Bye, Fågelnäset och Arås

Bonde

 • LampmanHär finns 38 familjer i Bye, färjemanstället Fågelnäset, den lilla ön Hästholmen och byn Arås, se karta nederst på denna sida.
  Om namnet By, Bye: Man tror att den äldsta betydelsen av namnet By är gård, ensam gård, och att det möjligen kan åsyfta att det är den första gården i trakten.
  Anteckning från 1400-talet: Jösse Eriksson i Västerås möter vi sista gången 1423, som fogde i Jämtland; han omgav sig med underfogdar. Efter Martin Sluto 1420 kommer Nils Tordsson 1428, tydligen med säte på kungsgården på Frösön, då han på Förberg är beseglare. Sedan kommer välbördig man Jeppe Laurensson 1431, nämnd i diplom 1431-1440, kanske en broder till lagmannen. Jeppe uppträder ej sällan i brevurkunder från Frösötrakten, men var från 1436 jordägare i Bye. Han torde var fader till Laurens Jeppsson som 1472 sålde halva Västerhus på Frösön för 100 svenska mark, (JHH:I:288,297, Ahnlund).
 • Bye: 
 • FAMILJ 1.
  Per i Bye, 1520-1595, (Br), var 1571 en av nämndemännen, och hans bomärke finns till höger, (Hk 1981). Bomärke 1571 I jordeboken för 1540-talet fanns en hemmansägare i Bye, Per i Byn, som betalade 1 skinn och 2 skilling i skatt och som erlade 2 skilling i avrad. I 1566 och 1568 års tiondelängder fanns en hemmansägare i Bye, Pedher i Bya, som betalade 3 ½ spann, (HG). Att gården i Bye är gammal torde framgå av att en Alf Halvardsson den 18 mars 1436 tillkännager, att han sålt gården Bye i Hammerdal, till en Jeppe Laureson för 10 svenska mark. Köpeavtalet omtalar att gården omfattar åker och äng holt och haga med vatten (fiske) och jaktsställen nära by och fjärran enggo under tak, som därtill ligger och legat har från forn och nyo undan 'thöm och theris' i evigheter, (HG). I JHD 1530:B är Botulv Pedersson i Bye, Knut Eriksson i Ede, Olov Kjellsson eller Kettilsson i Ede, Erik på Åsen, Mårten och sonen Jon Mårtensson i Fyrås, Stor-Per i Viken, Sigurd i Håxås, Per Olofsson i Fagerdal, Tomas och sonen Jon Tomasson i Hallen omnämnda som vittnen i en tvist om Hammerdals kyrkas ägor, daterad till 24 maj under något av de tre första årtiondena av 1500-talet, (Öla, Holm). Barn:
  • Botulv Persson, 1540-1612, (Br), hade 1600 sålt sin brodersdel till Lars Persson efter deras avlidna far, och Lars hade tidigare betalt Botulv 26 daler för hans andel i gården. Botulv var inte nöjd, men dom förlikades och Botulv fick överta ödesbölet Skall-lägden i Ede samt erhöll han 2 daler och 1 god ko, (Öla, Holm).
  • Lars Persson, 1550-1612, hemmansägare i familj 2.
 • FAMILJ 2.
  Lars Persson, 1550-1612, (Br), från familj 1, köpte 1588 en jordlott Wollden (Vallen) av Hammerdals kyrka för att det skall kunna byggas en ny kyrka i Hammerdal; den gamla kyrkan hade brunnit; en värderingsnämnd på sex personer: Sjul Persson i Gisselås, Lars Jonsson i Sikås, Kristoffer på Åsen, Lars Jonsson i Håxås, Erik Svensson i Ede, Jon Sjulsson i Viken med lagmannen Nils Botulfsson i spetsen hade värderat nämnda Vallen till 5 ½ daler; originalhandlingen är från 23 februari 1588, (Hk). Lars betalade 1 tunna i tionde 1600, vilket var störst i socknen tillsammans med Sjul Persson i Gisselås, (Ti). Lars Persson beseglade kanske ett falskt köpebrev upprättat den 27 november 1601, (Jä). 1607 betalade han också tiondet. 1610-12-15 meddelade fogden Peter Grumb en stämning till Per Larsson i Bye, med anledning av att herr Isak, (Stubb, kyrkoherde i Hammerdal), klagat inför honom angående Vallen, som denne med våld behållit trots att hans farfar blivit fråndömd detta gods av 24 män på Sproteids lagting 1540. Per anbefalldes att möta upp inför lagmannen och lagrätten nästkommande vinterting. (Hammerdals kyrkoarkiv, vol OIIa:1). Lars var bondelänsman i Hammerdal före Anders Christensson. Lars var gift med en dotter till kyrkoherde Jon Eriksson Sparf, Herr Jon, i Hammerdal, (Hm), som möjligen hette Barbro, som var namnet på sonen Per Larssons äldsta dotter. Lars var därmed svåger med kyrkoherde Erik Jonae Sparf, 1540-1607, i Hammerdal, (Dmb). Lars var sannolikt en av sönerna till Per i Bye, (PJ).
  • Per Larsson, 1594-1639, hemmansägare i familj 3.
 • FAMILJ 3.
  Per Larsson, 1594-1639, (Jb), från familj 2, kunde så 4 tunnor på gården 1613, då han hade syskon, dock inga namn, (Rmj). 1610-12-15 meddelade fogden Peter Grumb en stämning till Per Larsson i Bye, med anledning av att herr Isak (Stubb, kyrkoherde i Hammerdal) klagat inför honom angående Vallen, som denne med våld behållit trots att hans farfar blivit fråndömd detta gods av 24 män på Sproteids lagting 1540. Per anbefalldes att möta upp inför lagmannen och lagrätten nästkommande Hammerdals vinterting, (Hammerdals kyrkoarkiv, vol OIIa:1). 1615 fanns Per i Jb och 1623 var han nämndeman, (Dmb). 1625 var han efterskriven angående ett jordabyte i Hallen, (Dmb JLF, del I, 1933/174). 1636 var Per länsman vid landstingets möte på Frösön tillsammans med Erik i Viken och Hans i Bye som nämndemän, (Dmb vt 1636, 1621-1643). År 1638 stämde länsman Peder Lauritsson i Hammerdal, landbonden Mats Jonsson i Svedje, Hallen, till Hammerdalstinget; Mats Jonsson döms till avflyttning, (Hk 1971/36). 1640 stod hustru Kerstin, 1598-1659, för 4 tunnland i Bye, (Jb). 1645 finns i Bye som hemmansägare änkan Kerstin efter Per Larsson, samt deras barn: Barbro, Gunhild och Lars; och som tjänstefolk fanns: Kerstin Eriksdotter, Märet Nilsdotter, Anders Sjulsson och Barbro Håkansdotter, inget husfolk, (Mtl). Per nog en son till företrädaren, (PJ). Länsman var en person som i sin hemort hade gott anseende och var väl förtrogen med dess förhållanden. Det fanns en sådan i varje tingslag. Han kallades bondelänsman och i äldre tider kunde han oftast varken skriva eller läsa. Han var en lokalt vald bonde och kunde ses som en förbindelselänk mellan allmogen och fogden, (HG). Barn:
  • Erik Persson Byman, 1620-1677, död i Trondheim, Norge, var hemmansägare och gästgivare i Bredgård, Ström, som han hade köpt för 110 riksdaler, (Dmb ht 1661, § 8). 1664 sålde han hemmanet till Anders Jönsson i Strand för 120 riksdaler, (Dmb ht 1666, § 34). Olof Thoresson i Hallen kärade till sina lagmän i roten: Måns i Gisselås, Olof Jonsson i Hallen, Lars i Fagerdal, Nils Olofsson i Gåxsjö, Per Olofsson ibid, Erik Nilsson i Åsen, Pål i Björnsgård och Nils Olofsson på Åsen, som var tillämnade till Frösö skans att avföra ammunition till Bräcke och icke kom dit, utan vände vid Litsälven av orsak att artillerilöjtnanten Anders Kempe budade att om de ville leverera penningarna så skulle de med skjutsningen bli förskonade, och penningarna till Erik Persson Byman leverera måste, nämligen Olof Thoresons 2 riksdaler 3 ort, och 6 riksdaler, som var de andra lagmännens penningar, summa 8 och 3/4 riksdaler. Sedan måste Olof Thoresson göra skjutsfärder till Bräcke. Rättens mening blev att Olofs lagmän skulle genast betala till Olof Thoresson hans 2 riksdaler 3 ort, och söka sedan sin fångesman i Norge, Erik Persson Byman, om de 6 riksdaler, enär han var orsaken till denna oreda, (Dmb ht 1666, § 10). Erik Byman var gift med Marin Jörgensdotter, (Norsk Slekthistorisk Tidskrift 16, sid 290).
  • Döttrarna Barbro och Gunhild har jag inga ytterligare uppgifter om.
  • Lars Persson, 1623-1686, hemmansägare i familj 4.
 • FAMILJ 4.
