans fick böta 11 daler och Nils 6 daler silvermynt för detta, (Dmb vt 1798, sid 147). Sockenskräddaren Gabriel Johansson hade 1799-04-03 köpt skattehemmanet Fyrås 5 om två tunnland av Hans Andersson för en köpesumma av 700 riksdaler, som betalades med ett torp i Ede värderat till 300 riksdaler och 400 riksdaler i penningar, (Dmb ht 1799, sid 292). För stöld i kyrkan dömdes Hans Andersson i Ede att böta 70 riksdaler 24 skilling, (Dmb ht 1799, sid 304). Hans Andersson stod senast som bonde i Yxskaftkälen. Barn:
  • Marget Hansdotter, 1785-1871, gift 1810 med Erik Danielsson, 1782-1857, från Ottsjön, Föllinge, som var bonde i familj 1061 i Yxskaftkälen 5.
  • Lisbeta Hansdotter, 1787-e 1869, möjligen torparhustru i Tullingsås, Ström.
  • Stina Hansdotter, 1794-1823, var piga i Yxskaftkälen. 1823-12-29 hölls bouppteckning i Yxskaftkälen efter den avlidna pigan Stina Hansdotter, som var moder till Jonas Zakrisson, på det sjätte året gammal, FII:4, 1820-1824, sid 554.
 • FAMILJ 138.
  Måns Danielsson, 1752-1838, från familj 73 i Ede 4, gift 1788 med Ingeborg Olofsdotter, 1760-1825, från familj 939 i Sikås 3, blev barnlösa. 1788-01-21 överlät brodern Olof Danielsson ett torp under Ede 4 till Måns Danielsson, (Lfr). 1788-03-29 bytte Hans Andersson Hallström skattehemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland mot Måns Danielssons skattetorp under skattehemmanet Ede 4 samt en köpeskilling av 133 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1788, sid 296). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). 1796-12-03 sålde de barnlösa makarna Måns Danielsson och Ingeborg Olofsdotter skattehemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland till Lars Eriksson från Bye för 100 riksdaler, och säljarna fick sin skötsel och sitt födoråd ordnat. Måns hade undertecknat med sitt bomärke, (Dmb ht 1796, sid 168).
 • FAMILJ 139.
  Lars Eriksson, 1767-1848, från familj 7 i Bye, gift 1797 med Karin Olofsdotter, 1771-1855, från familj 939 i Sikås 3, var senast hemmansägare i Ede 10 om 1 och ½ tunnland. 1796-12-03 sålde de barnlösa makarna Måns Danielsson och Ingeborg Olofsdotter skattehemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland till Lars Eriksson från Bye för 100 riksdaler, och säljarna fick sin skötsel och sitt födoråd ordnat. Måns hade undertecknat med sitt bomärke, (Dmb ht 1796, sid 168). Bönderna Olof Olofsson i Lorås, Lars Eriksson i Ede och Lars Olofsson i Yxskaftkälen var kända som beskedliga män och fick avlägga sina sexmanseder, (Dmb vt 1800, sid 28). Länsman Pastelberger dömdes att böta 3 daler silvermynt för att han hade kallat bonden Lars Eriksson i Ede för tjuv och skälm, (Dmb ht 1802, sid 164). Per Karlsson i Skyttmon dömdes att betala en låneskuld till bonden Lars Eriksson i Ede om 33 riksdaler 16 skilling i riksgäldssedlar, (Dmb vt 1812, sid 42). 1831-11-14 överlät Lars Eriksson och hustrun Karin Olofsdotter Ede 10 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Erik Engström och Måns Engström, (Lfr). 2 barn var döda i unga år. 1833-05-13 hölls arvsdelning hos bonden Lars Eriksson i Ede, FII:6 (1830-1834), sid 766. 1848-03-06 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Eriksson i Ede, FII:9, 1845-1849, sid 1166. 1855-05-21 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Karin Olofsdotter i Ede, FII:10, 1850-1859, sid 1330. Barn:
  • Karin Larsdotter, 1797-1876, gift 1828 med soldaten och gratialisten Jöns Karlsson Bly, 1796-1857, från familj 45 i Ede 2. 1831-11-14 överlät Nils Blix Ede 2 om ½ tunnland till Jöns Bly och hustru Karin Larsdotter och samma dag överlät Jöns Bly och hustrun Karin Larsdotter Ede 2 om ½ tunnland och ½ torplägenhet till löjtnant A. T. Edelsvärd och hustrun Charlotta Ångman, (Lfr).
   • Sonen Lars Jönsson, 1833-1921, gift 1871 med Lisbet Persdotter, 1846-1933, hemmansägare i familj 107 i Ede 7.
  • Anna Larsdotter, 1800-1846, gift med Hemming Hemmingsson, familj 128 i Ede 9.
  • Erik Larsson Engström, 1803-1882, hemmansägare i familj 140 i Ede 10.
  • Måns Larsson Engström, 1805-1874, hemmansägare i familj 141 i Ede 10.
  • Ingeborg Larsdotter, 1808-1885, gift 1839 med hemmansägare Nils Johansson, 1808-1890, i familj 327 i Gisselås 2.
  • Olof Larsson, 1811-1907, sockenskomakare och torpare i Åsen, gift 1851 med änkan Kerstin Eriksdotter, 1806-1903, från familj 509 i Håxås 3.
  • Jöns Larsson, 1815-1895, nybyggare i Flykälen, gift i familj 810 i nybygget Flykälen.
 • FAMILJ 140.
  Erik Larsson, 1803-1882, från familj 139, gift 1832-04-01 med Anna Andersdotter, 1810-1902, från Ede, övertog 1831-11-14 ett ½ hem av Ede 10 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Hälsokällan basade Erik Larsson i Söat för själv, den låg ju på hans mark. Han var mångkunnig och sades även kunna trolla. (Hk1974/42). Bouppteckning för Erik Larsson, F II/14, 1880-1884, sid 454. Bouppteckning för Anna Andersdotter, F II/19, 1901-1903, sid 334. Barn:
  • Karin Eriksdotter, 1837-1910, gift i familj 142.
  • Lisbet Eriksdotter, 1840-1912, gift i familj 143.
 • FAMILJ 141.