  Lars Persson, 1623-1686, (Con), från familj 3, var hemmansägare i Bye 1. 1648 klagade länsman Måns Eriksson i Hammerdal, Hans Eriksson i Grenås och Lars Persson i Bye, inför Ramsele tingsrätt på att finnarna på fjället hade gjort åverkan på deras slåtterängar, (Ramsele dmb 1648-01-20, § 12). Lars fanns från 1660 i jordeboken. Lars Persson i Bye var också ägare till Skallägden i Ede vid den avradsrannsakning, som ägde rum 1666; denna Skallägden har i senare tid också kallats fideikomisset, (Hk 1972/39). Angav länsman Måns Eriksson att Lars Persson i Bye vilken någon jord brukat haver i Ede, Skallägden benämd, och den haver rätt att bruka, (Dmb ht 1664, § 7). Skallägden i Ede, det som senare blev Ede folkskolegård, torde vara identiskt med det Skalltorpet, som det berättas om som samlingsplats för majorens kompani några gånger per år vid kompanimötena; de brukade vara i 4 dagar och förläggningen skedde i tält; regementsmötena hölls dock på Frösön, (Hk 1991/40). Lars Persson i Bye var en av de bönder som årligen till länsman Clas Isaksson Tjocks underhåll skulle betala 4 daler 16 öre silvermark, (Hk 1972/39). Vid Hammerdalstinget 1674 var kyrkoherde Erik Hedsander, bönderna Måns Eriksson i Mo och Lars Persson i Bye, kärande i en tvist med de svarande Sikåsmännen: Jöns Eriksson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, Anders Eriksson, hustru Märet änka, Tomas Persson och Olof Svensson om slått- och starrmyrar och därtill hörande skog, som leget under Hammerdals prästbords ägor, (Dmb e.o.t. 1674). 1685 dömdes Måns Eriksson i Mo och Lars Persson i Bye att betala 4 daler och 17 öre silvermynt avseende 10 års ränta för brukandet av Annås utjord, (Dmb ht 1685, § 7). 1687 och 1691, (Con, Rö), fanns Karin Persdotter, 1630-1704, (Com), som änka på hemmanet, (Con). Änkan Karin Persdotters skattehemman i Bye om 4 tunnland visade sig vid syn ha brister på hemmanet till ett värde av 9 daler silvermynt, vilket Karin lovade att åtgärda nästa år, (Dmb vt 1698, § 34). Hemmanet om 4 tunnland delades 1703 mellan sönerna Per Larsson och Hans Larsson, (Lfr). Barn:
  • Kerstin Larsdotter, 1650-1723, gift med Per Kristiansson, 1644-1724, länsman, nämndeman och bonde i Solberg 2 och Fyrås 2, familj 222.
  • Marin Larsdotter, 1651-1736, gift 1689 med hemmansägaren Per Svensson, 1645-1712, familj 654 i Åsen 2.
  • Gunilla Larsdotter, 1654-1724, gift med hemmansägaren Erik Månsson, 1638-1714, familj 700 i Åsen 7.
  • Per Larsson, 1655-1734, gift hemmansägare i familj 5 i Bye.
  • Ingrid Larsdotter, 1663-1741, gift 1700 med hemmansägaren Erik Jönsson, 1646-1713, familj 413 i Gåxsjö 1.
  • Karin Larsdotter, 1675-1762, gift 1698 med klockaren Johan Jönsson, 1674-1728, i familj 440 i Gåxsjö 3.
  • Lisbet Larsdotter, 1678-1713, bodde i Bye, Hammerdal.
  • Hans Larsson, 1679-1748, gift hemmansägare i familj 14 i Bye.
 • FAMILJ 5.
  Per Larsson, 1655-1734, (C 1), från familj 4, var gift senast 1694, (Com), med Margreta Jönsdotter, 1670-1732, (C1), som möjligen var dotter till Jöns Eriksson och Sara Abrahamsdotter i Sikås 3. Sofia född 1693-02-19 av lappen Lars Jönsson, faddrar bl.a.: Per Larsson och Karin Larsdotter i Bye, hustru Anna Wattrangia, (C:1, 1687-1779, sid 39). Per övertog ½ hemmanet 1703 efter fadern, (Lfr), och förutom hemmansägare var han kyrkvärd 1699-1711, (Kyr). Bröderna Per och Hans Larsson i Bye begärde att en tid få bruka deras fadershemman om 4 tunnland tillhopa, vilket beviljades, (Dmb ht 1700, § 30). Per var soldat 1712-1714, då han fick avsked för hemmanbruk, (Sr). 1715 fick Per Larsson i Bye 15 daler för 5 kannor vin som han anskaffat, (LI:a1, kyr, 1663-1719). Per var rotebonde för dragonen Johan Nilsson Krus, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen vintern 1718/1719, och som överlevde, (Hk). 1708-1725 stod bröderna Per och Hans Larsson tillsammans för 4 tunnland. Barn:
  • Lars Persson Byström, 1695-1760, hemmansägare i familj 6.
  • Sara Persdotter, 1702-1774, bondhustru i Strand, Ström.
  • Karin Persdotter, 1706-1780, gift med Per Hallbom, familj 778 i Hallen 6.
  • Lisbet Persdotter, 1709-1778, var gift med Anders Olofsson, vilka finns i familj 185 i Fagerdal 2.
  • Jöns Persson, 1712-1741, var soldat Byfält i Sikås, Hammerdal från 1735, och var död 1741 under garnisontjänstgöring i Stockholm, (Sr).
 • FAMILJ 6.
  Lars Persson, 1695-1765, (Br), från familj 5, var gift 1732-01-09 med Britta Olofsdotter, 1705-1765, (Br), från familj 639 i Åsen 1. Han var dragon Byström i Ström mellan 1718 och 1728, (Sr), då han övertog sitt fadershemman i Bye, (Lfr). 1754 utsågs Lars Persson av sockenstämman att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, (Hk 1977/33). Lars Persson ville på grund av sin ålder överlåta sitt hemman till sin äldste son dragon Per Byström, (Dmb vt 1756, § 20). Lars Persson ville överlåta skattehemmanet Bye 1 om 2 tunnland till sin äldste son Per Larsson, och dennes syskon är också uppgivna och de godkände överlåtelsen. Hemmanet var värderat till 1200 daler silvermynt, och Per Larsson skulle överta halva hemmanet om 1 tunnland och bruka den andra halvan som landbo. Födoråd skulle utgå till föräldrarna, (Dmb ht 1764, sid 198). Barn:
  • Per Larsson, 1732-1780, hemmansägare i familj 13.
  • Olof Larsson Byström/Fyrsten, 1734-1787, var soldat i Fyrås och Bye 1752-1769, (Sr). Drängen Per Larsson, 1732-1780, från Bye och brodern dragonen Olof Byström, 1734-1787, androg att det på avradslandet Yxskaftkälen ska finnas goda lägenheter till nya hemmans upptagande samt att de vill inrätta nybygge där, (KGE). Lapplänsmannen Jonas Åkerdahl angav att dragonerna Olof Fyrsten och Israel Hallström i början av 1757 på allmän väg vid Hallen slagit honom blodig. Vid samma tillfälle hade drängen Erik Jonsson i Gisselås och dragonen Israel Hallqvist varit tillstädes. Dragonerna Fyrsten och Hallström dömdes att böta vardera cirka 30 daler silvermynt, (Dmb vt 1757, § 4). 1761 var dragonen Olof Byström stämd för olaglig lanthandel med fågel tillsammans med sin svåger Erik Jonsson i Glösa, (Dmb vt 1761, sid 187). 1764 dömdes dragonen Olof Byström att böta tillsammans 20 marker silvermynt för fylleri och sabbatsbrott, (Dmb ht 1764, sid 167). 1764 löste Per Larsson ut sin broder Olof Larsson med 120 daler kopparmynt från deras ärvda hemman i Bye, (Dmb ht 1764, sid 198). 1765 dömdes dragon Olof Byström att böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1765, sid 256). Olof blev nybyggare i Yxskaftkälen, men flyttade till Ångermanland med barnen och sin hustru Cecilia Ingelsdotter-Bolling, 1725-1794, från familj 34 i Åsen 5, som var död i Resele, Ångermanland.
  • Jöns Larsson, 1735-1759, dragon Byfeldt/Byman i Hammerdal. Jöns Larsson var död och hade blivit gift med Britta Jonsdotter i Åsen, som krävdes på pengar av Jöns fader Lars Persson i Bye, (Dmb ht 1759, sid 110).
  • Ingeborg Larsdotter, 1740-1826, gift med hemmansägare Hans Abrahamsson, 1736-1806, familj 429 i Gåxsjö 2.
  • Karin Larsdotter, 1742-1838, gift i familj 7 och 8 i Bye.
  • Johan Larsson Nordholm, 1744-e 1779, dräng och skogvaktare i Bye, Hammerdal. 1764 dömdes Per Larsson och brodern Johan Larsson i Bye för olovlig brännvinsförsäljning till att vardera böta 10 daler silvermynt, (Dmb vt 1764, sid 150). Skogvaktaren Johan Nordholm kärade till sin broder Per Larsson i Bye, (Dmb ht 1768, sid 424). Johan Nordholm var instämd för olovligt skogsbruk, men befann sig i Bjuråker, Hälsingland, och fick böta 2 daler silvermynt för sitt uteblivande från tinget, (Dmb ht 1769, sid 463). 1778-07-25 hade herr ombudsmannen högaktade Johan Nordholm stämt flera hemmansägare i Hammerdal, bland annat brodern Per Larsson i Bye, till nästa ting om säljande och köpande av ett ½ tunnland i Bye, (Dmb ht 1778, sid 180). Ombudsmannen Johan Nordholm hade erhållit 1000 daler kopparmynt av de stämda personerna och bonden Hans Eriksson, 1739-1811, i Viken hade erbjudit sig att betala en lika stor summa till Hammerdals kyrka för köp av 1 tunnland i Bye, (Dmb vt 1779, sid 197). Johan Nordholm hade 1777-03-03 köpt sin broder Erik Nordholms arvdedel i Byehemmanet och ville sälja det till sin syster Marget Larsdotter för 2000 daler silvermynt. Hälften av denna summa hade betalats genom Hans Eriksson, 1739-1811, i Viken, och den andra halvan skulle betalas till Hammerdals kyrka. Brodern Per Larsson skulle få överta Skallägden i Ede, (Dmb vt 1779, sid 228).
  • Marget Larsdotter, 1748-1837, hemmansägarehustru i familj 12 i Bye.
  • Erik Larsson Nordholm, 1752-e 1779. flyttade till Hälsingland, (C:1/184).
 • FAMILJ 7.
  Erik Jonsson, 1733-1768, (A1:3/28), gift 1760-11-19 med Karin Larsdotter, 1742-1838, från familj 6, var bonde först i Glösa, Alsen, och sedan nybyggare i Yxskaftkälen, där han var död. Erik var son till Jon Eriksson, 1704-1766, hemmansägare och kyrkvärd senast i Glösa, Alsen, gift 1731 med Ingeborg Persdotter, 1708-1796. 1761 var dragonen Olof Byström stämd för olaglig lanthandel med fågel tillsammans med sin svåger Erik Jonsson i Glösa, (Dmb vt 1761, sid 187). Änkan Karin Larsdotter var omgift med Jöns Abrahamsson, familj 8, se nedan. Barn:
  • Jon Eriksson, 1762-1846, hemmansägare i familj 9 i Bye.
  • Britta Eriksdotter, 1764-1843, gift 1789 med Per Salomonsson, 1762-1841, hemmansägare i familj 941 i Sikås 3.
  • Lars Eriksson, 1767-1848, gift med Karin Olofsdotter, 1771-1855, och han var hemmansägare i Söat, Ede 10, familj 139. 1796-12-03 sålde de barnlösa makarna Måns Danielsson och Ingeborg Olofsdotter skattehemmanet Ede 10 om 1 och ½ tunnland till Lars Eriksson från Bye för 100 riksdaler, och säljarna fick sin skötsel och sitt födoråd ordnat. Måns har undertecknat med sitt bomärke, (Dmb ht 1796, sid 168).
 • FAMILJ 8.
  Jöns Abrahamsson, 1744-1793, från familj 426 i Gåxsjö 2, var gift 1769 med änkan Karin Larsdotter, 1742-1838, i familj 7 i Bye, och han var hemmansägare i Bye. Avlidna Erik Jonssons i Yxskaftkälen änka Karin Larsdotter, som nu är gift med drängen Jöns Abrahamsson i Gåxsjö anhöll om 3/11 delar av skattehemmanet Bye 1, som var inlöst av hennes broder Olof Byström, (Dmb vt 1767, sid 325). 1779-11-03 hölls syn på det hemman, norrut från gamla gården, som Jöns Abrahamsson hade nybyggt och upparbetat i Bye 1, och det godkändes att han skulle få njuta sina frihetsår, (Dmb vt 1780, sid 325). 1784-02-17 sålde Hans Larsson, Per Olofsson och Jöns Abrahamsson sina andelar av torpet Skallägden i Ede, Hammerdal, till korpral Hans Edstedt för en köpesumma av 50 riksdaler specie, (Dmb vt 1784, sid 60). 1790-10-16 hölls syn på skattehemmanet Bye 1, som ägdes av hemmansägaren Jöns Abrahamsson, styvsönerna Jon och Lars, dottern Brittas make torparen Per Salomonsson i Sikås och Jöns 5 omyndiga barn. Hemmanet är beskrivet och värderades till 90 riksdaler specie, (Dmb ht 1790, sid 481). 1793-11-09 hölls bouppteckning efter den avlidna skattebonden Jöns Abrahamsson i Bye, FII:2 (1791-1806), sid 166.
  Vår välbetrodde kronolänsman Elias Fredenborg hade som gäst vid ett bröllop år 1763 smädat Gud, yttrat sig vanvördigt om kronobefallningsämbetet och fällt grova eder i bröllopslag. Därtill kom att han uppträtt tredskande vid rannsakningen, varför han för sina förseelser ålades dryga böter. Vid Matsmässomarknaden i Ström år 1774 hade Jöns Abrahamsson i Bye ute på marken funnit en kagge om 5 å 6 kannor svenskt sädesbrännvin, som överlämnats till länsmannen. Denne tog den med till prästgården och öppnade den där. En ansenlig mängd såväl ståndspersoner som allmoge hade enligt protokollet samlats där, och innehållet hade supits upp. Vid tinget påstod länsmannen, att kaggen bara innehållit 1 och 1/2 kanna. Han medgav också, att två lappgossar från Öhn funnit en mindre kagge med ungefär I stop brännvin. Som vittnen hördes fältväbeln Pehr Kempe, sergeanten Daniel Grip, jungfrun Margareta Hallström, länsmannen Hans Nordlund och bönderna Anders Jönsson i Risselås och Olof Larsson i Sikås. Av vittnesmålen framgick, att länsmannen hade frågat de närvarande, om de ville smaka om det var vatten eller brännvin. Efter flitigt smakande hade uppmätningen skett och då var det kvar ungefär 1 och 1/2 kanna, som sedan också förtärdes. Ett vittne betygade, att länsmannen var väl förplägad. Ett annat vittne, scm kommit in i mörkningen efter att ha varit borta en stund, berättade, att, då han kom tillbaka, kaggen nästan var tom, så att resten slogs i en tennskål, ur vilken man sedan söp. Länsmannen hade då suttit på en bänk och tycktes vara i det tillstånd att han ej själv förmådde skänka ut.
  Vid Elias Fredborgs frånfälle skrev prästen om honom i dödboken: "Elias Fredenborg, kronolänsman, född 1730 uti Sidensjö af bondfolk, var uti sin ungdom i tjänst hos probsten Lidén, därpå kom han till Kronstad skans på Frösön och blev artelleriekarl, sedan kom han till Hammerdal 1756 och blef kronolänsman, lefvat oordentligt och ogudaktigt, varit flere resor suspenderad, dödde för sig sielf hastigt och oförmodadt den 20 juli. Gud förläne hvar och en sliker syndare nåd och tid till bättring; at döden ej må öfverfalla honom i ondom tid. Ålder 51 år. (Strömsboken, del II:1, sid 25).
  Barn:
  • Lisbet Jönsdotter, 1770-1862, gift 1796-11-27 med Johan Jakobsson, 1773-1798, hemmansägare i familj 940 i Jakobsgården, Sikås 3, och omgift 1799-03-31 med Christen Olofsson, 1774-1837, som var hemmansägare i Sikås 3. Bouppteckning för Lisbet Jönsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 119.
  • Marget Jönsdotter, 1773-1858, gift 1798 med Albrekt Sjögren, 1768-1858, familj 1072 i Fågelnäset, Bye.
  • Ingeborg Jönsdotter, 1776-1879, gift 1803 med Jon Pålsson Flink, 1771-1840, hemmansägare i familj 43 i Ede 2.
  • Maria Jönsdotter, 1780-1864, gift med Elias Persson, 1777-1862, hemmansägare i familj 815 i nybygget Fullsjön.
  • Karin Jönsdotter, 1788-1880, gift 1809 med Jonas Eriksson, 1784-1843, hemmansägare i Borgsjö 1, Borgvattnet. 1838-04-23 hölls arvsdelning hos bonden Jonas Eriksson och hustrun Karin Jönsdotter i Borgsjön, FII:7 (1835-1839), sid 886, makarna hade 3 söner.
 • FAMILJ 9.
  Jon Eriksson, 1762-1846, från familj 7, blev hemmansägare i Bye. Han var gift första gången 1795-11-08 i Ström, Z, med Anna Persdotter, 1768-1798, från Tullingsås, Ström, Z, och omgift 1799-04-21 med Britta Persdotter, 1775-1864, från familj 960 i Sikås 5. 1791-09-24 hölls syn på hemmanet Bye 1, enär Jöns Abrahamssons styvson Jonas Erikson ville försöka anlägga en ny åker på den så kallade Strekholmen, som låg cirka 1000 alnar från Abrahamssons gård. Grannarna och rätten godkände önskemålet, (Dmb ht 1791. sid 69). 1798-07-02 hölls bouppteckning efter Jon Eriksson avlidna hustru Anna Persdotter i Sikås, FII:2 (1791-1806). Änkan Kerstin Larsdotter i Fyrås hade 1809-10-14 lånat ut 133 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt till bonden Jon Eriksson i Bye, Hammerdal, och krävde genom sitt ombud, nämndemannen Per Brännholm, att Jon skulle återbetala sin restskuld om 33 riksdaler, vilket bifölls av rätten, (Dmb ht 1813, sid 256). I Fale Burmans anteckningar fanns följande: Jon Eriksson i Bye, inrättat en väderkvarn av enkel och ovanlig struktur, murat ny landsväg utom ägorna. Bonden Jon Eriksson, som ägde skattehemmanet Bye 1 om 1 tunnland sedan 1793-12-05, ville överlämna hemmanet till sina arvingar på grund av sin ålderdom, och ville ha en värdering av hemmanet. Sönerna var Erik, Jöns, Per och Jonas samt döttrarna Anna Maria, Karin och Britta. Hemmanet är beskrivet och värderades till 800 riksdaler, (Dmb ht 1829, sid 280). 1846-02-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jon Eriksson i Bye, FII:9 (1845-1849), sid 1080. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 304. Deras barn:
  • Erik Jonsson, 1801-1874, hemmansägare i familj 10.
  • Jöns Jonsson, 1803-1892, gift 1832 med Ingeborg Jonsdotter, familj 734 i Hallen 1.
  • Anna Maja Jonsdotter, 1805-1883, gift 1831 med Johan Jonsson, 1791-1877, från familj 1053 i Yxskaftkälen 4, som var torpare i Fagerdal, Hammerdal.
  • Karin Jonsdotter, 1807-1892, gift 1830-04-18 med Måns Westin, 1803-1880, i familj 187 i Fagerdal 2, sockenskräddare och arrendator i Fyrås 6.