  Måns Larsson, 1805-1874, från familj 139, övertog 1831-11-14 ett ½ hem av Ede 10 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Han var gift 1834-11-16 med Lisbet Albrektsdotter, 1813-1868, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye. 1845-02-24 överlät Måns Larsson Ede 10 om 3/4 tunnland, härav ½ torp, till Jöns Albrektsson, (Lfr). 1846-10-29 bytte Måns Larsson Ede 10 om 1/4 tunnland med svågern Jonas Jonsson, 1816-1903, från familj 487 i Håxås 1, som ägde ett odelstorp under Ede 10, (Lfr). Jonas Jonsson var gift 1842 med Ingeborg Albrektsdotter, 1815-1910, och stod som hemmansägare i Ede 10. Barn:
  • Lars Månsson, 1836-1921, gift 1867 med Sigga Andersdotter, 1840-1923, från Håxås, arbetare i Ede 10.
 • FAMILJ 142.
  Daniel Olofsson, 1850-1940, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, gift 1871 med Karin Eriksdotter, 1837-1910, från familj 140, var hemmansägare i Söat, Ede 10. Barn:
  • Britta Danielsdotter, 1871-1964, gift 1906 med Nils Nilsson, 1867-1929, från familj 901 i Ede 3, Hammerdal, som var hemmansägare i Ede 10.
 • FAMILJ 143.
  Olof Pettersson, 1835-1919, son till torparen Petter Jonsson, 1813-1891 i Ede, gift 1860 med Lisbet Eriksdotter, 1840-1912, från familj 140, var hemmansägare i Ede 10. Barn:
  • Per Olofsson, 1860-e 1941, gift 1888 med Sigga Persdotter, 1863-1950, från familj 48 i Ede 2, senast hemmansägare i Ede 10:14, Hammerdal.
  • Erik Olofsson, 1863-1930, gift 1890 med Lisa Andersdotter, 1859-1931, från Solberg 5, senast hemmansägare i Ede 1.
  • Olof Olofsson, 1866-1929, byggnadssnickare i Ede 10, Hammerdal
  • Andreas Olofsson, 1869-1924, gift 1897 med Ingeborg Larsdotter, 1878-e 1925, från Ede 7, var hemmansägare i Ede 7, Hammerdal.
  • Anna Olofsdotter, 1874-e 1907, gift 1907-12-29 i Hammerdal med Olof Mårtensson född 1880-08-06 arbetare från Prästbordet i Mattmar.
  • Kerstin Olofsdotter 1880- e 1941, gift 1905 med Per Eriksson, 1878-1935, torparson från Ede 8, som var lägenhetsägare i Ede 8, Hammerdal.
Bar
 • Ede 11, Grubbegård, Norstun: 
  FAMILJ 144.
  Jon Eriksson, 1600-1641, (Br), var hemmansägare i Grubbegård och kunde så 2 tunnor på gården 1613, (Rmj). Han fanns även 1607, (Ti) och 1615, (Jb) på detta hemman. Vid tinget ht 1623 hade Måns Persson instämt Sten Björnsson i Ede till tinget och vittnen var Israel Andersson och Jon i Grubbegård, Ede, (Dmb). 1633 kunde han bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 6 småfän, 1 häst och del i fiske, och hemmanet var 1 och ½ tunnland, (Jb). Från 1638 var han flyttad sist bland namnen i Jb. Grubbegård, som blev Ede nr 8 och 11, hade sin gårdstomt i grubban vid Stensgård och sin slåtter bl. a. vid Grubbgårdsvägen efter Ruggan, (Hk). Hustrun hette Märet Olofsdotter, död e 1645. Barn:
  • Erik Jonsson, 1620-e 1672, hemmansägare i familj 146.
  • Anders Jonsson, 1620-1695, hemmansägare och nämndeman i familj 148.
 • FAMILJ 145.
  Anders Persson fanns 1613 som hemmansägare i Grubbegård, Ede, (Rmj). 1600 blev en länsman Anders Persson i Ede fri från att betala tiondet, (Ti). Anders erlade tiondet 1607 och fanns i Jb 1615, men inte senare. Vid räfsten 1613 hade han varit knekt och ägde 1 ½ tunna i gården, och hade syskonen Jon, Olof och Indtzell, (Rmj).
 • FAMILJ 146.
  knektErik Jonsson, 1620-e 1672, (Rul), från familj 144, var hemmansägare i Grubbegård. 1642 bygslade han 2 tunnor efter modern Märet Olofsdotter, (Byg). Erik fanns 1645 på hemmanet med hustru Anna Jonsdotter, 1625-1688, men inga barn fanns då, (Mtl 1645). 1645 befriades Erik från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, och 1649 betalade han tiondet, (Ti). Erik Jonsson gick som knekt 1659-1672 för sitt hemman Ede vid den svenska armén i Demmin, Tyskland, (Rul). 1655 hade regementets manskap gula byxor och blå rockar. Bilden visar regementets uniform 1683. Familjen hade 2 flckor, som var döda 1688 och en Gunilla var död omkring 1695, (C1). Barn:
  • Jon Eriksson Qwick, 1640-1700, hemmansägare i familj 149.
 • FAMILJ 147.