  • Britta Jonsdotter, 1810-1889, gift med Jöns Persson, 1811-1859, familj 745 i Håxåsen, Hallen 2. Britta Jonsdotter finns på bild nr #106550 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Per Jonsson, 1815-1866, gift 1850-04-07 med Kerstin Olofsdotter, 1821-1899, från familj 670 i Åsen 3, var skräddare och bonde i Sikås 5. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 399. Bouppteckning för Per Jonsson, F II/11, 1860-1869, sid 426.
   • Dottern Britta Persdotter, 1850-1926, gift med Olof Knutsson i familj 953 i Sikås 4, bonde i Sikås 5.
  • Jonas Jonsson, 1818-1903, gift 1851-11-02 med Anna Olofsdotter, 1823-1869, från familj 670 i Åsen 3, var torpare och hemmansägare i Bye 1. Bouppteckning för Anna Olofsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 9. Bouppteckning för Jonas Jonsson, F II/19, 1901-1903, sid 574.
   • Dottern Britta, 1853-1927, var gift 1874 med Olof Hemmingsson Lindström, 1846-1929, hemmansägare i Bye. Olof var son till Hemming Olofsson, 1817-e 1857, bonde i Bredbyn, Offerdal, gift 1840 med Matilda Lindström, 1811-e 1857, vilka också hade barnen Britta i Bye, Maria i Viken 2 och Erik i Håxås med familjer.
 • FAMILJ 10.
  Erik Jonsson, 1801-1874, från familj 9, gift 1830-11-21 i Ström, Z, med Anna Zakrisdotter, 1808-1883, gästgivaredotter från Näset, Ström, blev faderns efterträdare som hemmansägare i Bye, (SGG 1939/415). Bouppteckning för Erik Jonsson, F II/12, 1870-1874, sid 313.
  • Britta Eriksdotter, 1833-1918, gift med Nils Persson, 1821-1877, som var hemmansägare i familj 11.
 • FAMILJ 11.
  Nils Persson, 1821-1877, från familj 679 i Åsen 4, gift 1852-03-28 med Britta Eriksdotter, 1833-1918, från familj 10, var hemmansägare i Bye 1. Bouppteckning för Nils Persson, F II/13, 1875-1879, sid 311. Deras barn:
  • Marget Nilsdotter, 1853-1938, gift 1878 med Zakris Jonsson, 1847-1912, i familj 1040 i Yxskaftkälen 1.
  • Erik Nilsson, 1855-1910, gift med Anna Nilsdotter från familj 341 i Grenås 1, hemmansägare i familj 360 i Grenås 2.
  • Anna Nilsdotter, 1862-e 1941, gift 1899 med Jonas Svensson, 1846-1930, från Öjarn, Ström, bonde i Bye.
   • Dottern Ingeborg Svensson, 1895-1978, gift 1917 med Per Andersson, 1894-1983, från familj 195 i Fagerdal, 2, som var hemmansägare i Bye 1.
  • Per Nilsson, 1866-1956, snickare i Bye, Hammerdal.
 • FAMILJ 12.
  Johan Bengtsson, 1750-1813, gift 1783 med Marget Larsdotter, 1748-1837, från familj 6, var bonde i Bye, Hammerdal. Johan var son till Bengt Eriksson, 1712-1758, i Åsen, Lit, och Karin Månsdotter. Pigan Marget Larsdotter i Bye dömdes att betala 2000 daler kopparmynt till Hans Eriksson i Viken, som denne hade intecknat i hemmanet Bye 1, (Dmb ht 1780, sid 371). Barn:
  • Lars Johansson, 1789-1854, bonde i Bye, torpare i Sikås, inhyst i Åsen, gift 1815 med Ingrid Eriksdotter, 1787-1862, från familj 167 i Fagerdal 1. Lars Johansson i Bye dömdes att omgående betala en låneskuld om 80 riksdaler till bonden Erik Eskilsson i Ås, (Dmb ht 1813, sid 255). 1826-02-06 sålde Lars Johansson och makan Ingrid Eriksdotter ett torp under skattehemmanet Sikås 2 till drängen Andreas Kämpe emot en köpesumma av 580 riksdaler banco, och Kämpe erhöll lagfart på torpet, (Dmb vt 1827, sid 106). Fattighjonet Hans Wikstedt hade blivit misshandlad i munnen med en spade av torparen Lars Johansson från Bye i nyårshelgen så att två tänder hade lossnat. Johansson dömdes till 11 riksdaler i böter och ersättning, (Dmb ht 1828, sid 247). 1854-09-04 hölls bouppteckning efter den avlidna inhysemannen Lars Johansson i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1301.
  • Karin Johansdotter, 1785-1863, gift 1807 med Petter Kämpe, 1776-1865, nybyggare i familj 818 i Grenåskälen.
 • FAMILJ 13.
  Per Larsson, 1732-1780, från familj 6, var hemmansägare i Bye, och han var gift 1759 med Märet Svensdotter, 1734-1811, som var från Näset, Ström. Fadern Lars Persson ville på grund av sin ålder överlåta sitt hemman till sin äldste son dragon Per Byström, (Dmb vt 1756, § 20). Enligt ett sockenstämmeprotokoll från 1764 tyckte han att den som var över 15 år och läste katekesen även borde kunna gå till nattvarden i kyrkan. Han hade också låtit barnaläraren och klockaren Swedberg läsa för sina barn i Bye, och meddelade att han fick taga vem han ville att lära sina barn. 1764 löste Per Larsson ut sin broder Olof Larsson med 120 daler kopparmynt från deras ärvda hemman i Bye, (Dmb ht 1764, sid 198). Lars Persson ville överlåta skattehemmanet Bye 1 om 2 tunnland till sin äldste son Per Larsson, och dennes syskon är också uppgivna och de godkände överlåtelsen. Hemmanet var värderat till 1200 daler silvermynt, och Per Larsson skulle överta halva hemmanet om 1 tunnland och bruka den andra halvan som landbo. Födoråd skulle utgå till föräldrarna, (Dmb ht 1764, sid 198). På hösttinget 1757 androg drängen Per Larsson från Bye och dragonen Olof Byström att det på avradslandet Yxskaftkälen ska finnas goda lägenheter till nya hemmans upptagande samt att de vill inrätta nybygge där. Så vitt jag vet är det första gången Yxskaftkälen omnämns i detta sammanhang, (KGE). 1758 tilldömdes Johan Olofsson i Åsen och Per Larsson i Bye 5 daler i silvermynt i skottpengar för 2 skjutna björnar, (Dmb vt 1758, sid 27). 1764 dömdes Per Larsson och brodern Johan Larsson i Bye för olovlig brännvinsförsäljning till att vardera böta 10 daler silvermynt, (Dmb vt 1764, sid 150). 1781 blev med anledning av framlidne husmannens Per Larssons i Bye änkas Märeta Svensdotters anmälan, efterfrågade häradsrätten hennes tillstånd, då det intygades, att igenom åtskilliga vidlyftigheter har hennes man i livstiden så förstört all husets förmögenhet, att efter hans död är änkan med 5 små barn lämnad i största fattigdom och elände så att de lida brist både på föda och kläder, (Dmb vt 1781, sid 10). Per Larsson född 1732 och död 1780, gift med Märet Svensdotter från Ström, hade 7 barn, var begiven på fylleri och liderlighet så att han förslösade gård och grund, fick dock befinna sig på sockenstugan, (C:2, sid 250). Barn:
  • Lars Persson, 1760-1835, var torpare i Åsen 4, och var gift 1793 med Lucia Eriksdotter, 1768-1818, från familj 323 Gisselås 2. Lars var omgift 1819 med med hennes syster Anna Eriksdotter, 1774-1842. Nils Olofsson sålde 1792-11-26 torpet Sotbrännan om 8 mälingar under Åsen 4 till Lars Persson för en köpesumma av 125 plåtar eller 41 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1792, sid 164). 1828-11-19 överlät torparen Lars Persson sitt torp under Åsen 4 till enda sonen Erik. Torpet var värderat till 200 riksdaler, och säljaren fick sitt födoråd ordnat, (Dmb t 1829, sid 317).1828-06-28 hölls arvsdelning hos torparen Lars Persson i Åsen och 1836-02-20 hölls bouppteckning efter avlidne Lars Persson, FII:5 (1825-1829), sid 644 och FII:7 (1835-1839), sid 823.
  • Sven Persson, 1762-1845, var gift 1789 med Maria Matsdotter, 1756-1843, familj 643 i Åsen 1, där Sven var hemmansägare.
  • Jöns Persson, 1764-1789, som möjligen var soldat Hallskog i Hammerdal 1784-1789, och som var död i Stockholm, (Sr).
  • Anna Persdotter, 1766-1843, blev gift 1798 med Sven Göransson, se vidare i familj 476 i Viken 2.
  • Britta Persdotter, 1771-1855, var gift 1798 med torparen Måns Persson, 1774-1810, i familj 591 i Solberg 2, Hammerdal, och omgift 1821 med hemmansägare Olof Jonsson, 1767-1825, i familj 63 i Ede 3.
  • Lisbet Persdotter, 1771-1814, bondhustru i Tullingsås, Ström, gift 1799 med hemmansägaren, nämndemannen och sexmannen Erik Mikaelsson, 1773-1849.
 • FAMILJ 14.
  Hans Larsson, 1679-1748, (Tp), från familj 4, gift 1704 med Britta Olofsdotter, 1686-1754, (Br), från familj 911 i Sikås 1, övertog ½ hemmanet 1703 efter fadern Lars Persson, 1623-1686, (Lfr). Bröderna Per och Hans Larsson i Bye begärde att en tid få bruka deras fadershemman om 4 tunnland tillhopa, vilket beviljades, (Dmb ht 1700, § 30). Hans Larsson betalade tiondet 1702 och 1708, (Ti), och förutom hemmansägare var han sexman från 1716, (Dmb vt 1716, § 16). I skattelängderna 1708-1725 stod bröderna Per och Hans Larsson tillsammans för 4 tunnland. Barn:
  • Lars Hansson, 1706-1776, hemmansägare i familj 15.
  • Märet Hansdotter, 1709-1779, gift 1736 med Jon Persson, 1708-1788, som var hemmansägare i Ede 11, familj 151.
  • Olof Hansson Byman, 1715-1790, hemmansägare i familj 16.
 • FAMILJ 15.
  Lars Hansson, 1706-1776, (A1:3/106), från familj 14, efterträdde fadern på detta hemman. Lars var gift 1738 med Ingrid Persdotter, 1705-1741, från familj 150 i Ede 11, och omgift 1742 med Kerstin Israelsdotter, 1699-1771, från familj 376 i Görvik 1. Hustru Anna i Ede, (Ingrid Persdotters moder), hade den 2 oktober 1727 med sonen Jon Persson och tvenne sina döttrar gjort en sådan arvshandling att sonen Jon Persson övertog besittningen av hemmanet om 2 tunnland och löste ut sina systrar, (Dmb ht 1727, § 15). Vt 1747 var Lars Hansson i Bye nämndeman, (Dmb). Barn:
  • Hans Larsson, 1739-1816, hemmansägare i familj 17.
  • Anna Larsdotter, 1741-1822, var gift med Nils Persson, 1736-1812, familj 312 i Gisselås 1.
  • Israel Larsson Edbom, 1744-1818, gift 1775 med Anna Nilsdotter, familj 706 i Åsen 7.
 • FAMILJ 16.
  Olof Hansson, 1715-1790, från familj 14, var gift 1747 med Karin Jonsdotter Dunderhake, 1721-1802, från familj 461 i Viken 1. Olof var soldat Byman 1735-1747, (Sr), och efter detta var han hemmansägare i Bye. 1779-01-15 överlät Olof Hansson i Bye med sin hustrus samtycke sitt skattehemman om 1 tunnland i Bye till sonen Per Olofsson för en summa av 2000 daler kopparmynt eller 111 riksdaler specie, (Dmb vt 1779, sid 232). Barn:
  • Hans Olofsson, 1748-1777, hemmansägare i familj 20.
  • Jonas Olofsson Lundahl, 1751-1790, var soldat från 1767 i Håxås, (Sr), och han var död 1790 i Helsingfors, Finland. som soldat i 1788 års fälttåg, (Sr). Jonas var gift 1776 med Helena Andersdotter, 1756-1828, från Sunne, Orrviken, Z. 1776-09-12 ville de barnlösa makarna Lars Jonsson, 1730-1804, från familj 461 i Viken 1, och Britta Nilsdotter, 1731-1821, från familj 676 i Åsen 4, nybyggare i Yxskaftkälen, utse systersonen Jonas Lundahl i Bye till deras rätta arvinge avseende deras lösa egendom och nybygge emot en köpensumma av 600 daler kopparmynt samt födoråd och nödtorftig hjälp och skötsel, (Dmb ht 1776, sid 370). 1778-01-06 hade Lars Jonsson och dragonen Jonas Lundahl skrivit under en ny överenskommelse om Lars nybygge. Jon skulle nu få överta halva nybygget för en summa av sextio plåtar eller 20 riksdaler specie, (Dmb vt 1778, sid 92). Hans Månsson i Håxås dömdes att betala en skuld till hemmanets tidigare dragon Jonas Lundahl, (Dmb ht 1784, 102).
  • Britta Olofsdotter, 1753-1833, gift med Per Eliasson Hallström, familj 721 i Åsen 8.
  • Per Olofsson, 1756-1844, hemmansägare i familj 18.
  • Olof Olofsson Byström, 1760-1832, gift 1791 med Maria Andersdotter, 1763-1832, från familj 349 i Grenås 2, var senast hemmansägare i Fyrås 1, (AI:5a/21). Olof Byström och Mårten Grönqvist ägde vardera hälften av Zakris Nilssons nybygge och kronohemman i Yxskaftkälen och både Zakris och hans hustru borde åtnjuta födoråd till deras död. Olof lämnade 9 riksdaler 16 skilling till Grönqvist för att denne skulle sköta födorådet, (Dmb vt 1791, sid 6). Hans Hansson i Yxskaftkälen dömdes att omgående betala en skuld till Olof Byström i Grenås om 17 riksdaler 32 skilling enligt en förbindelse av 1794-02-20, (Dmb vt 1795, sid 35). 1798-10-05 sålde commissionslantmätaren Olof Abrahamsson Burman Nylandstorpet under Ede 11 till skräddaren Olof Olofsson i Grenås, (Dmb ht 1798, sid 212a). Landbonden Olof Olofsson i Grenås dömdes att böta 1 riksdaler 32 skilling banco för dryckenskap vid flera tillfällen, (Dmb ht 1809, sid 348). Olof Olofsson i Grenås sålde Nylandstorpet under skattehemmanet Ede 11 till commissionslantmätaren Daniel Ångman för en köpesumma av 400 riksdaler banco, (Dmb vt 1811, sid 10). Olof Olofssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1817-03-24 sålde Jonas Jonsson och hustrun Karin Mårtensdotter skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till landbonden Olof Olofsson emot en köpesumma av 322 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, sid 109). 1830-11-15 överlät Olof Olofsson och hustrun Maria Andersdotter hemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till dottern Britta Olofsdotter, (Lfr).
   • Dottern Gunilla Olofsdotter, 1795-1868, var gift 1819-04-18 med contingentborgaren Johan Nordahl, 1784-1840, i Mo, Hammerdal. 1841-01-15 hölls bouppteckning efter den avlidna contingentborgaren Johan Nordahl i Mo, FII:8 (1840-1844), sid 950. Bouppteckning för Gunilla Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 624.
   • Dottern Britta Olofsdotter, 1802-1885, övertog 1830-11-05 hemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland av fadern, (Lfr), gift med Lars Eriksson, familj 213 i Fyrås 1.
 • FAMILJ 17.
  Hans Larsson, 1739-1816, från familj 15, hemmansägare i Bye 1, gift med Margret Ingelsdotter Bolling, 1739-1820, från familj 34 i Åsen 5. 1784-02-17 sålde Hans Larsson, Per Olofsson och Jöns Abrahamsson sina andelar av torpet Skallägden i Ede, Hammerdal, till korpral Hans Edstedt för en köpesumma av 50 riksdaler specie, (Dmb vt 1784, sid 60). 1796-02-13 överlät Hans Larsson sitt skattehemman i Bye om 1 tunnland till enda sonen Lars Hansson. Hemmanet var värderat till 100 riksdaler, varav 2/3 tillföll sonen Lars och 1/3 tillföll enda dotter Anna gift med bonden Hemming Andersson i Grenås, (Dmb vt 1796, sid 100). 1817-06-07 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bonden och födorådstagaren Hans Larsson i Bye, FII:3 (1807-1819), sid 423. 1820-12-28 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Margeta Ingelsdotter i Bye, FII:4 (1820-1824), sid 475. Barn:
  • Lars Hansson, 1765-1849, hemmansägare i familj 21.
  • Anna Hansdotter, 1767-1843, gift 1795 med Hemming Andersson, 1766-1850, i familj 352 i Grenås 2.
 • FAMILJ 18.
  Per Olofsson, 1756-1844, från familj 16, var hemmansägare och nämndeman i Bye 1, gift 1780 med Lisbet Eliasdotter, 1756-1837, från familj 718 i Åsen 8. 1779-01-15 överlät Olof Hansson i Bye med sin hustrus samtycke sitt skattehemman om 1 tunnland i Bye till sonen Per Olofsson för en summa av 2000 daler kopparmynt eller 111 riksdaler specie, (Dmb vt 1779, sid 232). Bröderna Erik och Per Eliasson utlöste sin syster Lisbet med 23 riksdaler 16 skilling specie ur deras föräldrahem i Åsen 8 om 2 tunnland, och bröderna delade hemmanet i två lika delar, (Dmb vt 1781, sid 21). 1809-11-06 var nämndemannen Per Olofssons skattehemman i Bye 1 om 1 tunnland värderat till 366 riksdaler 32 skilling banco, när det överläts till äldsta sonen Olof Persson mot födoråd till föräldrarna och utlösen av sina syskon, (Dmb ht 1810, sid 551). Per Olofssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1823-04-01 hölls arvsdelning hos bonden Per Olofsson i skattehemmanet Bye 1, FII:4 (1820-1824), sid 553. 1837-02-27 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Lisbet Eliasdotter i Bye, FII:7 (1835-1839), sid 859. 1844-10-19 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Olofsson i Bye, FII:8 (1840-1844), sid 1036. Barn:
  • Olof Persson, 1782-1837, gift 1810 med Ingeborg Jonsdotter, 1791-1846, från familj 465 i Viken 1, som från 1810 var hemmansägare i Bye 1. 1819-11-25 sålde Olof Persson och hustrun Ingeborg Jonsdotter sitt skattehemman i Bye om 1 tunnland till sin broder Hans Persson emot en köpesumma av 366 riksdaler 32 skilling banco och födoråd till föräldrarna, (Dmb ht 1821, sid 190). 1837-10-09 hölls bouppteckning efter avlidna födorådsmannen Olof Persson i Bye, FII:7 (1835-1839), sid 864. 1846-12-19 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Ingeborg Jonsdotter i Bye, FII:9 (1845-1849), sid 1113, inga bröstarvingar fanns.
  • Elias Persson, 1783-1854, gift med Susanna Månsdotter, familj 808 i Hallen 1.
  • Karin Persdotter, 1785-1876, gift med Elias Månsson i familj 876 i nybygget Skallsjön.
  • Per Persson, 1786-1861, gift 1815 med Ingeborg Andersdotter, 1791-1883, från Ström, bosatta i Tullingsås, Ström.