  Sven Stensson, 1625-1686, från familj 121, (Dmb vt 1687, § 7), var knekt i Ede 1646-1652, (Rul). Regementet låg i fält i Tyskland och Polen 1648-1649, (Fh). 1652 var han ersatt som knekt av Israel Davidsson, (Rul). Sven var hemmansägare i Grubbegård 1660, (Jb). 1661 kärade Sven till sin granne Anders Jonsson, familj 148, att ersätta Sven för att denne hade uppfostrat två av Anders omyndiga brorsbarn, hos vilka Sven var landbo, men Anders behövde endast ersätta Sven för den tid som denne hade gått som knekt, (Dmb ht 1661, § 7). 1664 fanns Sven som bonde i Lorås, där han dock blev dömd från gården efter att utan skäl ha brukat den en tid, och inte gett ägaren Kerstin Pålsdotter någon ersättning, (Dmb ht 1664, § 11). Länsmannen Claes Tjock angav Hans Giöck ha slagit sin hustrus styvfader Sven Stensson om en söndagsafton då de voro helt druckna båda två, och eljest är de öltokar båda, när de hava något i huvudet, som nämnden bevittnade. Så emedan styvfadern Sven Stensson nu omsider beder för honom, och Giöck eljest tillförne varit en stilla karl, och nu högeligen beds för, förskonades han den här gången, men kommer han igen skall detta stå öppet för honom, (Dmb ht 1666, § 15). 1667 hade han försonat två döttrar Eriksdotter deras odelrätt i Andersgård, Ede, (Dmb ht 1670, § 21). Länsman Christian Andersson fordrade av Sven Stensson i Skarpås betalning för 6 års ränta avseende 1/4 dels rök i Skarpås, totalt drygt 18 daler silvermynt, (Dmb ht 1678, § 3). Sven Stensson i Skarpås kärade till Per Månsson i Ede efter skinnskatt från 1664 om totalt 1 daler 28 öre silvermynt, som denne Per hade uppfordrat och som han dömdes att restituera, (Dmb ht 1678, § 4). Husman Sven Stensson i Skarpås tilldömdes ersättning med 2 daler silvermynt för en häst, som var uttagen som marschhäst, (Dmb ht 1679, § 1b). Svens hustru Anna Jonsdotter, 1625-1703, (Br), var dotter till Jon Persson i familj 411 i Gåxsjö 1, (Dmb vt 1687, § 7). Förliden vår dog Sven Stensson barnlös och har till arvingar: 1, brorsonen Sven Persson, 2, brodern Olof Stensson, och 3, systern Märet; härvid är att observera att hans hustru Anna Jonsdotters jordepenningar i Gåxsjö om 8 och 3/4 riksdaler tages under rättens consus att inläggas i barn: halva tunnland, som Per Jonsson i Gåxsjö berättar och föregiver sig dem lånat av Hans Eriksson i Grenås, vilken tillstår sig honom dom lånat och han belånat det, Sven skall dom ha för sin hustrus jord i Gåxsjö, (Dmb vt 1687, § 7). Barn:
  • Elin Svensdotter, 1645-1695, (Br), styvdotter i familjen, var gift med ryttaren och sventjänaren Hans Johansson Giöck, 1645-1675, från Västervik, H, (Dmb ht 1667, § 15), se äldre bönder och ägare i Ede 2.
 • FAMILJ 148.
  Anders Jonsson, 1620-1695, (Br), från familj 144, var från 1661 hemmansägare i Grubbegård om 2 tunnland, (Dmb 1661 § 7 och 9). 1661 kärade Sven till sin granne Anders Jonsson, familj 148, att ersätta Sven för att denne hade uppfostrat två av Anders omyndiga brorsbarn, hos vilka Sven var landbo, men Anders behövde endast ersätta Sven för den tid som denne hade gått som knekt, (Dmb ht 1661, § 7). Anders Jonsson och Olof Eriksson i Ede kärade efter 6 mälingar jord, som uti 50 års tid ha genom arv varit borthävdade under Olof Israelssons gård, (Dmb ht 1661, § 9). Blev Anders Jonsson i Ede anklagad av ryttaren Måns Svensson Skytt, att han i olaglig tid uppsatt hade sin älgled, varemot bemälte Anders ej neka kunde, allenast föregiver sig sådant vara genom sina barn giort och uppdragit, kunde ej heller bemälte Anders befrias från och fick böta, (Dmb ht 1664, § 3). 1664 ålades han att att betala 4 riksdaler till Sven Stensson i Lorås; det avsåg den bygselavgift, som Sven Stensson, familj 147, betalat, (Dmb ht 1664, § 8). 1660-1667 var Anders Jonsson nämndeman, (Dmb). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 10 bönder i Ede: Nils Andersson, Pål Persson, Olof Israelsson, Jon Nilsson, Per Månsson, Olof Eriksson, Anders Jonsson, Olof Stensson, Per Persson och Johan Olofssons änka i Andersgård, (Hk 1980/20). Anders Jonsson fick 1666-09-06 till länsman Clas Isaksson Tjock årligen betala 4 daler 16 öre silvermark till dennes underhåll, (Hk 1972/39). Länsman Måns Andersson Spielle in för den sittande rätten skällde tolvmannen Anders Jonsson i Ede för mädhängiare, hade fuller rätten gått fog aty skärpa, men för hans fattigdom förskontes han med 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1667, § 25). 1677-1696 fanns Anders upptagen för 2 tunnland skatte. 1694 var Anders Jonssons skattehemman i Ede om 2 tunnland illa bebyggt och skatterättigheten uppbjöds första gången, (Dmb vt 1694, § 17). 1686-1692 fanns Olof Persson Sabel, död e 1704, som dragon 66 på detta hemman, (Rul). Olof Sabel, gift med Britta Enoksdotter, var son till Per Sabel, den välkände konstnären, målaren, marmoreraren och förgyllaren Per Sabel, (Fh). Olof var 1696 med om målningsarbeten i Lits kyrka, men efter transporten 1704 till Karl XII:s livgarde i Tyskland är inget känt om honom, (Fh). Anders Jonssons hustru är okänd, men han hade barn, (Dmb ht 1664, § 3).
 • FAMILJ 149.
  Jon Eriksson, 1640-1700, (C1), från familj 146, soldat Qwick, var hemmansägare i Grubbegård om 2 tunnland skatte, (Jb). Jon fanns 1681 på hemmanet, (Rö), och i rotelängden 1692 hade han ersatt Anders Jonsson i familj 148. De 4 grannarna Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson, (Dmb ht 1674). 1689 var Jon Eriksson i Ede om 2 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Jon Eriksson hade bebott sitt skattehemman i Ede i 20 års tid. Jon Eriksson hade bebott sitt skattehemman i Ede i 20 års tid. 1695 förrättades syn på hemmanet och Jon dömdes att under 3 år framåt åtgärda bristerna på hemmanet om totalt 47 daler silvermynt, (Dmb ht 1696, § 26). Hustrun Lucia Olofsdotter, 1639-1708, (C1), var född i Hallen (Hallviken) enligt dödboken. Jon Erikssons 3 barn i Ede var döda 1699, (C1). Angående de 4 ½ riksdaler som hustru Lucia i Grubbegård är skyldig hustru Cecilia i Viken så beslöts att Lucia skulle betala skulden i två omgångar, (Dmb ht 1700, § 5). 1700 dömdes hustru Lucia i Ede att plikta med 3 marker silvermynt för att hon, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1704-11-16 överlät Lucia Olofsdotter och dess barn Grubbegård i Ede om 2 tunnland till Per Jonsson i familj 150, (Dmb ht 1704, § 8). Barn:
  • Karin Jonsdotter, 1672-1767, (A1:3/4), var gift 1701-10-20 med Anders Persson Frisk, 1680-1708, från Häggenås, som var soldat i Häggesta, Häggenås, (Sr). Karin var omgift 1715-03-27 med änklingen Jon Eriksson, 1655-1736, som var hemmansägare i familj 504 i Håxås 3.