  • Märet Persdotter, 1789-1880, gift med Per Persson i Jonsgård, Ede 6, familj 97.
  • Britta Persdotter, 1791-1866, gift med Erik Andersson, familj 416 i Gåxsjö 1.
  • Lisbet Persdotter, 1793-1876, gift med Israel Hemmingsson, hemmansägare i familj 340 i Grenås 1.
  • Hans Persson, 1795-1859, hemmansägare i familj 19 i Bye.
 • FAMILJ 19.
  Hans Persson, 1795-1859, från familj 18, var hemmansägare i Bye, gift 1821-04-23 med Anna Persdotter, 1800-1879, från familj 694 i Åsen 6, Hammerdal. 1819-11-25 sålde Olof Persson och hustrun Ingeborg Jonsdotter sitt skattehemman i Bye om 1 tunnland till sin broder Hans Persson emot en köpesumma av 366 riksdaler 32 skilling banco och födoråd till föräldrarna, (Dmb ht 1821, sid 190). Bouppteckning för Anna Persdotter, F II/13, 1875-1879, sid 478. 1859-10-10 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hans Persson i Bye, FII:10 (1850-1859), sid 1432. Barn:
  • Lisbet Hansdotter, 1823-1901, var gift 1847-02-14 med Mårten Jonsson, 1812-1895, från familj 968 i Sikås 6, som var sockenskräddare och hemmansägare i Bye 1. Bouppteckning för Lisbet Hansdotter, F II/19, 1901-1903, sid 261. Bouppteckning för Mårten Jonsson, F II/17, 1895-1897.
   • Sonen Jonas Mårtensson, 1848-1932, gift 1877-05-16 med Gölin Eliasdotter, 1850-1934, i familj 711 i Åsen 7, där Jonas var hemmansägare.
   • Dottern Lisbet Mårtensdotter, 1854-1896, gift 1884-02-24 med Nils Nilsson, 1858-1930, från Sannaflokälen, Hallviken, som var skräddare, handlare och torpare i Bye 1, Hammerdal. Bouppteckning för Lisbet Mårtesdotter, F II/17, 1895-1897, sid 338.
  • Anna Hansdotter, 1832-1909, gift 1851-04-06 med Per Pettersson, 1824-1902, från Lillviken, Alanäs, Z, som var sockensnickare i Holmen, Alanäs, och senast hemmansägare i Bye, Hammerdal. 1887-09 får Olivia Gustava Johanna Eriksson lagfart på en lägenhet om 2/3 tunnland på Hästholmen, säljare Per Persson och hustrun Anna Hansdotter, (Lfr). Bouppteckning för Per Pettersson, F II/19, 1901-1903, sid 309.
 • FAMILJ 20.
  Hans Olofsson, 1748-1777, från familj 16, var hemmansägare i Bye, gift 1776 med Maria Jönsdotter, 1747-1842, från familj 938 i Sikås 3, Hammerdal. Makarna saknade vuxna barn.
 • FAMILJ 21.
  Lars Hansson, 1765-1849, från familj 17, var hemmansägare i Bye 1, var gift 1805 med Kerstin Olofsdotter, 1788-1844, från familj 517 i Håxås 4. 1819-03-26 sålde Olof Abrahamsson och hustrun Kerstin Hemmingsdotter skattehemmanet Håxås 4 om 2 tunnland till mågen Olof Nilsson och Märta Olofsdotter emot lösen till Olofs svåger Lars Hansson om 533 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb vt 1820, sid 106). För att finansiera orgelbygget i Hammerdals kyrka 1827 lånar kyrkan även medel av fyra förmögna privatpersoner, nämligen: 500 riksdaler av hemmansägare Carl Eriksson i Gåxsjö, 300 riksdaler av hemmansägare Olof Andersson i Gåxsjö, 327 riksdaler av kyrkvärden Pehr Olsson i Åsen och 66 riksdaler av hemmansägare Lars Hansson i Bye. (Jämten 1960, sid 91 och 96, Maj Nordermann). 1796-02-13 överlät Hans Larsson sitt skattehemman i Bye om 1 tunnland till enda sonen Lars Hansson. Hemmanet var värderat till 100 riksdaler, varav 2/3 tillföll sonen Lars och 1/3 tillföll enda dotter Anna gift med bonden Hemming Andersson i Grenås, (Dmb vt 1796, sid 100). 1844-10-19 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Kerstin Olofsdotter i Bye, FII:8 (1840-1844), sid 1038. Barn:
  • Marget Larsdotter, 1807-1891, hemmansägarehustru i familj 22.
 • FAMILJ 22.
  Olof Karlsson, 1807-1895, från familj 435 i Gåxsjö 2, gift 1830-03-28 med Marget Larsdotter, 1807-1891, från familj 21, var hemmansägare i Bye. Nils Månsson Mandelgren besökte 1869 hemmansägaren, nämndemannen och urmakaren Olof Carlsson i Bye, och fick se flera konstföremål. (Jä 1978/27). Bouppteckning för Olof Karlsson, F II/17, 1895-1897, sid 366, barnbarnen var arvtagare. Barn:
  • Gunilla Olofsdotter, 1830-1894, hemmansägarehustru i familj 23 i Bye.
 • FAMILJ 23.
  Per Olofsson, 1833-1896, kyrkvärdsson från familj 696 i Åsen 6, gift 1855-06-17 med Gunilla Olofsdotter, 1830-1894, från familj 22, var hemmansägare i Bye 1. Drängen Per Olofsson som är mantalsskriven hos kyrkvärden Olof Persson i Åsen och tjänar hos honom 3/4 delar av året, begärde att få för den övriga 1/4 delen av året vara sin moder Stina Persdotter i samma by till hjälp, vilket ock honom beviljades, (Hk 1953/35). Bouppteckning för Per Olofsson i Bye 1, F II/17, 1895-1897, sid 386. Bouppteckning för Gunilla Olofsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 575. Barn:
  • Kerstin Persdotter, 1856-1915, gift 1890 med Anders Johansson, 1858-1912, i familj 195 i Fagerdal 2, senast hemmansägare i Bye.
  • Margreta Persdotter, 1858-1949, gift 1897 med inspektoren och änklingen Anders Burholm, 1833-1915, i familj 227 i Åsen 4.
  • Gunilla Persdotter, 1861-1952, gift 1893 med Lars Andreasson, 1862-1911, som var hemmansägare och nämndeman i familj 316 i Gisselås 1, men som senast var hemmansägare i Bye.
 • FAMILJ 24.
  Gabriel Nilsson, 1786-1847, från familj 322 i Gisselås 2, blev hemmansägare i Bye 1. 1825-03-21 överlät Lars Johansson ett torp om ½ tunnland under Bye 1 till Gabriel Nilsson emot dennes ägda skattetorp under Gisselås 2 och övertagande av födoråd till säljarens moder änkan Margeta Larsdotter samt en mellanavgift om 250 riksdaler, (Dmb vt 1825, sid 462). Han var gift 1816 med Margareta Andersdotter, 1791-1836, från familj 380 i Görvik 1. Porträtt av Gabriel Nilsson finns i Hammerdalskrönikan 1994, sid 22. 1836-10-31 hölls bouppteckning hos bonden Gabriel Nilsson i skattehemmanet Bye 1 efter hans avlidna kära hustru Margareta Andersdotter, FII:7 (1835-1839), sid 839. 1847-09-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Gabriel Nilsson i Bye, FII:9 (1845-1849), sid 1127. Barn:
  • Karin Gabrielsdotter, 1820-1919, gift med Per Jönsson, familj 25 i Bye.
  • Lisbet Gabrielsdotter, 1824-1861, gift med Olof Eriksson Rikt, 1820-1910, hemmansägare i familj 1062 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 25.
  Per Jönsson, 1819-1897, som var konstnär och hemmansägare i Bye, var gift 1842-04-03 med Karin Gabrielsdotter, 1820-1919, från familj 24 i Bye. Per var son till Jöns Mårtensson Hallgren, 1794-1828, i Hallviken, och Märet Persdotter, 1795-1821, i familj 721 i Åsen 8. Per var född som oäkta, men vid bouppteckningen efter fadern hade Per genom häradsrättens dom 1824-03-26 förklarats som äkta son till Jöns Mårtensson, (Hk 1994). I Hammerdalskrönikan 1994 och 1997 finns utförliga berättelser om familjen och foto av makarna. Bouppteckning för Per Jönsson, F II/17, 1895-1897, sid 729.
  • Märet Persdotter, 1842-1927, var gift 1863-04-12 med Olof Andersson Hellzén, 1835-1893, som var bondson från familj 619 i Solberg 5, och som var hemmansägare på Hellzéngården i Bye 1. Bouppteckning för Olof Hellzén, F II/16, 1890-1894, sid 489
 • FAMILJ 26.
  Anders Persson, 1819-1888, son till Per Larsson, 1788-1853, och Kerstin Andersdotter, 1786-1851, i familj 882 i Skyttmon, har enligt husförhörslängder och sin bouppteckning varit bonde i Bye 2. Han var gift 1847 med Engla Märta Håkansdotter, 1824-1893, från Boberg, Borgvattnet.
  • Stina Britta Andersdotter, 1851-1914, gift med Per Persson Wik i familj 846 i nybygget Lomåsen.
Bar
 • Fågelnäset: 
  FAMILJ 1071.
  Lars Olofsson Sjögren, 1728-1815, från familj 279 i Fyrås 6, var färjeman i Fågelnäset, Bye, gift 1753-11-25, (Kyr), med Anna Eriksdotter, 1720-1766, (Br), som möjligen var dotter till Erik Ångerman i familj 1128, Munkhätten, Mo, Hammerdal. Makarna hade barnen Erik f 1762 och Olof f 1766. Sjögren var omgift med Britta Albrektsdotter, 1737-1834, dotter till Albrekt Davidsson Brandt, 1695-1740, båtsman i Sättna, Y, gift 1718 med Britta Nilsdotter, 1695-1783, båda från Sättna. Brittas syster Katarina Albrektsdotter, 1734-1813, var gift med Jonas Eriksson Estman, 1729-1782, klockare i familj 1076 i Prästbordet, Mo. Torparen Lars Sjögren dömdes att till kyrkvärden Anders Olofsson i Åsen betala en förfallen skuld om 60 daler silvermynt eller tio riksdaler specie, (Dmb vt 1781, sid 52). Barn:
  • Albrekt Sjögren, 1768-1858, gift 1798 med Margeta Jönsdotter, familj 1072 i Fågelnäset.
  • Johannes Larsson , 1772-1857, soldat och torpare i Bye, Hammerdal, gift 1796 med Marget Salomonsdotter, 1754-1827, från Österåsen, Häggenås, och 1829 med Karin Mårtensdotter, 1785-1855, från Hössjön, Ström. 1828-02-09 hölls bouppteckning hos torparen Johan Larsson i Bye efter hans avlidna hustru Margreta Salomonsdotter, FII:5 (1825-1829), sid 638. 1855-09 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Karin Mårtensdotter i Bye, FII:10, 1850-1859, sid 1324. 1857-03-24 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Johannes Larsson i Bye, FII:10, 1850-1859, sid 1365. Bröstarvingar saknades och Johannes hade testamenterat sin egendom till torparen Anders Axel Axelandersson, 1820-1899, gift 1848-02-20 med Margeta Jönsdotter, 1823-1907, som var oäkta dotter till Britta Albrektsdotter, 1798-1897, i familj 1072 nedan.
  • Katarina Larsdotter, 1775-1828, gift med Olof Pålsson Wiklund, 1781-1867, som var hemmansägare i Lorås 2.
  • Nickus Larsson, 1777-1864, gift med Sara Larsdotter, nybyggare i familj 889 i nybygget Trekilen.
 • FAMILJ 1072.
  Albrekt Larsson Sjögren, 1768-1858, från familj 1071, gift 1798-03-11 med Margeta Jönsdotter, från familj 8 i Bye, var torpare och färjeman i Fågelnäset, Bye. 1859-02-06 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Albrekt Larsson i Prästbordet, FII:10 (1850-1859), sid 1405. Barn:
  • Britta Albrektsdotter, 1798-1897, gift 1836-11-20 med Erik Andersson, 1806-1839, i familj 907 i Storbränna, Fyrås, och omgift 1848-01-16 med Erik Nilsson Plan, 1821-1902, från Kilen, som var torpare i Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Erik Nilsson, F II/19, 1901-1903, sid 250. Britta hade före sina äktenskap dottern Marget Jönsdotter, 1823-1907, som var gift 1848-02-20 med Anders Axel Alexandersson, 1820-1899, från Smedtorpet i Mo, torpare i Bye 2, Hammerdal. Bouppteckning för Anders Axel Alexandersson, F II/18, 1898-1900, sid 401. Bouppteckning för Marget Jönsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 414. 1857-03-24 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Johannes Larsson, 1772-1857, i Bye, enligt FII:10, 1850-1859, sid 1365. Bröstarvingar saknades och Johannes hade testamenterat sin egendom till torparen Anders Axel Axelandersson och hustrun Margeta Jönsdotter i Bye.
  • Jöns Albrektsson, 1800-1890, gift 1843 som änkling med Gertrud Nilsdotter Grip, 1814-1888, från Rätan. 1845 övertog han ett ½ torp i Ede 10, (Lfr).
  • Karin Albrektsdotter, 1802-1864, gift med Johan Persson, 1802-1867, från familj 36 i Fyrås 6, som 1849-03-07 övertog ½ tunnland i Ede, familj 50 i Ede 2, (Lfr).
  • Lars Albrektsson, 1804-1892, gift 1833 med Karin Svensdotter, 1807-1887, från familj 476 i Viken 2, Hammerdal, senast torpare och förmånstagare i Ede 10.
  • Marget Albrektsdotter, 1806-1891, gift 1827-04-23 med Olof Persson, 1797-1844, från familj 1028 i Smedstorpet, Mo, Hammerdal, som var torpare i Fågelnäset, Bye. 1844-11-04 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Olof Persson i Fågelnäset, Hammerdal,, FII:8 (1840-1844), sid 1041. Några barn:
   • Kerstin Olofsdotter, 1827-1911, gift 1854-05-28 med Per Persson, 1817-1869, från familj 787 i Hallen 7, som var torpare i Fågelnäset, Bye. Bouppteckning för Per Persson, F II/12, 1870-1874, sid 46.
    • Sonen Per Persson, 1863-1951, gift 1890 med Märet Jönsdotter, 1865-1952, från Grenås 3, var skräddare i Mo, Hammerdal. Han köpte 1892 den gård i Mo, där han hade sitt skrädderi, och som sonen Linus Persson, 1898-1988, övertog. Per Persson finns på bild JRi693 och gården på bild JRi692, Jamtli bildarkiv.
   • Per Olofsson, 1838-1889, var affärsinnehavare i Mo, Hammerdal, gift 1872-04-21 med Karin Nilsdotter, 1853-1948, från familj 236 i Fyrås 2. Gården Braathens i Mo finns på bild JRi239, Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Per Olofsson, F II/15, 1885-1889, sid 386. Barn:
    • Greta Persdotter, 1879-1959, var gift med Olof Braathen, 1875-1949, född i Norge, disponent i bl. a. Sundsvall och i Mo, Hammerdal. Greta finns på bild JRI1925, Jamtli bildarkiv.
  • Abraham Albrektsson, 1808-1891, gift 1836 med Maria Eriksdotter, 1809-1881, från familj 1077 i Prästbordet, Mo, torpare i Prästbordet, Mo.
  • Olof Albrektsson, 1811-1857, gift 1836 med Britta Danielsdotter, 1812-1896, från Grenåskälen, Hammerdal, var torpare senast i Gisselås, Hammerdal. 1857-06-29 hölls bouppteckning efter den avlidna livstidstorparen Olof Albrektsson i Gisselås, FII:10 (1850-1859), sid 1372. Deras barn:
   • Marget Olofsdotter, 1837-1922, gift med Göran Göransson i familj 215 i Fyrås 1, Hammerdal.
   • Abraham Olofsson, 1843-1931, gift 1868 med Sigga Larsdotter, 1848-1936, soldatdotter Krantz i Åsen, Hammerdal, var torpare i Ede.
    • Deras dotter Alma Abrahamsdotter, 1889-1972, gift med Olof Bågling, 1883-1950, i familj 1082 i Tannsjön, Ede.
   • Daniel Olofsson, 1850-1940, gift 1871 med Karin Eriksdotter, 1837-1910, hemmansägare i familj 142 i Ede 10.
  • Lisbet Albrektsdotter, 1813-1868, gift med Måns Larsson Engström, 1805-1874, hemmansägare i familj 141 i Ede 10.
  • Ingeborg Albrektsdotter, 1815-1910, gift med Jonas Jonsson, 1816-1903, hemmansägare i familj 141 i Ede 10.
 • FAMILJ 1073.
  Erik Persson Glantz, 1817-1893, från familj 1033 i Yxskaftkälen, gift 1845-10-21 i Hammerdal med Katarina Jansdotter, 1823-1881, var fältjägare samt färjeman i 26 år i Fågelnäset, Bye. Erik Glantz var den förste av 4 generationer färjemän Glantz i Hammerdal. Katarina var dotter till Jan Persson, 1785-e 1827, torpare i Norrnäs, Edsele, Y, och hustrun Britta Hansdotter, 1795-1825. Erik Glantz med maka finns på bild nr 90X41:14, Jamtli bildarkiv samt i Jämten 1940/177. Bouppteckning för Catharina Jansdotter, F II/14, 1880-1884, sid 336. Barn:
  • Per Eriksson, 1845-e 1890, arbetare i Mo, Hammerdal, och i Huså, Kall, Z.
  • Johan Glantz, 1849-1922, gift 1876-10-26 med Gustava Johansdotter, 1838-1893, från Nordmaling, AC, var torpare i Bye, Hammerdal. Bouppteckning för Gustava Johansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 292.
  • Erik Glantz, 1852-1929, gift 1876 med Agnes Jakobsdotter, 1855-1931, var färjeman i 42 år i Fågelnäset, Bye. Agnes var dotter till Jakob Jakobsson, 1826-e 1866, i Söderåsen, Offerdal, gift 1858 med Agnis Månsdotter, 1827-e 1866.
   • Sonen Nils Glantz, 1882-1945, gift 1906 med Anna Karolina Andersson, 1883-1956, från Bonäset, Ström, var den siste färjemannen i Fågelnäset. Nils Glantz samt Ragnar, Erik och Jonas Glantz finns på bild JRi366, Jamtli bildarkiv.
  • Britta Eriksdotter, 1855-1919, kallades Norsk-Britta, gift 1882 med Johan Olofsson, 1831-1908, från Strinden, Norge, torpare i Svedje, Österåsen, Häggenås, och mellan 1899 och 1918 bodde familjen på Höglundstorpet, Stocke, Frösön.
  • Olof Glantz, 1861-e 1895, skomakare, flyttade till Lofoten, Norge.
  • Katarina Eriksdotter, 1865-e 1890, hotellpiga i Östersund.
Bar
 • Arås: 
  FAMILJ 1088.
  Jonas Estman, 1769-1825, från familj 1076 i Prästbordet i Mo, gift 1787 med pigan Sara Olofsdotter, 1755-e 1829 i Långsele, Y, från familj 270 i Fyrås 5, var lumpsamlare och torpare i Arås, sedan bokhållare i Ramsele och senast klockare i Nässom, Bjärtrå, Y. Länsman Pastelberger i Hammerdal dömdes att böta 4 riksdaler och 32 skilling för att han i Mo, Hammerdal, hade okvädat och slagit klockaren Jonas Estman från Bjärtrå, (Dmb vt 1805, sid 384).