   • Märet Andersdotter, 1703-e 1741, gift 1729-11-02 med Mats Matsson Roos, 1704-1734, som var dragon i Strand, Ström, med vilken hon hade två barn. 1741 fanns Märet i Norge, (A1:2/133).
   • Per Andersson Friskopp, 1708-1780, soldat 1725-1757 i Hammerdal, fick avsked med underhåll, bräcklig och säger sig ha tjänat i 35 år, (Sr). Per var gift två gånger.
  • Sonen Jon soldat, sonen Olof soldat, sonen Anders död, sonen Sven soldat, dottern Lucia och Jons syster Gunilla, död, (A1:1/28). Två barn till Jon Eriksson och Lucia var döda 1698, (Kyr). Hustrun Lucia Olofsdotter och de två sönerna Olof och dragon Erik var alla tre döda samma dag 1708-04-02 i Ede, (Kyr).
 • FAMILJ 150.
  Per Jonsson, 1676-1712, (C1), från familj 80 i Björnsgård, Ede 5, soldat Fält 1709-1711, (Sr), övertog 1704-11-16 hemmanet Grubbegård om 2 tunnland för 75 daler silvermynt av Lucia Olofsdotter, som var änka efter företrädaren Jon Eriksson i familj 149, (Dmb ht 1704, § 8). Per var äldsta sonen till Jon Persson i Björnsgård, men den yngre brodern Pål fick överta Björnsgård, och det klagade Per över 1702 och fick medhåll av tingslaget, (Dmb vt 1702, § 11). Per Jonsson ifrån Åsen föredrog hur hans fader Jon Persson i Ede tid efter annan honom förfäktat om besittningen och lösen utav hemmet i Ede. Den yngre brodern Pål hade fått överta hemmanet och Per var missnöjd med att ha blivit utlöst med 60 daler i stället för 80 daler silvermynt, (Dmb ht 1702, § 3). 1702 brukade han Åsen 7 tillsammans med Olof Persson, (Jb). 1703 uppbjöd han ett ½ hemman i Solberg 2 av Per Olofsson, (Dmb vt 1703, § 8). Per var gift 1700-11-11 med Anna Olofsdotter, 1684-1749, (Dmb ht 1747, § 18), från familj 448 i Skarpås 1. Änkan Anna Olofsdotter gifte om sig 1715-07-03 med soldaten Jon Israelsson Edberg, 1685-1718, från Svensgård, Ede 10, se familj 134, (Dmb ht 1715, § 24 och 28). Barn:
  • Lucia Persdotter, 1701-1718, piga i Ede, Hammerdal.
  • Ingrid Persdotter, 1705-1741, gift med Lars Hansson, familj 15 i Bye.
  • Jon Persson, 1708-1788, hemmansägare i familj 151 i Ede 11.
  • Anna Persdotter, 1712-1773, gift med Anders Moberg, familj 591 i Solberg 2.
 • FAMILJ 151.
  Jon Persson, 1708-1788, från familj 150, hade 1727 med modern och tvenne sina systrar gjort en sådan arvshandling att Jon övertog besittningen av hemmanet Norstun, Grubbegård, om 2 tunnland och löste ut sina systrar, (Dmb ht 1727, § 15). Jon var gift 1736-06-20 med Märet Hansdotter, 1709-1779, från familj 14 i Bye. Änkan Anna Olofsdotter i Ede, 63 år gammal, anhöll att hennes son Jon Persson skulle få över bruket av hennes avlidna mans hemman bestående av 1 och 2/3 tunnland. Jon ansågs vara en flitig och arbetssam karl, varför rätten godkände att fick inskrivas som åbo, (Dmb ht 1747, § 18, sid 493). Bomärket för Jon Persson i Ede visas, (Dmb vt 1763, sid 48). 1781 gifte Jon om sig 1781-09-08 med änkan Sara Persdotter, 1713-1798, från familj 400 i Görvik 3. 1734 utsågs Jon Persson till sexman, (Dmb vt 1734, § 18), och 1754-06-16 utsågs han av sockenstämman att vara prästerskapet behjälplig vid mål som gällde kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, (Hk 1977/33). 1753 var bonden Nils Johansson i Mo, sockenprofossen Jon Persson, sergeanten Moses Lund och adjunkt Salomon Grundal i Ström vittnen vid tinget efter den brand som ödelade Hammerdals prästgård 1753, (Dmb ht 1753). 1770-12-11 överlät Jon Persson hemmanet Ede 11 till sonen Hans Jonsson, (Lfr). 1770-12-11 överlät Jon Persson ett torp under Ede 11 till sonen Jon Jonsson, (Lfr). 1775-09-13 överlät Jon Persson ett torp i Ede 11 till sonen Olof Jonsson Edström, (Lfr). Jon Perssons bouppteckning, FII:1, 1742-1790, sid 23. Barn:
  • Anna Jonsdotter, 1739-1824, var sannolikt maka till Erik Johansson, 1728-1811, som var hemmansägare i familj 641 i Johannegården, Åsen 1.
  • Hans Jonsson, 1743-1814, hemmansägare i familj 152.
  • Per Jonsson, 1746-1825, gift 1781 med Märet Eriksdotter, 1751-1810, från Häggenås, var torpare i Fyrås. Erik Jonsson, 1737-1815, hemmansägare i Fyrås 4, från familj 310 i Gisselås 1, hade sålt Dalströmstorpet i Fyrås till Per Jonsson, 1746-1825, från familj 151 i Ede 11, för en summa av 40 riksdaler specie, (Dmb ht 1782, sid 210). 1810-10-01 hölls bouppteckning efter torparen Per Jonssons avlidna maka Märet Eriksdotter i Fyrås, FII:3, 1807-1819, sid 309.
  • Olof Edström, 1748-1836, gift 1779, (Kyr), med Armika Lund, 1755-1841, och han var torpägare under skattehemmanet Ede 11, och länsman i familj 571 i Mo.