  • Jonas Estman, 1791-1823, torpare i Nässom, Bjärtrå, Y, gift 1813 med Anna Nilsdotter, 1787-e 1830, från Björnsjö, Ullånger, Y. Änkan och de två barnen flyttade till Skog, Y.
 • FAMILJ 1089.
  Olof Persson Engström, 1772-1819, möjligen från Bjärtrå, Y, gift 1804 med Ingrid Märta Estman, 1777-1864, från familj 1076 i Prästbordet i Mo, bodde först i Hjelte, Bjärtrå, Y, där en dotter Ingeborg Cajsa var född 1805. Engström var sedan garvargesäll och torpare i Arås. Änkan Ingrid Märta Estman omgift i familj 1090 nedan. 1819-09-21 hölls bouppteckning i Arås efter avlidna torparen Olof Engström, FII:3 (1807-1819), sid 442. Barn:
  • Per Olof Engström, 1807-1881, gift 1835-11-29 med Marget Olofsdotter, 1790-1870, från Dalarna, var torpare i Arås. Styvdottern Britta Lisa Persdotter Sandberg, 1840-1904, var gift med Olof Persson, 1835-1907 i familj 1093 nedan. Bouppteckning för Marget Olofsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 45, saknade bröstarvingar. Bouppteckning för Per Olof Engström, F II/14, 1880-1884, sid 305, saknade bröstarvingar.
  • Jonas Olofsson, 1810-1883, gift 1833-05-05 med Kerstin Larsdotter, 1796-1874, från Mora, W, var torpare i Arås. Bouppteckning för Kerstin Larsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 280.
   • Dottern Ingrid Jonsdotter, 1837-1914, gift med Olof Pålsson i familj 1092 nedan.
 • FAMILJ 1090.
  Jonas Pålsson, 1793-1858, gift 1820 med änkan Ingrid Märta Estman, 1777-1864, i familj 1089 ovan, var soldat Lund 1812-1823 i Norderåsen, Häggenås, och Grenås, (Sr), och senast torpare i Arås. Jon var son till Pål Jönsson 1756-1831, från Stensjö, Lockne, senast nybyggare i Ismundbacken, Kyrkås, gift 1785 med Kerstin Jakobsdotter, 1753-1824, från Optand, Brunflo. 1858-10-26 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Jonas Lund i Arås, FII:10 (1850-1859), sid 1402. Barn:
  • Pål Jonsson, 1820-1902, gift 1847 med Maja Lisa Persdotter, 1820-1907, från Lövberga, Ström, torpare i familj 1086 i Tingsjön, Ede, senast bonde i Brynje 3, Kyrkås.
 • FAMILJ 1091.
  Erik Larsson, 1779-1859, gift 1809-11-05 med Catharina Estman, 1772-1855, från familj 1076 i Prästbordet i Mo, var torpare i Arås. Erik var son till Lars Mårtensson, 1728-1808, bonde och husman i Hälle, Brunflo, gift 1775 med Ingeborg Eriksdotter, 1732-1785, från Äspnäs, Lockne.
  • Lars Eriksson, 1811-1874, gift 1841-06-27 med Sara Lisa Jonsdotter, 1799-1882, med föräldrarna i familj 461 i Viken 1, var torpare i Arås. Bouppteckning för Lars Eriksson, F II/12, 1870-1874, sid 278.
   • Före äktenskapet hade Sara Lisa Jonsdotter sonen Anders F. Flygt, 1834-1917, född i Ede, Hammerdal, gratialist och torpare i Fagerdal, Hammerdal, gift 1856-12-07 med Britta Hansdotter, 1835-1915, från Kilen, Hammerdal.
   • Lars Erikssons och Sara Lisa Jonsdotters dotter Karin Larsdotter, 1842-1913, blev gift med Johan Peter Hag i familj 1094 nedan.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1815-1900, gift 1850-06-16 med Johan Broman, 1816-1882, från Östersund, hästjägare och gratialist i Gisselås.
 • FAMILJ 1092.
  Olof Pålsson, 1831-1911, torparson från Gisselås, gift 1858 med Ingrid Jonsdotter, 1837-1914, från familj 1089 i Arås, var torpare i Arås. Barn:
  • Kerstin Olofsdotter 1860-e 1903, bodde senast med tre barn i Hammerdal.
  • Ingrid Olofsdotter, 1870-1953, gift 1900 med Olof Eriksson, 1875-1918, fd hemmansägare från Håxås, Hammerdal.
  • Gölin Olofsdotter, 1874-1955, lägenhetsägare i municipet, Hammerdal.
  • Jonas Olofsson, 1877-1949, arrendator i Arås, hemmansägare i Bye, Hammerdal.
 • FAMILJ 1093.
  Olof Persson, 1835-1907, från Myringby, Lysvik, Värmland, gift 1866-02-24 med Britta Lisa Persdotter Sandberg, 1840-1904, från familj 1089 i Arås, var torpare i Arås. Bouppteckning för Olof Persson, F II/21, 1906-1907, sid 305. Makarna finns på bild nr: #134395, Porträttfynd, genealogi.se. Några barn:
  • Kajsa Maria Olofsdotter, 1866-e 1941, arbetarehustru, bodde senast i Knytta, Frösö.
  • Margreta Olofsdotter, 1868-1905, arbetarehustru i Arås.
  • Kristina Olofsdotter, 1873-e 1907, arbetarhustru i Frösö, Z.
  • Anna Britta Olofsdotter, 1876-1924, gift 1901-05-25 i Östersund, Z, med Anders Hemmingsson, 1864-e 1941, från Frösö, Z, som var arrendator i Arås.
 • FAMILJ 1094.
  Johan Petter Hag, 1830-1907, gift 1864-10-28 med Karin Larsdotter, 1842-1913, från familj 1091 i Arås, var torpare och garvare i Arås. Hag var son till Johan Hag, 1802-1865, från Attarp, Svinhult, soldat och orgeltrampare i Trohult, Kisa, gift 1826 med Stina Maja Andersdotter, 1806-1888, från Kisa, som senast bodde hos sonen i Arås. Bouppteckning för Johan Petter Haag, F II/21, 1906-1907, sid 411. Barn:
  • Lars Johan Hag, 1867-1955, gift 1899-12-27 med Karin Jönsdotter, 1872-e 1941, från familj 1095 i Arås nedan, skräddare med 4 barn i Fagerdal.
  • Anders Fredrik Hag, 1869-1925, åkare med 13 barn i Arås, Hammerdal.
  • Karl August Hag, 1875-e 1906, utvandrade till USA 1906.
 • FAMILJ 1095.
  Jöns Mårtensson, 1837-1904, från familj 1079 i Flärknäset, Grenås, gift 1868-04-19 med Karin Johansdotter, 1837-1903, från familj 368 i Grenås 3, var torpare i Arås. Bouppteckning för Jöns Mårtensson, F II/20, 1904-1905, sid 131. Bouppteckning för Karin Johansdotter, F II/20, 1904-1905, sid 80. Barn:
  • Karin Jönsdotter, 1872-e 1941, gift 1899 som änka med skräddaren Lars Johan Hag, 1867-1955, i familj 1094 i Arås ovan.
  • Märet Jönsdotter, 1872-1959, gift 1898 med Anders Andersson, 1869-1959, torparson från Bye, som var plåtslagarmästare i Hammerdal.
  • Mårten Jönsson, 1873-e 1941, arbetare med familj senast i Sikås, Hammerdal.
  • Johan Lundegren, 1876-1966, skomakare med familj i Gisselås, Hammerdal.
  • Jöns Jönsson, 1879-e 1941, vägarbetare i Prästbordet, Hammerdal.
Bar
 • Hästholmen: 
  Olof Ericsson
  FAMILJ 1100.
  Olof Ericsson, 1836-1908 död i Dalbo, Brännkyrka, född i Västerby, Visby, gift 1871 i Hammerdal med Olivia Gustava Johanna Tornell, 1836-e 1909, från Alva, Visby, var fotograf i Hammerdal med omnejd 1871-1894 och sedan på Adelsgatan 6 i Visby och Söderköping. 1875 sökte hustrun lagfart på 2/3 tunnland på Hästholmen, och fick den beviljad 1887, säljare var Per Persson och Anna Hansdotter i familj 19 ovan. Det är möjligt att det redan fanns ett torp på Hästholmen, där färjeman Lars Löfqvist, 1835-1908, i familj 1081 i Lycktorpet, Ede, bodde från 1866 med sin familj, innan han flyttade till Lycktorpet. Olof Ericsson står som fotograf till åtskilliga foton från Hammerdal och andra platser i Jämtland. Dottern Elisabeth Emma Wilhelmina, 1880-e 1904, var sannolikt född på Hästholmen. Olof finns ensam på bild nr: #13926, hos Porträttfynd, genealogi.se.
 • FAMILJ 1107.
  Paul Karlsson, 1878-1978, gårdsägare från Backegård, Häggenås, gift 1904-12-06 med Kristina Olofsdotter, 1877-1912, från familj 564 i Lorås 4, och omgift 1912-09-08 med Anna Olga Zakrisdotter, 1890-1972, från Bye 1, var hemmansägare i Grenås 2 och Lorås 4. Han uppförde 1931 fastigheten Bye 1:12, Hästholmen om 3 rum och kök och sommarstuga uppfördes 1937, (Bygd och folk, 1949). Paul Karlson och Kristina Olofsdotter finns på bilder hos Porträttfynd, Rötter och Jamtli Bildarkiv.
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.