  • Jon Jonsson, 1752-1820, 1770-12-11 överlät Jon Persson ett torp under Ede 11 till Jon Jonsson, (Lfr), som senast bodde i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 152.
  Hans Jonsson, 1743-1814, från familj 151, gift 1771, (Kyr), med Anna Persdotter, 1744-1827, från familj 760 i Hallen 4, övertog 1770 hemmanet av fadern, (Lfr), och stod som hemmansägare i Grubbegård, Ede 11, Hammerdal. Bomärket för Hans Jonsson i Ede visas, (Dmb ht 1772, sid 62). 1779-09-14 överlät Hans Jonsson Ede 11 om 2 tunnland till sin broder, skogvaktaren Olof Edström i Mo, (Lfr). Per Hemmingsson, Hans Jonsson, Erik Hemmingsson, Per Persson, Jonas Olofsson, Måns Danielsson, Pål Persson, Måns Persson, Jöns Persson samt Pål Jonsson i Ede hade 1790-03-19 med sina bomärken bekräftat ett kontrakt om att de årligen skulle leverera 500 träd till sågarna i Sundsvallsområdet, (Dmb vt 1790, sid 10). 1795-12-07 överlät Hans Jonsson och makan Anna Persdotter skattehemmanet Ede 11 om 2 tunnland till enda dottern Märet och hennes make Hemming Hemmingsson. Hans och Anna fick sitt födoråd ordnat, (Dmb ht 1795, sid 77). 1827-10-29 hölls bouppteckning efter födorådsgumman Anna Persdotter i Grubbegård, Ede, FII:5, 1825-1829, sid 632. Anna hade barnbarnen Hemming, Hans och Erik samt Anna. Barn:
  • Märet Hansdotter, 1773-1809, hemmansägarehustru i familj 153.
 • FAMILJ 153.
  Hemming Hemmingsson, 1771-1821, från familj 113 i Ede 8, gift 1792-11-18 med Märet Hansdotter, 1773-1809, från familj 152, övertog 1795-12-07 hemmanet Ede 11 om 2 tunnland av sina svärföräldrar, (Lfr). Hemming gifte om sig 1811-02-10 med Britta Eriksdotter, 1778-1860, som var nämndemansdotter från familj 719 i Åsen 8. Anders Hansson, 1780-1824, i Grenås erkände att han var fader till pigan Britta Eriksdotters i Åsen dotter Lisbet, som var född 1807-01-08. Han dömdes att böta 3 riksdaler 16 skilling samt att betala 1 riksdaler 16 skilling till kyrkan, och skulle även varje år betala 2 riksdaler 32 skilling banco tills barnet kunde försörja sig själv. Britta Eriksdotter dömdes att böta 1 riksdaler 32 skilling och att betala till kyrkan 32 skilling, (Dmb vt 1808, sid 33). 1813-01-13 sålde Daniel Ångman Nylandstorpet under skattehemmanet Ede 11 till Hemming Hemmingsson i Ede för en köpesumma av 616 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb vt 1821, sid 202).1821-11-21 överlät Hemming Hemmingssons änka Britta Eriksdotter hemmanet Ede 11 om 2 tunnland, härav ett ½ skattehemman vardera, till sönerna Erik Hemmingsson och Hemming Hemmingsson, (Lfr). 1809-09-13 hölls bouppteckning efter Hemming Hemmingssons avlidna maka Märet Hansdotter, FII:3, 1807-1819, sid 307. Efterlämnade maken och 5 omyndiga barn. 1821-06-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hemming Hemmingsson i Ede 11, FII:4, 1820-1824, sid 543. Hemmanet var första makan Märet Hansdotters arvejord. Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/11, 1860-1869, sid 72. Barn:
  • Hemming Hemmingsson, 1793-1874, familj 155 i Ede 11.
  • Hans Hemmingsson, 1800-1876, bonde i Korsmyrbränna 1, Häggenås, gick 1841 med änkan Barbro Larsdotter, 1802-1889, från familj 205 i Fyrås 1.
  • Anna Hemmingsdotter, 1803-1846, gift med Pål Jonsson, familj 969 i Sikås 6.
  • Fale Erik Hemmingsson, 1806-1890, hemmansägare i familj 154 i Ede 11.
  • Elias Hemmingsson, 1811-1898, bonde Fyrås 3 och Sikås, familj 249 i Fyrås 3.
  • Lars Hemmingsson, 1815-1890, gift 1852-04-18 med Lucia Hansdotter, 1826-1892, från familj 261 i Fyrås 4, var hemmansägare i Sikås 3. Bouppteckning för Lucia Hansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 380. Bouppteckning för Lars Hemmingsson, F II/17, 1895-1897, sid 382.
  • Jöns Hemmingsson, 1818-1897, gift 1846-03-01 med Karin Persdotter, 1823-1880, från familj 261 i Fyrås 4, var hemmansägare i Sikås 3. Bouppteckning för Karin Persdotter, F II/14, 1880-1884, sid 223. Bouppteckning för Jöns Hemmingsson, F II/18, 1898-1900, sid 24.
   • Dottern Britta Jönsdotter, 1846-1921, gift med Jonas Persson i familj 970 i Sikås 6, där Jonas var hemmansägare.
 • FAMILJ 154.
  Erik Hemmingsson, 1806-1890, Fale Erik från familj 153, gift 1828-04-13 med Gölin Olofsdotter, 1800-1891, från familj 402 i Görvik 3, övertog 1821 ett ½ hem av föräldrarna, (Lfr). Bouppteckning för Erik Hemmingsson, F II/17, 1895-1897, sid 538. Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1829-1906, gift 1858 med Olof Olofsson, 1831-1904, från familj 367 i Grenås 3, som var hemmansägare i Grenås 3.
  • Olof Eriksson Nordstrand, 1834-1915, hemmansägare i Borgsjö, Borgvattnet.
  • Hemming Eriksson, 1836-1919, gift 1863 med Anna Britta Persdotter, 1843-1913, från familj 118 i Ede 8, var torpare och hemmansägare i Ede 11.
  • Hans Eriksson, 1839-1916, gift 1866 med Gölin Olofsdotter, 1845-1922, från familj 367 i Grenås 3, var hemmansägare i Ede 11.
   • Sonen Erik Hansson, 1867-1926, gift 1896 med Maria Elisabet Olofsdotter, 1873-1932, från Kyrkås, var hemmansägare i Ede 11.
 • FAMILJ 155.
  Hemming Hemmingsson, 1793-1874, från familj 153, övertog halva föräldrahemmet 1821, (Lfr). Han var gift 1822-06-02 med Anna Stina Hansdotter, 1799-1887, från familj 572 i Mo. Bouppteckning för Hemming Hemmingsson, F II/13, 1875-1879, sid 49. Barn:
  • Britta Stina Hemmingsdotter, 1824-1901, gift 1846 med Erik Persson, 1824-1902, hemmansägare i familj 849 i nybygget Mullnäset, Hammerdal.
  • Märet Hemmingsdotter, 1827-1904, arbetskvinna i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Märet Hemmingsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 166.
  • Hans Hemmingsson, 1830-1886, hemmansägare i familj 156.
  • Hemming Hemmingsson, 1834-1906, gift med Britta Johansdotter, 1834-1892, bonde i Ösa, Ås, och i familj 650 i Åsen 1. Bouppteckning för Hemming Hemmingsson, F II/21, 1906-1907.
  • Kerstin Hemmingsdotter, 1836-1924, gift med Jonas Persson, 1827-1900, hemmansägare i Jonsgård, Ede 6, familj 99.
  • Olof Hemmingsson, 1846-1932, gift 1878-04-14 med Märet Persdotter, 1854-1906, från familj 98 i Ede 6. Olof var hemmansägare och arbetare i Ede 11. Bouppteckning för Märet Persdotter, F II/21, 1906-1907, sid 227. Sonen Per Olofssons, 1881-1971, hustru Kristina Karlsdotter, 1886-1962, och Olofs dotter Märta, 1889-e 1941, finns på bild nr: 92X50:16, Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 156.
  Hans Hemmingsson, 1830-1886, från familj 155, gift 1861-04-21 med Anna Persdotter, 1833-1898, från familj 712 i Åsen 7, utflyttade och bebyggde 1860 en gård i Ede 11. Den övertogs därefter av sönerna Per Hansson, 1872-e 1941, och Hans Hansson, 1874-e 1941, vilka innehade den i ett 40-tal år, varefter de 1930 försålde den till nuvarande ägare, familj 157. De företogo liksom fadern på sin tid betydliga nyodlingar, (SGG). Bouppteckning för Hans Hemmingsson, F II/15, 1885-1889, sid 111. Bouppteckning för Anna Persdotter, F II/18, 1898-1900, sid 204.
 • FAMILJ 157.
  Nils Olov Sundström, 1883-1966, gift 1912 med Anna Jönsdotter, 1887-1973, arrendatordotter från Ede, var hemmansägare i Ede 11:13, och de hade barnen: Olof, Edit, Jöns, Anna, Ingeborg, Signe, Ragnar, Paul och Alvar, (SGG). Nils Olof Sundström var son till Olov Knutsson Sundström. 1837-1908, från Norge, gift 1876 med Anna Eriksdotter, 1856-1930, från Åsen, som var torpare i Åsen och arbetare i Håxås.
Bar
 • Lycktorpet: 
  FAMILJ 1080.
  Erik Matsson Lyck, 1800-1872, född i Yttertenger, Svärdsjö, W, död i Ede, Hammerdal, gift 1825 med Britta Persdotter, 1806-1893, från Lit, Z, var soldat, gratialist och senast torpare i Lycktorpet, Hammerdal.
  Erik var son till Mats Andersson Lyck, 1780-1815, född i Gopa, Bjursås, W, gift 1799 i Svärdsjö, X, med Anna Andersdotter, 1773-1827, från Bjursås, W, eller från Yttertenger, Svärdsjö, W, och makarna bodde i Tönnånger, Skog, X, 1803-1805. 1827-06-22 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Anna Andersdotter i Fyrås, FII:5 (1825-1829), sid 611. Tre barn var arvtagare. Mats Lyck var sedan soldat från 1810-1815 i Lorås, Hammerdal.
  Erik Lycks hustru Britta Persdotter var dotter till Per Karlsson Plutane, 1757-1846, från Häggenås, båtsman, torpare senast i Söre, Lit, och hustrun Maria Olofsdotter, 1761-1850, från Lit.
  Erik Lyck var 1842 torpare på Ede boställe, med kyrkorätt i Borgvattnet, där han fanns med familjen från 1848. Hustrun Britta stod senast som födorådstagare i Lycktorpet, Ede. Lycktorpet ligger cirka 4 kilometer norr om Skyttmon, se sockenkartan. Bouppteckning för Erik Lyck, (F II/12, 1870-1874, sid 162). Barn:
  • Mats Eriksson Lyck, 1825-1915, senast torpare och skomakare i Smedtorpet, Åsen 5, Hammerdal, var gift 2 gånger, gift 1850-05-20 med Anna Andersdotter, 1820-1851, från familj 704 i Åsen 7, och omgift 1852-05-31 med Anna Jonsdotter Stark, 1828-1895, från Halåsen, Lit. 1851-02-13 hölls bouppteckning efter den avlidna skomakarhustrun Anna Andersdotter i Smedtorpet, Hammerdal, FII:10 (1850-1859), sid 1221. Hon efterlämnade maken sockenskomakaren Mats Eriksson och sin moder änkan Kerstin Israelsdotter biträdd av dess styvson bonden Andreas Kämpe i Åsen, bröstarvingar saknades. Bouppteckning för Anna Jonsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 115.
  • Maria Eriksdotter, 1827-1900, gift 1870-10-30 med Hans Eriksson, 1839-e 1900, från Finnforsen, Ramsele, som var torpare i Tullingsås, Ström. Bouppteckning för Maria Eriksdotter, F II/19, 1901-1903, sid 101.
  • Erik Eriksson Edman, 1829-e 1872, änkeman i Landön, Offerdal, skräddare i Borgvattnet, senast lanthandlare och torpare i Nygård, Österåsen, Häggenås, makan och 5 barn flyttade till USA 1871.
  • Per Eriksson Lyck, 1831-1914, hemmansägare i Fjällandet, Lit, senast födorådstagare med makan Anna Lisa Karlsdotter, 1834-1918, hos sonen Erik i Kloxåsen 3, Näs, Z.
  • Anna Eriksdotter, 1834-1904, gift 1861 med Anders Blix, 1826-1908, hemmansägare i Fullsjön, Borgvattnet, senast hos sonen Anders, hemmansägare i Nyby, Lit.
  • Britta Eriksdotter, 1838-1922, gift 1857 med Jonas Eriksson, 1823-1904, från Mörsil, som var torpare i Ede, Hammerdal.
  • Anders Eriksson Lyck, 1840-1932, bössmed och torpare i Lycktorpet och Fyrsjön, död i Åsan, Näs, gift 1874 med Katarina Jonsdotter, 1838-1926, från Hocksjö, Ramsele. Anders Lyck finns på bild nr: H573:5, Jamtli bildarkiv.
  • Kerstin Eriksdotter, 1843-e 1872, ogift i faderns bouppteckning.
  • Märta Eriksdotter, 1846-1938, gift 1870 med Abraham Larsson, 1841-1929, som var arbetare i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 1081.
  Lars Larsson, 1835-1908, gift 1860 med Ingeborg Antonsdotter, 1835-1914, var fältjägare Löfqvist, färjeman på Hästholmen, Bye, och sedan kronojägare i Lycktorpet. Han var son till Lars Larsson, 1811-e 1844, i Optand, Brunflo, gift 1835 med Britta Persdotter, 1814-e 1844, båda från Brunflo, Z. Ingeborg var dotter till Anton Wide, 1802-1875, fältjägare, gratialist i Tanne, Frösön, gift 1829 med Dordie Olofsdotter, 1792-1838, från Tanne, Frösön. Anton Wide var oäkta son till Stina Persdotter, 1782-1832, gift 1807 med Per Stark, 1778-1851, torpare i Storgård, Häggenås. Lars broder Anders Löfqvist, 1844-1927, var senast arrendator i Lorås, Hammerdal.
  Många i denna familj finns på bild nr: BMå303. Jamtli Bildarkiv. Barn:
  • Anna Kristina Löfqvist, 1863-1941, gift 1882 med Jon Jonsson, 1857-e 1941, torpare i Fyrsjövallen och senast i Lycktorpet. Jon var son till Jon Matsson Börtas, 1827-1886, gift 1852 med Britta Hansdotter, 1832-1895, båda från Backa, Rättvik; flera av barnen var födda där, liksom i Bergsjö, X, och de bodde senast i Ede. Makarna hade 7 barn:
   • Dottern Karolina Dorotea, kallades Lina i Lycktorpet, 1894-1989, var konstnärinna och skulptris. Lina finns på flera bilder på Jamtli bildarkiv.
  • Lars Adolf Löfqvist, 1865-e 1919, gift 1892 med Anna Marta Källström, 1866-e 1919, från Skallsjön, Borgvattnet, vilka utvandrade till Canada med tre flickor.
  • Emma Birgitta Löfqvist, 1870-e 1898, arbetarhustru Tillberg i Boberg, Borgvattnet.
Bar
 • Tannsjön: 
  FAMILJ 1082.
  Göran Israelsson, 1814-1884, från familj 1079 i Flärknäset, Grenås, gift 1842-04-17 med Helena Karlsdotter, 1803-1846, från familj 45 i Ede 2, och omgift 1847-03-28 med Anna Danielsdotter, 1819-1897, torpardotter från Ede, var först landbonde i Ede 2, men från 1850 torpare i Björnsgård, Ede 5, och makarna stod senast som födorådstagare i Tannsjön. 1846-09-19 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Helena Karlsdotter i Ede, FII:9, 1845-1849, sid 1088. Bouppteckning för Göran Israelsson i Tannsjön, F II/15, 1885-1889, sid 30. Bouppteckning för Anna Danielsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 41. Barn:
  • Lisbet Göransdotter, 1848-1930, gift 1868 med Erik Eriksson, 1846-1922, som var torpare senast i Tannsjön, Ede. Några av de 10 barnen:
   • Gertrud Eriksdotter, 1873-1933, gift med Per Nordin, 1867-e 1941, som var bonde och smed i Tannsjön, se familj 1083 nedan.
   • Olof Bågling, 1883-1950, gift 1915 med Alma Abrahamsdotter, 1889-1972, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, vilka bodde i Tannsjön, Ede.
  • Daniel Göransson, 1849-1914, gift 1878 med svägerskan Märta Eriksdotter, 1857-e 1941, var torpare i Tannsjön, Ede, och de hade 11 barn 1897.
  • Britta Göransdotter, 1851-1932, gift 1881 med Erik Abrahamsson, torpare i Mo, Hammerdal.
  • Anna Göransdotter, 1851-1909, gift 1880 med Olof Mikaelsson, 1848-1903 i Görvik och 1907 med Anders Sundin, 1846-1935, båda makarna från Ramsele, Y, och torpare i Hammerdal. Bouppteckning för Olof Mikaelsson, F II/19, 1901-1903, sid 459.
  • Helena Göransdotter, 1853-1900, gift 1876 med Israel Eriksson Molin, 1852-e 1928, från familj 896 i nybygget Sörviken, senast arbetare i Mårdsjön, Stugun.
  Syskonen Erik Eriksson, 1846-1922, och Märta, 1857-e 1941, ovan, var barn till Erik Eriksson, 1820-1898, från Tand, Lockne, gift 1845 med Gertrud Svensdotter, 1820-1903, från Häggenås. Erik var torpare i Skallsjön, Görvik och i Ede 11, och var död i Tannsjön. Dessutom var deras dotter Britta gift med Anton Cedervall i familj 1084 nedan.
 • FAMILJ 1083.
  Andreas Broddesson, 1835-1903, gift 1862, (A1/12a/65), med Anna Persdotter, 1829-1909, torpardotter från Ede, var fältjägare Nordin i Skallsjön, Borgvattnet, bonde i Ede 8, och senast gratialist i Tannsjön. Han var son till Brodde Olofsson Lindell, 1810-1888, senast skomakare i Skallsjön, Borgvattnet, gift 1832 med Katarina Andersdotter, 1807-1896, båda från Brunflo. Bouppteckning för Andreas Nordin, F II/19, 1901-1903, sid 471. Barn:
  • Brodde Nordin, 1864-1948, gift 1887 med Gölin Olofsdotter, 1858-1929, från familj 367 i Grenås 3, torpare i Tannsjön.
  • Per Nordin, 1867-e 1941, gift 1892 med Gertrud Eriksdotter, 1873-1933, från familj 1082 ovan, var bonde och smed i Tannsjön.
  • Anders Nordin, 1869-1954, gift 1890 med Ingrid Johanna Pålsdotter, 1862-1917, från Terrsjö, Ramsele, senast hemmansägare i Ede 8:7, Hammerdal.
  • Katarina Nordin, 1872-1915, gift 1893 i Borgvattnet med Per Westlund, 1870-e 1923, från Edstuga, Bollnäs, som flyttade till Stugun 1923 från Östersund.
 • FAMILJ 1084.
  Anders Cedervall, 1843-1934, Spel-Ante, gift 1869 med Britta Eriksdotter, 1849-1916, se familj 1082 om hennes anor, stod 1874 som torpare i Björnsgård, Ede 5. Han nyodlade Näset i Tannsjön, som var utmark till Björnsgård, Ede, och hade 10 barn, 4 pojkar och sex flickor, (Hk 1974/43). Han var son till Anders Reinhold Cedervall, 1818-1905, barnhusbarn, som var föräldralös redan 1828 i Stockholm, senast nybyggare i Svedje, Tåsjö, Y, gift 1843 med Dorotea Larsdotter, 1817-1897, från Björnberget, Edsele. Bild av honom finns i Hk 1974/43. Barn:
  • Anders Edvard Cedervall, 1870-1908, arbetare med familj i Tannsjön, Ede, Hammerdal.
  • Erik Olof Cedervall, 1872-1920, torpare i Lorås, Hammerdal.
  • Sara Britta Cedervall, 1874-1953, gift 1905 med Erik Persson, 1868-1921, som var hemmansägare i familj 98 i Jonsgård, Ede 6.
  • Lars Peter Cedervall, 1877-e 1937, skomakare med familj i Östersund.
  • Gertrud Dorotea Cedervall, 1879-1966, maka till Israel Jonsson, 1859-1918, arrendator i Millestun, Görvik 1, Hammerdal.
  • Anna Märta Cedervall, 1881-1973, gift 1917 med Olof Abrahamsson, 1876-1962, småbruksägare i Håxås 4:12, Hammerdal.
  • Emma Kristina Cedervall, 1884-e 1914, gift 1907 med Valfrid Johansson, Glava, S.
  • Elisabet Erika Cedervall, 1886-1962, gift 1915 med Karl Hallin, skomakare i Fyrås 7, Hammerdal.
  • Otto Reinhold Cedervall, 1888-e 1922, skogsarbetare med familj i Ås, Z.
  • Ingeborg Amalia Cedervall, 1891-1967, bodde i Hammerdal.
 • FAMILJ 1085.
  Jonas Olofsson, 1807-1878, från familj 847 i nybygget Länglingen, gift 1839-03-17 med Britta Pålsdotter, 1815-1902, från familj 116 i Ede 8, var torpare i Tannsjön, men senast hemmansägare i Åsen 8. 1842-11-14 överlät svågern Jonas Pålsson och hustrun Sara Persdotter Ede 8 om ½ tunnland till Jonas Olofsson och hustrun Britta Pålsdotter, (Lfr). 1843-03-06 överlät Jonas Olofsson Ede 8 om 1 tunnland till Jonas Pålsson och Sara Persdotter i familj 117 i Ede 8, (Lfr). Bouppteckning för Jonas Olofsson, (F II/13, 1875-1879, sid 476). Barn:
  • Ingrid Jonsdotter, 1839-1871, gift 1870 med Jöns Olofsson, 1845-1929, bördig från och hemmansägare i Kakuåsen 1.
  • Kerstin Jonsdotter, 1841-e 1899, gift 1866 med Johan Nilsson, 1831-1881, i familj 834 i nybygget Kakuåsen, som var hemmansägare i Kakuåsen 1, och omgift 1891 med Hans Persson Staf, 1843-e 1899, från Sörviken, Borgvattnet, som blev gårdsägare i Östersund.
  • Pål Jonsson, 1843-e 1904 i USA, gift 1866 med Stina Olofsdotter, 1849-1900, från familj 713 i Åsen 7, hemmansägare i Åsen 8 och senast i Vike, Rödön.
  • Britta Jonsdotter, 1847-e 1935, gift 1888 med Per Persson, 1853-e 1935, från Skarpås, som var hemmansägare i Korsmyrbränna, Häggenås.
Bar
 • Tingsjön: 
  FAMILJ 1086.
  Pål Jonsson, 1820-1902, från familj 1090 i Arås, Bye, gift 1847 med Maja Lisa Persdotter, 1820-1907, från Lövberga, Ström, var torpare 1847-1873 i Ede, och de senaste åren stod torpet under Ede 7 och kallades Tingsjön. Pål blev sedan hemmansägare och födorådstagare i Brynje 3, Kyrkås. Barn:
  • Ingrid Pålsdotter, 1848-1915, gift 1874 med Olof Halvarsson, 1846-1912, från Finnskoga, S, bonde i Brynje, Kyrkås.
  • Maria Pålsdotter, 1853-1925, gift 1873 med Pål Larsson, 1850-1927, son till Lars Pålsson, 1819-1893, i familj 116 i Ede 8, var torpare senast i Håxås med 9 barn.
  • Lisa Pålsdotter, 1855-1909, sömmerska i Östersund.
  • Jonas Fastberg, 1857-e 1937, faktor vid Kyrkans sågverk I Lagmanlandet, Brunflo.
 • FAMILJ 1087.
  John Andersson, 1843-1891, från Stören, Norge, gift 1875-11-14 med Anna Olofsdotter, 1854-1897, från familj 836 i nybygget Kilen, bodde först i Viken med sin familj. Från 1880 stod han som torpare i Ede 7, och det var ett torp i Tingsjön. Bouppteckning för John Andersson, (F II/16, 1890-1894, sid 199). Bouppteckning för Anna Olofsdotter, (F II/18, 1898-1900, sid 62). Barn:
  • Anna Johansdotter, 1876-e 1941, som blev gift 1898 med Per Persson, 1874-e 1941, i familj 68 i Ede 3, som stod som hemmansägare i Skallsjön, Borgvattnet.
  • Olof Jonsson, 1880-e 1941, torpare i Åsen 4, Hammerdal.
  • Margret Johansdotter, 1883-e 1941, gift 1906 med Anders Olofsson, 1876-1954, som var bonde i familj 651 i Åsen 1:4.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.